ˆ

Ochrona Danych Osobowych

Szczegóły informacji

Ochrona Danych Osobowych

Informacja ogłoszona dnia 2022-03-22 08:54:44 przez Mirosław Błaszczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
            W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:
 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze (65-401) przy ulicy Długiej 13, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: lub pisemnie na wskazany adres.
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu:  we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,
 • realizacji umów,
c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,
d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej:
Realizowane zadanie
Podstawa prawna
Świadczenia z pomocy społecznej
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 2268 z późn. zm.)
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
Usługi opiekuńcze
Asystent rodziny
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. 2022 poz. 447 tj.)
Niebieska Karta
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U. 2021 poz. 1249)
Świadczenia rodzinne
w ramach pieczy zastępczej
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2020 poz. 111 z późn. zm.)
Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
(świadczenie wychowawcze)
Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
(Dz. U. 2019 poz. 2407 z późn. zm.)
Program „Za Życiem”
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
(Dz. U. 2020 poz. 1329 tj.).
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Fundusz Solidarnościowym (Dz. U. Dz.U. 2020 poz. 1787)
Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. 2022 poz. 447
Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo- wychowawcze
Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej oraz realizacja powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej
Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. 2021 poz. 573 z późn. zm.)
Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez dofinansowywanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez likwidację barier architektonicznych
Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez dofinansowywanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
Wydanie legitymacji / duplikatu legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. 2021 poz. 573 z późn. zm.)
Wydanie orzeczeń o niepełnosprawności
Wydanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz wskazania do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia
Wydawanie kart parkingowych
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110)
Realizacji działań podejmowanych przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021 poz. 119)
 1. w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana
      /Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie.
 
f) na podstawie podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych z Miastem Zielona Góra w zakresie:
Karta Dużej Rodziny
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.  z 2021 poz. 1744 tj.)
 
 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 1. organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 3. podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 1. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
 1. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
 2.  
 3.  
 4.  
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 1. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 • Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu
Podstawa prawna:
- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-22 08:54:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Błaszczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-22 08:54:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Błaszczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-22 08:54:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
504 raz(y)