ˆ

Informacje z realizacji zadań pomocy społecznej

Szczegóły informacji

Informacja z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2007

Informacja ogłoszona dnia 2008-03-07 10:52:08 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułuW 2007 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze objął pomocą socjalną i finansową 3.246 rodzin zamieszkałych na terenie miasta Zielona Góra. Pomocy finansowej udzielono 3.134 rodzinom. Ogółem pomocy udzielono 8.407 osobom, co stanowiło około 7,1% mieszkańców w rejonie działania Ośrodka.
W stosunku do 2006 roku liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej zmniejszyła się o 305 rodzin. Jest to wynik zwiększającej się aktywności zawodowej osób dotychczas korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Podejmowane są prace interwencyjne, osoby długotrwale bezrobotne uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Centrum Integracji Społecznej.

Zaplanowano wydatki na pomoc społeczną w 2007 roku w wysokości 31.204.180 zł,
w tym:

                               Plan            Wykonanie    Różnica
Zadania własne 28.345.003,00 27.620.399,84 724.603,16
Zadania zlecone 2.859.177,00 2.859.170,33 6,67

Przyczyną niewykorzystania planu w 2007 roku było:

Zadania własne:

· W Centrum Usług Opiekuńczych pozostało 2.079,49 zł. Powyższa kwota pochodzi
ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz z modernizacji kotłowni, ponieważ wynegocjowano niższą cenę,
· W Noclegowni pozostała kwota 1.963,30 zł,
· W Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym pozostała kwota 3.547,02 zł na zakupach materiałów i wyposażenia,
· W Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów pozostała kwota 562,05 zł,
· W Domu Pomocy Społecznej na Słowackiego nie wykorzystano kwoty 2,50 zł, ponieważ Uchwałą Nr XVI/194/07 Rady Miasta z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zielona Góra na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przeniesiono na 2008 rok kwotę 549.600 zł dotyczącą przebudowy balkonów w Domu.
· W rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” pozostało 4.971,84 zł na świadczeniu pomoc rzeczowa na usamodzielnienia z placówek opiekuńczo – wychowawczych, ponieważ 1 osoba nie nabyła uprawnień z powodu nieotrzymania mieszkania z zasobów komunalnych miasta Zielonej Góry i nadal oczekuje w kolejce na mieszkanie,
· W Pogotowiu Opiekuńczym pozostała kwota 39.966,54 zł, 19.389,44 zł na wydatkach inwestycyjnych, ponieważ wniosek o przeniesienie tych środków na inny paragraf został rozpatrzony negatywnie oraz 20.577,10 na wynagrodzeniach,
· W rozdziale rodzin zastępczych nie wykorzystano kwoty 5.388,95 zł na wynagrodzeniach od umów zleceń, ponieważ rozwiązano umowę z 1 niespokrewnioną z dzieckiem rodziną zastępczą o charakterze pogotowia opiekuńczego,
· W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze” pozostało 88.323,91 zł, w tym:
- 33.705,71 zł na zasiłkach okresowych (z uwagi na sposób wyliczania wysokości świadczenia nie jest możliwe precyzyjne wyliczenie osób i rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy),
- 54.618,20 zł na zasiłkach celowych (zmniejszeniu uległa liczba środowisk objętych pomocą, w 2007 roku o 305 rodzin w stosunku do 2006 roku, ponadto ograniczono lub pozbawiono prawa do świadczeń pieniężnych osoby, które odmówiły podjęcia zatrudnienia proponowanego przez Powiatowy Urząd Pracy bądź udziału w pracach społecznie użytecznych).
· W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nie wykorzystano 5.969,36 zł. Kwota pozostała na składkach na ubezpieczenia społeczne z absencji pracowników,
· W rozdziale „Pozostała działalność” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozostała niewykorzystana kwota 10.755,70 zł, na dożywianiu w stowarzyszeniach, ponieważ mniejsza ilość osób korzystała z posiłków niż planowano,
· W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” nie wykorzystano kwoty 11.472,50 zł. Zgodnie z art. 68 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) w 2007 roku zaplanowano kwotę 53.656 zł na 80 uczestników WTZ. Część zaplanowanych środków została zwrócona do miasta, ponieważ powiat ziemski zrefundował opłatę za 21 uczestników w kwocie 11.472,50 zł.

Zadania zlecone

· W rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia” Środowiskowy Dom Samopomocy nie wykorzystał kwoty 6,10 zł,
· W rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” nie wykorzystano 0,57 zł.WYKONANIE BUDŻETU


I. Placówki opiekuńczo – wychowawcze


1. Na działalność Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze przeznaczono w 2007 roku kwotę 2.830.581,46 zł. Pogotowie jest placówką zapewniającą całoroczną i całodobową opiekę dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej. Pełni wobec nich funkcję: interwencyjną, socjalizacyjną i edukacyjną.
Placówka posiada bazę lokalową, zapewniając opiekę 60 wychowankom. Oprócz dzieci przebywających w placówce w trybie opiekuńczym, są osoby kierowane w myśl ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz obcokrajowcy kierowani do placówki na podstawie postanowień sądów, w oparciu o art. 569§2 kpc w związku z art. 755 Kpc
i Konwencją o Prawach Dziecka. W rzeczywistości z uwagi na działalność interwencyjną
w Pogotowiu Opiekuńczym przebywało średnio 63 dzieci.

Realizując potrzeby całkowitej opieki nad dziećmi usamodzielniono 7 wychowanków. Zadania związane z usamodzielnieniem wychowanków wymagały odpowiednich procedur, które zostały opracowane i wdrożone w oparciu o kompetencje zawodowe i dotychczasowe doświadczenia w pracy z młodzieżą. Koncepcja pracy to indywidualne programy usamodzielnień, poprzedzone diagnozą i doborem realizatorów programu (wychowawca, pedagog, pracownik socjalny). Wszystkie programy usamodzielnień były tworzone
z udziałem zainteresowanych wychowanków. Plan podejmowanych w założeniach działań obejmował płaszczyznę zawodową, edukacyjną, socjalno – bytową. Wszelkie działania kierowane były na rozwijanie umiejętności umożliwiających pozytywne przystosowanie, radzenie sobie z zadaniami rozwojowymi i trudnościami dnia codziennego, naukę podejmowania decyzji, radzenia sobie z lękiem i stresem, umiejętności społecznych, stawiania sobie celów życiowych, samokontroli.

Statystyka przyjęć wychowanków przedstawia się następująco:

Wychowankowie PO przyjęci w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

W trybieinterwencyjnym W trybie opiekuńczym W trybie opiekuńczym obcokrajowcy ogółem
45 21 3 69


Pochodzenie wychowanków przyjętych do PO
w okresie 01.01.2007 - 31.12.2007r.

Powiat grodzki Zielona Góra Powiat ziemski Zielona Góra Inne powiaty obcokrajowcy ogółem
23 20 23 3 69


Wychowankowie PO usamodzielnieni w 2007r.

powrócili do rodziny naturalnej założyli własne gospodarstwo skreśleni wskutek długotrwałej ucieczkipo ukończeniu 18r.ż. ogółem
3 1 3 7

Jednym z ważniejszych zadań placówki jest podejmowanie działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia
w rodzinnych formach opieki zastępczej. Z uwagi na fakt, że dzieci i młodzież kierowana do placówki, to osoby z rodzin dysfunkcyjnych, często z problemem alkoholowym, praca
z rodzinami naturalnymi to wielkie wyzwanie dla pracowników. Wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego w większości uczęszczają do szkoły podstawowej (11 osób) i do gimnazjum (22 osoby), które znajdują się na terenie placówki. Młodzież również uczęszcza do szkół zlokalizowanych na terenie miasta (28 osób). Wychowankowie zaopatrzeni są w podręczniki
i pomoce dydaktyczne w stopniu dobrym. W większości posiadają osobiste komplety potrzebne do realizacji zajęć dydaktycznych.
W 2007 roku w placówce w ramach realizacji „Etapowego planu dochodzenia do standardów” dokonano remontów polegających na stworzeniu aneksu kuchennego
w III grupie wychowawczej, wyremontowano również łazienki i sanitariaty.
Przeprowadzono dalszą część prac w zakresie termoizolacji budynku. Ściany internatu zostały ocieplone i budynek otrzymał nową elewację.
Wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego objęci są opieką medyczną. W 2007 roku udzielono 2.685 porad pielęgniarskich. W poradniach u lekarzy specjalistów skonsultowano ogółem 178 przypadków. Wykonano 28 analiz laboratoryjnych, 9 badań EKG, sześć badań USG, odbyło się 179 wizyt u stomatologa oraz 336 porad u pediatry. W zakładzie optycznym wykonano 6 par okularów korekcyjnych oraz wiele bieżących napraw uszkodzonych okularów. W szpitalu przebywało czworo wychowanków,
w sanatorium przebywało troje dzieci. Wykonano 240 testów do wykrywania środków psychoaktywnych. Najczęściej występujące problemy zdrowotne wśród dzieci to:
- przewlekłe stany zapalne górnych dróg oddechowych,
- próchnica zębów,
- wady postawy.
W ramach działalności opiekuńczo – wychowawczej w placówce prowadzone są między innymi następujące przedsięwzięcia:
· na rzecz profilaktycznych uzależnień od środków psychoaktywnych,
· w obszarze pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
· w ramach spędzenia wolnego czasu – np. zajęcia sportowe Klub Sportowy „Lider”,
· kiermasze okolicznościowe,
· akcja „Pocztówki za złotówki” – trwa od ośmiu lat pod patronem Stowarzyszenia „Nasze Dzieci” oraz Gazety Wyborczej.
Realizacja różnorodnych działań profilaktycznych podejmowanych w Pogotowiu Opiekuńczym ma na celu uchronienie wychowanków przed patologicznymi zachowaniami.
Dotację w wysokości 41.400 zł otrzymaną z budżetu państwa Pogotowie Opiekuńcze przeznaczyło na zakup wyposażenia aneksu kuchennego i zakupu wyposażenia pokoi sypialnych dla wychowanków.

W Pogotowiu Opiekuńczym wydano w 2007 roku kwotę 27.783 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Pogotowia.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2007 roku wydano 603.090,16 zł,
w tym 193.195 zł na usamodzielnienie wychowanków z placówek
opiekuńczo – wychowawczych, w tym dla osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy.
Pomoc pieniężną na usamodzielnienie wydatkowano w kwocie 11.529 zł i otrzymało ją 2 wychowanków: 1 wychowanek z placówki opiekuńczo-wychowawczej
i 1 z młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
Miesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wydatkowano na kwotę 156.961 zł i pobierało ją 42 wychowanków, z czego 29 wychowanków było z placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2 wychowanków z ośrodków szkolno-wychowawczych
i 11 wychowanków z młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
Na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej przeznaczono 24.705 zł, z której skorzystało w sumie 5 wychowanków, tj. 4 z placówek opiekuńczo-wychowawczych i jeden
z ośrodka szkolno-wychowawczego.

W ramach zawartych z innymi powiatami porozumień i umów w 2007 roku wydano 409.895,16 zł na finansowanie wydatków na utrzymanie 22 dzieci umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.II. Domy Pomocy Społecznej


1. W 2007 roku kwotę 1.955.951,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu
w domach pomocy społecznej mieszkańców Zielonej Góry. Skierowanych zostało 70 osób.


2. Budżet Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Słowackiego w 2007 roku wynosił 3.396.943,50 zł, w tym inwestycje na kwotę 1.300.400 zł. Zgodnie z programem naprawczym wykonano termomodernizację budynku Domu. Ogółem planowana kwota na inwestycje wynosiła 1.850.000 zł, jednak Uchwałą Nr XVI/194/07 Rady Miasta z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zielona Góra na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przeniesiono na 2008 rok kwotę 549.600 zł dotyczącą przebudowy balkonów w Domu. Dotację otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 220.000 zł przeznaczono na dobudowę windy oraz zakup wyposażenia gabinetu do fizykoterapii, sali gimnastycznej, pokoju gościnnego, sali dziennego pobytu.
Koszt utrzymania jednego mieszkańca wyniósł 2.446 zł miesięcznie. W ciągu roku odeszło 16 osób, 15 osób zmarło a 1 osoba przeszła do Domu Pomocy Społecznej
w Gorzowie Wlkp. W ciągu roku przyjęto 16 osób, w tym 12 osób na nowych zasadach. Stan na dzień 31.12.2006 wyniósł 68 osób a na dzień 31.12.2007 roku 67 osób. Średnia wieku mieszkańców Domu wyniosła 78,4 lat.
Poszczególne przedziały wiekowe przedstawiają się następująco:
od 42 – 60 lat 3 osoby
od 61 – 74 lat 18 osób
od 75 i więcej 46 osób.

W ramach imprez kulturalno – oświatowych zorganizowano:
· spotkania muzyczne w wykonaniu dzieci ze Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze,
· koncerty, występy okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca
w wykonaniu dzieci ze szkół i przedszkoli,
· odbyły się Jasełka w wykonaniu dzieci z Ochli, Kaźli, i Kiełpina oraz Zielonej Góry,
· odbyły się Jasełka w wykonaniu dzieci z Ochli, Kaźli, i Kiełpina oraz Zielonej Góry,
· odbyły się pokazy tańca towarzyskiego i tańca nowoczesnego,
· odbyły się Akademie Okolicznościowe w wykonaniu dzieci ze szkół średnich,
· koncert orkiestry Zastal,
· na terenie Domu odbyły się imprezy w ogrodzie, majówka, pikniki, ogniska oraz Dzień Pieczonego Ziemniaka,
· zorganizowano bale i zabawy taneczne karnawałowe, walentynkowe, Bal Seniora
i Andrzejki oraz turnieje: szachowy, w tysiąca, turniej gier planszowych, spartakiadę,
· zorganizowano wycieczki do Groty Solnej w Zielonej Górze, do Torzymia, Ochli, Drzonkowa, Dąbia, wycieczki na grzyby i jagody do lasu oraz do miasta z okazji Winobrania,
· wyjścia do kina i teatru,
· projekcje filmów wideo i dvd,
· pokaz iluzjonisty.


3. Budżet Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze w 2007 roku wynosił 5 463 536,95 zł. Dom świadczył usługi dla 192 mieszkańców. Koszt utrzymania jednego mieszkańca wyniósł w roku 2007 - 2 106,00 zł miesięcznie.. Średnia planowana miesięczna odpłatność mieszkańca ogółem wyniosła 1 017,27 zł. Odpłatność mieszkańców (gmina + rodzina) wyniosła 1.848,01 zł, a odpłatność mieszkańców uprawnionych do dotacji 687,63 zł.
Rzeczywista stawka kosztu żywienia za rok 2007 wyniosła 8,45zł na 1 osobodzień.

W 2007 roku w ramach imprez kulturalno – oświatowych organizowano:
· występy dzieci z przedszkoli i szkół z okazji świąt okolicznościowych, tj. Dnia Babci, Dziadka, Matki, Ojca, Kobiet, Mężczyzn, Tygodnia Seniora, świąt państwowych:
1 Maja, 3 Maja, Uchwalenia Konstytucji, Święta Pracy, Dnia Weterana, Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Wyzwolenia Zielonej Góry,
· wycieczkę krajoznawczą do Świnoujścia i okolic,
· „ I Turniej Tańca Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego”,
· wyjście do kina, wyjazdy nad jezioro, zbieranie jagód,
· koncerty muzyczne i udziały w Festiwalu Piosenki Mieszkańców DPS woj. Lubuskiego i udział w Spartakiadach Sportowych.

Dotację celową w wysokości 327 400,00 zł otrzymaną z budżetu Państwa przeznaczono w kwocie 30 000,00 zł na zakup mebli i 297 400,00 zł na remont pawilonu C. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów przeznaczył na zakup wyposażenia do dwóch kuchenek podręcznych, szaf z przesuwnymi drzwiami, do pokoi mieszkańców, zakup krzeseł, stołów kuchennych, ław ,szaf metalowych pracowniczych oraz na remont pawilonu C: wymiana CO, instalacji elektrycznej, kapitalny remont pokoi mieszkalnych na parterze. Udział dotacji w koszcie całkowitym zadania wyniósł 50%.
W 2007 roku w Domu w ramach usług remontowych wykonano: remont pawilonu C ogółem 523 668,93 zł, remont systemu monitoringu - 44 993,94 zł, doposażenie parteru
w pawilonie C w system przeciwpożarowy -17 866.00 zł, wykonanie instalacji przyzywowej w pawilonie C parter - 6 083,55 zł, wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż opraw
z modułem awaryjnym na klatce schodowej pawilonu C – 2 500,00 zł, wykonano roboty adaptacyjne pomieszczeń po byłej kotłowni - 42 955,25 zł pozostałe wydatki w tym paragrafie stanowiły remonty maszyn i urządzeń , środków transportowych Domu. Wykonane zadania poprawiły estetykę Domu, bezpieczeństwo i pozwoliły wykonać część zadań wynikających z programów naprawczych.


III. Ośrodki wsparcia


1. Budżet Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze w 2007 roku wynosił
2.568.131,51 zł.

Jednostka składa się z 8 samodzielnych działów; dwa Domy Dziennego Pobytu
( Retro i Nestoria), Ośrodek Terapii Zajęciowe(Arkadia), dział usług opiekuńczych w domu chorego, stołówka dla Seniorów, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, świetlica popołudniowa dla dzieci, pralnia dla Seniorów oraz dział administracyjny obsługujący całą jednostkę.
Zatrudniono w całej jednostce średnio 68 osób miesięcznie w tym 4,5 etatu w ramach robót publicznych.
W opiece domowej założono w planie wypracowanie 5.600 godzin miesięcznie,
a więc rocznie 67.200 godzin. W rzeczywistości wykonano 69.832 efektywnych godzin
( bez zwolnień lekarskich i urlopów), co daje średnio 5.819 godziny w miesiącu tj. więcej o 219 godz. miesięcznie. Zatrudniono w tym celu 41 etatowych opiekunek, na zaplanowanych w budżecie 38 etatów. Korzystano z dodatkowego zatrudnienia opiekunek w ramach prac publicznych. W ciągu roku były to 2 etaty.
Usługami opiekuńczymi w domu chorego objęto 293 osób - o 9 osób więcej niż w 2006r.- kiedy to nastąpił gwałtowny wzrost podopiecznych a nie zwiększyła się liczba opiekunek.
Z powyższego widać, iż mając tyle samo opiekunek objęto opieką większą liczbę podopiecznych. W efekcie nastąpiło to poprzez zmniejszanie godzin opieki
u poszczególnych podopiecznych.
W planie ustalono, iż średnia odpłatność podopiecznych wyniesie 24,4 %, natomiast w rzeczywistości odpłatność wyniosła ok. 27 %, i dzięki temu uzyskano większe dochody o 40.793 zł.
Pracownice Ośrodka sprawują obecnie opiekę średnio nad 5 podopiecznymi dziennie.
W roku 2007 cena godziny usług opiekuńczych wynosiła 11,50 zł.

W prowadzonej stołówce wydano w ciągu 11 miesięcy ub. roku 38.418 obiadów
i obsłużono 3.612 osoby.
W ciągu miesiąca jest to średnio 177 osób, z czego 103 - to obiady w cenie wsadu do kotła; 31 - to posiłki bezpłatne refundowane przez OPS, 32 - to obiady pełnopłatne
z decyzją, 5 - obiadów w cenie wolnorynkowej bez skierowania, 6 - obiady pracownicze.
Ceny obiadów wynoszą: w cenie wsadu do kotła -3,70zł, obiady
pełnopłatne – 8,20 zł, obiady wolnorynkowe – 8,80 zł + VAT
Z okazji Świąt Wielkanocnych przygotowano dla podopiecznych 115 paczek żywnościowych o wartości 45 zł każda. Natomiast na Święta Bożego Narodzenia przygotowano 150 paczek żywnościowych dla podopiecznych korzystających ze stołówki oraz najuboższych objętych usługami opiekuńczymi w domu o wartości ok. 50 zł każda.
Tradycyjnie konsumenci dostali do z okazji „Zajączka – babkę piaskową ”, w „tłusty czwartek” - pączki, a stołujące się Panie z okazji „Dnia Kobiet” otrzymują czekoladę jako dodatek do obiadu.
Wpływy ze sprzedanych obiadów i kolacji w roku 2007 wyniosły 195.570,30 zł , natomiast wydatki na żywienie wyniosły 177.798,89 zł. ( w tym 14.552 zł przeznaczono na świąteczne paczki żywnościowe).

W dwóch prowadzonych Domach Dziennego Pobytu przebywa obecnie
46 podopiecznych.
DDP Nestoria na oś. Pomorskim sprawuje codziennie opiekę nad 29 Seniorami,
w tym jest 15 cierpiących na chorobę Alzhaimera. Niestety, ze względu na duży zakres koniecznych usług opiekuńczych, nie można przyjąć kolejnych chorych, którzy oczekują
w kolejce.
W Domu tym zatrudnione były 4 osoby na 3.75 etatu; w tym fizjoterapeuta, opiekun, terapeuta zajęciowy i kierownik Domu.
Bardzo prężnie działa przy naszym Domu Lubuskie Stowarzyszenie Opiekunów
i Chorych na Chorobę Alzhaimera. Dzięki środkom pozyskanym przez to Stowarzyszenie, Dom Nestoria wzbogacił się o profesjonalne łóżko do masażu, a Seniorzy z obu Domów oraz rodziny chorych wyjechali na całodniową majówkę do skansenu w Ochli, a we wrześniu na całodniowy piknik do gospodarstwa agroturystycznego w Janowcu.
Ponadto zorganizowano projekcję filmu pt. „IRIS” o postępującej chorobie Alzhaimera
u pewnego naukowca i trudnej opiece nad nim.
W DDP Retro przy ul. Reja 8 przebywa średnio 17 podopiecznych, a opiekę nad nimi sprawują 2 osoby zatrudnione w 1,75 etatu.
Dla Seniorów z placówek zorganizowano wyjazd na dwa turnusy rehabilitacyjne:
wiosną do Niechorza, a w październiku do Dziwnówka.
Poza tym w DDP Nestoria staż absolwencki odbywały 2 osoby. W ramach praktyk,
w obu Domach, pracowali studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, Studium Medycznego, Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej i Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego. Dzięki temu oferta pomocy Seniorom jest coraz bogatsza.
Domy Dziennego Pobytu czynne są również w Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, gdzie podopieczni mają możliwość spędzenia ich w swoim towarzystwie. Ponadto otrzymują do domu przygotowany świąteczny prowiant.
Od stycznia 2007 r. w strukturach Centrum działa Ośrodek Terapii Zajęciowej, który mieści się przy ul. Głowackiego 8b i opiekuje się młodzieżą niepełnosprawną, również
z upośledzeniem umysłowym. Do czerwca 2007 przebywało tam ok. 13 osób (w tym 2 osoby ze znacznym upośledzeniem i 11 z upośledzeniem lekkim lub umiarkowanym). Zatrudnionych było 7 osób w ramach 4,5 etatu.
W m-cu sierpniu przeprowadzono remont całego Ośrodka Terapii Zajęciowej, który obejmował cyklinowanie parkietu w trzech salach, położenie płytek na podłodze
w korytarzach, wymalowanie wszystkich pomieszczeń. Kosztowało to prawie 47 tys. zł.
Jednocześnie zmienione zostały funkcje poszczególnych pomieszczeń. Utworzono
i wyposażono salę gimnastyczną m.in. w drabinki, ławeczki gimnastyczne, materace, piłki rehabilitacyjne, stół do ping ponga, basen z piłeczkami.
Do świetlicy zakupiono nowe fotele, ławy, dywan. Ponadto wyposażono Ośrodek
w podstawowy sprzęt gospodarczo-kuchenny ( mikser, odkurzacz, aparat fotograficzny, telefon bezprzewodowy, czajnik, naczynia) oraz pomoce dydaktyczne (gry, układanki, chustę animacyjną, darta, strable, twister, choinkę i ozdoby choinkowe).
Od m-ca września utworzono w tymże Ośrodku oddział dzienny dla osób z głębokim upośledzeniem umysłowym. Obecnie obejmuje on opieką 14 osób ze znacznym upośledzeniem umysłowym i 11 osób z niepełnosprawnością ruchową i upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Średnia dzienna frekwencja od września do grudnia 2007 r. wyniosła 21 osób.
Zatrudnionych jest 8 osób w ramach 6,75 etatu.
Młodzież pracuje w czterech grupach z podziałem ze względu na stopień upośledzenia.
Szeroko rozbudowano współpracę ze studentami UZ, Medycznego Studium Zawodowego, rodzicami, pobliskim Ośrodkiem PROMYK gdzie młodzież korzysta z zajęć w Sali Doświadczania Świata, Teatrem, Biblioteką Wojewódzką gdzie podopieczni systematycznie korzystają z zajęć.
W marcu zorganizowano wyjazd 13 uczestników Ośrodka na turnus rehabilitacyjny nad morze. Natomiast na wigilię przygotowano przedstawienie Bożenarodzeniowe, w którym wziął udział każdy podopieczny Ośrodka oraz praktykanci Studium Medycznego. Odbyła się wspólna wigilia, a po świętach spotkanie opłatkowe z rodzicami.
Przed Świętami Bożego Narodzenia podopieczni Domów Dziennego Pobytu
i Ośrodka Terapii Zajęciowej wykonali w ramach terapii zajęciowej 30 upominków gwiazdkowych na potrzeby Urzędu Miasta.

W minionym roku do prowadzonej przez Centrum świetlicy popołudniowej uczęszczało 30 dzieci w wieku 7-13 lat. Poza posiłkami, które są sfinansowane ze środków Centrum, odrabianiem lekcji, jest czas na rozmowy, zabawy i różne zajęcia terapeutyczne
i plastyczne. Dzieci często wychodzą z opiekunami do kina, teatru, do parku na gry terenowe, biorą udział w organizowanych w mieści konkursach i wystawach.
Zorganizowano ferie zimowe dla 28 wychowanków i ich rodzeństwa. Otrzymano na to dofinansowanie z Urzędu Miasta w wysokości 2.500 zł, a całkowity koszt wyniósł 5.620,18 zł.
W miesiącu lipcu zorganizowano półkolonie dla 30 dzieci. Otrzymano na to dofinansowanie z Urzędu Miasta w wysokości 2 tys. zł. Natomiast ich całkowity koszt wyniósł 9.149,44 zł.
Ponadto dzięki pomocy finansowej MOPS dzieciaki wyjechały na dwutygodniowy, letni wypoczynek nad morzem.
W minionym roku kolejny raz otrzymano środki w wysokości 10.000 zł na realizację programu przeciwalkoholowego od Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Z tych środków pokryto niektóre koszty organizacji ferii zimowych i półkolonii letnich oraz całoroczną działalność świetlicy.

W m-cu czerwcu wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, która dotychczas zajmowała jedną z największych sal w OTZ przy ul. Głowackiego, została przeniesiona do specjalnie przygotowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 21 na oś. Pomorskim. Remont szkolnych pomieszczeń i zaadaptowanie ich na potrzeby wypożyczalni pochłonęło prawie 21 tys. zł.
Dzięki Klubowi Rotary wypożyczalnia wzbogaciła się o nowy sprzęt wartości 6.890 zł. W roku 2007 z wypożyczalni skorzystało 879 mieszkańców miasta i okolicy.

W ramach prac remontowych w roku 2007 wykonano nowe przyłącze wody do budynku OTZ przy ul. Głowackiego ( jego koszt to 16.300 zł), a ramach inwestycji wykonano nową kotłownię gazową w tym budynku. Koszt tej inwestycji wyniósł ok. 66 tys. zł,
(z wykonaniem odpowiedniej dokumentacji), z czego 32 tys. zł otrzymano z funduszu ochrony środowiska.
Ponadto założono samodzielny monitoring Ośrodka, który kosztował 4.200 zł.
Przeprowadzono również prace remontowo-malarskie w kuchni, zapleczu magazynowym i socjalnym w obiekcie przy ul. Witebskiej 2, które kosztowały 23.289 zł
Wymalowano i usunięto drobne usterki w dwóch salach (telewizyjnej i jadalni)
w Domu Dziennego Pobytu Nestoria na os. Pomorskim. Zapłacono za to niecałe 2 tys. zł.
Zakupiono również 2 stoły i 12 krzeseł do jadali, ponieważ znacząco zwiększyła się liczba podopiecznych.
W ramach zakupów inwestycyjnych w roku 2007 r. zakupiono maszynę wieloczynnościową do rozdrabniania warzyw do kuchni przy ul. Witebskiej. Przeznaczono na to 5 tys. zł ze środków inwestycyjnych i 2 tys. zł z dochodów własnych.
Na bieżąco uzupełniano wyposażenie w naczynia i garnki we wszystkich trzech stołówkach. Zakupiono dużo materiałów i sprzętów do prowadzenia zajęć terapeutycznych w dwóch Domach Dziennego Pobytu, Ośrodku Terapii Zajęciowej, oraz materiały na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Pozostałe koszty to zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby całej jednostki.
Centrum Usług Opiekuńczych w ramach swojej działalności prowadzi dla podopiecznych usługi pralnicze. Ta forma proponowanej pomocy ma niewielu zwolenników. W ciągu roku korzysta z niej ok. 25 osób.

Centrum Usług Opiekuńczych poza statutową działalnością jest organizatorem wielu działań na rzecz Seniorów i osób niepełnosprawnych
W ramach „IX Lubuskiego Tygodnia Seniora” jednostka zorganizowała 3 imprezy dostępne dla wszystkich chętnych Seniorów.
8 października zorganizowano w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego seminarium poświecone chorobie Alzhaimera. Prelegentami byli: lekarz specjalista psychiatrii, psycholog kliniczny, oraz pracownicy naukowi UZ. Przy okazji odbył się kiermasz prac wykonanych przez Seniorów- podopiecznych DDP.
W dniu 9 października zorganizowano dla wszystkich chętnych Seniorów wyjazd autokarem na grzybobranie zakończone piknikiem i pieczeniem kiełbasek.
10 października w DDP NESTORIA odbyło się wspólne biesiadowanie Seniorów
i dzieci ze świetlicy „Wicherki”. Dzieci przygotowały program artystyczny, kwiaty
i poczęstunek.
13 października tradycyjnie na zakończenie Tygodnia Seniora zorganizowano IX BAL SENIORA , który odbył się w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego. Bawiło się na nim 220 Seniorów z naszego miasta oraz lubuskich gmin. Odpłatność podopiecznych wynosiła 30 zł od osoby natomiast wszystkie pozostałe koszty pokryli sponsorzy,
a pracownicy obsługujący wszystkie te imprezy pracowali za darmo.
Ponadto przez cały Tydzień Seniora przygotowywano w stołówce „ potrawy z okresu młodości” konsumentów. Były bliny, szare kluski ziemniaczane, prażuchy ziemniaczane, gołąbki z kaszą gryczaną, zupa kartoflana.
Tradycją jest również uroczysty obiad wigilijny wszystkich podopiecznych wraz
z władzami miasta, który odbywa się w stołówce przy ul. Witebskiej 2.

W ramach usług zdrowotnych poza bieżącymi badaniami, zaszczepiono wszystkich pracowników przeciwko grypie.


2. Budżet Noclegowni dla Bezdomnych Osób imienia Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze w 2007 roku wynosił 464.604,70 zł.
Noclegownia posiada 104 miejsca noclegowe. Łącznie w 2007 roku udzielono 26 264 noclegów, średnio jednej nocy nocowały 72 osoby. Noclegownia zapewnia jeden gorący posiłek w „Caritasie” oraz daje możliwość przygotowania śniadań i kolacji
w pomieszczeniach kuchennych znajdujących się w budynku Noclegowni (chleb jest dostarczany codziennie). W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizowany jest poczęstunek składający się z tradycyjnych, świątecznych potraw i sponsorowany niemal w całości przez życzliwych, wspaniałomyślnych ludzi i firmy. Noclegownia czynna jest
w godzinach od 1800 wieczorem do 800 rano, z wyjątkiem okresu od 1 listopada do 31 marca, kiedy to otwarcie następuje o godzinie 1600, a zamknięcie o 1000 rano.

Z usług Noclegowni w 2007 roku korzystało:
· 81 osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym (od 51 lat),
· 46 osób w wieku od 41 do 50 lat,
· 24 osoby w wieku od 31 do 40 lat,
· 21 osób w wieku od 19 do 30 lat,
· 5 osób (do 18 lat).
Przyczyną bezdomności w większości przypadków jest: niedostosowanie społeczne, eksmisja z zajmowanego dotychczas lokalu, wymeldowanie przez rodzinę w czasie pobytu w zakładzie karnym, wyrzucenie przez rodzinę z powodu nadużywania alkoholu lub narkotyków, wyrzucenie przez rodzinę z powodu choroby psychicznej, opuszczenie domu rodzinnego z powodu narosłych konfliktów, wymeldowanie decyzją administracyjną, spalenie mieszkania, z powodu niskich (lub braku) dochodów pozbawienie możliwości korzystania z wynajmowanego pokoju, czy mieszkania, niektórzy (bardzo nieliczni) wybrali taki styl życia –wieczna wędrówka. W 2007 roku 8 podopiecznych otrzymało mieszkanie z zasobów komunalnych, 2 osoby umieszczono w Domach Pomocy Społecznej, 34 osoby wynajęły lokal, do zakładów karnych trafiły 3 osoby, 9 osób zmarło.


3. W rozdziale Ośrodki wsparcia finansowano działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zielonej Górze. Przeznaczona na ten cel kwota 201.993,90 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników, na zakup materiałów do terapii oraz na utrzymanie Domu.
Do placówki uczęszcza średnio 28 osób. Większość uczestników to chorzy psychicznie z rozpoznaniami schizofrenii lub zespołów pokrewnych. Wszyscy uczestnicy korzystają z różnych form terapii, w tym terapii zajęciowej, w zależności od zainteresowań, zdolności i wcześniej nabytych umiejętności. Raz w tygodniu odbywają się sesje terapii grupowej przy wykorzystaniu różnych technik terapeutycznych, prowadzony jest też relaks przy muzyce. W zależności od potrzeb prowadzone są treningi umiejętności społecznych. Zajęcia teatralne prowadzone w placówce służą aktywizowaniu uczestników, poprawie koncentracji uwagi i pamięci, uczą współpracy w grupie. Uczestnicy również aktywnie uczestniczą w imprezach integracyjnych organizowanych w placówce i poza jej terenem. Organizowane są cyklicznie imprezy okolicznościowe.
Co dwa tygodnie rodziny osób chorych mogą korzystać ze spotkań grupy wsparcia. Celem spotkań jest udzielanie sobie nawzajem emocjonalnego wsparcia oraz dostarczanie informacji na temat radzenia sobie z problemem choroby psychicznej w rodzinie. We wrześniu personel i uczestnicy ŚDS włączają się w ogólnopolską akcję Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię.
Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,
z Przychodniami Zdrowia Psychicznego, z Uniwersytetem Zielonogórskim, ze szkołami
i przedszkolami, ze stowarzyszeniami, głównie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Pewny Brzeg”, z Katolickim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” a także z Caritasem w ramach przygotowania do poszukiwania pracy. Kontynuowana jest współpraca z ośrodkami kultury tj. z Teatrem Lubuskim, z Galerią BWA, z Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz z Biblioteką Wojewódzką.


4. Przyznane dodatkowe środki od Wojewody w rozdziale 85203 w kwocie 61.500 zł na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie zostały wykorzystane przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka na:
· wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla pedagogów, psychologów zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 46.500 zł,
· zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 4.000 zł,
· zakup usług pozostałych – zabezpieczenie i uporządkowanie obiektu, druk materiałów edukacyjnych w kwocie 11.000 zł.IV. Rodziny zastępcze


Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych w 2007 roku wynosiła 1.868.758,50 zł.
W skład niej wchodziła:
· miesięczna pomoc pieniężna dla 168 rodzin zastępczych, w których przebywało 252 dzieci.;
· jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych
z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej dla 16 rodzin, do których przyjęto 22 dzieci;
· jednorazowa pomoc losowa na częściowe pokrycie skutków zdarzenia losowego dla
1 rodziny, w której umieszczonych było 4 dzieci.
Na terenie miasta w 2007 r. funkcjonowało 9 zawodowych rodzin zastępczych,
z czego 2 to wielodzietne rodziny zastępcze, a 6 o charakterze pogotowia rodzinnego. Ogółem przebywało w nich 50 dzieci.
Środki finansowe łącznie na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych
w ramach umów zleceń wyniosły 251.554,34 zł.
W 2007 roku Wojewoda Lubuski przyznał środki finansowe na zadania zlecone powiatowi na powyższe zadania, tj. na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka cudzoziemskiego (pochodzenia ukraińskiego) umieszczonego w zawodowej wielodzietnej niespokrewnionej
z dzieckiem rodzinie zastępczej w łącznej kwocie 15.714 zł, na co składała się:
· miesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, w kwocie 10.376 zł;
· wynagrodzenie wraz ze składkami dla zawodowej wielodzietnej niespokrewnionej,
w kwocie 4.556 zł.
W minionym roku przeszkolono 16 nowo powstałych, spokrewnionych rodzin zastępczych na terenie miasta Zielona Góra.

W ramach posiadanych środków finansowych udzielono pomocy pełnoletnim wychowankom z rodzin zastępczych, w ramach usamodzielnienia, na ogólną kwotę
328.501,59 zł, z czego:
· 274.853,78 zł przeznaczono na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla
65 wychowanków,
· 29.646,00 zł przeznaczono na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 7 wychowanków,
· 24.001,81 zł przeznaczono na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla
5 wychowanków.
W ramach zawartych z innymi powiatami porozumień w 2007 roku wydano 291.225,62 zł na finansowanie wydatków na 40 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza Zieloną Górą.
W ramach realizacji Programu opieki nad dzieckiem i rodziną w mieście Zielona Góra w 2007 roku kontynuowany był program „Mój Przyjaciel”. Program realizowany jest wspólnie z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka oraz z Uniwersytetem Zielonogórskim. Skierowany jest do dzieci z rodzin zastępczych. W okresie sprawozdawczym objętych programem było 30 dzieci z rodzin zastępczych. Bezpośrednimi realizatorami programu są wolontariusze (30 studentów). Do każdego dziecka przypisany jest
1 wolontariusz. Para spotyka się 2 razy w tygodniu, spędzają wspólnie czas wolny, otrzymują pomoc w nauce, wszyscy uczestniczyli w „Dniu Dziecka”, w spotkaniu „Mikołajkowym” oraz w Dniu Wolontariusza. Ubezpieczeniem objęci zostali wszyscy wolontariusze biorąc udział w programie. Natomiast 10 dzieci wyjechało na wypoczynek letni, którego koszty pokrył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz „Caritas” Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej”. Z grupy dzieci uczestniczących w programie na wniosek wolontariusza opieką pedagogiczno-psychologiczną w formie indywidualnej terapii objęto
3 dzieci. Z indywidualnych konsultacji specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze, tj. psychologa skorzystały 2 rodziny zastępcze, a 1 z konsultacji terapeuty. Wolontariusze są systematycznie szkoleni przez lidera grupy, który również utrzymuje stały kontakt (comiesięczny) z rodzinami-opiekunami.
W ramach Programu opieki nad dzieckiem i rodziną w mieście Zielona Góra realizowany był również program „Szkoła dla rodziców”. Uczestnicy warsztatów uzyskali wiedzę z zakresu rozwoju zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutecznych sposobów przezwyciężania przemocy w rodzinie, prawidłowych wzorów wychowawczych i poprawy relacji między członkami rodziny oraz kształtowania postaw aktywnych wobec problemów życiowych, choroby alkoholowej, uzależnień od środków psychotropowych ich szkodliwego wpływu na relacje w rodzinie. W zajęciach prowadzonych w ramach „Szkoły dla rodziców” udział wzięło 46 osób. Aktualnie prowadzona jest kolejna grupa edukacyjna, w której udział bierze 14 osób. Uczestnicy brali czynny udział w prowadzonych zajęciach poprzez wnoszenie własnych pomysłów tematycznych, form przeprowadzania zajęć. Pozwoliło to każdorazowo na modyfikację programu.V. Składki na ubezpieczenia zdrowotne


Na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia
z pomocy społecznej wydatkowano w 2007 roku kwotę 200.000,00 zł (zasiłki stałe).

VI. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydano w 2007 roku 4.563.251,09 zł. Pomocą objęto 3.134 rodzin. Środki przeznaczono na:
· Zasiłki na leki dla 284 środowisk na kwotę 42.943,38 zł,
· Zasiłki na przybory szkolne dla 108 środowisk na kwotę 20.576,00 zł,
· Zasiłki na opał dla 350 środowisk na kwotę 100.109,50 zł,
· Dożywianie 432 dzieci w szkołach na kwotę 121.301,82 zł,
· Opłata za wyżywienie w przedszkolach i żłobkach dla 86 dzieci na kwotę 45.856,47 zł
· „Szklanka mleka” dla 473 dzieci na kwotę 57.035,81 zł,
· Wydatki mieszkaniowe (czynsz, energia) dla 686 środowisk na kwotę 213.768,73 zł,
· Zasiłki na cele bytowe dla 389 środowisk na kwotę 305.958,47 zł,
· Opłata stała za przedszkola i żłobki dla 86 dzieci na kwotę 35.194,73 zł,
· Zasiłki samorządowe dla niepełnosprawnych 33 dzieci na kwotę 61.793,80 zł,
· Zasiłki na cele specjalne dla 219 środowisk na kwotę 102.598,36 zł,
· Zasiłek celowy na posiłek dla 107 rodzin na kwotę 57.731,11 zł,
· Zdarzenia losowe dla 3 rodzin na kwotę 31.300,00 zł,
· Zasiłki okresowe dla 1333 środowisk na kwotę 798.294,29 zł,
· Zasiłki stałe dla 715 osób na kwotę 2.350.000,00 zł,
· Zasiłki na kolonie dla dzieci podopiecznych (256 dzieci) na kwotę 151.460,00 zł,
· Sprawienie 23 pogrzebów dla podopiecznych na kwotę 67.328,62 zł.

W 2007 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 12.783 decyzji administracyjnych dotyczących przyznania pomocy bądź jej odmowy, oraz 550 skierowania dla osób korzystających z wypożyczalni sprzętu ortopedycznego.

VII. Pomoc socjalna

Pracownicy socjalni poprzez podejmowane działania pomagają osobom i rodzinom, we wzmacnianiu oraz odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
Na podstawie podejmowanych kontaktów z osobami i rodzinami w drodze wywiadu środowiskowego dokonują diagnozy środowiska.
Poza pomocą finansową, rzeczową prowadzą systematyczną pracę
z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, uzależnionymi, długotrwale bezrobotnymi, określając indywidualną zdolność poszczególnych osób i rodzin do podjęcia działań, które
w efekcie umożliwią poprawę ich sytuacji. Pozwala to określić te instytucje
i organizacje, które będą pomocne w osiągnięciu wyznaczonego celu. Stałym elementem
w pracy pracowników socjalnych jest zatem podejmowanie współpracy z : kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka, policją, świetlicami, Powiatowym Urzędem Pracy, instytucjami organizującymi szkolenia osób niepełnosprawnych. Rola tej współpracy w ostatnim czasie z uwagi na pogłębiający się kryzys wartości rodzinnych wzrosła. Pracownicy socjalni kierują wnioski do sądu o wgląd
i ustalenie sytuacji małoletnich dzieci ( wniosków), do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych ( wniosków) , są pomocni w sporządzaniu wniosków o alimenty. Rodziny te są systematycznie monitorowane i włączane w programy prowadzone przez zatrudnionych w Ośrodku specjalistów. Psycholog i pedagog prowadzą indywidualną terapię z rodzinami wieloproblemowymi. W 2007 roku 46 osób brało udział w programie ,, szkoła dla rodziców” mającym na celu poszerzenie świadomości rodziców i ich wiedzy na temat własnych dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych i emocjonalnych. Uczestnicy programu tworzą jednocześnie swoiste grupy wsparcia, wymieniając wzajemne doświadczenia z obszaru rodzicielstwa oraz partnerstwa w związkach. Ponadto członkowie grup mogą liczyć na rzetelne informacje dotyczące sposobów radzenia sobie z przemocą w rodzinie jak również problemami uzależnień i współuzależnienia. Zajęcia prowadzą: psycholog, pedagog terapeuta oraz 3 pracowników socjalnych.
Obserwuje się też rosnącą liczbę osób z zaburzeniami psychicznymi, odmawiających przyjęcia pomocy medycznej i usługowej. W tych sprawach pracownicy socjalni podejmują współpracę z rodziną, poradnią zdrowia psychicznego. Kierują też wnioski do sądu o zgodę na umieszczenie w domu pomocy, bądź na leczenie psychiatryczne.VIII. Ośrodki pomocy społecznejNa funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano w 2007 roku kwotę 2.864.350,64 zł. Kwota ta stanowiła wynagrodzenia osobowe pracowników (68 etatów) oraz pochodne od wynagrodzeń i bieżącą działalność Ośrodka.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Zarząd PFRON przekazał w roku 2007 dla miasta Zielona Góra środki finansowe
w wysokości 2.972.300 zł. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Wykonanie planu finansowego, w rozbiciu na zadania przedstawia się następująco:

Lp. Nazwa zadania Limit środków finansowych Wykonanie planu % wykonania
1. 2. Usługi i instrumenty rynku pracy. Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych. 3.350 zł. 15.000 zł. 3.247 zł. 12.642 zł. 96,92 84,28
Razem: rehabilitacja zawodowa 18.350 zł. 15.889 zł. 86,59
3. 4. 5. 6. 7. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania WTZDofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 1.073.120 zł. 859.980 zł. 310.000 zł. 34.800 zł. 676.050 zł. 1.073.120 zł. 853.381 zł. 308.738 zł. 34.303 zł. 676.049 zł. 100,00 99,23 99,93 98,58 99,99
Razem: rehabilitacja społeczna 2.953.950 zł. 2.945.591 zł. 99,72
RAZEM: REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA 2.972.300 zł. 2.961.480 zł. 99,34


Z przyznanych przez Zarząd PFRON w roku 2007 środków w kwocie 2.972.300 zł. wykorzystano 2.961.480 zł., co stanowi 99,34% planu.
Lepsza realizacja planu wystąpiła w wykorzystaniu środków z zakresu rehabilitacji społecznej – 99,72% planu, gorsza w rehabilitacji zawodowej – 86,59%.
Na finansowanie szkoleń organizowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł. Urząd skierował na szkolenia łącznie
13 osób niepełnosprawnych, koszty ukończonych szkoleń – 12.642 zł., tj. 84,28 % planu.
Na finansowanie instrumentów oraz usług rynku pracy Urząd Pracy zaplanował środki w wysokości 3.350 zł. Skierowano 1 osobę do prac interwencyjnych, wydatkując na ten cel kwotę 3.247 zł. Wykonanie planu – 96,92%.
Na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (3 wtz dla 80 uczestników) PFRON zabezpieczył środki w wysokości
1.073.120 zł. Miasto Zielona Góra i powiat ziemski środki w łącznej wysokości 67.070 zł (5% całkowitych kosztów funkcjonowania w 2007r.). Środki w łącznej kwocie 1.140.190 zł przekazano organizatorom WTZ, plan wykonano w 100%.
Na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych zaplanowano środki w wysokości 859.980 zł. Przyznano dofinansowanie dla 1444 spełniających wymagane kryteria. W związku z licznymi rezygnacjami osób, wypłacono dofinansowania dla 1336 osób, na kwotę 853.381 zł. Plan wykonano w 99,23%.
Na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych zaplanowano środki w wysokości 310.000 zł. Wypłacono 38 dofinansowań na kwotę 308.738 zł, z tego: 21 dofinansowań na likwidację barier architektonicznych, 13 dofinansowań do likwidacji barier w komunikowaniu się
i 4 dofinansowania do likwidacji barier technicznych. W roku 2007 wpłynęło 50 wniosków na likwidację barier, 29 wniosków nie zostało zrealizowanych (rezygnacje wnioskodawców, brak podstaw merytorycznych lub formalnych do przyjęcia wniosku do realizacji, niewystarczające środki finansowe). Plan wykonano w 99,93%.
Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w wysokości 34.800 zł. Zrealizowano 13 wniosków, wydatkując 34.303 zł. W różnego rodzaju imprezach wzięło udział 1078 osób niepełnosprawnych,
w tym – 275 – dzieci i młodzież niepełnosprawna. Wykonanie planu – 98,57 %.
Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze zaplanowano pierwotnie 676.050 zł. Wypłacono dofinansowania dla 555 osób na kwotę 676.049 zł. W roku 2007 wpłynęło 711 wniosków na kwotę 859.974 zł,
z powodu wyczerpania limitu środków na zadaniu nie zrealizowano 156 wniosków na kwotę 183.925 zł. Pomimo, że Ośrodek na bieżąco monitorował realizację zadań, wnioskował
o przesunięcia środków na zadaniach, środki okazały się niewystarczające, nie udało się załatwić pozytywnie wszystkich wniosków. Wykonanie planu - 99,99%.IX. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej


Przyznane dodatkowe środki od Wojewody w rozdziale 85220 w kwocie 50.000,00 zł zostały wykorzystane przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka na:
· poradnictwo specjalistyczne w kwocie 38.000,00 zł,
· wymianę i uzupełnienie wyposażenia w kwocie 5.500,00 zł,
· zakup usług pozostałych (transportowych, monitoring) w kwocie 6.500 zł.X. Ośrodek Adopcyjno – OpiekuńczyNa funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego Zielonej Górze wydano
w 2007 roku kwotę 344.690,98 zł. Kwota ta stanowiła utrzymanie Ośrodka oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników. Do głównych kategorii działań należały:
· postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzono poprzez rozmowy informacyjne, rozmowy diagnostyczne, badania psychologiczne, wywiady środowiskowe, analizę wymaganej procedurą dokumentacji, badanie i opiniowanie psychologiczne na zapotrzebowanie sądów, szkolenie wg programu PRIDE i spotkania grupowe kandydatów,
· szkolenia – programem PRIDE przeszkolono 30 osób (14 par + 2 osoby samotna), wydano 51 zaświadczeń kwalifikacyjnych, przeprowadzono 2 edycje szkolenia: zimowa – 14 osób, wiosenna – 16 osób, zorganizowano Spotkania Grupowe przeznaczone dla kandydatów na rodziny adopcyjne (przeszkolono 38 osób), szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, dodatkowe spotkania indywidualne kandydatów z pracownikami Ośrodka Adopcyjno -Opiekuńczego (są to np. osoby wymagające wolniejszego tempa pracy ze względu na niskie wykształcenie), szkolenia dla rodzin zastępczych funkcjonujących – 28 ( z Zielonej Góry – 16),
· współpraca z instytucjami powiatowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi: udział w komisjach rekwalifikacyjnych w PO i DDZ, kontakt
z pedagogami szkolnymi z inicjatywy Ośrodka, szkoły lub przedszkola gdzie uczęszczają dzieci z rodzin zastępczych bądź adopcyjnych, udział w naradach
i spotkaniach w placówkach, współpraca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
· wizyty z kandydatami na rodziców adopcyjnych i zastępczych – obserwacja kontaktu, spotkania z grupą wsparcia dla opiekunek pogotowia rodzinnego na terenie Ośrodka,
· zorganizowano pomoc studentów – wolontariuszy dla dzieci w wieku szkolnym
z pogotowi rodzinnych i rodzin zastępczych oczekujących takiej pomocy,
· udzielono porad wielu rodzinom biologicznym – ogółem 62 w tym 41 rodzin
z Zielonej Góry,
· rozmowy terapeutyczne – ogółem 172,
· obserwacja przebiegu kontaktu z dziećmi przebywającymi w pogotowiach rodzinnych – 48,
· rozmowy z kobietami w ciąży przed podjęciem ostatecznej decyzji pozostawienia dziecka w szpitalu – 2,
· praca z rodziną naturalną dzieci przebywających poza rodziną własną (konferencja grup rodzinnych, wprowadzenie wolontariuszy do rodzin zastępczych spokrewnionych),
· utworzono grupę szkoleniowo – wspierającą dla rodzin adopcyjnych i zastępczych mających dzieci w wieku dojrzewania,
· współpraca z sądami rodzinnymi – sporządzanie opinii psychologiczno – pedagogicznej dla potrzeb sądów, występowanie z wnioskiem o uregulowanie sytuacji prawnej dzieci zakwalifikowanych do różnych form opieki rodzinnej, pełnienie funkcji opiekunów prawnych w sprawach o przysposobienie, stawiennictwo w sądach w roli biegłych, opiekunów prawnych w sprawach opiekuńczych, współpraca
z Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno – Konsultacyjnym w zakresie rozpoznawania sytuacji dzieci i celowości umieszczania ich w zastępczych środowiskach rodzinnych,
· współpraca z resortem zdrowia: z oddziałami noworodkowymi zgłaszającymi dzieci zagrożone odrzuceniem, poradniami specjalistycznymi w zakresie sporządzania epikryzy lekarskiej dzieci przygotowywanych do zmiany środowiska rodzinnego
i zgłaszanych do Banku Informacji o Dzieciach, konsultacje dotyczące stanu zdrowia dzieci kierowanych do adopcji czy rodzin zastępczych, inicjowanie badań specjalistycznych w zależności od potrzeb zgłaszanych przez opiekunki
w pogotowiach rodzinnych,
· upowszechnianie informacji o działalności Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.


XI. Pozostała działalność


1. W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował kwotą 2.083.044,30 zł i realizował następujące zadania:

· prowadzenie przez Caritas magazynu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla ubogich
i bezdomnych mieszkańców miasta Zielona Góra,
· prowadzenie punktu charytatywnego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – udzielanie pomocy rzeczowej osobom najuboższym, bezdomnym, rodzinom wielodzietnym,
· prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Wiewiórka” przez Polski Czerwony Krzyż dla 24 dzieci,
· prowadzenie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży dla 30 dzieci, świetlica zapewnia: pomoc
w nauce i dożywianie dzieci, naukę umiejętności życia w grupie, opiekę wychowawczą, eliminowanie zaburzeń osobowościowych, przekazywanie informacji o szkodliwości środków uzależniających,
· prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” dla 27 dzieci z rodzin ubogich dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami,
· prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka, w którym udziela się pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego i prawnego oraz schronienia dostępnego całą dobę dla osób będących w stanie kryzysu, w ciągu roku przebywało 90 osób,
· prowadzenie świetlicy profilaktyczno – terapeutycznej „Złote Serca” dla 20 dzieci
z rodzin ubogich materialnie, dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami. Świetlicę prowadził Polski Komitet Pomocy Społecznej, który zapewniał: opiekę wychowawczą, dożywianie dzieci, pomoc w nauce, zajęcia socjoterapeutyczne, edukację z zakresu profilaktyki uzależnień, utrzymywanie kontaktów z rodziną i szkołą dziecka,
· prowadzenie 12 placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla 285 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich materialnie, dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami. Placówki prowadził Caritas i zapewniał: opiekę wychowawczą, dożywianie dzieci, pomoc w nauce, naukę umiejętności życia
w grupie, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń osobowościowych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, przekazywanie informacji o szkodliwości środków uzależniających,
· zapewnienie przez Caritas codziennie, przez 7 dni w tygodniu ciepłego posiłku (gorąca zupa, wkładka mięsna i chleb) dla 325 osób przez 7 dni w tygodniu,
· zapewnienie prze Polski Komitet Pomocy Społecznej gorących posiłków dla 100 osób (gorąca zupa i chleb) codziennie, przez 365 dni w roku,
· zapewnienie przez Polski Komitet Pomocy Społecznej gorących posiłków dwudaniowych dla 88 osób przez 5 dni w tygodniu i 11 miesięcy w roku,
· pomoc na wyżywienie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
· wspieranie przez wolontariuszy osób i rodzin, które objęte są pomocą w formie usług opiekuńczych zarówno w domu chorego jak i w domach pomocy społecznej, wspieranie dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym i placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego, szkolenie wolontariuszy na potrzeby organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej poprzez prowadzenie przez Caritas Centrum Wolontariatu,
· prowadzenie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej „Przygoda” dla 25 dzieci skazanych gdzie rodziny dotknięte są różnymi patologiami, a przede wszystkim ubóstwem i bezrobociem przez Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”,
· wydanie przez Caritas i Polski Komitet Pomocy Społecznej 468 paczek żywnościowych dla osób, które korzystają z pomocy w formie ciepłego posiłku,

W ramach budżetu Centrum Usług Opiekuńczych wydawano posiłki dla 30 osób dorosłych na kwotę 23.745 zł.
Również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano program dożywiania 866 dzieci w szkołach, na kwotę 380.000 zł, a także wypłacano zasiłki na żywność dla 1012 osób na kwotę 481.950 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Wojewody i w 2007 roku wyniosły 861.950 zł w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Pozostałe środki od Wojewody w kwocie 110.000 zł przeznaczono na wyposażenie stołówek w szkołach.

Dodatkowe środki w kwocie 2.179,43 zł, dotyczące kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osób nie posiadających uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu, które spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, zostały wykorzystane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.XII. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnychŚrodki w rozdziale 85311 w kwocie 42.183,50 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zgodnie z art. 10 b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społeczne oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej są finansowane ze środków PFRON oraz samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 68 c pkt 1 wyżej cytowanej ustawy w 2007 roku ze środków budżetu miasta zapewnione było 5% kosztów funkcjonowania WTZ a 95% ze środków PFRON.POTRZEBY POMOCY SPOŁECZNEJ1. Rozszerzenie zakresu prowadzonej pracy socjalnej z osobami i rodzinami objętymi wsparciem pomocy społecznej poprzez dodatkowe zatrudnienie pracowników socjalnych.
2. Rozwój poradnictwa specjalistycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
3. Zwiększenie dofinansowania do placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego (świetlice) w celu wspierania funkcji opiekuńczych rodziny i uczestnictwa rodziców lub opiekunów dziecka w działaniach wychowawczych organizowanych
w tych placówkach.
4. Modernizacja pawilonów mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.
5. Kontynuacja realizacji standaryzacji Pogotowia Opiekuńczego.


Zielona Góra, dn. 29 luty 2008 r.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-03-07 10:52:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-03-07 10:52:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-03-07 10:52:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20178 raz(y)