ˆ

Konkursy ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie: Opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w okresie od maja do grudnia 2011 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  w zakresie:

 opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w okresie od maja do grudnia 2011 r.

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 – tekst jednolity)

 

i n f o r m u j ę

o możliwości składania na rok 2011 ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w okresie od maja do grudnia 2011 r.

 

Warunki:

- zorganizowanie opieki pozaszkolnej dla 480 dzieci poprzez prowadzenie popołudniowej świetlicy czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 18.00 w okresie od  Zapewnienie dzieciom, głównie ze środowisk zagrożonych patologią warunków do odrabiania lekcji, pomoc w nauce, wsparcie pedagogiczne oraz organizację wolnego czasu. Zapewnienie jednego posiłku w formie podwieczorku.

W działaniach wychowawczych organizowanych w świetlicach powinni czynnie uczestniczyć rodzice lub opiekunowie dziecka.

Dotacja pokrywa koszty rzeczowe, częściowo osobowe i doposażenie.

 

Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 265.420 zł.

  

I. Dotacja na dofinansowanie realizacji zleconych zadań może być udzielona:

1.     Organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,

2.     Osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 

II. Oferta powinna zawierać w szczególności:

 

1.     Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania   zawierający opis planowanego działania;

2.     Informację o terminie i miejscu realizacji zadania;

3.     Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

4.     Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych  zapewniających realizację zadania;

5.     Informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;

6.     Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

7.     W przypadku prowadzenia świetlicy w latach ubiegłych – imienną listę dzieci;

8.     Program działań wychowawczych w świetlicach uwzględniający współpracę z rodzicami lub opiekunami dziecka;

9.     Zaświadczenie o wpisie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego do Rejestru Wojewody Lubuskiego (zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej).

 

III. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

 

1.     Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt II.

2.     Załączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;

3.     Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;

4.     Załączenie aktualnego zaświadczenia (z kwietnia 2011 r.) o niezaleganiu z obowiązkowymi składkami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;

5.     Załączenie statutu.

 

IV. Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty:

 

Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:

1.     Dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;

2.     Uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;

3.     Dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;

4.     Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;

5.     Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

6.     Uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

 

Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

 

V. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2, pok. 101 (I piętro), tel. : 323-69-00, do dnia  18 kwietnia 2011 r. do godz. 1530 na drukach wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).

 

VI. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków w dniu  22 kwietnia 2011 o godz. 1100 w pokoju 101 (Zielona Góra ul. Anieli Krzywoń 2, I piętro).

 

VII. Informacja o zadaniach realizowanych w 2009, 2010 i 2011 r.:

 

Opieka pozaszkolna nad dziećmi (świetlice środowiskowe). Realizatorzy:

 

a) Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej – prowadzenie 11 świetlic, 2 klubów oraz 2 oddziałów dla dzieci w wieku 3 - 5 lat, dla 320 dzieci;
              - 2009 r. - przyznana dotacja – 240.845 zł;

- 2010 r. - przyznana dotacja – 258.788 zł;

- I-IV.2011r. – przyznana dotacja – 86.261,50 zł

 

b) Polski Komitet Pomocy Społecznej – prowadzenie 1 świetlicy dla 25 dzieci;
           - 2009 r. - przyznana dotacja –18.525 zł;
           - 2010 r. - przyznana dotacja – 19.906 zł;                                                                            - I-IV.2011r. – przyznana dotacja – 6.635,50 zł;

c) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – prowadzenie 1 świetlicy dla 30 dzieci
            - 2009 r. - przyznana dotacja – 19.000 zł;
            - 2010 r. - przyznana dotacja – 19.906 zł:                                                       - I-IV.2011r. – przyznana dotacja – 6.635,50 zł;

d)  Polski Czerwony Krzyż - prowadzenie 1 świetlicy dla 25 dzieci;
            - 2009 r. - przyznana dotacja –  18.525 zł;
            - 2010 r. - przyznana dotacja – 19.906 zł;                                                                  - I-IV.2011r. – przyznana dotacja – 6.635,50 zł;

e) Stowarzyszenie penitencjarne „Patronat” - prowadzenie 1 świetlicy dla 25   

     dzieci:
                        - 2009 r. - przyznana dotacja –18.525 zł;

- 2010 r. - przyznana dotacja – 19.906 zł;

- I-IV.2011r. – przyznana dotacja – 6.635,50 zł;

 

f) Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” - prowadzenie 1 świetlicy dla

    20 dzieci:
               - 2009 r. - przyznana dotacja –18.525 zł;

- 2010 r. - przyznana dotacja – 19.906 zł;

- I-IV.2011r. – przyznana dotacja – 6.635,50 zł;

 

g) Stowarzyszenie pracownia „ Damy Radę ” – prowadzenie świetlicy dla 20

    dzieci:

               - 2009 r.- przyznana dotacja - 18.525 zł;

- 2010 r. - przyznana dotacja – 19.906 zł;

 

i) Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze – prowadzenie świetlicy dla

    dzieci:

               - 2009 r. - przyznana dotacja – 18.525 zł;

- 2010 r. - przyznana dotacja – 19.906 zł,

- I-IV.2011r. – przyznana dotacja – 6.635,50 zł;

 

j) Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie świetlicy dla dzieci

             - I-IV.2011r. – przyznana dotacja – 6.635,50 zł;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Daszuta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Daszuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-17 08:57:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-17 08:57:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-04-13 11:36:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7537 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT do Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie: „Zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
KOMUNIKAT 
 
do Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej w zakresie:
 
 
„Zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”.
 
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 po 25), informujemy, iż zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadania określają między innymi przepisy tego rozporządzenia, a nie jak wskazano błędnie w punkcie 10 ppkt 3 ogłoszenia, przepisy uchylonego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Witkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Witkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-21 09:09:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-21 09:09:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-21 09:11:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7715 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie: „Zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 – tekst jednolity z późn. zm.)
 
i n f o r m u j ę

o możliwości składania ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”  
 
 1.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 
 2.
Konkurs dotyczy zapewnienia opieki i wychowania dzieciom do 18 roku życia, w tym wymagającym rehabilitacji, w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego.
 
3.
1. Na realizację zadania przeznacza się dotację w wysokości 2.500 złotych miesięcznie, na zapewnienie opieki dla jednego dziecka.
 
4.
1.   Czas realizacji zadania: od 2011 do dnia pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
2.   Precyzyjny termin realizacji oferty określony zostanie w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 
5.
1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zostanie zamieszczone na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/mops_zielonagora  Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają:
   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – Mieczysław Jerulank
   Kierownik  Działu Opiekuńczo – Wychowawczego – Magdalena Witkowska
  
 6.
1. Oferty należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, lub za pośrednictwem poczty), a także elektronicznie (e-mail: ) oraz faxem (nr fax 068 323-69-01) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2011 roku do godziny 15.30 Oferty, które wpłyną po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
2. Oferty składane pisemnie należy opakować w kopertę, zaadresować na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2 65-534 Zielona Góra, z dopiskiem „Konkurs ofert - opieka”.
3. Wzór formularza oferty określony został w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
 7.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1)  złożenie oferty na formularzu, o którym mowa w § 8 ust. 3 w/w cytowanego rozporządzenia;
2)  dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do Rejestru Wojewody;
3)  przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok, lub za okres działalności w przypadku krótszego okresu działalności;
4)  załączenie, potwierdzonego za zgodność z oryginałem kopii statutu;
5)  złożenie oświadczenia o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku.
 
 8.
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1)  zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 - 6  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2)  dotychczasowe doświadczenie podmiotu oraz ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta;
3) wartość merytoryczna oferty – adekwatność założeń oferty do oczekiwanych efektów;
4)  posiadane zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje kadry;
5)  perspektywy kontynuacji zadania w latach następnych i potencjalne źródła jego finansowania.
 
 9.
1. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków w dniu 22 marca 2011 o godz. 1100 w pokoju 101 (Zielona Góra ul. Anieli Krzywoń 2, I piętro).
2. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone 25 macra 2011 roku na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Gorze oraz na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/mops_zielonagora
 
 10.
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
1)  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
2)   ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
3)   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207);

 11.
1.   Realizacja zleconego zadania następuje po zawarciu umowy.
2.   Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja przez strony postanowień umowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Saczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Saczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-15 15:20:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-15 15:20:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-15 15:20:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7577 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie: opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w okresie od stycznia do kwietnia 2011 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie:
 Opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w okresie od stycznia do kwietnia 2011 r.
 
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 – tekst jednolity)
 
i n f o r m u j ę
o możliwości składania na rok 2011 ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w okresie od stycznia do kwietnia 2011 r.
 
Warunki:
- zorganizowanie opieki pozaszkolnej dla 480 dzieci poprzez prowadzenie popołudniowej świetlicy czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 18.00 w okresie od Zapewnienie dzieciom, głównie ze środowisk zagrożonych patologią warunków do odrabiania lekcji, pomoc w nauce, wsparcie pedagogiczne oraz organizację wolnego czasu. Zapewnienie jednego posiłku w formie podwieczorku.
W działaniach wychowawczych organizowanych w świetlicach powinni czynnie uczestniczyć rodzice lub opiekunowie dziecka.
Dotacja pokrywa koszty rzeczowe, częściowo osobowe i doposażenie.
 
Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 132.710zł.
  
I. Dotacja na dofinansowanie realizacji zleconych zadań może być udzielona:
1.     Organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
2.     Osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
 
II. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 
1.     Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania   zawierający opis planowanego działania;
2.     Informację o terminie i miejscu realizacji zadania;
3.     Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4.     Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
5.     Informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
6.     Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
7.     W przypadku prowadzenia świetlicy w latach ubiegłych – imienną listę dzieci;
8.     Program działań wychowawczych w świetlicach uwzględniający współpracę z rodzicami lub opiekunami dziecka;
9.     Zaświadczenie o wpisie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego do Rejestru Wojewody Lubuskiego (zgodnie z art. 84 ust. 1austawy o pomocy społecznej).
 
III. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
 
1.     Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt III.
2.     Załączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
3.     Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;
4.     Załączenie aktualnego zaświadczenia (z grudnia 2008 r.) o niezaleganiu z obowiązkowymi składkami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
5.     Załączenie statutu.
 
IV. Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty:
 
Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:
1.     Dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
2.     Uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
3.     Dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
4.     Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
5.     Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
6.     Uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
 
Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
V. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2, pok. 101 (I piętro), tel. : 323-69-00, do dnia  3 stycznia 2011 r.do godz. 1530 na drukach wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).
 
VI. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków w dniu 5 stycznia 2011 o godz. 1100 w pokoju 101 (Zielona Góra ul. Anieli Krzywoń 2, I piętro).
 
VII. Informacja o zadaniach realizowanych w 2009 i 2010 r.:
 
Opieka pozaszkolna nad dziećmi (świetlice środowiskowe). Realizatorzy:
 
a) Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej – prowadzenie 11 świetlic, 2 klubów oraz 2 oddziałów dla dzieci w wieku 3 - 5 lat, dla 320 dzieci;
          - 2009 r. - przyznana dotacja – 240.845 zł;
         - 2010 r. - przyznana dotacja – 258.788 zł;
 
b) Polski Komitet Pomocy Społecznej – prowadzenie 1 świetlicy dla 25 dzieci;
           - 2009 r. - przyznana dotacja –18.525 zł;
           - 2010 r. - przyznana dotacja – 19.906 zł;
c) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – prowadzenie 1 świetlicy dla 30 dzieci
            - 2009 r. - przyznana dotacja – 19.000 zł;
            - 2010 r. - przyznana dotacja – 19.906 zł;
d) Polski Czerwony Krzyż - prowadzenie 1 świetlicy dla 25 dzieci;
            - 2009 r. - przyznana dotacja – 18.525 zł;
            - 2010 r. - przyznana dotacja – 19.906 zł;
e) Stowarzyszenie penitencjarne „Patronat” - prowadzenie 1 świetlicy dla 25   
     dzieci:
           - 2009 r. - przyznana dotacja –18.525 zł;
           - 2010 r. - przyznana dotacja – 19.906 zł;
 
f) Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” - prowadzenie 1 świetlicy dla
    20 dzieci:
           - 2009 r. - przyznana dotacja –18.525 zł;
           - 2010 r. - przyznana dotacja – 19.906 zł;
 
g) Stowarzyszenie pracownia „ Damy Radę ” – prowadzenie świetlicy dla 20
    dzieci:
            - 2009 r.- przyznana dotacja - 18.525 zł;
            - 2010 r. - przyznana dotacja – 19.906 zł
  
i) Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze – prowadzenie świetlicy dla
    dzieci:
            - 2009 r. - przyznana dotacja – 18.525 zł;
            - 2010 r. - przyznana dotacja – 19.906 zł,      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Daszuta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Daszuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-01 14:26:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-01 14:26:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-08 10:03:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2011 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2011 r.
 
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 – tekst jednolity)
i n f o r m u j ę
o możliwości składania na rok 2011 ofert na realizację następujących zadań z zakresu pomocy społecznej.
 
I . Zadania:
1.     Pomoc żywnościowa - wydawanie gorących posiłków.
Warunki:
- wydawanie codziennie jednego gorącego posiłku - zupa z wkładką mięsną oraz min. 100 g. chleba dla 300 osób skierowanych (decyzją administracyjną) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Pomoc żywnościowa skierowana głównie dla osób bezdomnych i osób z problemem alkoholowym, a także dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
- wydawanie 100 posiłków dwudaniowych wraz z zapewnieniem możliwości dziennego pobytu dla osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia we własnym zakresie nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku.
Dotacja pokrywa koszty przygotowania posiłku.
 
Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 554.589zł.
 
2.     Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Warunki:
- zapewnienie miejsc hotelowych, wyżywienia, środków czystości. Zorganizowanie poradnictwa specjalistycznego (psycholog, pedagog, prawnik, pracownik socjalny). Systematyczna pomoc w usamodzielnianiu się osób przebywających w placówce poprzez organizowanie szkoleń zawodowych i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia oraz mieszkania. Pomoc pedagogiczna dla dzieci w tym organizowanie korepetycji dla dzieci z problemami w nauce oraz bieżąca kontrola wyników nauczania.
Dotacja dofinansowuje koszty pobytu oraz częściowe koszty prowadzonego poradnictwa.
 
Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 198.000zł.
 
3.     Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy.
Warunki:
- zorganizowanie poradnictwa specjalistycznego dla w/w grupy osób.
 
Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 45.000 zł (z budżetu Wojewody Lubuskiego).
 
4.     Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży, żywność).
Warunki:
- zorganizowanie i prowadzenie punktu wydawania odzieży i żywności.
 Nieodpłatne wydawanie jej osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Dotacja obejmuje koszty prowadzenia punktu.
 
Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 15.000zł.
 
5.     Centrum wolontariatu – zadanie wynikające ze strategii Integracji i Polityki Społecznej miasta Zielona Góra, przyjętej przez Radę Miasta Uchwałą Nr XXIII/208/04 z dnia 30 marca 2004 r.
Warunki:
-prowadzenie Centrum Wolontariatu, szkolenie wolontariuszy, współpraca z placówkami pomocy społecznej i oświatowymi w zakresie pracy
wolontariuszy.
 
Wysokość środków zaplanowanych na ten cel wynosi 46.000zł.
 
II. Dotacja na dofinansowanie realizacji zleconych zadań może być udzielona:
1.     Organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
2.     Osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
 
III. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 
1.     Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania   zawierający opis planowanego działania;
2.     Informację o terminie i miejscu realizacji zadania;
3.     Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4.     Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
5.     Informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
6.     Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
IV. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
 
1.     Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt III.
2.     Załączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
3.     Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;
4.     Załączenie aktualnego zaświadczenia (z grudnia 2008 r.) o niezaleganiu z obowiązkowymi składkami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
5.     Załączenie statutu.
 
V. Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty:
 
Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:
1.     Dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
2.     Uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
3.     Dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
4.     Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
5.     Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
6.     Uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
 
Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
VI. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2, pok. 101 (I piętro), tel. : 323-69-00, do dnia3 stycznia 2011 r.do godz. 1530 na drukach wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).
 
VII. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków w dniu 5 stycznia 2011 o godz. 1100 w pokoju 101 (Zielona Góra ul. Anieli Krzywoń 2, I piętro).
 
VIII. Informacja o zadaniach realizowanych w 2009 i 2010 r.:
 
1. Pomoc żywnościowa realizowana jest przez:
a) Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 6:
- 2009 r.- przygotowanie i wydanie 306 posiłków jednodaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 340.022 zł;
 - 2010 r.- przygotowanie i wydanie 393 posiłków jednodaniowych miesięcznie; przyznana dotacja –381.524,27zł;
 
b) Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul.
Krasickiego 25:
- 2009 r. - przygotowanie i wydanie 100 posiłków dwudaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 190.872 zł;
- 2010 r. - przygotowanie i wydanie 125 posiłków dwudaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 205.309,50zł.
 
2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie realizowana jest przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Piaskowej 9e poprzez prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
         - 2009 r. - przyznana dotacja – 180.000 zł;
         - 2010 r. - przyznana dotacja – 180.000 zł;
 
         3. Objęcie oddziaływaniem korekcyjno-edukacyjnym sprawców przemocy (budżet Wojewody Lubuskiego)
          - 2009 r. - przyznana dotacja – 58.500 zł;
          - 2010 r. - przyznana dotacja – 58.550 zł;
 
4. Pomoc rzeczowa – bezpłatne wydawanie odzieży i żywności. Realizatorzy:
 
a) Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Krasickiego 25 – prowadzenie Punktu Charytatywnego przy ul. Dworcowej 2;
         - 2009 r. - przyznana dotacja – 3.800 zł;
          - 2010 r. - przyznana dotacja – 4.300 zł;
 
b) Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 6 – prowadzenie Magazynu Pomocy Żywnościowej przy ul. Dworcowej 21;
         - 2009 r. - przyznana dotacja – 15.751 zł;
          - 2010 r. - przyznana dotacja – 15.250 zł;
 
         5. Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Zielonej Górze przy ul. Bema       
 32-34. Realizator: Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej:
            -2009 r. - przyznana dotacja – 50.525 zł
            - 2010 r. - przyznana dotacja – 50.520 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Daszuta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Daszuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-01 14:24:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-01 14:24:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-08 09:59:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7324 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2010 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Zielona Góra, dnia 12 sierpnia 2010 r.
 
 
 
MOPS-3425/1/10
 
 
Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert
na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2010 r.
 
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 – tekst jednolity ) i n f o r m u j ę o możliwości składania na rok 2010 ofert na realizację następujących zadań z zakresu pomocy społecznej.
 
I .         Zadanie:
            Pomoc żywnościowa - wydawanie gorących posiłków.
Warunki:
-          Codziennie wydawanie jednego gorącego posiłku - zupa z wkładką mięsną oraz min. 100 g. chleba dla 140 osób skierowanych (decyzją administracyjną) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Pomoc żywnościowa skierowana głównie dla osób bezdomnych i osób z problemem alkoholowym, a także dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
-          wydawanie 25 posiłków dwudaniowych wraz z zapewnieniem możliwości dziennego pobytu dla osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia we własnym zakresie nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku.
Dotacja pokrywa koszty przygotowania posiłku.
 
Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 56.000 zł.
 
 
II.            Dotacja na dofinansowanie realizacji zleconych zadań może być udzielona:
 1) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
2)     osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej
 
III.                   Oferta powinna zawierać w szczególności:
 
 1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
 2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
 3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
 4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
 5) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
 6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
 
IV.                   Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
 
 1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt III.
 2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
3)     przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;
4)     dołączenie aktualnego zaświadczenia (z sierpnia 2010 r.) o niezaleganiu z obowiązkowymi składkami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
5)     załączenie statutu.
 
V.                    Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty:
 
            Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:
 1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
 2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
 3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
 4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
 5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
6)     uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
 
Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
VI.        Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2, pok. 101 (I piętro), tel. : 323-69-00, do dnia 13 września 2010 r. do godz. 1530 na drukach wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia
8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).
VII.       Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków w dniach 15 września 2010 o godz. 1100 w pokoju 101 (Zielona Góra
ul. Anieli Krzywoń 2, I piętro).
 
VIII.                        Informacja o zadaniach realizowanych w 2008 i 2009 r.:
 
1.     Pomoc żywnościowa realizowana jest przez:
a.     Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 6:
         2008 r. - przygotowanie i wydanie 350 posiłków jednodaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 320.652 zł;
         2009 r.- przygotowanie i wydanie 306 posiłków jednodaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 340.022 zł;
 
b.    Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Moniuszki 35:
         2008 r. - przygotowanie i wydanie 100 posiłków dwudaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 179.784 zł;
         2009 r. - przygotowanie i wydanie 100 posiłków dwudaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 190.872 zł;
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mieczysław Jerulank
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mieczysław Jerulank
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-08-12 12:50:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-08-12 12:51:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-08-12 14:40:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7724 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2010 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2004 r., Nr 115, poz. 728 – tekst jednolity ) i n f o r m u j ę o możliwości składania na rok 2010 ofert na realizację następujących zadań z zakresu pomocy społecznej.
 
I .         Zadania:
  1. Pomoc żywnościowa - wydawanie gorących posiłków.
Warunki:
-          Codziennie wydawanie jednego gorącego posiłku - zupa z wkładką mięsną oraz min. 100 g. chleba dla 300 osób skierowanych (decyzją administracyjną) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Pomoc żywnościowa skierowana głównie dla osób bezdomnych i osób z problemem alkoholowym, a także dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
-          wydawanie 100 posiłków dwudaniowych wraz z zapewnieniem możliwości dziennego pobytu dla osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia we własnym zakresie nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku.
Dotacja pokrywa koszty przygotowania posiłku.
 
Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 490.000 zł.
 
  1. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Warunki: zapewnienie miejsc hotelowych, wyżywienia, środków czystości. Zorganizowanie poradnictwa specjalistycznego (psycholog, pedagog, prawnik, pracownik socjalny). Systematyczna pomoc w usamodzielnianiu się osób przebywających poprzez organizowanie szkoleń zawodowych i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
oraz mieszkania. Pomoc pedagogiczna dla dzieci w tym organizowanie korepetycji dla dzieci z problemami w nauce oraz bieżąca kontrola wyników nauczania.
Dotacja dofinansowuje koszty pobytu oraz częściowe koszty prowadzonego poradnictwa.
            Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 181 800 zł.
 
  1. Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy.
Warunki: zorganizowanie poradnictwa specjalistycznego dla w/w grupy osób.
 
Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 58.500 zł
(z budżetu Wojewody Lubuskiego).
 
  1. Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży, żywność).
Warunki: zorganizowanie i prowadzenie punktu wydawania odzieży i żywności.
 Nieodpłatne wydawanie jej osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Dotacja obejmuje koszty prowadzenia punktu.
 
            Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 19.550 zł.
 
  1. Opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego.
Warunki: zorganizowanie opieki pozaszkolnej dla 450 dzieci poprzez prowadzenie popołudniowej świetlicy czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 18.00. Zapewnienie dzieciom, głównie ze środowisk zagrożonych patologią warunków do odrabiania lekcji, pomoc w nauce, wsparcie pedagogiczne oraz organizację wolnego czasu. Zapewnienie jednego posiłku w formie podwieczorku.
W działaniach wychowawczych organizowanych w świetlicach powinni czynnie uczestniczyć rodzice lub opiekunowie dziecka.
Dotacja pokrywa koszty rzeczowe, częściowo osobowe i doposażenie.
            Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 398.130 zł.
 
  1. Centrum wolontariatu – zadanie wynikające ze strategii Integracji i Polityki Społecznej miasta Zielona Góra, przyjęty przez Radę Miasta Uchwałą Nr XXIII/208/04 z dnia 30 marca 2004 r.
Warunki: prowadzenie Centrum Wolontariatu, szkolenie wolontariuszy,
   współpraca z placówkami pomocy społecznej i oświatowymi w zakresie pracy
   wolontariuszy.
Wysokość środków zaplanowanych na ten cel wynosi 50.520 zł.
 
II.                  Dotacja na dofinansowanie realizacji zleconych zadań może być udzielona:
 1) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
 2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej
 
 
III.                Oferta powinna zawierać w szczególności:
 
 1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
 2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
 3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
 4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
 5) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
 6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
7)       w przypadku prowadzenia świetlicy w latach ubiegłych – imienna lista dzieci,
8)       program działań wychowawczych w świetlicach uwzględniający współpracę z rodzicami lub opiekunami dziecka,
9)       dołączenie zaświadczenia o wpisie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcie dziennego do Rejestru Wojewody Lubuskiego (zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej).
 
IV.                Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
 
 1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt III.
 2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
3)       przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;
4)       dołączenie aktualnego zaświadczenia (z grudnia 2008 r.) o niezaleganiu z obowiązkowymi składkami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
5)       załączenie statutu.
 
V.                  Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty:
 
            Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:
 1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
 2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
 3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
 4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
 5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
6)       uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
 
Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
VI.        Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2, pok. 101 (I piętro), tel. : 323-69-00, do dnia 28 grudnia 2009 r. do godz. 1530 na drukach wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia
8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).
VII.       Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków w dnia 5 – 6 stycznia 2009 o godz. 1100 w pokoju 101 (Zielona Góra ul. Anieli Krzywoń 2, I piętro).
 
VIII.            Informacja o zadaniach realizowanych w 2008 i 2009 r.:
 
1.       Pomoc żywnościowa realizowana jest przez:
a.       Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 6:
         2008 r. - przygotowanie i wydanie 350 posiłków jednodaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 320.652 zł;
         2009 r.- przygotowanie i wydanie 306 posiłków jednodaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 340.022 zł;
 
b.      Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul.
Krasickiego 25:
         2008 r. - przygotowanie i wydanie 100 posiłków dwudaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 179.784 zł;
         2009 r. - przygotowanie i wydanie 100 posiłków dwudaniowych miesięcznie; przyznana dotacja – 190.872 zł;
 
2.       Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie realizowana jest przez terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Piaskowej 9 e poprzez prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
2008 r. - przyznana dotacja – 144.000 zł
2009 r. - przyznana dotacja – 180.000 zł

3.        Objęcie oddziaływaniem korekcyjno-edukacyjnym sprawców przemocy (budżet Wojewody Lubuskiego)

2009 r. - przyznana dotacja – 585.000 zł

4.       Pomoc rzeczowa – bezpłatne wydawanie odzieży i żywności – realizatorzy:
 
a.       Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Krasickiego 25 – prowadzenie Punktu Charytatywnego przy ul. Dworcowej 2;
2008 r. - przyznana dotacja – 3.400 zł
2009 r. - przyznana dotacja – 3.800 zł

b.      Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 6 – prowadzenie Magazynu Pomocy Żywnościowej przy ul. Dworcowej 21;
2008 r. - przyznana dotacja – 15.600 zł
2009 r. - przyznana dotacja – 15.751 zł

5.       Opieka pozaszkolna nad dziećmi (świetlice środowiskowe) – realizatorzy:
 
a.       Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej – prowadzenie 11 świetlic i klubów oraz dwóch oddziałów dla dzieci w wieku 3 - 5 lat, dla 320 dzieci;
2008 r. - przyznana dotacja – 266.175 zł
2009 r. - przyznana dotacja – 240.845 zł

b.      Polski Komitet Pomocy Społecznej – prowadzenie 1 świetlicy dla 25 dzieci;
2008 r. - przyznana dotacja – 17.657 zł
2009 r. - przyznana dotacja – 18.525 zł

c.       Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – prowadzenie 1 świetlicy dla 30 dzieci
2008 r. - przyznana dotacja – 19.000 zł
2009 r. - przyznana dotacja – 18.525 zł

d.      Polski Czerwony Krzyż - prowadzenie 1 świetlicy dla 25 dzieci;
2008 r. - przyznana dotacja – 17.200 zł
2009 r. - przyznana dotacja – 18.525 zł

e.       Stowarzyszenie penitencjarne „Patronat” - prowadzenie 1 świetlicy dla 25 dzieci;
2008 r. - przyznana dotacja – 17.000 zł
2009 r. - przyznana dotacja – 18.525 zł

f.        Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” - prowadzenie 1 świetlicy dla 20 dzieci;
2008 r. - przyznana dotacja – 18.969 zł
2009 r. - przyznana dotacja – 18.525 zł

g.      Stowarzyszenie pracownia „ Damy Radę ” – prowadzenie świetlicy dla 20 dzieci :
2008 r.- przyznana dotacja - 17.000 zł
2009 r. - przyznana dotacja – 18.525 zł
 
h.       Stowarzyszenie „Inicjatywa” w Zielonej Górze – prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dzieci:
2009 r. - przyznana dotacja – 18.525 zł
 
i.         Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze – prowadzenie świetlicy dla 20 dzieci:
2009 r. - przyznana dotacja – 18.525 zł
 
6.       Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Zielonej Górze przy ul. Bema 32-34 (realizuje Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej);
2008 r. - przyznana dotacja – 49.100 zł
2009 r. - przyznana dotacja – 50.525 zł


 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mieczysław Jerulank
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mieczysław Jerulank
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-26 11:28:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-26 11:30:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-26 11:30:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9844 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży"

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2006 r.: "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży"

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia
8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 426
i 427) i n f o r m u j ę o możliwości składania na rok 2006 ofert na organizację wypoczynku letniego dla 250 dzieci.


Warunki:


I. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

II. Oferta powinna gwarantować i zawierać:
1) turnusy 14 dniowe;
2) czas realizacji: miesiąc lipiec i sierpień;
3) transport dzieci z Zielonej Góry do miejsca kolonii i po zakończeniu turnusu przywóz dzieci do Zielonej Góry;
4) ubezpieczenie dzieci;
5) opis bazy noclegowej i zaplecza;
6) zabezpieczenie i kwalifikacje kadry;
7) dokumentację potwierdzającą prawo do organizacji wypoczynku letniego;
8) wysokość środków finansowych – jako udział własny organizatora;
9) jednostkowy koszt pobytu dziecka na kolonii dla Zleceniodawcy.

III. Wysokość środków przeznaczonych na wypoczynek letni – 148.636 zł.

IV. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
5) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

V. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt IV.
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności.

VI. Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty:
Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:
1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania (warunki zakwaterowania i atrakcyjność miejscowości), kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
4) cenę jednostkową skierowania;
5) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
7) uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zadanie może być powierzone wyłącznie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - zwanym "podmiotami uprawnionymi".


VII. Druki ofert do pobrania w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2, tel. 323 69 00.

VIII. Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka - Zielona Góra ul. Anieli Krzywoń 2, I piętro,
pok. 101, w terminie do 8 maja 2006 roku do godz. 10.00.

IX. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków w dniu 10 maja 2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2.

X. W 2005 r. na wypoczynek letni przeznaczono kwotę 144.111 zł, którą podzielono następująco:
1. Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej:
19 dzieci x 543 zł = 10.317 zł;
2. Polski Komitet Pomocy Społecznej:
40 dzieci x 534 zł = 21.360 zł;
3. Polski Czerwony Krzyż:
30 dzieci x 504 zł – 15.120 zł;
4. Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Babimojsko – Sulechowskiego:
26 dzieci x 504 zł = 13.104 zł;
5. Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Czaplinek:
40 dzieci x 490 zł = 19.600 zł;
6. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej:
130 dzieci x 497 zł = 64.610 zł.


Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-04-03 09:08:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-04-03 09:08:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-04-03 09:08:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9717 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2007 r.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) i n f o r m u j ę o możliwości składania na rok 2007 ofert na realizację następujących zadań z zakresu pomocy społecznej.

I . Zadania:
1. Pomoc żywnościowa - wydawanie gorących posiłków.
Warunki:
- codziennie wydawanie jednego gorącego posiłku - zupa z wkładką mięsną oraz min. 100 g. chleba dla 450 osób skierowanych (decyzją administracyjną) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Pomoc żywnościowa skierowana głównie dla osób bezdomnych i osób z problemem alkoholowym przy jednoczesnym prowadzeniu dla tych osób terapii w ramach klubu AA, a także dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
- wydawanie 100 posiłków dwudaniowych wraz z zapewnieniem możliwości dziennego pobytu dla osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia we własnym zakresie nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku.
Dotacja pokrywa koszty przygotowanie posiłku.

Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 511.350 zł.

2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Warunki: zapewnienie miejsc hotelowych, wyżywienia, środków czystości. Zorganizowanie poradnictwa specjalistycznego (psycholog, pedagog, prawnik, pracownik socjalny). Systematyczna pomoc w usamodzielnianiu się osób przebywających poprzez organizowanie szkoleń zawodowych i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
oraz mieszkania. Pomoc pedagogiczna dla dzieci w tym organizowanie korepetycji dla dzieci z problemami w nauce oraz bieżąca kontrola wyników nauczania.
Dotacja dofinansowuje koszty pobytu oraz częściowe koszty wprowadzonego poradnictwa dla 15 osób, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 141.000 zł.

3. Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży, żywność).
Warunki: zorganizowanie i prowadzenie punktu wydawania odzieży i żywności.
Nieodpłatne wydawanie jej osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Dotacja obejmuje koszty rzeczowe prowadzenia punktu.

Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 18.095 zł.

4. Opieka pozaszkolna nad dziećmi – świetlice środowiskowe.
Warunki: zorganizowanie opieki pozaszkolnej dla 450 dzieci poprzez prowadzenie popołudniowej świetlicy czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 18.00. Zapewnienie dzieciom, głównie ze środowisk zagrożonych patologią warunków do odrabiania lekcji, pomoc w nauce, wsparcie pedagogiczne oraz organizację wolnego czasu. Zapewnienie jednego posiłku w formie podwieczorku.
W działaniach wychowawczych organizowanych w świetlicach powinni czynnie uczestniczyć rodzice lub opiekunowie dziecka.
Dotacja pokrywa koszty rzeczowe i częściowo osobowe.

Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 229.200 zł.

5. Centrum wolontariatu – zadanie wynikające ze strategii Integracji i Polityki Społecznej miasta Zielona Góra, przyjęty przez Radę Miasta Uchwałą Nr XXIII/208/04 z dnia 30 marca 2004 r.
Warunki: prowadzenie Centrum Wolontariatu, szkolenie wolontariuszy,
współpraca z placówkami pomocy społecznej i oświatowymi w zakresie pracy
wolontariuszy.

Wysokość środków zaplanowanych na ten cel wynosi 48.000 zł.

II. Dotacja na dofinansowanie realizacji zleconych zadań może być udzielona:
1) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej


III. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
5) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
7) w przypadku prowadzenia świetlicy w latach ubiegłych – imienna lista dzieci,
8) program działań wychowawczych w świetlicach uwzględniający współpracę z rodzicami lub opiekunami dziecka.

IV. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt III.
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności.

V. Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty:
Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:
1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
6) uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

VI. Oferty należy składać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2, pok. 101 (I piętro), tel. : 323-69-00, do dnia 27 grudnia 2006 r. do godz. 10.00 na drukach wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia
8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).

VII. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków w dniu 28 grudnia 2006 r. o godz. 11.00 w pokoju 101 (gabinet zastępcy dyrektora) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2
(I piętro).

VIII. Informacja o zadaniach realizowanych w 2006 r.:
1. Pomoc żywnościowa realizowana jest przez:
a. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 6 – przygotowanie i wydanie 417 posiłków jednodaniowych miesięcznie;
koszt realizacji zadania – 671.840,40 zł
przyznana dotacja – 322.674,60 zł

b. Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul.
Krasickiego 25 – przygotowanie i wydanie 106 posiłków dwudaniowych miesięcznie;
koszt realizacji zadania – 286.500 zł
przyznana dotacja – 148.453 zł

c. Polski Komitet Pomocy Społecznej – przygotowanie i wydanie 101 posiłków jednodaniowych miesięcznie;
koszt realizacji zadania – 235.700 zł
przyznana dotacja – 72.622 zł

2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie realizowana jest przez terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Piaskowej 9 e poprzez prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
koszt realizacji zadania – 205.176,50 zł
przyznana dotacja – 141.140 zł

3. Pomoc rzeczowa – bezpłatne wydawanie odzieży i żywności – realizatorzy:
a. Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Krasickiego 25 – prowadzenie Punktu Charytatywnego przy ul. Dworcowej 2;
koszt realizacji zadania – 10.600 zł
przyznana dotacja – 3.400 zł

b. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 6 – prowadzenie Magazynu Pomocy Żywnościowej przy ul. Dworcowej 21;
koszt realizacji zadania – 249.718,44 zł
przyznana dotacja – 14.306 zł

4. Opieka pozaszkolna nad dziećmi (świetlice środowiskowe) – realizatorzy:
a. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej – prowadzenie 10 świetlic oraz dwóch oddziałów dla dzieci w wieku 3-5 lat, dla 260 dzieci;
koszt realizacji zadania – 549.939,81 zł
przyznana dotacja – 160.000 zł

b. Polski Komitet Pomocy Społecznej – prowadzenie 1 świetlicy dla 25 dzieci;
koszt realizacji zadania – 46.100 zł
przyznana dotacja – 11.500 zł

c. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – prowadzenie 1 świetlicy dla 30 dzieci;
koszt realizacji zadania – 32.200 zł
przyznana dotacja – 11.500 zł

d. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie 1 świetlicy dla 20 dzieci;
koszt realizacji zadania – 23.400 zł
przyznana dotacja – 5.700 zł

e. Polski Czerwony Krzyż - prowadzenie 1 świetlicy dla 30 dzieci;
koszt realizacji zadania - 33.395 zł
przyznana dotacja – 11.000 zł

f. Stowarzyszenie penitencjarne „Patronat” - prowadzenie 1 świetlicy dla 25 dzieci;
koszt realizacji zadania – 66.725 zł
przyznana dotacji – 11.500 zł

g. Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” - prowadzenie 1 świetlicy dla 20 dzieci;
koszt realizacji zadania – 49.650 zł
przyznana dotacja – 11.000 zł

5. Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Zielonej Górze przy ul. Bema 32-34 (realizuje Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej);
koszt realizacji zadania – 68.335,04 zł
przyznana dotacja – 47.104 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-11-24 10:50:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-11-24 10:51:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-11-24 10:51:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9686 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ - WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w 2007 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UNIEWAŻNIENIE

Z dniem 17 maja 2007 r. unieważnia się ogłoszony w dniu 16 kwietnia 2007 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w 2007 r.
 
UZASADNIENIE
 
Konkurs został ogłoszony na realizację wypoczynku letniego dla 230 dzieci. Po jego ogłoszeniu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze otrzymał z Kuratorium Oświaty i Wychowania Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 160 bezpłatnych miejsc na koloniach letnich dla dzieci objętych pomocą społeczną w Zakopanem. W związku z powyższym oraz małym zainteresowaniem rodziców wyjazdem dzieci na kolonie, postanowiono jak wyżej.
 
______________________________________________________________________________
 
OGŁOSZENIE
z dnia 16 kwietnia 2007 r.

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ - WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w 2007 r.
 
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 426 i 427) i n f o r m u j e s i ę o możliwości składania na rok 2007 ofert na organizację wypoczynku letniego dla 230 dzieci.


Warunki:


I. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

II. Oferta powinna gwarantować:
1) turnusy 14 dniowe;
2) czas realizacji: miesiąc lipiec i sierpień;
3) transport dzieci z Zielonej Góry do miejsca kolonii i po zakończeniu turnusu przywóz dzieci do Zielonej Góry;
4) ubezpieczenie dzieci;
5) zakwaterowanie w budynkach lub domkach campingowych (namioty wykluczone).

III. Wysokość środków przeznaczonych na wypoczynek letni – 151.460 zł.

IV. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
3) opis bazy noclegowej i zaplecza;
4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym: jednostkowy koszt pobytu dziecka na kolonii dla Zleceniodawcy;
5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
6) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
7) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
8) dokumentację potwierdzającą prawo do organizacji wypoczynku letniego.

V. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt IV.
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;
4) dołączenie aktualnego zaświadczenia (z kwietnia 2007 r.) o nie zaleganiu z obowiązkowymi składkami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
5) załączenie statutu.

VI. Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty:
Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:
1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania (warunki zakwaterowania i atrakcyjność miejscowości), kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
4) cenę jednostkową skierowania;
5) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
7) uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: zadanie może być powierzone wyłącznie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - zwanym "podmiotami uprawnionymi".

VII. Druki ofert do pobrania w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2, tel.: (0-68) 323 69 00.

VIII. Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka - Zielona Góra ul. Anieli Krzywoń 2, I piętro,
pok. 101, w terminie do dnia 18 maja 2007 roku do godz. 1000.

IX. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków w dniu 22 maja 2007 r. o godz. 1100 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2.

X. W 2006 r. na wypoczynek letni przeznaczono kwotę 148.620 zł:
1) Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej – 7.560 zł;
2) Polski Komitet Pomocy Społecznej – 40.500 zł;
3) Polski Czerwony Krzyż – 12.600 zł;
4) Związek Harcerstwa Polskiego (Komenda Hufca Babimojsko – Sulechowskiego) – 7.560 zł;
5) Związek Harcerstwa Polskiego (Komenda Hufca Czaplinek) – 14.760 zł;
6) „Caritas” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej – 65.640 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-05-17 10:37:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-05-17 10:38:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-05-17 10:38:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9042 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji