ˆ

Informacje z realizacji zadań pomocy społecznej

Szczegóły informacji

Informacja z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2006 r.

Informacja ogłoszona dnia 2007-03-12 13:56:27 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja z realizacji zadań
w zakresie pomocy społecznej
w roku 2006

W 2006 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze objął pomocą socjalną i finansową 4.196 rodzin zamieszkałych na terenie miasta Zielona Góra. Pomocy finansowej udzielono 3.439 rodzinom. Ogółem pomocy udzielono 10.027 osobom, co stanowiło około 8,4% mieszkańców w rejonie działania Ośrodka.
W stosunku do 2005 roku liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej zmniejszyła się o 152 rodziny. Jest to wynik zwiększającej się aktywności zawodowej osób dotychczas korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Podejmowane są prace interwencyjne, osoby długotrwale bezrobotne uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Centrum Integracji Społecznej. W 2006 roku 67 osób uczestniczyło w szkoleniach CIS, cykl szkoleń ukończyło 40 osób, w tym stałą pracę uzyskały 34 osoby, 14 osób nadal kontynuuje zajęcia.

Zaplanowano wydatki na pomoc społeczną w 2006 roku w wysokości 30.077.196 zł,
w tym:

Plan Wykonanie Różnica
Zadania własne 27.542.464,00 27.500.698,89 41.765,11
Zadania zlecone 2.534.732,00 2.520.756,03 13.975,97

Przyczyną niewykorzystania planu w 2006 roku było:

Zadania własne:

· W Centrum Usług Opiekuńczych pozostało 3.552,97 zł. Powyższa kwota pochodzi
z wynagrodzeń bezosobowych, ponieważ nie zawarto nowych umów zleceń
z opiekunkami, których brakuje na rynku pracy,
· W Noclegowni pozostała kwota 1.877,55 zł,
· W Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów pozostała kwota 1.722,39 zł na składkach na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.
· W rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” pozostało 0,17 zł,
· W rozdziale rodzin zastępczych nie wykorzystano kwoty 41,87 zł na wynagrodzeniach od umów zleceń,
· W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze” pozostało 33.172,86 zł na zasiłkach okresowych, których wysokość jest ustawowo określona. Ponieważ przy planowaniu środków nie można precyzyjnie ustalić liczby osób kwalifikujących się do pomocy
w formie zasiłków okresowych z jednoczesnym określeniem wysokości świadczenia,
· W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nie wykorzystano 1.383,03zł. Kwota pozostała na składkach na ubezpieczenia społeczne.
· W rozdziale „Pozostała działalność” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej niewykorzystana kwota to 14,27 zł.

Zadania zlecone

· W rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia” Środowiskowy Dom Samopomocy nie wykorzystał kwoty 2,62 zł,
· W rozdziale 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” pozostała kwota 7.405,35 zł ze składek zdrowotnych dla wychowanków Pogotowia Opiekuńczego. Niewykorzystane środki finansowe przekazano do Urzędu Miasta. W Pogotowiu Opiekuńczym nie można precyzyjnie ustalić ilości ubezpieczonych wychowanków, ponieważ: 
- w ciągu roku wychowankowie są usamodzielniani, wracają do rodzin naturalnych, są kierowani do innych placówek, w formie interwencyjnej występuje rotacja dzieci,
-wychowankowie podejmujący naukę w zasadniczych szkołach zawodowych
i odbywający praktyki zawodowe są ubezpieczani przez pracodawcę,
- w niektórych przypadkach dzieci są ubezpieczane z racji pracy zarobkowej rodziców.
Niewykorzystane środki finansowe w rozdziale 85156 § 4130 nie można przeznaczyć na inne zadania. Należy je w całości oddać do budżetu Miasta, w określonym terminie, co w tym roku uczyniono.
· W rozdziale 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” nie wykorzystano 6.568 zł, ponieważ nie wszystkie wnioski zostały uwzględnione do wypłaty zasiłków celowych dla gospodarstw rolnych w związku z suszą 2006.Wykonanie budżetuI. Placówki opiekuńczo – wychowawcze


1. Na działalność Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze przeznaczono w 2006 roku kwotę 2.685.319,35 zł. Pogotowie jest placówką zapewniającą całoroczną i całodobową opiekę dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej. Pełni wobec nich funkcję: interwencyjną, socjalizacyjną i edukacyjną.
Placówka posiada bazę lokalową, zapewniając opiekę 60 wychowankom. Oprócz dzieci przebywających w placówce w trybie opiekuńczym, są osoby kierowane w myśl ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz obcokrajowcy kierowani do placówki na podstawie postanowień sądów, w oparciu o art. 569§2 kpc w związku z art. 755 kpc
i Konwencją o Prawach Dziecka. W rzeczywistości z uwagi na działalność interwencyjną
w Pogotowiu Opiekuńczym przebywało średnio 58 dzieci.
Realizując potrzeby całkowitej opieki nad dziećmi usamodzielniono 6 wychowanków. Zadania związane z usamodzielnieniem wychowanków wymagały odpowiednich procedur, które zostały opracowane i wdrożone w oparciu o kompetencje zawodowe i dotychczasowe doświadczenia w pracy z młodzieżą. Koncepcja pracy to indywidualne programy usamodzielnień, poprzedzone diagnozą i doborem realizatorów programu (wychowawca, pedagog, pracownik socjalny). Wszystkie programy usamodzielnień były tworzone
z udziałem zainteresowanych wychowanków. Plan podejmowanych w założeniach działań obejmował płaszczyznę zawodową, edukacyjną, socjalno – bytową. Wszelkie działania kierowane były na rozwijanie umiejętności umożliwiających pozytywne przystosowanie, radzenie sobie z zadaniami rozwojowymi i trudnościami dnia codziennego, naukę podejmowania decyzji, radzenia sobie z lękiem i stresem, umiejętności społecznych, stawiania sobie celów życiowych, samokontroli.


Statystyka przyjęć wychowanków przedstawia się następująco:

Wychowankowie PO przyjęci w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

W trybieinterwencyjnym W trybie opiekuńczym W trybie opiekuńczym obcokrajowcy ogółem
28 22 6 56


Pochodzenie wychowanków przyjętych do PO
w okresie 01.01.2006- 31.12.2006r.

Powiat grodzki Zielona Góra Powiat ziemski Zielona Góra Inne powiaty obcokrajowcy ogółem
22 3 25 6 56Wychowankowie PO usamodzielnieni w 2006r.

powrócili do rodziny naturalnej założyli własne gospodarstwo skreśleni wskutek długotrwałej ucieczkipo ukończeniu 18r.ż. ogółem
4 2 1 7


Jednym z ważniejszych zadań placówki jest podejmowanie działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej. Z uwagi na fakt, że dzieci i młodzież kierowana do placówki, to osoby z rodzin dysfunkcyjnych, często z problemem alkoholowym, praca z rodzinami naturalnymi to wielkie wyzwanie dla pracowników. Wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego w większości uczęszczają do szkoły podstawowej (15 osób) i do gimnazjum (20 osób), która znajduje się na terenie placówki. Młodzież również uczęszcza do szkół zlokalizowanych na terenie miasta (25 osób). Wychowankowie zaopatrzeni są w podręczniki
i pomoce dydaktyczne w stopniu dobrym. W większości posiadają osobiste komplety potrzebne do realizacji zajęć dydaktycznych.
W 2006 roku w placówce w ramach realizacji „Etapowego planu dochodzenia do standardów” dokonano remontów polegających na stworzeniu aneksów kuchennych w grupach wychowawczych, wyremontowano również łazienki i pokoje sypialne.
Przeprowadzono dalszą część prac w zakresie termoizolacji budynku. Ściany internatu zostały ocieplone i budynek otrzymał nową elewację.
Wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego objęci są opieką medyczną. W 2006 roku udzielono 1899 porad pielęgniarskich. W poradniach u lekarzy specjalistów skonsultowano ogółem 125 przypadków. Wykonano 29 analiz laboratoryjnych, 15 badań EKG, sześć badań USG raz pięć badań USG serca. Z zabiegów w Zakładzie Fizykoterapii skorzystał
1 wychowanek. W zakładzie optycznym wykonano 6 par okularów korekcyjnych oraz wiele bieżących napraw uszkodzonych okularów. W szpitalu przebywało czworo wychowanków,
w sanatorium przebywało troje dzieci. Wykonano 180 testów do wykrywania środków psychoaktywnych. Najczęściej występujące problemy zdrowotne wśród dzieci to:
- przewlekłe stany zapalne górnych dróg oddechowych,
- próchnica zębów,
- wady postawy.
W ramach działalności opiekuńczo – wychowawczej w placówce prowadzone są między innymi następujące przedsięwzięcia:
· na rzecz profilaktycznych uzależnień od środków psychoaktywnych,
· w obszarze pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
· w ramach spędzenia wolnego czasu – np. zajęcia sportowe Klub Sportowy „Lider”,
· organizacja X Przeglądu Muzycznego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Województwa Lubuskiego,
· kiermasze okolicznościowe,
· akcja „Pocztówki za złotówki” – trwa od siedmiu lat pod patronem Stowarzyszenia „Nasze Dzieci” oraz Gazety Wyborczej.
Realizacja różnorodnych działań profilaktycznych podejmowanych w Pogotowiu Opiekuńczym ma na celu uchronienie wychowanków przed patologicznymi zachowaniami.
Dotację w wysokości 78.000 zł otrzymaną z budżetu państwa Pogotowie Opiekuńcze przeznaczyło na zakup wyposażenia (umeblowanie czterech nowo powstałych pomieszczeń sypialnych, wyposażenie do aneksów kuchennych) oraz na remont łazienek i sanitariatów.

W Pogotowiu Opiekuńczym wydano w 2006 roku kwotę 22.594,65 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Pogotowia.2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wydano 199.993,61 zł na usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym dla osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 2 wychowanków w kwocie 11.425,00 zł, natomiast 42 wychowanków pobierało miesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, na którą wydatkowano 173.520,00 zł, zaś 4 przyznano pomoc rzeczową na zagospodarowanie, na co przeznaczono 15.048,61 zł.
W ramach zawartych z innymi powiatami porozumień i umów, w 2006 roku wydano 581.681,87 zł na finansowanie wydatków na utrzymanie 27 dzieci umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.II. Domy Pomocy Społecznej


1. W 2006 roku kwotę 1.326.475,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Zielonej Góry. Skierowanych zostało 65 osób.
2. Budżet Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Słowackiego w 2006 roku wynosił 4.377.631 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 2.400.000 zł. Zgodnie z programem naprawczym wykonano remont pomieszczeń Domu, oraz kuchni. Dotację otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 50.000 zł przeznaczono na zakup zestawu hydroforowego i niezbędnego wyposażenia kuchni (zlewozmywaki, obieraczki do jarzyn).
Koszt utrzymania jednego mieszkańca wyniósł 2.400 zł miesięcznie. W ciągu roku odeszło 8 osób, 7 osób zmarło a 1 osoba przeszła do Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich. W ciągu roku przyjęto 4 osoby, w tym 3 osoby na nowych zasadach, 1 osoba przeniosła się do DPS Koło (uprawniona do dotacji z budżetu państwa). Stan na dzień 31.12.2005 roku wyniósł 72 osoby a na dzień 31.12.2006 roku 68 osób. Średnia wieku mieszkańców Domu wyniosła 78 lat.
Poszczególne przedziały wiekowe przedstawiają się następująco:
od 41 – 60 lat 5 osób
od 61 – 74 lat 14 osób
od 75 i więcej 49 osób
W ramach imprez kulturalno – oświatowych zorganizowano:
· spotkania muzyczne w wykonaniu dzieci ze Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze,
· koncerty, występy okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca
w wykonaniu dzieci ze szkół i przedszkoli,
· odbyły się Jasełka w wykonaniu dzieci z Ochli, Kaźli, i Kiełpina,
· odbył się pokaz rękodzieła ze Stowarzyszenia Twórców Kultury w Zielonej Górze,
· odbyły się Akademie Okolicznościowe w wykonaniu dzieci ze szkół średnich,
· spotkanie z Francuską Piosenką, zorganizowana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze,
· na terenie Domu odbyły się imprezy w ogrodzie, majówka, pikniki, ogniska oraz Dzień Pieczonego Ziemniaka,
· zorganizowano bale i zabawy taneczne karnawałowe, walentynkowe, Bal Seniora
i Andrzejki oraz turnieje: szachowy, w tysiąca, turniej gier planszowych, spartakiada,
· zorganizowano wycieczki do Groty Solnej w Zielonej Górze, do Torzymia, Palmiarni, Ochla Skansen, Żar, Cigacic nad Odrą, wycieczki na grzyby i jagody do lasu oraz do miasta z okazji Winobrania,
· z okazji Lubuskiego Dnia Seniora wystąpił zespół Cygański.3. Budżet Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze w 2006 roku wynosił 5.112.551,61 zł. Dom świadczył usługi dla 192 mieszkańców. Koszt utrzymania jednego mieszkańca wyniósł 1.914,00 zł miesięcznie, w ciągu roku zwiększył się do 2.119,00 zł na jednego mieszkańca. Średnia planowana miesięczna odpłatność mieszkańca wyniosła 959,00 zł, Odpłatność mieszkańców (gmina + rodzina) wyniosła 1.872,42 zł, a odpłatność mieszkańców uprawnionych do dotacji 692,28 zł.
Rzeczywista stawka kosztu żywienia za rok 2006 wyniosła 8,55 zł na 1 osobodzień.
W 2006 roku w ramach imprez kulturalno – oświatowych organizowano:
· występy dzieci z przedszkoli i szkół z okazji świąt okolicznościowych, tj. Dnia Babci, Dziadka, Matki, Ojca, Kobiet, Mężczyzn, Tygodnia Seniora, świąt państwowych: 1 Maja, 3 Maja, Uchwalenia Konstytucji, Święta Pracy, Dnia Weterana, Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Wyzwolenia Zielonej Góry,
· wycieczkę krajoznawczą do Międzyzdrojów i okolic,
· wystawę rękodzieła artystycznego „Artyści z Zielonogórskiego Stowarzyszenia Rękodzieła”,
· wyjście do kina, wyjazdy nad jezioro, zbieranie jagód,
· koncerty muzyczne i udziały w Festiwalu Piosenki Mieszkańców DPS woj. Lubuskiego i Wystawa pod nazwą „Kobiety w czasie II Wojny Światowej, która opisała rolę kobiety – żołnierki w czasie wojny.
Dotację w wysokości 145.000 zł otrzymaną z budżetu państwa Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów przeznaczył na zakup wyposażenia do kuchenek podręcznych oraz na remonty (kuchenek podręcznych, korytarza, wykonanie poręczy na klatkach schodowych).
W 2006 roku w Domu w ramach usług remontowych wymieniono rury kanalizacyjne, wykonano remont kominów wentylacyjnych, wymieniono tablice elektryczne i zasilanie dźwigu, naprawa i montaż ogrodzenia, wykonano demontaż montaż 3 okien, zamontowano czujniki przeciwpożarowe w korytarzach w budynkach A, B, C, D, wykonano remont korytarza pawilonu B, wykonano instalację odgromową, usunięto awarię centralnego ogrzewania, zamontowano balustrady ze stali nierdzewnej w pawilonach A, B, C, wymieniono stolarkę drzwiową przeciwpożarową, zamontowano drzwi ewakuacyjne do sali telewizyjnej, wyremontowano pomieszczenia kuchenne. Wykonane zadania poprawiły estetykę Domu, bezpieczeństwo i pozwoliły wykonać część zadań wynikających
z programów naprawczych.
W ramach inwestycji, środki w wysokości 120.000 zł zostały przeznaczone na zadanie „Budowa windy w budynku DPS dla Kombatantów”. W ramach likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, Dom otrzymał dofinansowanie do zadania
w kwocie 52.000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programów naprawczych, na zakup wyposażenia w kwocie 110.500 zł zakupił wannę do kąpieli z wózkiem, krajalnicę, urządzenie wielofunkcyjne do prasowania, formierkę wyrobów kulinarnych, piekarnik elektryczny, wilk do mięsa, suszarkę elektryczną.III. Ośrodki wsparcia


1. Budżet Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze w 2006 roku wynosił
2.203.463,03 zł. W 2006 roku w prowadzonej działalności opiekuńczej w domu chorego, opieką objęto 284 osoby. Wykonano 67.151 efektywnych godzin (bez zwolnień lekarskich
i urlopów) w ciągu roku, co daje średnio 5.596 godziny w miesiącu. Zatrudniono w tym celu 38 etatowych opiekunek (w tym 0,5 etatu na urlopie wychowawczym). Pracownice sprawują opiekę średnio nad 4-5 podopiecznymi dziennie. W roku 2006 cena godziny usług opiekuńczych wynosiła 11 zł. W prowadzonej stołówce wydano w ciągu 12 miesięcy 43.720 obiadów i obsłużono 3.643 osoby. W ciągu miesiąca jest to średnio 174 osób, z czego 29 – to posiłki bezpłatne refundowane przez MOPS, 28 – to obiady pełnopłatne z decyzją, 9 – obiadów w cenie wolnorynkowej bez skierowania, 6 – obiady pracownicze i 102 – to obiady w cenie wsadu do kotła.
Z okazji Świąt Wielkanocnych przygotowano 127 paczek żywnościowych dla podopiecznych o wartości 40 zł każda. Natomiast na Święta Bożego Narodzenia w dniu 23 grudnia poza obiadem wigilijnym przygotowano paczki żywnościowe dla 130 podopiecznych o wartości około 45 zł każda. Tradycyjnie ufundowano wszystkim podopiecznym upominki
z okazji „Zajączka”, „Tłustego Czwartku”, „Dnia Kobiet”.
Wpływy ze sprzedanych obiadów i kolacji wyniosły 201.022,11 zł, natomiast wydatki na żywienie wyniosły 171.768,60 zł (w tym 10.930 zł przeznaczono na świąteczne paczki żywnościowe).
W ramach „VIII Lubuskiego Tygodnia Seniora” Centrum Usług Opiekuńczych zorganizowało 4 imprezy dostępne dla wszystkich chętnych Seniorów. 7 października zorganizowano w Filharmonii wystawę fotograficzną portretów Seniorów pt. „Spojrzenia”. Wystawa została zaprezentowana po raz drugi 14 października w Urzędzie Marszałkowskim. Poza tym w Filharmonii zorganizowano kiermasz prac wykonywanych przez podopiecznych Domów Dziennego Pobytu.
W dniu 10 października 2006 roku zorganizowano dostępną dla wszystkich Seniorów pielgrzymkę do Rokitna i Paradyża, w której udział wzięło 50 Seniorów, w tym podopieczni dwóch Domów Dziennego Pobytu, konsumenci korzystający ze stołówki oraz inni starsi mieszkańcy naszego miasta. Uczestnicy wycieczki płacili po 7 zł na koszt ubezpieczenia
i opłaty za autostrady, za autokar zapłaciła jednostka z zebranych darowizn. W dniu 11.10.2006 roku zorganizowano biesiadę. Na wspólnym śpiewaniu spotkali się seniorzy
i dzieci ze świetlicy „Wicherki” .Wystąpił Teatr z Krakowa z przedstawieniem „Złota rybka”. Dnia 12 października odbyło się uroczyste nadanie nazwy Domom Dziennego Pobytu. Dom na os. Pomorskim przyjął nazwę NESTORIA, Dom przy ul. Reja nazwę RETRO. Spotkanie zakończył pokaz tańców irlandzkich. Tradycyjnie na zakończenie Tygodnia Seniora 14.10.2006 roku w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbył się bal, na którym bawiło się 200 Seniorów z naszego miasta oraz lubuskich gmin. Odpłatność podopiecznych wynosiła 30 zł od osoby, natomiast wszystkie pozostałe koszty pokryli sponsorzy.
Od stycznia 2006 r. w Domu Dziennego Pobytu został uruchomiony oddział dzienny dla osób z chorobą Alzhaimera. Obecnie przebywa w placówce 26 podopiecznych, 10 osób
z tą chorobą. Od marca 2006 r. działa grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów chorych na chorobę Alzheimera. Poza tym placówka była inicjatorem powołania Lubuskiego Stowarzyszenia Wspierającego Opiekunów i Chorych na Chorobę Alzheimera, które oficjalnie zostało zarejestrowane 7.IX.2006 r. Stowarzyszenie działa przy DDP. We wrześniu zorganizowano wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim seminarium pt. ”Wyścig
z czasem”, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem społeczeństwa naszego miasta, pracowników naukowych UZ, lekarzy, pracowników pomocy społecznej i mediów. Ponadto Domy Dziennego Pobytu nawiązały ścisłą współpracę z Zespołem Szkół Medycznych
i Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego. Dzięki temu oferta pomocy jaką można zaproponować Seniorom jest coraz bogatsza.
W 2006 roku do świetlicy uczęszczało 35 dzieci w wieku 7-13 lat. Zorganizowano ferie zimowe dla 30 wychowanków i ich rodzeństwa. Otrzymano na to dofinansowanie
z Urzędu Miasta w wysokości 1.500 zł, a całkowity koszt wyniósł 7.293 zł. W czerwcu dla wychowanków świetlicy zorganizowano 3 dniową wycieczkę do Warszawy. Pełen koszt wycieczki wyniósł 9.347 zł. Otrzymano na ten cel 1.500 zł z Urzędu Miasta oraz 1.500 zł jako wyróżnienie dla świetlicy od Fundacji Uniwersytet Zielonogórski dzieciom. W miesiącu lipcu zorganizowano półkolonie dla 30 dzieci. Otrzymano na to dofinansowanie z Urzędu Miasta w wysokości 2.000 zł, natomiast całkowity koszt wyniósł 6.631,73 zł. Dzięki Pomocy finansowej MOPS dzieci wyjechały na dwutygodniowy, letni wypoczynek nad morze. Dzięki otrzymanych środków w wysokości 11.000 zł na realizację programu przeciwalkoholowego od Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, pokryto między innymi pozostałe koszty organizacji ferii zimowych i półkolonii letnich oraz całoroczną działalność świetlicy.
Jednostka ściśle współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim i studenci odbywają systematycznie praktyki w Domach Dziennego Pobytu i świetlicy socjoterapeutycznej.
W ramach środków inwestycyjnych w 2006 roku Centrum Usług Opiekuńczych zakupił nowy samochód osobowo – dostawczy Renault Trafic i maszynę wieloczynnościową do kuchni. Dokonano modernizacji sieci komputerowej w placówce przy ul. Witebskiej. Wymieniono główny serwer, 2 komputery i 5 monitorów. Zainstalowano 3 nowe programy komputerowe do obsługi działu opieki, kasy i księgowości.
W ramach remontów bieżących wykonano remont pomieszczeń magazynowych
i pralni w budynku przy ul. Witebskiej. W Domu Dziennego Pobytu przy ul. Reja przeprowadzono remont 3 pomieszczeń, wymieniono wyposażenie kuchni i przedpokoju.
W Domu Dziennego Pobytu na os. Pomorskim wyremontowano pokój telewizyjny, który pełni teraz również funkcję pokoju do ćwiczeń rehabilitacyjnych i terapii zajęciowej.
Centrum Usług Opiekuńczych w ramach swojej działalności prowadzi dla podopiecznych usługi pralnicze. W ciągu roku korzysta z niej niewiele, bo około 30 osób.
W ramach usług zdrowotnych poza bieżącymi badaniami zaszczepiono wszystkich pracowników przeciwko grypie.2. Budżet Noclegowni dla Bezdomnych Osób imienia Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze w 2006 roku wynosił 466.028,45 zł. Noclegownia posiada 104 miejsca noclegowe. Łącznie w 2006 roku udzielono 32.555 noclegów, średnio jednej nocy nocowało 89 osób. Noclegownia zapewnia jeden gorący posiłek w „Caritasie” oraz daje możliwość przygotowania śniadań i kolacji w pomieszczeniach kuchennych znajdujących się w budynku Noclegowni (chleb jest dostarczany codziennie). W okresie Świąt Bożego Narodzenia
i Wielkanocy organizowany jest poczęstunek składający się z tradycyjnych, świątecznych potraw i sponsorowany niemal w całości przez życzliwych, wspaniałomyślnych ludzi i firmy. Noclegownia czynna jest w godzinach od 18:00 wieczorem do 8:00 rano, z wyjątkiem okresu od 1 listopada do 31 marca, kiedy to otwarcie następuje o 16:00 a zamknięcie o 10:00 rano.
Z usług Noclegowni w 2006 roku korzystało:
· 87 osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym (od 51 lat),
· 57 osoby w wieku od 41 do 50 lat,
· 38 osób w wieku od 31 do 40 lat,
· 49 osób w wieku od 19 do 30 lat,
· 15 osób (do 18 lat).
Przyczyną bezdomności w większości przypadków jest: niedostosowanie społeczne, eksmisja z zajmowanego dotychczas lokalu, wymeldowanie przez rodzinę w czasie pobytu w zakładzie karnym, wyrzucenie przez rodzinę z powodu nadużywania alkoholu lub narkotyków, wyrzucenie przez rodzinę z powodu choroby psychicznej, opuszczenie domu rodzinnego z powodu narosłych konfliktów, wymeldowanie decyzją administracyjną, spalenie mieszkania, z powodu niskich (lub braku) dochodów pozbawienie możliwości korzystania z wynajmowanego pokoju, czy mieszkania, niektórzy (bardzo nieliczni) wybrali taki styl życia –wieczna wędrówka. W 2006 roku 5 podopiecznych otrzymało mieszkanie z zasobów komunalnych, 3 osoby umieszczonow Domach Pomocy Społecznej, 15 osób wynajęło mieszkanie, do zakładów karnych trafiła1 osoba, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Pogotowiu Opiekuńczym umieszczono 3 osoby, 3 osoby zmarły.


3. W rozdziale Ośrodki wsparcia finansowano działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zielonej Górze. Przeznaczona na ten cel kwota 158.877,38 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na częściowe utrzymanie Domu oraz na koszty organizacji obchodów Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię.
Do placówki uczęszcza średnio 28 osób. Większość uczestników to chorzy psychicznie z rozpoznaniami schizofrenii lub zespołów pokrewnych. Wszyscy uczestnicy korzystają z różnych form terapii zajęciowej, w zależności od zainteresowań i zdolności. Raz w tygodniu odbywają się sesje grupowe terapii przy wykorzystaniu różnych technik terapeutycznych, prowadzony jest też relaks przy muzyce. W zależności od potrzeb prowadzone są też treningi umiejętności społecznych. Osoby te również aktywnie uczestniczą w imprezach integracyjnych. Placówka współpracuje ze szkołami i przedszkolami,
z Uniwersytetem Zielonogórskim, a także z Caritasem w ramach przygotowania do poszukiwania pracy. Organizowane są imprezy okolicznościowe.


4. Przyznane dodatkowe środki od Wojewody w rozdziale 85203 w kwocie 15.000,00 zł na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zostały wykorzystane przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka na:
· wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla pedagogów, psychologów zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 11.000,00 zł,
· zakup materiałów i wyposażenia - zakup alkomatu w kwocie 4.000,00 zł.IV. Rodziny zastępcze


Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych w 2006 roku wynosiła 1.963.565,40 zł. W skład niej wchodziła miesięczna pomoc pieniężna dla 156 rodzin zastępczych, w których przebywało 247 dzieci.
Na terenie miasta w 2006 r. funkcjonowało 8 zawodowych rodzin zastępczych, z czego 2 to wielodzietne rodziny zastępcze, a 6 o charakterze pogotowia rodzinnego. Ogółem przebywało w nich 60 dzieci.
Środki finansowe łącznie na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych
w ramach umów zleceń wyniosły 225.532,40 zł.
W minionym roku przeszkolono 15 nowo powstałych, spokrewnionych rodzin zastępczych na terenie miasta Zielona Góra.
W ramach realizacji Programu opieki nad dzieckiem i rodziną w mieście Zielona Góra w 2006 roku kontynuowany był program „Mój Przyjaciel”, który kierowany jest bezpośrednio do dzieci w wieku do 15 lat, umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zadaniem programu jest uzupełnianie i wspieranie działań rodziny zastępczej w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Pomocą rodzinie zastępczej służy pełnoletni wolontariusz, który opiekuje się dzieckiem, wspiera je w nauce, spędza razem z nim wolny czas. Udział w programie wzięło 18 dzieci z rodzin zastępczych. Dla dzieci zorganizowano m.in. imprezy okolicznościowe takie jak: Dzień Dziecka, Mikołajki. Ponadto 10 dzieci wyjechało na wypoczynek letni
Ponadto, w ramach współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim w 2006 roku ze stałej pomocy edukacyjnej studentów skorzystało 16 dzieci z rodzin zastępczych.
W ramach posiadanych środków finansowych udzielono pomocy pełnoletnim wychowankom z rodzin zastępczych, w ramach usamodzielnienia, na ogólną kwotę 358.391,80 zł, z czego:
· 306.766,00 zł przeznaczono na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla
67 wychowanków,
· 12.643,80 zł przeznaczono na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 wychowanków,
· 38.982,00 zł przeznaczono na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla
8 wychowanków.
W ramach zawartych z innymi powiatami porozumień i umów, w 2006 roku wydano 362.820,93 zł na finansowanie wydatków na 34 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza Zielona Górą.V. Składki na ubezpieczenia zdrowotne


Na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia
z pomocy społecznej wydatkowano w 2006 roku kwotę 176.965,00 zł (zasiłki stałe).VI. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydano w 2006 roku 5.143.014,14 zł. Pomocą objęto 3.439 rodzin. Środki przeznaczono na:
· Zasiłki na leki dla 412 środowisk na kwotę 50.949,60 zł,
· Zasiłki na przybory szkolne dla 133 środowisk na kwotę 18.985,81 zł,
· Zasiłki na opał dla 621 środowisk na kwotę 123.172,30 zł,
· Dożywianie 1322 dzieci w szkołach na kwotę 391.542,21 zł,
· Opłata za wyżywienie w przedszkolach i żłobkach dla 61 dzieci na kwotę 34.299,10 zł
· „Szklanka mleka” dla 704 dzieci na kwotę 78.856,50 zł,
· Wydatki mieszkaniowe (czynsz, energia) dla 904 środowisk na kwotę 366.765,96 zł,
· Zasiłki na cele bytowe dla 1619 środowisk na kwotę 407.065,07 zł,
· Opłata stała za przedszkola i żłobki dla 26 dzieci na kwotę 31.480,66 zł,
· Zasiłki samorządowe dla niepełnosprawnych 30 dzieci na kwotę 66.887,00 zł,
· Zasiłki na cele specjalne dla 391 środowisk na kwotę 86.074,06 zł,
· Zasiłki okresowe dla 1901 środowisk na kwotę 1.142.827,14 zł,
· Zasiłki stałe dla 714 osób na kwotę 2.138.000,00 zł,
· Kolonie letnie dla dzieci podopiecznych (280 dzieci) na kwotę 148.620,00 zł,
· Sprawienie 24 pogrzebów dla podopiecznych na kwotę 57.488,73 zł.
·
W 2006 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 15.960 decyzji administracyjnych dotyczących przyznania pomocy bądź jej odmowy, oraz 474 skierowania dla osób korzystających z wypożyczalni sprzętu ortopedycznego.VII. Pomoc socjalna


Pracownicy socjalni poprzez podejmowane działania pomagają osobom i rodzinom , we wzmacnianiu oraz odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
Na podstawie podejmowanych kontaktów z osobami i rodzinami w drodze wywiadu środowiskowego dokonują diagnozy środowiska.
Poza pomocą finansową, rzeczową prowadzą systematyczną indywidualną pracę
z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, uzależnionymi, długotrwale bezrobotnymi, określając indywidualną zdolność poszczególnych osób i rodzin do oznaczenia tych działań , które w efekcie umożliwią poprawę ich sytuacji. Pozwala to wyznaczyć te instytucje
i organizacje, które będą pomocne w osiągnięciu wyznaczonego celu. Stałym elementem
w pracy pracowników socjalnych jest zatem podejmowanie współpracy z : kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka, policją, świetlicami, Powiatowym Urzędem Pracy, instytucjami organizującymi szkolenia osób niepełnosprawnych. Rola tej współpracy w ostatnim czasie z uwagi na pogłębiający się kryzys wartości rodzinnych wzrosła. Pracownicy socjalni kierują wnioski do sądu o wgląd
i ustalenie sytuacji małoletnich dzieci (39 wniosków), do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych (9 wniosków) , są pomocni w sporządzaniu wniosków o alimenty.
Zatrudnieni specjaliści: konsultant ds. rodziny psycholog, pedagog prowadzą indywidualną terapię z rodzinami wieloproblemowymi. Od października 2006 roku wdrażany jest program ,, szkoła dla rodziców” mający na celu poszerzenie świadomości rodziców i ich wiedzy na temat własnych dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych i emocjonalnych. Uczestnicy programu tworzą jednocześnie swoiste grupy wsparcia, wymieniając wzajemne doświadczenia z obszaru rodzicielstwa oraz partnerstwa w związkach. Ponadto członkowie grup mogą liczyć na rzetelne informacje dotyczące sposobów radzenia sobie z przemocą
w rodzinie jak również problemami uzależnień i współuzależnienia. Obecnie spotknia odbywają się równolegle w trzech grupach liczących po 10 osób. Zajęcia prowadzą: psycholog, pedegog terapeuta oraz 3 pracowników socjalnych.
Obserwuje się też rosnącą liczbę osób z zaburzeniami psychicznymi, odmawiających przyjęcia pomocy medycznej i usługowej.W tych sprawach pracownicy socjalni kierują wnioski do sądu o zgodę na skierowanie do domu pomocy, bądź na leczenie psychiatryczne. W 2006 roku do sądu skierowano 40 wniosków o skierowanie do domu pomocy społecznej
i o objęcie leczeniem psychiatrycznym.VIII. Ośrodki pomocy społecznej


Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano w 2006 roku kwotę 2.890.998,97 zł. Kwota ta stanowiła wynagrodzenia osobowe pracowników (64,25 etaty) oraz pochodne od wynagrodzeń i bieżącą działalność Ośrodka.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wykonanie planu w roku 2006, w rozbiciu na poszczególne zadania, na które przeznaczono środki PERON:

Zarząd PFRON przekazał w roku 2006 dla miasta Zielona Góra środki finansowe
w wysokości 3.053.185 zł. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Pismem z dnia 2 marca 2006 roku Zarząd PFRON przekazał dla miasta Zielona Góra limit środków finansowych w wysokości 2.666.093 zł. Faxem, w dniu 26 października 2006 roku Zarząd PFRON przekazał informację o zwiększeniu limitu środków do wysokości
3.053.185 zł, tj. o kwotę 387.092 zł.
Wysokość zobowiązań dotyczących dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej wyniosła 1.073.120 zł.
Wykonanie planu finansowego, w rozbiciu na zadania przedstawia się następująco:
Lp. Nazwa zadania Limit środków finansowych Wykonanie planu % wykonania
1. 2. Pozyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych. 100.000 zł. 10.000 zł. 11.000 zł. 7.482 zł. 11,00 74,82
Razem: rehabilitacja zawodowa 110.000 zł. 18.482 zł. 16,80
3. 4. 5. 6. 7. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania wtz.Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 1.073.120 zł. 526.393 zł. 300.000 zł. 56.580 zł. 987.092 zł. 1.073.120 zł. 487.529 zł. 256.782 zł. 40.097 zł. 635.002 zł. 100,00 92,62 85,59 70,88 64,33
Razem: rehabilitacja społeczna 2.943.185 zł. 2.492.530 zł. 84,69
Razem: rehabilitacja zawodowa i społeczna 3.053.185 zł. 2.511.012 zł. 82.24

Z przyznanych przez Zarząd PFRON w roku 2006 środków w kwocie 3.053.185 zł. wykorzystano 2.511.012 zł., co stanowi 82.24% planu. Jest to najniższe wykonanie planu od roku 1999 (od tego roku przekazywane są środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej powiatom), wynika to przede wszystkim z bardzo późnego (koniec miesiąca października) przekazania dodatkowych środków, których w sposób zasadny, celowy i zgodny z zasadą oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, nie udało się wykorzystać.
Lepsza realizacja planu wystąpiła w wykorzystaniu środków z zakresu rehabilitacji społecznej – 84,69% planu, zdecydowanie gorsza w rehabilitacji zawodowej – 16,80%.
Na finansowanie szkoleń organizowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł. Urząd skierował na szkolenia łącznie
9 osób niepełnosprawnych, koszty ukończonych szkoleń – 7.482 zł., tj. 74,82 % planu.
Na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 100.000 zł. Wpłynęły trzy wnioski od osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 73.221 zł. Pomimo dużego zainteresowania tą formą (wydano 7 wniosków), zrealizowano zaledwie jeden wniosek na kwotę 11.000 zł. Wnioskodawcy mają problemy
z zabezpieczeniem pożyczki, znalezieniem tanich lokali. Ze złożonych w Ośrodku trzech wniosków – dwa nie zostały uzupełnione, nie doszło do zawarcia umów z wnioskodawcami.
Na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (3 wtz dla 80 uczestników) PFRON zabezpieczył środki w wysokości
1.073.120 zł. Organizatorom warsztatu przekazano wszystkie planowane środki, plan wykonano w 100%.
Na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych zaplanowano środki w wysokości 526.393 zł. Wpłynęły wnioski o dofinansowanie od 947 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, przyznano dofinansowanie dla 868 spełniających wymagane kryteria, na kwotę 515.299 zł. W związku
z licznymi rezygnacjami osób, zgłoszonymi w miesiącu listopadzie/grudniu, wypłacono dofinansowania dla 804 osób, na kwotę 487.529 zł. Plan wykonano w 92,62%.
Na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł. Wpłynęły 64 wnioski
na kwotę 548.391 zł. Zawarto 48 umów na realizację zadań, na łączną kwotę 274.060 zł, wypłacono dofinansowania dla 48 wnioskodawców, na kwotę 256.782 zł (wykonanie planu – 85,59%), z tego: 25 dofinansowań na kwotę 201.843 zł. na likwidację barier architektonicznych, 19 dofinansowania na kwotę 50.167 zł. na likwidację barier
w komunikowaniu się i 4 dofinansowania na kwotę 4.772 zł. do likwidacji barier technicznych. 16 wniosków zostało załatwionych negatywnie: 5 wniosków – rezygnacja wnioskodawców, 7 – odmowy MOPS – brak korelacji pomiędzy przedmiotem wniosku
a posiadanym przez wnioskodawcę rodzajem niepełnosprawności, 4 – wnioskodawcy nie uzupełnili dokumentacji wymaganej we wniosku. Dużym problemem w realizacji zadania
w 2006 roku było przede wszystkim: trudności w znalezieniu firm wykonawczych, odmowy właścicieli budynków na wykonanie pochylni do budynków.
Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w wysokości 56.580 zł. Wpłynęły 23 wnioski na łączną kwotę 69.278 zł.,zawarto 16 umów na kwotę 46.123 zł., wypłacono dofinansowanie w wysokości 40.097 zł., tj. 70,88% planowanych środków. Powodem niepełnego wykorzystania środków było:
· rezygnacje wnioskodawców z przeprowadzenia imprezy,
· częściowe niewykonanie planowanego zakresu zadania przez organizatorów,
· mniejsza niż zakładano we wniosku liczba uczestników imprezy, a co za tym idzie – niższy koszt imprezy.
Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze zaplanowano pierwotnie 600.000 zł. W związku z późnym zwiększeniem przez Zarząd PFRON limitu środków na zadania (ostatni dzień kadencji poprzedniej Rady Miasta Zielona Góra) wszystkie dodatkowe środki przeznaczono na to zadanie (wykonanie planu za 10 miesięcy było tu największe), zwiększono plan do wysokości 987.092 zł. Wpłynęło 660 wniosków od osób fizycznych na kwotę 705.806 zł. oraz 2 wnioski od osób prawnych na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, na kwotę 18.378 zł. Przyznano
i wypłacono łącznie 651 dofinansowań na kwotę 628.038 zł. dla osób fizycznych
i 1 dofinansowanie na kwotę 6.964 zł dla osoby prawnej. Wykonanie planu wynosi 84,69%.
Reasumując – w 2006 roku wykorzystano środki w 82,24%. Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim ze zwiększenia limitu środków przy końcu roku, w praktyce na wydatkowanie nowych środków MOPS miał niespełna dwa miesiące. Koniec roku nie jest dobrym okresem na prawidłowe wykorzystanie środków – brak chętnych na turnusy, kończą się limity NFZ, których posiadanie jest warunkiem uzyskania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON, za krótki okres na realizację niektórych przedsięwzięć z zakresu likwidacji barier architektonicznych. Pomimo bardzo dużego zaangażowania pracowników MOPS, szeroko zakrojonej akcji informacyjnej – nie było możliwości wydatkowania wszystkich otrzymanych środków.IX. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej


Przyznane dodatkowe środki od Wojewody w rozdziale 85220 w kwocie 56.200,00 zł zostały wykorzystane przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka na:
· wymianę i uzupełnienie wyposażenia, tj. doposażenie gabinetów specjalistów
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, zakup pralek, sprzętu kuchennego, pościeli, zakup drobnego sprzętu i materiałów do bieżących remontów w kwocie 29.600,00 zł,
· poradnictwo oraz koszty uczestnictwa w „Krajowym Programie Zwalczania
i Zapobiegania Handlowi Ludźmi” w kwocie 26.600 zł.X. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy


Na funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego Zielonej Górze wydano
w 2006 roku kwotę 284.639,00 zł. Kwota ta stanowiła utrzymanie Ośrodka oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników. Do głównych kategorii działań należały:
· postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzono poprzez rozmowy informacyjne, rozmowy diagnostyczne, badania psychologiczne, wywiady środowiskowe, analizę wymaganej procedurą dokumentacji, badanie i opiniowanie psychologiczne na zapotrzebowanie sądów, szkolenie wg programu PRIDE i spotkania grupowe kandydatów,
· szkolenia – programem PRIDE przeszkolono 45 osób (22 pary + 1 osoba samotna), wydano 51 zaświadczeń kwalifikacyjnych, przeprowadzono 2 edycje szkolenia: zimowa – 25 osób, wiosenna – 20 osób, zorganizowano Spotkania Grupowe przeznaczone dla kandydatów na rodziny adopcyjne (przeszkolono 61 osób), szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, dodatkowe spotkania indywidualne kandydatów z pracownikami Ośrodka Adopcyjno -Opiekuńczego (są to np. osoby wymagające wolniejszego tempa pracy ze względu na niskie wykształcenie),
· współpraca z instytucjami powiatowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi: udział w komisjach rekwalifikacyjnych w PPO i DDZ, kontakt
z pedagogami szkolnymi z inicjatywy Ośrodka, szkoły lub przedszkola gdzie uczęszczają dzieci z rodzin zastępczych bądź adopcyjnych, udział w naradach
i spotkaniach w placówkach, współpraca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
· wizyty z kandydatami na rodziców adopcyjnych i zastępczych – obserwacja kontaktu, spotkania z grupą wsparcia dla opiekunek pogotowia rodzinnego na terenie Ośrodka,
· zorganizowano pomoc studentów – wolontariuszy dla dzieci w wieku szkolnym
z pogotowi rodzinnych i rodzin zastępczych oczekujących takiej pomocy,
· udzielono porad wielu rodzinom biologicznym – ogółem 45 w tym 36 rodzin
z Zielonej Góry,
· rozmowy terapeutyczne – ogółem 130,
· obserwacja przebiegu kontaktu z dziećmi przebywającymi w pogotowiu rodzinnym – 57,
· rozmowy z kobietami w ciąży przed podjęciem ostatecznej decyzji pozostawienia dziecka w szpitalu – 1,
· praca z rodziną naturalną dzieci przebywających poza rodziną własną (konferencja grup rodzinnych, wprowadzenie wolontariuszy do rodzin zastępczych spokrewnionych),
· utworzono grupę szkoleniowo – wspierającą dla rodzin adopcyjnych i zastępczych mających dzieci w wieku dojrzewania,
· współpraca z sądami rodzinnymi – sporządzanie opinii psychologiczno – pedagogicznej dla potrzeb sądów, występowanie z wnioskiem o uregulowanie sytuacji prawnej dzieci zakwalifikowanych do różnych form opieki rodzinnej, pełnienie funkcji opiekunów prawnych w sprawach o przysposobienie, stawiennictwo w sądach w roli biegłych, opiekunów prawnych w sprawach opiekuńczych, współpraca
z Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno – Konsultacyjnym w zakresie rozpoznawania sytuacji dzieci i celowości umieszczania ich w zastępczych środowiskach rodzinnych,
· współpraca z resortem zdrowia: z oddziałami noworodkowymi zgłaszającymi dzieci zagrożone odrzuceniem, poradniami specjalistycznymi w zakresie sporządzania epikryzy lekarskiej dzieci przygotowywanych do zmiany środowiska rodzinnego
i zgłaszanych do Banku Informacji o Dzieciach, konsultacje dotyczące stanu zdrowia dzieci kierowanych do adopcji czy rodzin zastępczych, inicjowanie badań specjalistycznych w zależności od potrzeb zgłaszanych przez opiekunki
w pogotowiach rodzinnych,
· upowszechnianie informacji o działalności Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.
W ramach obchodów Dnia Edukacji zorganizowano wyjazdowe szkolenie pracowników.


XI. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych


Środki w rozdziale 85278 w kwocie 8.284,00 zł zostały przeznaczone na pomoc pieniężną dla 10 osób, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.XII. Pozostała działalność


1. W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował kwotą 1.625.324,73 zł
i realizował następujące zadania:

· prowadzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 16 roku życia, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych,
· prowadzenie przez Caritas magazynu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla ubogich i bezdomnych mieszkańców miasta Zielona Góra,
· prowadzenie punktu charytatywnego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – udzielanie pomocy rzeczowej osobom najuboższym, bezdomnym, rodzinom wielodzietnym,
· prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Wiewiórka” przez Polski Czerwony Krzyż dla 24 dzieci,
· prowadzenie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej przez Klub „ARKA” Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży dla 30 dzieci, świetlica zapewnia: pomoc
w nauce i dożywianie dzieci, naukę umiejętności życia w grupie, opiekę wychowawczą, eliminowanie zaburzeń osobowościowych, przekazywanie informacji o szkodliwości środków uzależniających,
· prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” dla 20 dzieci z rodzin ubogich dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami,
· przeciwdziałanie skutkom patologii społecznych występujących w rodzinie – praca profilaktyczna i terapeutyczna z dziećmi w świetlicy „Grota” prowadzonej przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, program „Wrota mądrości” dla 20 dzieci,
· prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka, w którym udziela się pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego i prawnego oraz schronienia dostępnego całą dobę dla osób będących w stanie kryzysu, średnio 15 osób miesięcznie,
· prowadzenie świetlicy profilaktyczno – terapeutycznej „Złote Serca” dla 30 dzieci
z rodzin ubogich materialnie, dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami. Świetlicę prowadził Polski Komitet Pomocy Społecznej, który zapewniał: opiekę wychowawczą, dożywianie dzieci, pomoc w nauce, zajęcia socjoterapeutyczne, edukację z zakresu profilaktyki uzależnień, utrzymywanie kontaktów z rodziną i szkołą dziecka,
· prowadzenie 9 świetlic profilaktyczno – wychowawczych dla 260 dzieci i młodzieży
z rodzin ubogich materialnie, dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami. Świetlice prowadził Caritas i zapewniał: opiekę wychowawczą, dożywianie dzieci, pomoc w nauce, naukę umiejętności życia
w grupie, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń osobowościowych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, przekazywanie informacji o szkodliwości środków uzależniających, oraz prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 2,5 lat do 5 lat. Podstawowe formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym to: zabawa, czynności samoobsługowe, dyżury, zajęcia tematyczne, spacery, wycieczki, uroczystości,
· zapewnienie przez Caritas codziennie, przez 7 dni w tygodniu ciepłego posiłku (gorąca zupa, wkładka mięsna i chleb) dla 400 osób przez 7 dni w tygodniu,
· zapewnienie prze Polski Komitet Pomocy Społecznej gorących posiłków dla 101 osób (gorąca zupa i chleb) codziennie, przez 365 dni w roku,
· zapewnienie prze Polski Komitet Pomocy Społecznej gorących posiłków dwudaniowych dla 106 osób przez 5 dni w tygodniu i 11 miesięcy w roku,
· doposażenie nowo otwartej stołówki przy PKPS w Zielonej Górze ul. Moniuszki 35,
· wspieranie przez wolontariuszy osób i rodzin, które objęte są pomocą w formie usług opiekuńczych zarówno w domu chorego jak i w domach pomocy społecznej, wspieranie dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym i placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego, szkolenie wolontariuszy na potrzeby organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej poprzez prowadzenie przez Caritas Centrum Wolontariatu,
· prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin ubogich materialnie dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami przez Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej ”Trzeźwość”,
· prowadzenie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej „Przygoda” dla 25 dzieci skazanych gdzie rodziny dotknięte są różnymi patologiami, a przede wszystkim ubóstwem i bezrobociem przez Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”.

W ramach zawartych umów na realizację zadania z Caritas i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oraz w ramach budżetu Centrum Usług Opiekuńczych wydawano posiłki dla 824 osób dorosłych na kwotę 572.326,30 zł.
Również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano program dożywiania dzieci
w szkołach. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Wojewody i w 2006 roku wyniosły 250.000 zł w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Dodatkowe środki w kwocie 1.635,00 zł, dotyczące kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zostały wykorzystane przez Miejski Osrodek Pomocy Społecznej.Potrzeby pomocy społecznej.


1. Rozszerzenie zakresu prowadzonej pracy socjalnej z osobami i rodzinami objętymi wsparciem pomocy społecznej poprzez dodatkowe zatrudnienie trzech pracowników socjalnych.
2. Rozwój poradnictwa specjalistycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
3. Zwiększenie dofinansowania do placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego (świetlice) w celu wspierania funkcji opiekuńczych rodziny i uczestnictwa rodziców lub opiekunów dziecka w działaniach wychowawczych organizowanych w tych placówkach.
4. Modernizacja pawilonów mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.
5. Zakup samochodu dla Pogotowia Opiekuńczego
6. Utworzenie ośrodka wsparcia dziennego (świetlica) dla osób głęboko upośledzonych.

Zielona Góra, dnia 12 marca 2007 r.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-03-12 13:56:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-03-12 13:56:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-03-12 13:56:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20349 raz(y)