ˆ

Informacje z realizacji zadań pomocy społecznej

Szczegóły informacji

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Zielonej Górze za okres I-XII 2008 rok

Informacja ogłoszona dnia 2009-05-08 21:53:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Informacje ogólne
 
Aktualna
liczba mieszkańców gminy
Liczba
rejonów opiekuńczych

Liczba mieszkańców gminy na 1 pracownika socjalnego w rejonie opiekuńczym (bez aspirantów)
Liczba zatrudnionych aspirantów pracy socjalnejPlanowana liczba pracowników socjalnych do zatrudnienia w przyszłym roku
118 tyś.82.80900
 
II. Praca z indywidualnym przypadkiem – Pomoc środowiskowa
 

1. Świadczenia pieniężne
 
Zasiłek stałyZasiłek okresowy
średnia wysokość 1 świadczenia
średnia wartość
pomocy na rodzinę w roku
Średnia wysokość 1 świadczenia % -owy udział środków własnychŚrednia liczba zasiłków na rodzinę w roku
3623.40814706
 
 
Zasiłek celowy – z wyłączeniem programu „Pomoc państwa...”
Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenieLiczba świadczeńKwota świadczeńŚrednia wysokość 1 świadczeniaŚrednia liczba zasiłków na rodzinę w roku
107162811.063.0051626
 
 
Zasiłek celowy specjalny
Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenieLiczba świadczeń
Kwota świadczeńŚrednia wysokość 1 świadczenia
228934146.009156,32
 

2. Świadczenia niepieniężne
 
 
Pomoc przyznana na podstawie art.17, ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej – z wyłączeniem programu „Pomoc państwa...”
Formy pomocy rzeczowej (odzież, schronienie)Liczba osób korzystających z pomocy rzeczowejŚrednia wysokość przyznanej pomocyŚrednia wartość pomocy na rodzinę w roku
Posiłek 1044474493
Odzież 118141178
Schronienie2301942.331
 
 
 W jaki sposób organizowana jest powyższa pomoc ( z kim Ośrodek współpracuje w powyższym zakresie np. Bank Żywności, sponsorzy,.... )
Pomoc w formie posiłków: stołówki szkolne, przedszkola, żłobki, stołówki dla dorosłych (3)
Pomoc w formie żywności (magazyny żywności PKPS i Caritas - umowy)
Pomoc w formie schronienia (prowadzone przez miasto – Noclegownia)
Pomoc w formie odzieży (magazyny rzeczy używanych prowadzone przez PKPS i Caritas – umowy)
 
Realizacja Ustawy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
1.liczba dzieci korzystających z posiłków w szkole na terenie innej gminy 1419
2.szczegółowy wykaz placówek i punktów prowadzących dożywianie dzieci, uczniów szkół oraz osób dorosłych
3.osoby wymagające dożywiania, nie objęte dożywianiem (opis powodów) - brak
 

3. Praca socjalna
 
Kontrakty socjalne
Liczba zawartych kontraktów w roku sprawozdawczym
w 2008
Liczba kontraktów kontynuowanych z roku poprzedniego
z 2007
Liczba kontraktów o pozytywnych efektachLiczba kontraktów, z których osoby zrezygnowałyPodać narzędzia zastosowane do diagnozy:
39262912genogramy, ekomapy, inne
 
 
 
 
 Proszę podać efekty zawartych kontraktów socjalnych ( czego i kogo kontrakty dotyczyły). Czy osoby usamodzielniły się, czy dalej są podopiecznymi Ośrodka?

1.Kontrakty dotyczyły:
podjęcia leczenia odwykowego – osoby uzależnione od alkoholu
podjęcie prac społecznie użytecznych - bezrobotni
udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje – bezrobotni
udziału w grupach edukacyjnych „Szkoła dla Rodziców” – rodziny niewydolne wychowawczo
 
2.Efekty:
podjęcie zatrudnienia
kontynuacja leczenia odwykowego
powrót dzieci z rodzin zastępczych i placówek do rodziny biologicznej
 
Z grupy 28 osób, które zakończyły realizację kontraktu 11 usamodzielniło się i nie korzysta z pomocy
 
Inne narzędzia zastosowane do realizacji pracy socjalnej.
Wywiad
Rozmowa
Obserwacja
 
III. Organizowanie społeczności lokalnej
 
1. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi
Średni koszt usługiSposób zatrudniania opiekunek świadczących usługiLiczba osób posiadających kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem MPS z dnia 22 września 2005r.(Dz.U. Nr 189,poz. 1598)w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczychLiczba osób nie posiadająca kwalifikacji
00000
 
Środowiskowe Domy Samopomocy
Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminyLiczba osób korzystających z ŚDS z terenu gminyRegulacje formalne pomiędzy gminami – zawarte umowy, porozumieniaJeśli brak jest w gminie ŚDS, - jakie formy pomocy planuje Ośrodek w roku przyszłym?
7.000270Utworzenie jednej placówki
 
 
2. Pomoc osobom starszym, przewlekle chorym, niepełnosprawnym
 
Usługi opiekuńcze
Liczba osób objętych usługami opiekuńczymiŚredni koszt usługiSposób zatrudniania opiekunekZaplanowana na ten cel kwota w budżecie Ośrodka
Data i nr uchwały w sprawie usług opiekuńczych
27212,30Umowa o pracę
Umowa zlecenie
W CUO
1.020.000,-
XXVII/250/04
Z 29.06.2004
 
 
Domy Pomocy Społecznej
Liczba osób skierowanych do DPSPowody kierowania do DPS
Liczba osób, za które gmina ponosiła koszty pobytu w DPS w 2008r.Liczba umów zawartych z osobami dopłacającymi za pobyt mieszkańca gminy w DPS?Kwota zaplanowana w budżecie na kierowanie do DPS na 2009r.
1051) stan zdrowia 2) brak możliwości organizacji usług całodobowych 105331.743.500,-
 
 
Inne formy pomocy: kluby, domy dziennego pobytu?
I 2 Domy Dziennego Pobytu
II 1 Ośrodek Terapii Zajęciowej
III 10 Klubów Seniora – prowadzi Diecezjalna Caritas
 
3. Opieka nad dzieckiem i rodziną
- czy gmina posiada przyjęty Uchwałą gminny System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i Rodziną?
– Uchwała Nr LXXIII/654/06 z 26 września 2006
 
 
 
 
LP.Liczba rodzina, których dzieci zostały umieszczone w placówce opiek-wych.
Liczba rodzin, których dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych
Liczba rodzin, z którymi zawarto kontrakty socjalne na rzecz powrotu dziecka do rodzinyLiczba i rodzaj placówek wsparcia dziennego – świetlic, klubów, prowadzonych przez wszystkie instytucje na terenie gminy (szkoły, komisje p.alkohol.,organiz.pozarząd.itp.) Liczba dzieci, które powróciły do rodzin biologi-cznych
Opis działań podjętych na rzecz wspierania rodziny i dziecka w naturalnym środowiskuRodzaje programów realizowanych przez gminę na rzecz wspierania
7148Placówki wsparcia dziennego (rejestr wojewodyPozostałe placówki
6
1)poradnictwo psycho-logiczno-pedagogiczne
2)udział rodziców w zajęciach edukacyjnych
3)kierowanie do placówek leczenia odwykowego
4)kierowanie do CIS
5)podejmowanie prac społ-użytecznych
1) „Szkoła dla Rodziców”
2) „Mój przyjaciel
201
 
 
 4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- czy gmina posiada przyjęty Uchwałą gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie?
 – Uchwała Nr - Nie
 
 
 
Liczba rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
109
Liczba osób objętych działaniami punktu konsultacyjnego dla ofiar
przemocy w rodzinie
224
Liczba osób objętych poradnictwem dla ofiar przemocy w rodzinie
586
Liczba osób skierowanych do całodobowych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie46
Liczba „Niebieskich Kart” złożonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej29
Liczba „Niebieskich Kart” złożonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-
Przedsięwzięcia podejmowane na terenie gminy na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie

1)powołanie zespołów interdyscyplinarnych 2)przeprowadzenie szkolenia dla osób zajmujących się przemocą – członków zespołów interdyscyplinarnych 3)informacje w mediach
4)poradnictwo specjalistyczne
Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych: partnerzy, formy współpracy, rozwiązywane sprawy

1)partnerzy: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, pedagodzy szkolni, kuratorzy, policja
2)formy współpracy: systematyczne spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, wspólne wizyty w środowisku
Deficyty i potrzeby, realizacja których usprawniłaby niesienie pomocy osobom dotykanym i zagrożonym przemocą w rodzinie:

1)bezwzględny obowiązek opuszczenia mieszkania
2)przymus podjęcia terapii dla sprawców przemocy
3)zwiększenie środków finansowych na całodobowe dyżury psychologów
4)szybsze rozpatrywanie przed Sąd spraw przemocowych
5)przewlekłe postępowanie w sprawach przemocowych na poziomie prokuratury
1.
Udział pracowników OPS, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Jeśli tak*, w jakich oraz ile osób zostało przeszkolonych: 5 pracowników socjalnych, 8 członków Miejskiej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
tak*
 
 
 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 
LiczbaNazwa organizacji
Formy współpracyObszar współpracy
Organizacje pozarządowe współpracujące z ośrodkiem
pomocy społecznej
8
PKPS
Caritas PCK Damy Radę Stowarzyszenie Postpenitencjarne Civitas
 KSM T
KoPDz
Zlecanie zadań
1)opieka nad dziećmi
2)przemoc w rodzinie
3)dożywianie
4)pomoc sprawcom przemocy
5)handel ludźmi 6)pomoc rzeczowa
7)mediacje
8)wolontariat
 
LiczbaNazwa organizacjiFormy współpracyObszar współpracy
Porozumienia/
umowy zawierane z organizacjami pozarządowymi
251)Polski Komitet Pomocy Społecznej
1) opieka pozaszkolna
2) dożywianie
3) pomoc rzeczowa
I –
XII.08
2)Caritas
1) opieka pozaszkolna
2) dożywianie
3) pomoc rzeczowa
4)wolontariat
I –
XII.08
3)Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
1)opieka pozaszkolna
2)interwencja kryzysowa
3)mediacje
I –
XII.08
4) PCK1)opieka pozaszkolna
2)pomoc rzeczowa
I –
XII.08
5)Stowarzyszenie „Patronat”1)opieka pozaszkolnaI –
XII.08
6)Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży1)opieka pozaszkolnaI –
XII.08
7)Stowarzyszenie Damy Radę1)opieka pozaszkolnaI –
XII.08
8)Civitas Chrystiana
1)opieka pozaszkolnaI –
XII.08
 
 
 
 
Liczba
Osoby bezdomne przebywające na terenie gminyKobietyMężczyźniDzieci
621680
Liczba programów
Liczba osób usamodzielnionychEfekty usamodzielnień
(mieszkania chronione, zatrudnienie itd.)
Indywidualne programy wychodzenia z bezdomności43
1)przydział mieszkania komunalnego
2)wynajęcie mieszkania
3)podjęcie zatrudnienia
 
Liczba porad

Udzielanie porad, informacji osobom bezdomnym dot. instytucji udzielających pomocy tym osobom
Wszystkie osoby bezdomne otrzymują informację dot.:
- zasad przyznawania pomocy społecznej
- leczenia odwykowego
- zatrudnienia
- szkoleń zawodowych
- zasad przydziału mieszkań komunalnych
- ubezpieczenia zdrowotnego
 
 
 
 6. Pozostałe działania na rzecz mieszkańców gminy (wypoczynek dzieci i młodzieży, uroczystości dla osób starszych i samotnych, inne działania...)
1)kolonie letnie dla 230 dzieci
2)organizacja „Dni Seniora”
3)Dzień Wolontariatu
4)„Lato w mieście” półkolonie 5)Ferie 2008
 
7. Tworzenie i realizacja programów osłonowych – art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej – w tym z wykorzystaniem środków unijnych
1)dodatek samorządowy dla rodzin wychowujących co najmniej 2 dzieci niepełnosprawnych
2)wyprawka szkolna dla dzieci w rodzinach wielodzietnych
3)wyprawka szkolna dla wielodzietnych rodzin zastępczych
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Rogalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Rogalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-08 21:01:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-08 21:53:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-08 21:53:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20394 raz(y)