ˆ

Informacje z realizacji zadań pomocy społecznej

Szczegóły informacji

Informacja z realizacji zadań pomocy społecznej za 2005 r.

Informacja ogłoszona dnia 2006-03-28 08:38:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja z realizacji zadań pomocy społecznej
w 2005 r.

W 2005 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze objął pomocą socjalną i finansową 4.112 rodzin zamieszkałych na terenie miasta Zielona Góra. Pomocy finansowej udzielono 3.591 rodzinom. Ogółem pomocy udzielono 10.096 osobom, co stanowiło około 8,6% mieszkańców miasta.W stosunku do 2004 r., liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej Ośrodka, zmniejszyła się o 310 rodzin. Jest to wynik aktywnej polityki miasta w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, do prac interwencyjnych w pierwszej kolejności były kierowane osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Również w 2005 r. rozpoczęło działalność Centrum Integracji Społecznej, 25 osób dotychczas korzystających ze wsparcia naszego Ośrodka, uczestniczyło w zajęciach organizowanych przez CIS i otrzymało świadczenia integracyjne. Również w ramach prowadzonej pracy socjalnej prowadzony był projekt socjalny „Szansa”, w ramach którego osoby długotrwale bezrobotne były szkolone w zakresie poznania aktywnych technik poszukiwania zatrudnienia.

Zaplanowano wydatki na pomoc społeczną w 2005 roku – realizacja zadań własnych i zleconych w wysokości 25.812.372 zł, w tym:
Plan Wykonanie Różnica
Zadania własne 23.631.972,00 23.622.267,89 9.704,11
Zadania zlecone 2.180.400,00 2.172.495,44 7.904,56
Przyczyną niewykorzystania planu w 2005 roku było:

Zadania własne:
· W Centrum Usług Opiekuńczych pozostało 9.370,44 zł. Powyższa kwota pochodzi
z wykonania mniejszej liczby godzin usług opiekuńczych w domu chorego. Związane to było z dużą ilością godzin nieefektywnych wynikających ze zwolnień lekarskich,
· W Noclegowni pozostała kwota 211,00 zł,
· W rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozostało 0,60 zł,
· W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozostało 0,33 zł,
· W rozdziale rodzin zastępczych nie wykorzystano kwoty 2,12 zł,
· W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze” pozostała kwota 3,68 zł,
· W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nie wykorzystano 55,69zł. Kwota pozostała na składkach na ubezpieczenia społeczne.
· W rozdziale „Pozostała działalność” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej niewykorzystana kwota 60,25 zł pochodzi z realizacji programu „Mój Przyjaciel”.

Zadania zlecone
· W rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia” Środowiskowy Dom Samopomocy nie wykorzystał kwoty 4,22 zł,
· W rozdziale 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” pozostała kwota 7.900,34 zł ze składek zdrowotnych dla wychowanków Pogotowia Opiekuńczego. Niewykorzystane środki finansowe przekazano do Urzędu Miasta. W Pogotowiu Opiekuńczym nie można precyzyjnie ustalić ilości ubezpieczonych wychowanków, ponieważ:
- w ciągu roku wychowankowie są usamodzielniani, wracają do rodzin naturalnych, są kierowani do innych placówek, w formie interwencyjnej występuje rotacja dzieci,
- wychowankowie podejmujący naukę w zasadniczych szkołach zawodowych i odbywający praktyki zawodowe są ubezpieczani przez pracodawcę,
- w niektórych przypadkach dzieci są ubezpieczane z racji pracy zarobkowej rodziców.
Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 7.900,34 zł nie można było przeznaczyć na inne zadania, w pażdzierniku 2005 r. zostały przekazane przez Pogotowie Opiekuńcze do budżetu Miasta.


Wykonanie budżetu
Zadania własne

I. Placówki opiekuńczo – wychowawcze

1. Na działalność Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze przeznaczono w 2005 roku kwotę 2.386.883,00zł. Pogotowie jest placówką zapewniającą całoroczną i całodobową opiekę dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej. Pełni wobec nich funkcję: interwencyjną, socjalizacyjną i edukacyjną. Placówka posiada bazę lokalową, zapewniając opiekę 60 wychowankom. Oprócz dzieci przebywających w placówce w trybie opiekuńczym, są osoby kierowane w myśl ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz obcokrajowcy kierowani do placówki na podstawie postanowień sądów, w oparciu o art. 569 § 2 kpc
w związku z art. 755 kpc i Konwencją o Prawach Dziecka.. W rzeczywistości z uwagi na działalność interwencyjną w Pogotowiu Opiekuńczym przebywa średnio 59 dzieci.
Realizując potrzeby całkowitej opieki nad dziećmi usamodzielniono 8 wychowanków. Zadania związane z usamodzielnieniem wychowanków wymagały odpowiednich procedur, które zostały opracowane i wdrożone w oparciu o kompetencje zawodowe i dotychczasowe doświadczenia w pracy z młodzieżą. Koncepcja pracy to indywidualne programy usamodzielnień, poprzedzone diagnozą i doborem realizatorów programu (wychowawca, pedagog, psycholog, pracownik socjalny). Wszystkie programy usamodzielnień były tworzone z udziałem zainteresowanych wychowanków. Plan podejmowanych w założeniach działań obejmował płaszczyznę zawodową, edukacyjną, socjalno – bytową. Wszelkie działania kierowane były na rozwijanie umiejętności umożliwiających pozytywne przystosowanie, radzenie sobie z zadaniami rozwojowymi i trudnościami dnia codziennego, naukę podejmowania decyzji, radzenia sobie z lękiem i stresem, umiejętności społecznych, stawiania sobie celów życiowych, samokontroli.
Statystyka usamodzielnionych wychowanków w 2005 roku przedstawia się następująco:
,Pełnoletni wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze usamodzielnieni w 2005r.
powrót do domurodzinnego własnemieszkanie zamieszkaniew internacie wynajęcie mieszkania lubstancji ogółem
4 - 3 1 8

Jednym z ważniejszych zadań placówki jest podejmowanie działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej. Z uwagi na fakt, że dzieci i młodzież kierowana do placówki, to osoby z rodzin dysfunkcyjnych, często z problemem alkoholowym, praca z rodzinami naturalnymi to wielkie wyzwanie dla pracowników. W wyniku podejmowanych działań w 2005 roku do rodziny biologicznej i placówek rodzinnych powróciło 16 wychowanków.
Ważnym kierunkiem pracy jest przyzwyczajenie dziecka do systematycznej realizacji obowiązku szkolnego. Praca odbywa się w małych zespołach, zwraca się uwagę na indywidualizację podejścia do każdego dziecka. W 2005 roku w placówce w ramach realizacji „Planu dochodzenia do standardów” zatrudniono drugiego pracownika socjalnego.
Prowadzone były prace remontowe w ramach termoizolacji budynku internatu. Wymieniono pokrycie dachu wraz z ociepleniem stropodachu, wymieniono okna w internacie. Zrealizowano zlecenia Sanepidu tj. wymalowano i położono nowe posadzki w ciągach komunikacyjnych oraz dokonano remontu łazienek i toalet. W grupie socjalizacyjnej stworzono aneks kuchenny, w którym śniadania i kolacje przygotowywane są przez dzieci wspólnie z wychowawcą.
Wszyscy wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego objęci są opieką medyczną. Udzielono 1779 porad pielęgniarskich, u lekarzy specjalistów skonsultowano ogółem 529 przypadków. Wykonano 28 analiz laboratoryjnych, 6 badań EKG, trzy badania USG oraz cztery badania USG serca. Z zabiegów w Zakładzie Fizykoterapii skorzystało 5 wychowanków. W zakładzie optycznym wykonano 5 par okularów korekcyjnych oraz wiele bieżących napraw uszkodzonych okularów. W szpitalu przebywało pięcioro wychowanków, w sanatorium przebywało troje dzieci. Wykonano 235 testów do wykrywania środków psychoaktywnych.
W ramach działalności opiekuńczo – wychowawczej w placówce prowadzone są między innymi następujące przedsięwzięcia:
· · na rzecz profilaktycznych uzależnień od środków psychoaktywnych,
· · w obszarze pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
· · w ramach spędzenia wolnego czasu – np. zajęcia sportowe Klub Sportowy „Lider”,
· · organizacja Przeglądu Muzycznego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Województwa Lubuskiego,
· · kiermasze okolicznościowe,
· · akcja „Pocztówki za złotówki” – trwa od sześciu lat pod patronem Stowarzyszenia „Nasze Dzieci” oraz Gazety Wyborczej.
Realizacja różnorodnych działań profilaktycznych podejmowanych w Pogotowiu Opiekuńczym ma na celu uchronienie wychowanków przed patologicznymi zachowaniami.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wydano 192.533,00 zł na usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym dla osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymał 1 wychowanek w kwocie 5.511,40 zł, natomiast 37 wychowanków pobierało miesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, na którą wydatkowano 145.764,95 zł, zaś 9 przyznano pomoc rzeczową na zagospodarowanie, na co przeznaczono 41.256,65 zł.
W ramach zawartych z innych powiatami porozumień i umów, w 2005 roku wydano 559.689,40 zł na finansowanie wydatków na utrzymanie 21 dzieci umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.


II. Domy Pomocy Społecznej

1. W 2005 roku kwotę 790.006,67 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Zielonej Góry. Skierowanych zostało 87 osób.

2. Budżet Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy al. Słowackiego 29 w 2005 roku wynosił 3.460.178 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 1.412.000 zł. Zgodnie z programem naprawczym wykonano remont stołówki, wyremontowano 12 pokoi dwuosobowych z łazienkami oraz 24 pokoje jednoosobowe z łazienkami, oraz zakończono budowę kotłowni gazowej i instalacji co.. Dotację otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 202.100 zł przeznaczono na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze”.
Koszt utrzymania jednego mieszkańca wyniósł 2.255 zł miesięcznie. W ciągu roku odeszło 15 osób, 10 osób zmarło a 5 osób przeszło do Domu Kombatanta w związku z remontem Domu, w ciągu roku nie przyjęto żadnej osoby. Stan na dzień 31.12.2004 roku wyniósł 87 osób a na dzień 31.12.2005 roku 72 osoby. Średnia wieku mieszkańców Domu wynosiła 78 lat. Poszczególne przedziały wiekowe przedstawiają się następująco:
od 41 – 60 lat 3 osoby
od 61 – 74 lat 18 osób
od 75 i więcej 51 osób
W ramach imprez kulturalno – oświatowych zorganizowano:
· · spotkania muzyczne, koncerty z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca
w wykonaniu dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz ze Szkoły Muzycznej
w Zielonej Górze,
· · odbyły się Jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 17 oraz młodzieży z Liceum Technicznego w Zielonej Górze,
· · odbył się koncert w wykonaniu zespołu Pohulanka /piosenki lwowskie/,
· · koncerty, spotkania integracyjne zorganizowane przez młodzież z Liceum Nr 3
i Liceum Technicznego oraz Akademia Okolicznościowa z okazji Niepodległości,
· · odbyło się spotkanie z poezją ze Stowarzyszenia Twórców Kultury w Zielonej Górze oraz pikniki na terenie ogrodu i wycieczki do Ochli, Drzonkowa, Nowej Soli
i Żagania,
· · odbyły się również wycieczki nad jezioro do Głębokiego, wycieczki do innych domów: do Lubska i Kombatanta oraz udział zespołu „Nie Ma Mocnych” w festiwalu w Sulęcinie,
· · wycieczki na grzyby i jagody do lasu oraz do miasta z okazji Winobrania, zwiedzane było Muzeum i Palmiarnia, raz w tygodniu organizowane były wyjazdy mieszkańców do supermarketów celem robienia zakupów przez mieszkańców,
· · zorganizowano bale i zabawy taneczne Karnawałowe i Andrzejkowe,
· · na terenie Domu zorganizowano turniej gry w tysiąca oraz małą spartakiadę sportową wraz z zaproszonymi mieszkańcami z innych domów tj. Lubska i Kombatanta
z Zielonej Góry.


3. Budżet Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze w 2005 roku wynosił 4.290.211,00 zł. Dom świadczył usługi dla 195 mieszkańców. W 2005 roku odeszły lub usamodzielniły się 54 osoby. Koszt utrzymania jednego mieszkańca wyniósł 1.641,00 zł miesięcznie, w ciągu roku zwiększył się do 1.833,42 zł na jednego mieszkańca. Średnia planowana miesięczna odpłatność mieszkańca wyniosła 661,36 zł, wykonana ogółem wyniosła 790,35 zł na 1 osobę, dzieląc ją na odpłatność osób ponoszących odpłatność według nowych zasad na 1 mieszkańca to 1.618,17 zł, a odpłatność mieszkańca uprawnionego do dotacji 646,36 zł na 1 osobę.
Rzeczywista stawka kosztu żywienia za rok 2005 wyniosła 8,29 zł na 1 osobodzień.
W ramach remontów wykonano instalację sygnalizacji pożarowej opartą na czynnikach optycznych dymu oraz ręcznych ostrzegaczach pożaru podłączonych do centrali sygnalizacji pożaru, a także systemu oddymiania klatek schodowych. Koszt zadania wyniósł 52.652 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu wynikających z programu naprawczego oraz rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej, w kwocie 30.000 zł.. Wykonano również remont holu głównego oraz korytarza w pawilinie B, wykonano wyprowadzenia wyłącznika p.poż na zewnątrz budynku, wyremontowano kominy w pawilonie C.
W 2005 roku w ramach imprez kulturalno – oświatowych organizowano:
· · występy dzieci z przedszkoli i szkół z okazji świąt okolicznościowych, tj. Dnia Babci, Dziadka, Matki, Ojca, Kobiet, Mężczyzn, Tygodnia Seniora, świąt państwowych: akademie, 1 Maja, 3 Maja, Uchwalenia Konstytucji, 8 Maja, Dnia Zwycięstwa, Dnia Wojska Polskiego, Dnia Weterana, Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Dnia Odzyskania Niepodległości Polski, Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
· · wycieczki krajoznawcze do Książa koło Wałbrzycha, do Świnoujścia i okolic, nad jezioro do Dąbia Lubuskiego, do Głębokiego koło Międzyrzecza, do Międzyzdrojów i do Żagania,
· · wycieczki do lasu na grzyby, jagody,
· · wycieczka na festiwal Piosenki Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej województwa lubuskiego w Sulęcinie,
· · koncerty muzyczne 1 raz w miesiącu,
· · ognisko, spartakiady,
· · zabawy taneczne i integracyjne z udziałem seniorów z miasta,
· · turnieje gier świetlicowych.

III. Ośrodki wsparcia

1. Budżet Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze w 2005 roku wynosił
2.016.430,56 zł. W 2005 roku w prowadzonej działalności opiekuńczej w domu chorego, opieką objęto 235 osoby. Wykonano 67.120 godzin w ciągu roku, co daje średnio 5.593 godziny w miesiącu. Zatrudniono w tym celu 40 etatowych opiekunek. Pracownice sprawują opiekę średnio nad 4-5 podopiecznymi dziennie. W roku 2005 cena godziny usług opiekuńczych wynosiła 11 zł.
W prowadzonej stołówce wydano w ciągu 12 miesięcy 42.641 obiadów i obsłużono 3.553 osoby. W ciągu miesiąca jest to średnio 169 osób, z czego 22 – to posiłki bezpłatne refundowane przez MOPS, 15 – to obiady pełnopłatne z decyzją, 5 – obiadów
w cenie wolnorynkowej bez skierowania, 6 – obiady pracownicze i 121 – to obiady w cenie wsadu do kotła.
Z okazji Świąt Wielkanocnych przygotowano 150 paczek żywnościowych dla podopiecznych o wartości 45 zł każda. Natomiast na Święta Bożego Narodzenia poza obiadem wigilijnym przygotowano paczki żywnościowe dla 157 podopiecznych o wartości około 45 zł każda. Tradycyjnie ufundowano wszystkim podopiecznym upominki z okazji „Zajączka”, „Tłustego Czwartku”, „Dnia Kobiet”.
Wpływy ze sprzedanych obiadów i kolacji wyniosły 155.575,00 zł, natomiast wydatki na żywienie wyniosły 129.122,00 zł.
W ramach „VII Lubuskiego Tygodnia Seniora” Centrum Usług Opiekuńczych zorganizowało 3 imprezy dostępne dla wszystkich chętnych Seniorów. W dniu 3 października 2005 roku zorganizowano dla wszystkich Seniorów pielgrzymkę do Grodowca, w której udział wzięło 50 Seniorów, w tym podopieczni dwóch Domów Dziennego Pobytu, konsumenci korzystający ze stołówki oraz inni starsi mieszkańcy naszego miasta. Była biesiada zorganizowana w dniu 07.10.2005 roku pod hasłem „W Unii z piosenką biesiadną”, która odbyła się w Domu Dziennego Pobytu na oś. Pomorskim. Na wspólnym śpiewaniu spotkali się seniorzy z całego miasta. Na zakończenie Tygodnia Seniora 09.10.2005 roku w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbył się bal, na którym bawiło się 200 Seniorów
z naszego miasta oraz lubuskich gmin. Cenę biletu ustalono na kwotę 30 zł od osoby.
Prowadzona przez Centrum świetlica socjoterapeutyczna obchodziła jubileusz 10 – lecia. Z tej okazji przygotowano uroczystość, w której udział wzięło 60 – cioro byłych
i obecnych wychowanków świetlicy. W 2005 roku do świetlicy uczęszczało 39 dzieci
w wieku 7-13 lat. Zorganizowano ferie zimowe dla 30 wychowanków i ich rodzeństwa. Otrzymano na to dofinansowanie z Urzędu Miasta w wysokości 1.500 zł, a całkowity koszt wyniósł 5.509 zł. W miesiącu sierpniu zorganizowano półkolonie dla 30 dzieci. Otrzymano na to dofinansowanie z Urzędu Miasta w wysokości 2.000 zł, natomiast całkowity koszt wyniósł 7.971 zł. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wyjazd na 3 dni do Kudowy Zdrój. Całkowity koszt wycieczki to 6.425 zł. Dzięki Pomocy finansowej MOPS dzieci wyjechały na dwutygodniowy, letni wypoczynek nad morze. Dzięki otrzymanych środków w wysokości 11.000 zł na realizację programu przeciwalkoholowego od Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zorganizowano ferie zimowe i półkolonie letnie.
Z usług pralniczych w ciągu roku korzysta około 22 osób.
W roku 2005 zainstalowano klimatyzację w sali stołówki. Wymieniono drzwi wejściowe i wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych do Domu Dziennego Pobytu na os. Pomorskim. Kupiono lampę antydepresyjną dla podopiecznych korzystających z placówek oraz zmywarkę do naczyń do DDP na os. Pomorskim. Dokonano bieżących napraw i konserwacji sprzętu gastronomicznego, ponadto wymieniono kilka metrów nawierzchni chodnikowych na terenie obiektu przy ul. Witebskiej. W Domu Dziennego Pobytu na ul. Reja wymieniono szafy w pokoju spełniającym funkcje szatni i w pokoju zajęć cichych. Uzupełniono wyposażenie w naczynia i garnki we wszystkich 3 stołówkach. Zakupiono materiały i sprzęty do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Domach Dziennego Pobytu.
W ramach usług zdrowotnych poza bieżącymi badaniami zaszczepiono wszystkich pracowników przeciwko grypie.


2. Budżet Noclegowni dla Bezdomnych Osób imienia Ojca Stefana Modesta Glorieux
w Zielonej Górze w 2005 roku wynosił 426.092,00 zł. Noclegownia posiada 104 miejsca noclegowe. Łącznie w 2005 roku udzielono 29.611 noclegów, średnio jednej nocy nocowało 81 osób. Noclegownia zapewnia jeden gorący posiłek w „Caritasie” oraz daje możliwość przygotowania śniadań i kolacji w pomieszczeniach kuchennych znajdujących się w budynku Noclegowni (chleb jest dostarczany codziennie). W okresie Świąt Bożego Narodzenia
i Wielkanocy organizowany jest poczęstunek składający się z tradycyjnych, świątecznych potraw i sponsorowany niemal w całości przez życzliwych, wspaniałomyślnych ludzi i firmy. Noclegownia czynna jest w godzinach od 18:00 wieczorem do 8:00 rano, z wyjątkiem okresu od 1 listopada do 31 marca, kiedy to otwarcie następuje o 16:00 a zamknięcie o 10:00 rano.
Z usług Noclegowni w 2005 roku korzystało:
· · 72 osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym (od 51 lat),
· · 62 osoby w wieku od 41 do 50 lat,
· · 29 osób w wieku od 31 do 40 lat,
· · 29 osób w wieku od 19 do 30 lat,
· · 11 osób (do 18 lat).
Przyczyną bezdomności w większości przypadków jest:
niedostosowanie społeczne, eksmisja z zajmowanego dotychczas lokalu, wymeldowanie przez rodzinę w czasie pobytu w zakładzie karnym, wyrzucenie przez rodzinę z powodu nadużywania alkoholu lub narkotyków, wyrzucenie przez rodzinę z powodu choroby psychicznej, opuszczenie domu rodzinnego z powodu narosłych konfliktów, wymeldowanie decyzją administracyjną, spalenie mieszkania, z powodu niskich (lub braku) dochodów pozbawienie możliwości korzystania z wynajmowanego pokoju, czy mieszkania, niewydolność placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych (brak mieszkań chronionych dla wychowanków), niektórzy (bardzo nieliczni) wybrali taki styl życia – wieczna wędrówka.
W 2005 roku 6 podopiecznych otrzymało mieszkanie z zasobów komunalnych, 2 osoby umieszczono w Domach Pomocy Społecznej, 15 osób wynajęło mieszkanie, do swoich rodzin powróciły 22 osoby, do zakładów karnych trafiły 2 osoby,
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Pogotowiu Opiekuńczym umieszczono 1 osobę,
4 osoby zmarły.


IV. Rodziny zastępcze

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych w 2005 roku wynosiła 2.169.463,31 zł. W skład niej wchodziła miesięczna pomoc pieniężna dla 144 rodzin zastępczych, w których przebywało 224 dzieci. Na terenie miasta w 2005 r. funkcjonowało 7 zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, które zapewniły opiekę 40 dzieciom, z czego 1 rodzina przekształciła się w zawodową wielodzietną rodzinę zastępczą, w której przebywa 5 dzieci do uzyskania pełnoletności.
Środki finansowe łącznie na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych w ramach umów zleceń wyniosły 190.690,31 zł.
W minionym roku przeszkolono 8 nowo powstałych, spokrewnionych rodzin zastępczych na terenie miasta Zielona Góra. Również, w ramach podpisanego porozumienia między Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim zostało przeszkolonych 13 funkcjonujących rodzin zastępczych z powiatu zielonogórskiego
W ramach realizacji programu powiatowego pomocy dziecku i rodzinie na terenie miasta Zielonej Góry w 2005 roku kontynuowany był program „Mój Przyjaciel”, który kierowany jest bezpośrednio do dzieci w wieku do 15 lat, umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zadaniem programu jest uzupełnianie i wspieranie działań rodziny zastępczej w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Pomocą rodzinie zastępczej służy pełnoletni wolontariusz, który opiekuje się dzieckiem, wspiera je w nauce czy spędza razem z nim wolny czas. Udział w programie wzięło 20 dzieci. Dla dzieci zorganizowano m.in. imprezy okolicznościowe takie jak: Dzień Dziecka, Mikołajki. Natomiast dla 5 wolontariuszy
w ramach gratyfikacji opłacono kurs wychowawcy kolonii.
Ponadto, w ramach współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim w 2005 roku ze stałej pomocy edukacyjnej studentów skorzystało 16 dzieci z rodzin zastępczych.
W ramach posiadanych środków finansowych udzielono pomocy pełnoletnim wychowankom z rodzin zastępczych. W ramach usamodzielnienia, na ogólną kwotę 313.177,20 zł, z czego:
· · 274.759,50 zł przeznaczono na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla
59 wychowanków,
· · 9.239,70 zł przeznaczono na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 wychowanków,
· · 29.178 zł przeznaczono na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla
6 wychowanków.
W ramach zawartych z innych powiatami porozumień i umów, w 2005 roku wydano 222.205,57 zł na finansowanie wydatków na 25 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza Zielona Górą.


V. Zasiłki i pomoc w naturze

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydano w 2005 roku 2.875.218,32 zł. Pomocą objęto 3.527 rodzin. Środki przeznaczono na:
· zasiłki na leki dla 363 środowisk na kwotę 45.946,95 zł,
· zasiłki na przybory szkolne dla 155 środowisk na kwotę 22.638,83 zł,
· zasiłki na opał dla 462 środowisk na kwotę 97.380,00 zł,
· dożywianie 1506 dzieci na kwotę 463.803,96 zł,
· zasiłki na dopłatę do obiadów dla 88 osób dorosłych na kwotę 77.641,03 zł,
· wydatki mieszkaniowe (czynsz, energia) dla 876 środowisk na kwotę 304.207,60 zł,
· zasiłki na cele bytowe dla 1580 rodzin na kwotę 442.367,96 zł,
· opłata za przedszkola i żłobki dla 29 dzieci na kwotę 41.391,54 zł,
· zasiłki samorządowe dla niepełnosprawnych 22 dzieci na kwotę 70.173,00 zł,
· zasiłki na cele specjalne dla 319 środowisk na kwotę 47.085,13 zł,
· zasiłki okresowe dla 1917 środowisk na kwotę 1.069.997,05 zł,
· kolonie letnie dla dzieci podopiecznych (285 dzieci) na kwotę 143.733,00 zł,
· sprawienie 12 pogrzebów na kwotę 46.352,27 zł.
W ramach zawartych umów na realizację zadania oraz w ramach budżetu Centrum Usług Opiekuńczych żywiono 891 osób dorosłych.
W 2005 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 15.249 decyzji administracyjnych dotyczących przyznania pomocy bądź jej odmowy, oraz 484 skierowania dla osób korzystających z wypożyczalni sprzętu ortopedycznego.


VI. Pomoc socjalna

Do niewymiernych działań, jakie są podejmowane w codziennej współpracy z kientami Ośrodka, jest szeroko rozumiana praca socjalna, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Pracownicy socjalni prowadzą systematycznie indywidualną pracę z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, uzależnionymi, długotrwale bezrobotnymi itp.. Opiera się ona o kontrakt socjalny oraz edukację. Ponadto w ośrodku prowadzona jest specjalistyczna grupa edukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu. Zatrudniony konsultant do spraw rodziny (pedagog na ½ etatu) prowadzi terapię indywidualną z rodzinami wieloproblemowymi. Natomiast radca prawny udziela porad prawnych dla klientów ośrodka w zakresie: spraw alimentacyjnych, rozwodowych, mieszkaniowych itp..
Stałym elementem w pracy pracowników socjalnych jest współpraca z: sądami, kuratorami sądowymi, Komisją d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień, policją, pedagogami szkolnymi, Caritas, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Wydziałem Świadczeń Rodzinnych – Urzędu Miasta itp..
W 2005 r., jako element pracy socjalnej, wdrożono projekt socjalny „Szansa” przy współpracy z Centrum Informacjii i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. W ramach tego projektu prowadzone są szkolenia na temat aktywnych technik poszukiwania zatrudnienia celem których jest przeciwdziałanie biernej postawie klientów w poszukiwaniu zatrudnienia, przełamanie bariery nieufności wobec instytucji wspierających w tym zakresie. W 2005 r. projektem objęto 34 osoby, w tym 17 osób usamodzielnoło się a u 6 osób zaobserwowano poprawę funkcjonowania, tj. wzmożenie aktywności w obszarze zawodowym.
Długotrwałe bezrobocie, trudna sytuacja ekonomiczna osób objętych pomocą społeczną rzutuje na zwiększenie osób wymagających szczególnego wsparcia. W ostatnim czasie obserwujemy rosnącą ilość zgłoszeń osób samotnych, których zachowanie stwarza zagrożenie dla własnego życia i zdrowia oraz nieprawidłowo funkcjonujących w środowisku. Procedura skierowania takich osób na leczenie lub do domów pomocy społecznej jest długotrwała i wymaga dużego zaangażowania pracowników socjalnych. W 2005 r. do Sądu Rejonowego skierowano 16 wniosków o wydanie postanowienia na umieszczenie w domach pomocy społecznej bez zgody osoby kierowanej oraz 11 wniosków o objęcie leczeniem psychiatrycznym. Obserwujemy też rosnącą liczbę rodzin, których niewydolność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych powoduje kierowanie wniosków do Sądu.W 2005 r. skierowano 23 wnioski o ustalenie sytuacji małoletnich dzieci.


VII. Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano w 2005 roku kwotę 2.532.939,31 zł. Kwota ta stanowiła wynagrodzenia osobowe pracowników (66,36 etatów) oraz pochodne od wynagrodzeń i bieżącą działalność Ośrodka.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wykonanie planu w roku 2005, w rozbiciu na poszczególne zadania, na które przeznaczono środki PERON:
Zarząd PFRON przekazał w roku 2005 dla miasta Zielona Góra środki finansowe
w wysokości 2.621.024 zł. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Z tej kwoty wyodrębniono środki na zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne – 6.009 zł. oraz zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.073.120 zł.
Wykonanie planu finansowego, w rozbiciu na zadania przedstawia się następująco:
Lp. Nazwa zadania Limit środków finansowych Wykonanie planu % wykonania
1. 2. Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne.Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych. 6.009 zł. 5.000 zł. 4.329 zł. 4.464 zł. 72,04 89,28
Razem: rehabilitacja zawodowa 11.009 zł. 8.793 zł. 79,87
3. 4. 5. 6. 7. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania wtz.Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 1.073.120 zł. 600.000 zł. 465.543 zł. 46.658 zł. 424.694 zł. 1.073.120 zł. 593.064 zł. 465.539 zł. 46.658 zł. 424.672 zł. 100,00 . 98,84 99,99 100,00 99,99
Razem: rehabilitacja społeczna 2.610.015 zł. 2.603.053 zł. 99,73
Razem: rehabilitacja zawodowa i społeczna 2.621.024 zł. 2.611.846 zł. 99,65

Z przyznanych przez Zarząd PFRON w roku 2005 środków w kwocie 2.621.024 zł. wykorzystano 2.611.846 zł., co stanowi 99,65% planu.
Lepsza realizacja planu wystąpiła w wykorzystaniu środków z zakresu rehabilitacji społecznej – 99,73% planu, gorsza realizacja w rehabilitacji zawodowej – 79,87%.
Niepełne wykorzystanie środków w pozycji – zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne wynika z faktu, że wysokość planowanych środków ustalana jest na podstawie inwentaryzacji umów zawartych z pracodawcami, wykonanie natomiast jest uzależnione od faktycznie poniesionych kosztów przez pracodawcę. Nie ma możliwości przesunięcia tych środków
na inne zadania.
Na finansowanie szkoleń i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych, organizowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano środki
w wysokości 5.000 zł. Urząd przeszkolił łącznie 6 osób niepełnosprawnych, koszty ukończonych szkoleń – 4.464 zł., tj. 89,28 % planu.
Na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (3 wtz dla 80 uczestników) PFRON zabezpieczył środki w wysokości
1.073.120 zł. Organizatorom warsztatu przekazano wszystkie środki, plan wykonano w 100%.
Na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych zaplanowano środki w wysokości 600.000 zł. Wpłynęły wnioski o dofinansowanie 1.150 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, przyznano dofinansowanie dla 1.090 osób i ich opiekunów, w związku z rezygnacjami zgłoszonymi
w miesiącu grudniu wypłacono dofinansowanie dla 1.024 osób wraz z opiekunami na kwotę 593.064 zł. Wykonano plan w 98,84%.
Na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych zaplanowano środki w wysokości 465.543 zł. Wpłynęły 52 wnioski
na kwotę 526.840 zł. Przyznano i wypłacono 40 dofinansowań na łączną kwotę 465.539 zł. (99,99%), z tego: 35 dofinansowań na kwotę 455.439 zł. na likwidację barier architektonicznych, 3 dofinansowania na kwotę 7.820 zł. na likwidację barier
w komunikowaniu się i 2 dofinansowania na kwotę 2.280 zł. do likwidacji barier technicznych.
Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w wysokości 46.658 zł. Wpłynęły 24 wnioski na kwotę 69.008 zł. przyznano 20 dofinansowań, wypłacono także 20 na kwotę 46.658 zł.(100,00%).
Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze wpłynęło 620 wniosków na kwotę 466.133 zł. od osób fizycznych
oraz 2 wnioski na kwotę 13.000 zł. od osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej. Przyznano łącznie 579 dofinansowań na kwotę
424.694 zł., wypłacono 579 dofinansowań na kwotę 424.672zł. (99,99%).
Reasumując – w 2005r. wykorzystano środki w 99,65%. Najniższe wykonanie planu nastąpiło w pozycjach, na realizację których Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma wpływu, tj. zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
i składek na ubezpieczenie społeczne oraz finansowanie kosztów szkolenia
i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.


VIII. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Przyznane dodatkowe środki od Wojewody w rozdziale 85220 w kwocie 56.250,00 zł zostały wykorzystane przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka na:
· poradnictwo specjalistyczne w kwocie 11.150,00 zł,
· wymianę i uzupełnienie wyposażenia, tj. zakup mebli, sprzętu AGD i wymianę wykładziny w kwocie 9.900,00 zł,
· zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27.600 zł,
· zakup usług remontowych w kwocie 7.600,00 zł.


IX. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy

Na funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego Zielonej Górze wydano
w 2005 roku kwotę 245.323,00 zł. Kwota ta stanowiła utrzymanie Ośrodka oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników. Do głównych kategorii działań należały:
· postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzono poprzez rozmowy informacyjne, rozmowy diagnostyczne, badania psychologiczne, wywiady środowiskowe, analizę wymaganej procedurą dokumentacji, badanie i opiniowanie psychologiczne na zapotrzebowanie sądów, szkolenie wg programu PRIDE i spotkania grupowe kandydatów,
· szkolenia – programem PRIDE przeszkolono 53 osoby (25 par + 3 osoby samotne), wydano 51 zaświadczeń kwalifikacyjnych, przeprowadzono 3 edycje szkolenia: zimowa – 16 osób, wiosenna – 19 osób, jesienna – 18 osób, zorganizowano Spotkania Grupowe przeznaczone dla kandydatów na rodziny adopcyjne (przeszkolono 70 osób), szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, dodatkowe spotkania indywidualne kandydatów z pracownikami Ośrodka Adopcyjno -Opiekuńczego (są to np. osoby wymagające wolniejszego tempa pracy ze względu na niskie wykształcenie),
· współpraca z instytucjami powiatowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi: udział w komisjach rekwalifikacyjnych w PPO i DDZ, kontakt
z pedagogami szkolnymi z inicjatywy Ośrodka, szkoły lub przedszkola gdzie uczęszczają dzieci z rodzin zastępczych bądź adopcyjnych, udział w naradach
i spotkaniach w placówkach, współpraca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
· wizyty z kandydatami na rodziców adopcyjnych i zastępczych – obserwacja kontaktu, spotkania z grupą wsparcia dla opiekunek pogotowia rodzinnego na terenie Ośrodka, trzy pogotowia rodzinne zostały przekształcone w zawodowe rodziny wielodzietne (Zielona Góra – 2, Żagań – 1), reprezentowanie dzieci przed sądem (opieka prawna),
· wdrożono program videotreningu ze środków przeznaczonych przez Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którym objęto kolejne 2 rodziny zastępcze niewydolne wychowawczo,
· zorganizowano pomoc studentów – wolontariuszy dla dzieci w wieku szkolnym
z pogotowi rodzinnych i rodzin zastępczych oczekujących takiej pomocy,
· udzielono porad wielu rodzinom biologicznym – ogółem 51 w tym 45 rodzin
z Zielonej Góry,
· rozmowy terapeutyczne – ogółem 78,
· obserwacja przebiegu kontaktu z dziećmi przebywającymi w pogotowiu rodzinnym – 65,
· rozmowy z kobietami w ciąży przed podjęciem ostatecznej decyzji pozostawienia dziecka w szpitalu – 3,
· praca z rodziną naturalną dzieci przebywających poza rodziną własną (konferencja grup rodzinnych, wprowadzenie wolontariuszy do rodzin zastępczych spokrewnionych),
· utworzono grupę szkoleniowo – wspierającą dla rodzin adopcyjnych i zastępczych mających dzieci w wieku dojrzewania,
· współpraca z sądami rodzinnymi – sporządzanie opinii psychologiczno – pedagogicznej dla potrzeb sądów, występowanie z wnioskiem o uregulowanie sytuacji prawnej dzieci zakwalifikowanych do różnych form opieki rodzinnej, pełnienie funkcji opiekunów prawnych w sprawach o przysposobienie, stawiennictwo w sądach w roli biegłych, opiekunów prawnych w sprawach opiekuńczych, współpraca
z Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno – Konsultacyjnym w zakresie rozpoznawania sytuacji dzieci i celowości umieszczania ich w zastępczych środowiskach rodzinnych,
· współpraca z resortem zdrowia: z oddziałami noworodkowymi zgłaszającymi dzieci zagrożone odrzuceniem, poradniami specjalistycznymi w zakresie sporządzania epikryzy lekarskiej dzieci przygotowywanych do zmiany środowiska rodzinnego
i zgłaszanych do Banku Informacji o Dzieciach, konsultacje dotyczące stanu zdrowia dzieci kierowanych do adopcji czy rodzin zastępczych, inicjowanie badań specjalistycznych w zależności od potrzeb zgłaszanych przez opiekunki
w pogotowiach rodzinnych,
· upowszechnianie informacji o działalności Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.
W ramach obchodów Dnia Edukacji zorganizowano wyjazdowe szkolenie pracowników.


X. Pozostała działalność

1. W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował kwotą 1.398.844,75 zł i zlecił, w drodze otwartego konkursu ofert, realizację następujących zadań:

· prowadzenie Klubu Seniora dla osób samotnych i starszych przez Caritas przy parafii św. Józefa Oblubieńca,
· prowadzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 16 roku życia, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, przez Spółdzielnię „Rehabilitacja”,
· prowadzenie Magazynu Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej przez Caritas przy
ul. Dworcowej 21,
· prowadzenie Klubu Seniora przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
· prowadzenie Klubu dla osób słabowidzących i niewidomych przez Polski Związek Niewidomych,
· prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przez Polski Czerwony Krzyż dla 30 dzieci,
· prowadzenie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży dla 30 dzieci, świetlica zapewnia: pomoc w nauce, kształtowanie prawidłowych wzorców, zagospodarowanie wolnego czasu, zapobieganie patologiom społecznym, profilaktyka w zakresie dysfunkcji społecznych (alkohol, narkotyki),
· przeciwdziałanie skutkom patologii społecznych występujących w rodzinie – praca profilaktyczna i terapeutyczna z dziećmi w świetlicy „Grota” prowadzonej przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, program „OTO JA” dla 20 dzieci,
· prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka, w którym prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo i schronienie dostępne całą dobę dla ofiar przemocy w rodzinie, średnio 16 osób miesięcznie,
· prowadzenie świetlicy profilaktyczno – terapeutycznej dla 23 dzieci z rodzin ubogich materialnie, dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami. Świetlicę prowadził Polski Komitet Pomocy Społecznej, który zapewniał: opiekę wychowawczą, dożywianie dzieci, pomoc w nauce, zajęcia socjoterapeutyczne, edukację z zakresu profilaktyki uzależnień, utrzymywanie kontaktów z rodziną i szkołą dziecka,
· prowadzenie 9 świetlic profilaktyczno – wychowawczych dla 260 dzieci i młodzieży
z rodzin ubogich materialnie, dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami. Świetlice prowadził Caritas i zapewniał: opiekę wychowawczą, dożywianie dzieci, pomoc w nauce, naukę umiejętności życia w grupie, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń osobowościowych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, przekazywanie informacji o szkodliwości środków uzależniających, oraz prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 2,5 lat do 5 lat. Maksymalna liczba dzieci w oddziale przedszkolnym to 20 osób. Podstawowe formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym to: zabawa, czynności samoobsługowe, dyżury, zajęcia tematyczne, spacery, wycieczki, uroczystości,
· zapewnienie przez Caritas codziennie, przez 7 dni w tygodniu ciepłego posiłku (gorąca zupa i chleb) dla 535 bezdomnych, ubogich oraz dotkniętych problemem alkoholowym z miasta Zielona Góra,
· zapewnienie prze Polski Komitet Pomocy Społecznej gorących posiłków (dwudaniowe obiady) dla 100 osób, które nie są w stanie lub nie mają warunków na przygotowanie sobie gorącego posiłku przez 5 dni w tygodniu, udzielenie pomocy
w formie niezbędnego ubrania, całodzienny pobyt w Klubie Seniora dla osób samotnych z terenu miasta Zielona Góra,
· w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” ze środków pochodzących
z budżetu Wojewody zapewnienie przez Polski Komitet Pomocy Społecznej codziennie przez 7 dni w tygodniu gorącego posiłku dla 62 osób, oraz zakup paczek żywnościowych dla 162 osób objętych pomocą w formie gorącego posiłku,
· świadczenie usług socjalnych dla osób samotnych, starszych, długotrwale chorych, niepełnosprawnych oraz rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i wielodzietnych, a także rodzin z problemem uzależnień poprzez prowadzenie przez Caritas Centrum Wolontariatu,
· prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin ubogich materialnie dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami przez Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej ”Trzeźwość”,
· prowadzenie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej dla 25 dzieci skazanych gdzie rodziny dotknięte są różnymi patologiami, a przede wszystkim ubóstwem i bezrobociem przez Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”,

Również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano program dożywiania dzieci w szkołach. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Wojewody i w 2005 roku wyniosły 288.955 zł w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”.


Zadania zlecone
I. Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Domu Samopomocy w Zielonej Górze przy ul.Witebskiej otrzymał z budżetu wojewody środki w wysokości 142.395,78 zł., które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na utrzymanie Domu. Do placówki uczęszczało średnio 33 osoby. Większość uczestników to chorzy psychicznie z rozpoznaniami schizofrenii lub zespołów pokrewnych. Wszyscy uczestnicy korzystają z różnych form terapii zajęciowej, w zależności od zainteresowań i zdolności. Raz w tygodniu odbywają się sesje grupowe terapii przy wykorzystaniu różnych technik terapeutycznych, prowadzony jest też relaks przy muzyce. W zależności od potrzeb prowadzone są też treningi umiejętności społecznych. Osoby te również aktywnie uczestniczą w imprezach integracyjnych. Placówka współpracuje ze szkołami i przedszkolami. Organizowane są imprezy okolicznościowe.Prowadzona jest też terapia dla rodzin uczestników.


II. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe
wydatkowano w 2005 roku kwotę 148.000 zł.


III. Zasiłki i pomoc w naturze
W 2005 r. wypłacono zasiłki stałe dla 631 osób na kwotę 1.860.000 zł.


IV. Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1. W Pogotowiu Opiekuńczym wydano w 2005 roku kwotę 22.099,66 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Pogotowia.


Potrzeby pomocy społecznej.


1. Przystąpienie w 2006 r. do opracowania programu profilaktyki i opieki nad dzickiem i rodziną.
2. Rozszerzenie zakresu prowadzonej pracy socjalnej z osobami i rodzinami objętymi wsparciem pomocy społecznej poprzez dodatkowe zatrudnienie dwóch pracowników socjalnych.
3. Stworzenie pełnego poradnictwa specjalistycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
4. Zwiększenie dofinansowania do placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego (świetlice) w celu wspierania funkcji opiekuńczych rodziny i uczestnictwa rodziców lub opiekunów dziecka w działaniach wychowawczych organizowanych w tych placówkach.
5. Modernizacja pawilonów mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.
6. Zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków z Centrum Usług Opiekińczych do dziennych domów pomocy.Zielona Góra, dnia 7 marca 2006 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-03-28 08:37:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-03-28 08:38:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-03-28 08:38:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20221 raz(y)