ˆ

Konkursy ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznje w 2007 r. - Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 23 kwietnia 2007 r.
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2007


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 426 i 427) i n f o r m u j ę o możliwości składania na rok 2007 ofert na realizację zadania:
Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy.


Warunki:


I. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

II. Oferta powinna gwarantować:
1) poradnictwo psychologiczne dla w/w osób.

III. Planowana wysokość dotacji – 15.000 zł (zadanie dotowane z budżetu wojewody).

IV. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
3) opis bazy noclegowej i zaplecza;
4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
6) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania.

V. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt IV.
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;
4) załączenie statutu.

VI. Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty;
Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:
1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania, kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
6) uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: zadanie może być powierzone wyłącznie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - zwanym "podmiotami uprawnionymi".

VII. Druki ofert do pobrania w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2, tel.: (0-68) 323 69 00 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.wrota.lubuskie.pl/mops_zielonagora (w zakładce: Konkursy ofert dla podmiotów uprawnionych (…), na końcu strony, format PDF).

VIII. Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka - Zielona Góra ul. Anieli Krzywoń 2, I piętro,
pok. 101, w terminie do dnia 24 maja 2007 roku do godz. 10.00.

IX. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków w dniu 25 maja 2007 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-04-23 10:20:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-04-23 10:20:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-04-23 10:20:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8661 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Z DNIA 18 SIERPNIA 2008 R. O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z „KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA HANDLOWI LUDŹMI NA LATA 2007-2008”

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 - tekst jednolity) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 426 i 427) i n f o r m u j ę o możliwości składania na rok 2008 ofert na realizację zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008:


Warunki:


I. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

II. Oferta powinna gwarantować:
1) poradnictwo specjalistyczne,
2) zabezpieczenie wyżywienia, odzieży, leków, środków higieny osobistej itp.,
3) przewóz i kontakt z ofiarami handlu ludźmi.

III. Planowana wysokość dotacji – 20.150 zł (zadanie dotowane z budżetu wojewody).

IV. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
3) opis bazy noclegowej i zaplecza;
4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
6) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania.

V. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt IV.
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;
4) załączenie statutu.

VI. Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty:
Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:
1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania, kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
6) uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: zadanie może być powierzone wyłącznie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - zwanym "podmiotami uprawnionymi".

VII. Druki ofert do pobrania w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2, tel.: (0-68) 323 69 00 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.wrota.lubuskie.pl/mops_zielonagora (w zakładce: Konkursy ofert dla podmiotów uprawnionych (…), na końcu strony, format PDF).

VIII. Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka - Zielona Góra ul. Anieli Krzywoń 2, I piętro, pok. 101, w terminie do dnia 19 września 2008 roku do godz. 10.00.

IX. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków w dniu 22 września 2008 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2.
 
X. Informacje o zadaniach realizowanych w 2007 roku
W 2007 roku na realizację Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008 wydatkowano kwotę 50.000 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-08-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-08-13 09:53:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-08-13 09:54:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-08-13 09:54:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8418 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: DOŻYWIANIE DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH WSPARCIA DZIENNEGO w 2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ogłoszenie
z dnia 10 września 2007 r.

o otwartym konkursie ofert
na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)  dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze informuje o możliwości składania ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: DOŻYWIANIE DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH WSPARCIA DZIENNEGO.


I . Warunki:
- przygotowanie i wydawanie jednego posiłku w trakcie zajęć w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego.

Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 30.000 zł.

II. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
3) zaświadczenie o wpisie placówki do rejestru wojewody;
4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
6) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
7) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

III. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt II.
2) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności.

Organizacje, które w bieżącym roku realizują już powyższe zadanie (w drodze zawartej umowy), nie muszą dołączać dokumentów, o których mowa w pkt III ust. 2.

IV. Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty:
Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:
1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
2) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
3) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

V. Zadanie nie było realizowane w roku 2005 i 2006.

VI. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2 w pokoju 101 (I piętro), tel.: 0-68 / 323-69-00, do dnia 10 października 2007 r. na drukach wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).

VII. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków w dniu 12 października 2007 r. o godz. 10.00 w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2 (parter).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-09-10 09:14:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-09-10 09:14:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-09-10 09:14:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8614 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na realizację zadania w 2007 r.: Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 18 września 2007 r.
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2007 r.


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 426 i 427) i n f o r m u j ę  o możliwości składania na rok 2007 ofert na realizację zadania:
Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy.


Warunki:


I. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

II. Oferta powinna gwarantować: poradnictwo psychologiczne dla w/w osób.

III. Planowana wysokość dotacji – 46.500 zł (zadanie dotowane z budżetu wojewody).

IV. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
3) opis bazy noclegowej i zaplecza;
4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
6) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania.

V. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt IV.
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;
4) załączenie statutu.

VI. Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty;
Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:
1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania, kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
6) uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: zadanie może być powierzone wyłącznie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - zwanym "podmiotami uprawnionymi".

VII. Zadanie realizowane było w ubiegłym roku, jak i w bieżącym przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze przy ul. Piaskowej 9 e (wysokość dotacji: 2006 r. – 15.000 zł, 2007 r. - 15.000 zł).

VIII. Druki ofert do pobrania w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2, tel.: (0-68) 323 69 00 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.wrota.lubuskie.pl/mops_zielonagora (w zakładce: Konkursy ofert dla podmiotów uprawnionych (…), na końcu strony, format PDF).
 
IX. Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka: Zielona Góra ul. Anieli Krzywoń 2, I piętro, pok. 101, w terminie do dnia 19 października 2007 roku do godz. 10.00.
 
X. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków w dniu 22 października 2007 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-09-18 12:25:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-09-18 12:26:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-09-18 12:26:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: PRZYGOTOWANIE PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE W FORMIE POSIŁKÓW.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2007 r.
z dnia 14 listopada 2007 r.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) i n f o r m u j ę o możliwości składania ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: PRZYGOTOWANIE PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE W FORMIE POSIŁKÓW.


I . Warunki:
- przygotowanie paczek świątecznych (żywnościowych) i wydanie ich w miesiącu grudniu 2007 r.

Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 40.000 zł.

II. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
5) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

III. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt II.
2) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności.
Organizacje, które w bieżącym roku realizują zadania z zakresu pomocy społecznej (w drodze zawartej umowy), nie muszą dołączać dokumentów, o których mowa w pkt III ust. 2.
IV. Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty:
Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:
1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
2) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
3) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: zadanie może być powierzone wyłącznie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - zwanym "podmiotami uprawnionymi".

V. Zadanie było realizowane w 2006 r. przez „Caritas” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zielonej Górze na łączną kwotę dotacji 53.037,98 zł.

VI. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2 w pokoju 101 (I piętro), tel.: 0-68 / 323-69-00, do dnia 14 grudnia 2007 r. na drukach wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).

VII. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący, przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków, w dniu 17 grudnia 2007 r. o godz. 10.00 w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2 (parter).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-11-14 13:46:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-11-14 13:46:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-11-14 13:46:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7996 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2008 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Ogłoszenie
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
z dnia 19 listopada 2007 r.
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2008 r.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) i n f o r m u j ę o możliwości składania na rok 2008 ofert na realizację następujących zadań z zakresu pomocy społecznej.

I . Zadania:
1. Pomoc żywnościowa - wydawanie gorących posiłków.
Warunki:
- Codziennie wydawanie jednego gorącego posiłku - zupa z wkładką mięsną oraz min. 1/00 g. chleba dla 400 osób skierowanych (decyzją administracyjną) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Pomoc żywnościowa skierowana głównie dla osób bezdomnych i osób z problemem alkoholowym, a także dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
- wydawanie 100 posiłków dwudaniowych wraz z zapewnieniem możliwości dziennego pobytu dla osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia we własnym zakresie nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku.
Dotacja pokrywa koszty przygotowanie posiłku.

Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 500.637 zł.

2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Warunki: zapewnienie miejsc hotelowych, wyżywienia, środków czystości. Zorganizowanie poradnictwa specjalistycznego (psycholog, pedagog, prawnik, pracownik socjalny). Systematyczna pomoc w usamodzielnianiu się osób przebywających poprzez organizowanie szkoleń zawodowych i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
oraz mieszkania. Pomoc pedagogiczna dla dzieci w tym organizowanie korepetycji dla dzieci z problemami w nauce oraz bieżąca kontrola wyników nauczania.
Dotacja dofinansowuje koszty pobytu oraz częściowe koszty prowadzonego poradnictwa.
Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 144.000 zł.

3. Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy.
Warunki: zorganizowanie poradnictwa specjalistycznego dla w/w grupy osób.

Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 15.000 zł (z budżetu Wojewody Lubuskiego).

4. Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży, żywność).
Warunki: zorganizowanie i prowadzenie punktu wydawania odzieży i żywności.
Nieodpłatne wydawanie jej osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Dotacja obejmuje koszty prowadzenia punktu.

Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 19.000 zł.

5. Opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego.
Warunki: zorganizowanie opieki pozaszkolnej dla 450 dzieci poprzez prowadzenie popołudniowej świetlicy czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 18.00. Zapewnienie dzieciom, głównie ze środowisk zagrożonych patologią warunków do odrabiania lekcji, pomoc w nauce, wsparcie pedagogiczne oraz organizację wolnego czasu. Zapewnienie jednego posiłku w formie podwieczorku.
W działaniach wychowawczych organizowanych w świetlicach powinni czynnie uczestniczyć rodzice lub opiekunowie dziecka.
Dotacja pokrywa koszty rzeczowe, częściowo osobowe i doposażenie.
Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 372.800 zł.

6. Centrum wolontariatu – zadanie wynikające ze strategii Integracji i Polityki Społecznej miasta Zielona Góra, przyjęty przez Radę Miasta Uchwałą Nr XXIII/208/04 z dnia 30 marca 2004 r.
Warunki: prowadzenie Centrum Wolontariatu, szkolenie wolontariuszy,
współpraca z placówkami pomocy społecznej i oświatowymi w zakresie pracy
wolontariuszy.
Wysokość środków zaplanowanych na ten cel wynosi 49.100 zł.

II. Dotacja na dofinansowanie realizacji zleconych zadań może być udzielona:
1) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej


III. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
5) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
7) w przypadku prowadzenia świetlicy w latach ubiegłych – imienna lista dzieci,
8) program działań wychowawczych w świetlicach uwzględniający współpracę z rodzicami lub opiekunami dziecka,
9) dołączenie zaświadczenia o wpisie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcie dziennego do Rejestru Wojewody Lubuskiego (zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej).

IV. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt III.
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;
4) dołączenie aktualnego zaświadczenia (z listopada - grudnia 2007 r.) o niezaleganiu z obowiązkowymi składkami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
5) załączenie statutu.

V. Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty:
Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:
1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
6) uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

VI. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2, pok. 101 (I piętro), tel. : 0-68/323-69-00, do dnia 20 grudnia 2007 r. do godz. 10.00 na drukach wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).

VII. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków w dniu 21 grudnia 2007 r. o godz. 11.00 w pokoju 101 (gabinet zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2, I piętro).

VIII. Informacja o zadaniach realizowanych w 2006 i 2007 r.:

1. Pomoc żywnościowa realizowana jest przez:
a. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 6:
– 2006 r. - przygotowanie i wydanie 417 posiłków jednodaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 322.674,60 zł,
– 2007 r. - przygotowanie i wydanie 325 posiłków jednodaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 255.818 zł;

b. Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Krasickiego 25:
– 2006 r. - przygotowanie i wydanie 106 posiłków dwudaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 286.500 zł,
– 2007 r. - przygotowanie i wydanie 88 posiłków jednodaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 141.328 zł;

c. Polski Komitet Pomocy Społecznej:
- 2006 r. - przygotowanie i wydanie 101 posiłków jednodaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 72.622 zł,
- 2007 r. - przygotowanie i wydanie 100 posiłków jednodaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 67.300 zł;

2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie realizowana jest przez terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Piaskowej 9 e poprzez prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej:
2006 r. - przyznana dotacja – 141.140 zł
2007 r. - przyznana dotacja – 141.000 zł

3. Pomoc rzeczowa – bezpłatne wydawanie odzieży i żywności – realizatorzy:
a. Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Krasickiego 25 – prowadzenie Punktu Charytatywnego przy ul. Dworcowej 2;
2006 r. - przyznana dotacja – 3.400 zł
2007 r. - przyznana dotacja – 3.400 zł

b. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 6 – prowadzenie Magazynu Pomocy Żywnościowej przy ul. Dworcowej 21;
2006 r. - przyznana dotacja – 14.306 zł
2007 r. - przyznana dotacja – 14.919 zł

4. Opieka pozaszkolna nad dziećmi (świetlice środowiskowe) – realizatorzy:
a. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej – prowadzenie 10 świetlic oraz dwóch oddziałów dla dzieci w wieku 3-5 lat, dla 260 dzieci;
2006 r. - przyznana dotacja – 160.000 zł
2007 r. - przyznana dotacja – 271.716 zł

b. Polski Komitet Pomocy Społecznej – prowadzenie 1 świetlicy dla 25 dzieci;
2006 r. - przyznana dotacja – 11.500 zł
2007 r. - przyznana dotacja – 17.764 zł

c. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – prowadzenie 1 świetlicy dla 30 dzieci;
2006 r. - przyznana dotacja – 11.500 zł
2007 r. - przyznana dotacja – 27.000 zł

d. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie 1 świetlicy dla 20 dzieci;
2006 r. - przyznana dotacja – 5.700 zł
2007 r. – nie złożono wniosku

e. Polski Czerwony Krzyż - prowadzenie 1 świetlicy dla 30 dzieci;
2006 r. - przyznana dotacja – 11.000 zł
2007 r. - przyznana dotacja – 14.780 zł

f. Stowarzyszenie penitencjarne „Patronat” - prowadzenie 1 świetlicy dla 25 dzieci;
2006 r. - przyznana dotacja – 11.500 zł
2007 r. - przyznana dotacja – 20.000 zł

g. Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” - prowadzenie 1 świetlicy dla 20 dzieci;
2006 r. - przyznana dotacja – 11.000 zł
2007 r. - przyznana dotacja – 14.940 zł

5. Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Zielonej Górze przy ul. Bema 32-34 (realizuje Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej);
2006 r. - przyznana dotacja – 47.104 zł
2007 r. - przyznana dotacja – 48.000 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-11-19 14:43:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-11-19 14:45:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-11-19 14:45:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7744 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze o przesunięciu terminu rozpatrzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2008 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 21 grudnia 2007 r.
o przesunięciu terminu rozpatrzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2008 r.

W związku z nieobecnością w dniu 21-12-2007 r. członka Zespołu Opiniującego – Pani Eleonory Szymkowiak (przewodniczącej Komisji Rodziny Rady Miasta Zielona Góra) – nowy termin rozpatrzenia ofert wyznaczono na dzień 2 stycznia 2008 r., godz. 13.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-12-21 10:47:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-12-21 10:47:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-12-21 10:47:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5709 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2008 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 2008.07.23
 
 
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 – tekst jednolity) i n f o r m u j ę o możliwości składania na rok 2008 ofert na realizację następujących zadań z zakresu pomocy społecznej.
 
I . Zadania:
 
1. Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy.
Warunki: zorganizowanie poradnictwa specjalistycznego dla w/w grupy osób.
Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 52.500 zł (z budżetu Wojewody Lubuskiego).
 
2. Rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałania przestępczości wśród dzieci i młodzieży poprzez umacnianie środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie
Warunki: zorganizowanie specjalistycznej opieki pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego ( świetlice ) poprzez :
 • zwiększenie godzin zatrudnienia specjalistów (pedagogów, psychologów, socjoterapeutów itp. - umowa zlecenie)
 • wzbogacenie oferty kół zainteresowań
 • wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla rodziców
Dotacja pokrywa koszty zakupu materiałów dydaktycznych (doposażenie placówek), zakupu biletów do kina, teatru, MZK oraz wynagrodzenia specjalistów (umowa zlecenie). Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 100.000 zł ( z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.)
 
II. Dotacja na dofinansowanie realizacji zleconych zadań może być udzielona:
 1. organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
 2. osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej
 
III. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 
 1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
 2. informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
 4. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
 5. informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
 6. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
 7. w przypadku prowadzenia świetlicy w latach ubiegłych – imienna lista dzieci,
 8. program działań wychowawczych w świetlicach uwzględniający współpracę z rodzicami lub opiekunami dziecka,
 9. dołączenie zaświadczenia o wpisie do rejestru Wojewody Lubuskiego (zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o pomocy społęcznej).
 
IV. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
 
 1. zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt III.
 2. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
 3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;
 4. dołączenie aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z obowiązkowymi składkami ( ważne 3 miesiące od daty wystawienia ) wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
 5. załączenie statutu.
 
V. Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty: Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:
 
 1. dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
 2. uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
 3. dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
 4. uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
 5. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 6. uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania
 7. uwzględnia dotychczas otrzymaną dotację z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz z Biura Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dotyczy placówek opieki pozaszkolnej).
 
Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
VI. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2, pok. 101 (I piętro), tel. : 323-69-00, do dnia 25 sierpnia 2008 r., na drukach wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).
 
VII. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków w dniaach 28 - 29 sierpia 2008r godz 10.00 w pokoju 101 (gabinet zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2, I piętro).
 
VIII. Informacja o zadaniach realizowanych w 2007 r.:
 
1. Opieka pozaszkolna nad dziećmi (świetlice środowiskowe) – realizatorzy:
 
a. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej – prowadzenie 10 świetlic oraz dwóch oddziałów dla dzieci w wieku 3-5 lat, dla 260 dzieci; przyznana dotacja – 271.716 zł
b. Polski Komitet Pomocy Społecznej – prowadzenie 1 świetlicy dla 25 dzieci; przyznana dotacja – 17.764 zł
c. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – prowadzenie 1 świetlicy dla 30 dzieci; przyznana dotacja – 27.000 zł
d. Polski Czerwony Krzyż - prowadzenie 1 świetlicy dla 30 dzieci; przyznana dotacja – 14.780 zł
e. Stowarzyszenie penitencjarne „Patronat” - prowadzenie 1 świetlicy dla 25 dzieci; przyznana dotacji – 20.000 zł
f. Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” - prowadzenie 1 świetlicy dla 20 dzieci przyznana dotacja – 14.940 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Rogalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Rogalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-24 10:05:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-24 10:07:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-07-24 10:07:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5862 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: PRZYGOTOWANIE PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE W FORMIE POSIŁKÓW.

Akapit nr 1 - brak tytułuOgłoszenie
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2008 r.
z dnia 28 października 2008 r.


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 115, poz. 728 - tekst jednolity) i n f o r m u j ę o możliwości składania ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: PRZYGOTOWANIE PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE W FORMIE POSIŁKÓW.


I . Warunki:
- przygotowanie paczek świątecznych (żywnościowych) i wydanie ich w miesiącu grudniu 2008 r. dla 400 osób

Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 36.000 zł.

II. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
5) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

III. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt II.
2) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności.
Organizacje, które w bieżącym roku realizują zadania z zakresu pomocy społecznej (w drodze zawartej umowy), nie muszą dołączać dokumentów, o których mowa w pkt III ust. 2.


IV. Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty:
Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:
1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
2) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
3) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: zadanie może być powierzone wyłącznie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - zwanym "podmiotami uprawnionymi".

V. Zadanie było realizowane w 2007 r. przez „Caritas” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zielonej Górze na łączną kwotę dotacji 37.600 zł.

VI. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2 w pokoju 101 (I piętro), tel.: 0-68 / 323-69-00, do dnia 28 listopada 2008 r. na drukach wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).

VII. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący, przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków, w dniu 02 grudnia 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2 .


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Rogalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Rogalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-30 08:17:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-30 08:17:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-30 08:17:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5711 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2009r.

Akapit nr 1 - brak tytułu
Ogłoszenie

dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

z dnia 124 listopada 2008 r.

o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2009 r.Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 115, poz.278 - tekst jednolity) i n f o r m u j ę o możliwości składania na rok 2009 ofert na realizację następujących zadań z zakresu pomocy społecznej.

I . Zadania:

1. Pomoc żywnościowa - wydawanie gorących posiłków.

Warunki:
- Codziennie wydawanie jednego gorącego posiłku - zupa z wkładką mięsną oraz min. 100 g. chleba dla 300 osób skierowanych (decyzją administracyjną) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Pomoc żywnościowa skierowana głównie dla osób bezdomnych i osób z problemem alkoholowym, a także dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
- wydawanie 100 posiłków dwudaniowych wraz z zapewnieniem możliwości dziennego pobytu dla osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia we własnym zakresie nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku.
Dotacja pokrywa koszty przygotowanie posiłku.

Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 490.000 zł.

2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Warunki: zapewnienie miejsc hotelowych, wyżywienia, środków czystości. Zorganizowanie poradnictwa specjalistycznego (psycholog, pedagog, prawnik, pracownik socjalny). Systematyczna pomoc w usamodzielnianiu się osób przebywających poprzez organizowanie szkoleń zawodowych i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
oraz mieszkania. Pomoc pedagogiczna dla dzieci w tym organizowanie korepetycji dla dzieci z problemami w nauce oraz bieżąca kontrola wyników nauczania.
Dotacja dofinansowuje koszty pobytu oraz częściowe koszty prowadzonego poradnictwa.

Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 180.000 zł.

3. Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy.

Warunki: zorganizowanie poradnictwa specjalistycznego dla w/w grupy osób.

Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 67.500 zł (z budżetu Wojewody Lubuskiego).

4. Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży, żywność).

Warunki: zorganizowanie i prowadzenie punktu wydawania odzieży i żywności.
Nieodpłatne wydawanie jej osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Dotacja obejmuje koszty prowadzenia punktu.

Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 19.551 zł.

5. Opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego.

Warunki: zorganizowanie opieki pozaszkolnej dla 450 dzieci poprzez prowadzenie popołudniowej świetlicy czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 18.00. Zapewnienie dzieciom, głównie ze środowisk zagrożonych patologią warunków do odrabiania lekcji, pomoc w nauce, wsparcie pedagogiczne oraz organizację wolnego czasu. Zapewnienie jednego posiłku w formie podwieczorku.
W działaniach wychowawczych organizowanych w świetlicach powinni czynnie uczestniczyć rodzice lub opiekunowie dziecka.
Dotacja pokrywa koszty rzeczowe, częściowo osobowe i doposażenie.

Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 388.186 zł.

6. Centrum wolontariatuzadanie wynikające ze strategii Integracji i Polityki Społecznej miasta Zielona Góra, przyjęty przez Radę Miasta Uchwałą Nr XXIII/208/04 z dnia 30 marca 2004 r.

Warunki: prowadzenie Centrum Wolontariatu, szkolenie wolontariuszy,
współpraca z placówkami pomocy społecznej i oświatowymi w zakresie pracy
wolontariuszy.
Wysokość środków zaplanowanych na ten cel wynosi 50.525 zł.

II. Dotacja na dofinansowanie realizacji zleconych zadań może być udzielona:

1) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej


III. Oferta powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
5) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
7) w przypadku prowadzenia świetlicy w latach ubiegłych – imienna lista dzieci,
8) program działań wychowawczych w świetlicach uwzględniający współpracę z rodzicami lub opiekunami dziecka,
9) dołączenie zaświadczenia o wpisie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcie dziennego do Rejestru Wojewody Lubuskiego (zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej).

IV. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt III.
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;
4) dołączenie aktualnego zaświadczenia (z  grudnia 2008 r.) o niezaleganiu z obowiązkowymi składkami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
5) załączenie statutu.

V. Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty:

Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:
1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
6) uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

VI. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2, pok. 101 (I piętro), tel. : 0-68/323-69-00, do dnia 29 grudnia 2008 r. do godz. 10.00 na drukach wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).


VII. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków w dniach 12-15 stycznia 2009 r. o godz. 11.00 w pokoju 101 (gabinet zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2, I piętro).

VIII. Informacja o zadaniach realizowanych w 2007 i 2008 r.:


1. Pomoc żywnościowa realizowana jest przez:
a. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 6:
– 2007 r. - przygotowanie i wydanie 325 posiłków jednodaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 291.818 zł,
– 2008 r. - przygotowanie i wydanie 350 posiłków jednodaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 320.652 zł;

b. Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Moniuszki :
– 2007 r. - przygotowanie i wydanie 100 posiłków dwudaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 80.300 zł,
– 2008 r. - przygotowanie i wydanie 100 posiłków dwudaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 179.748 zł;


2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie realizowana jest przez terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Piaskowej 9 e poprzez prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej:
2007 r. - przyznana dotacja – 141.000 zł
2008 r. - przyznana dotacja – 144.000 zł

3. Pomoc rzeczowa – bezpłatne wydawanie odzieży i żywności – realizatorzy:
a. Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Moniuszki – prowadzenie Punktu Charytatywnego przy ul. Dworcowej 2;
2007 r. - przyznana dotacja – 3.400 zł
2008 r. - przyznana dotacja – 3.400 zł

b. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 6 – prowadzenie Magazynu Pomocy Żywnościowej przy ul. Dworcowej 21;
2007 r. - przyznana dotacja – 14.191 zł
2008 r. - przyznana dotacja – 15.600 zł

4. Opieka pozaszkolna nad dziećmi (świetlice środowiskowe) – realizatorzy:
a. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej – prowadzenie 12 świetlic oraz 2 oddziałów dla dzieci w wieku 3-5 lat, dla 260 dzieci;
2007 r. - przyznana dotacja – 191.200 zł
2008 r. - przyznana dotacja – 266.175 zł

b. Polski Komitet Pomocy Społecznej – prowadzenie 1 świetlicy dla 25 dzieci;
2007 r. - przyznana dotacja – 13.000 zł
2008 r. - przyznana dotacja – 17.657 zł

c. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – prowadzenie 1 świetlicy dla 30 dzieci;
2007 r. - przyznana dotacja – 13.000 zł
2008 r. - przyznana dotacja – 19.000 zł


d. Polski Czerwony Krzyż - prowadzenie 1 świetlicy dla 25 dzieci;
2007 r. - przyznana dotacja – 13.000 zł
2008 r. - przyznana dotacja – 17.200 zł

e. Stowarzyszenie penitencjarne „Patronat” - prowadzenie 1 świetlicy dla 25 dzieci;
2007 r. - przyznana dotacja – 13.000 zł
2008 r. - przyznana dotacja – 17.000 zł

f. Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” - prowadzenie 1 świetlicy dla 20 dzieci;
2007 r. - przyznana dotacja – 13.000 zł
2008 r. - przyznana dotacja – 18.969 zł
 
g. Stowarzyszenie pracownia "Damy Radę" - prowadzenie świetlicy dla 20 dzieci
2008 r. - przyznana dotacja - 17.000 zł

5. Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Zielonej Górze przy ul. Bema 32-34 (realizuje Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej);
2007 r. - przyznana dotacja – 48.000 zł
2008 r. - przyznana dotacja – 49.100 zł
 
Ostateczna wysokość przyznanej dotacji będzie znana po zatwierdzeniu budżetu na 2009 r. przez Radę Miasta Zielona Góra

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Rogalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Rogalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-25 12:17:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-25 12:18:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-25 12:18:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5884 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji