ˆ

Konkursy ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZARZĄDZENIE NR 965.2012 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2013 roku w zakresie pomocy społecznej.

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 965.2012
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
 
z dnia 7 grudnia 2012 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Miasta Zielona Góra w 2013 roku w zakresie pomocy społecznej.
 
Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 1362 z póżn. zm.[1]), art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.
[2]), art. 11 ust. 2 i 4, art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 – tekst jednolity z późn. zm. [3]) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.[4] ) § 13, § 16 ust 1 i § 17 ust1 pkt 1 zarządzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14 marca 2007 r.  w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra z późn zm.[5]zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra
w 2013 roku,przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące  działalność  pożytku  publicznego  w  zakresie  pomocy społecznej,
 zgodnie
z zasadami określonymi w załączniku do zarządzenia.
 
§ 2. 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz oceny ofert złożonych w ramach konkursu określonego w  § 1, powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej komisją.
2. W skład komisji wchodzą:
1)   Lidia Gryko – przewodnicząca- przedstawiciel Prezydenta Miasta;
2)   Barbara Daszuta  – członek- przedstawiciel Prezydenta Miasta;
3)   Beata Dębowska – członek- przedstawiciel Prezydenta Miasta
4)   Roman Malinowski – członek- przedstawiciel organizacji pozarządowej.
 
     § 3. Propozycje podziału środków finansowych na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej komisja przedstawi Prezydentowi Miasta w terminie 3 dni od zakończenia prac.
 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
 

załącznik
do zarządzenia nr 965.2012  
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 7 grudnia 2012 r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Prezydent Miasta Zielona Góra
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra
w 2013 roku w zakresu pomocy społecznej
 
I. Rodzaj i forma zadania:
 
1)     Opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek wsparcia dziennego realizowana w formie:
a) opiekuńczej zapewnia dziecku:
 • opiekę i wychowanie;
 • pomoc w nauce;
 • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe
 • rozwój zainteresowań.
b) specjalistycznej zapewnia dziecku w szczególności::
 • zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;
 • realizuje indywidualny program korekcyjny,
 • program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny,
 • terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
c) pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.
 
2)     Pomoc żywnościowa - wydawanie gorących posiłków realizowana poprzez:
 • wydawanie codziennie jednego gorącego posiłku - zupa z wkładką mięsną oraz min. 100 g. chleba dla osób skierowanych (decyzją administracyjną) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Pomoc żywnościowa skierowana głównie dla osób bezdomnych i osób z problemem alkoholowym, a także dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 • wydawanie w dni robocze posiłków dwudaniowych wraz z zapewnieniem możliwości dziennego pobytu dla osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia we własnym zakresie nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku, a w dni świąteczne przypadające w tygodniu wydawanie suchego prowiantu dla osób skierowanych na bezpłatne posiłki.
 
3)     Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizowana poprzez:
 • zapewnienie miejsc hotelowych, wyżywienia, środków czystości,
 • zorganizowanie poradnictwa specjalistycznego (psycholog, pedagog, prawnik, pracownik socjalny),
 • systematyczna pomoc w usamodzielnianiu się osób przebywających w placówce poprzez organizowanie szkoleń zawodowych i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia oraz mieszkania,
 • pomoc pedagogiczna dla dzieci w tym organizowanie korepetycji dla dzieci z problemami
  w nauce oraz bieżąca kontrola wyników nauczania.
 
4)     Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy poprzez:
 • Zorganizowanie oddziaływań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc zgodnie
  z wytycznymi krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
5)     Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży, żywności) realizowana poprzez:
 • zorganizowanie i prowadzenie punktu wydawania odzieży i żywności.
   Nieodpłatne wydawanie jej osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
 
6)     Centrum Wolontariatu realizowane poprzez:
·         prowadzenie Centrum Wolontariatu, szkolenie wolontariuszy, współpraca
z placówkami pomocy społecznej i oświatowymi w zakresie pracy wolontariuszy
 

II.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.
 
1.     Na realizację zadania:
1)     Opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2013 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 447 260 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych ), z zastrzeżeniem ust. 2.
2)     Pomoc żywnościowa - wydawanie gorących posiłków w 2013 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 597 890 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych ), z zastrzeżeniem ust. 2.
3)     Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2013 roku planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości  208 900 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy dziewięćset złotych ), z zastrzeżeniem ust. 2.
4)     Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy w 2013 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 52 500 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych ), z zastrzeżeniem ust. 2.
5)     Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży, żywności) w 2013 roku zaplanowano łączną kwotę
w wysokości 15 840 zł (słownie: pietnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych ), z zastrzeżeniem ust. 2.
6)     Centrum Wolontariatu realizowane w 2013 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości
48 580 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych ), z zastrzeżeniem ust. 2.
 
2.     Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Zielona Góra lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania
z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
III.   Zasady przyznawania dotacji.
 
1.     Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).
2.     Prezydent Miasta Zielona Góra przyznaje dotacje celowe na realizację zadań publicznych wyłonionych w konkursie ofert w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.
3.     Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
4.     W przypadku, o którym mowa w ust. 3, oferent zobowiązany jest do dostarczenia - jednak nie później niż 21 dni przedrozpoczęciem realizacji zadania - zaktualizowanego zakresu rzeczowego
i finansowego.
5.     Prezydent Miasta Zielona Góra może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
6.     Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia, oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu w formie finansowej w wysokości nie mniejszej niż 10% kosztu całkowitego zadania.
7.     Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Zielona Góra.
 
IV.   Termin i warunki realizacji zadania.
 
1.     Zadanie winno być zrealizowane w 2013 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.
2.     Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3.     Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe, po podpisaniu umowy z Miastem Zielona Góra.
++
V.    Termin składania ofert.
 
1.     Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, pokój 306, w terminie do dnia 28 grudnia 2013 roku , do godz.15:00 .
2.     O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
3.     Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Miasta Zielona Góra: www.zielona-gora.pl w dziale „Konkursy ofert”, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej: www.bipzielona-gora.pl w dziale „Konkursy ofert”,
oraz ze strony
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze bip.wrota.lubuskie.pl/mops_zielonagora .
4.     Do oferty należy załączyć:
1)     aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie dotyczy organizacji pozarządowych wpisanych do ewidencji prowadzonych przez Prezydenta Miasta Zielona Góra);
2)     oświadczenie podmiotu (załącznik do oferty);
3)     w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
z KRS lub innego, właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania imieniu oferenta ( pełnomocnictwo), zawierający:
a)     upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
b)              zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Miastem Zielona Góra,
c)     upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywanie rozliczeń w tym zakresie.
4) W przypadku zadania „Opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek wsparcia dziennego” należy załączyć zgodę na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.
5.     W przypadku składania więcej niż jednej oferty w danym wydziale - wymagany jest tylko jeden komplet załączników.
6.     Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą:
„stwierdzam zgodność z oryginałem”wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.
7.     W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz funkcję pełnioną w reprezentacji organizacji pozarządowej.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
 
1.     Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2.     Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.
3.     Oferty, które przeszły ocenę formalną zostają poddane ocenie merytorycznej.
4.     Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania.
5.     Ponadto oferta podlega ocenie w zakresie:
1)                     możliwości realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową;
2)     przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3)     proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne;
4)     w przypadku wspierania wykonania zadania publicznego – planowanego przez organizację pozarządową finansowego wkładu własnego (czyli środki finansowe własne organizacji lub środki pochodzące z innych źródeł) na realizację zadania publicznego;
5)     uwzględnianego planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6)     realizacji zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej w latach poprzednich (m.in. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków).
7. Komisja konkursowa przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych zadań.
8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Prezydentowi Miasta Zielona Góra, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
9.   Od decyzji Prezydenta Miasta Zielona Góra niestosuje się trybu odwołania.
 
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach z zakresu pomocy społecznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju
i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

Wysokość dotacji przekazanych na realizację zadań tego samego rodzaju organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kształtowała się następująco:
Lp.
Zadanie
Kwota dotacji
w 2011 r.
Kwota dotacji
w 2012 r.
1.
Opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek wsparcia dziennego
398 130 zł
434 970 zł
2.
Pomoc żywnościowa – wydawanie gorących posiłków
554 589 zł
581 465,5 zł
3.
Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie
198 000 zł
203 500,00 zł
4.
Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy
45 000 zł
52 500,00 zł
5.
Pomoc rzeczowa - wydawanie odzieży, żywności
15 000 zł
15 420,00 zł
6.
Centrum Wolontariatu
46 000 zł
47 300,00 zł
 
 
VIII.      Postanowienia końcowe.
 
Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zielona Góra oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale „Wyniki konkursów ofert”, na stronie internetowej Miasta Zielona Góra: www.zielona-gora.pl oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze bip.wrota.lubuskie.pl/mops_zielonagora .
 


[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706 i Nr 221, poz.1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz.527 i Nr 125, poz. 842 , z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz..887 oraz z 2012 r. poz. 579.
[2]Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz.1690oraz z 2012 r. poz.579..
[3]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205 poz.1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz. 1244.
[4] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.
[5] Ogłoszony w załączniku do obwieszczenia nr 1/10 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 stycznia 2010 r., zmieniony zarządzeniem nr 570/10 z dnia 19 maja 2010 r., nr 1385/10 z dnia 8 listopada 2010 r. i nr 1139.2011 z dnia 30 listopada 2011 r. oraz nr 1.2012K z dnia 9 stycznia 2012r. , nr 3.2012K z dnia 31 stycznia 2012 r. nr 8.2012K z 2 kwietnia 2012r. , rozstrzygnięcie nadzorczym nr NK-I.4131.164.2012.IWit z dnia 9 maja 2012 r. zarządzeniem nr 13.2012K z dnia 15 maja 2012, nr 17.2012.K z dnia 19 lipca 2012 r., nr 25.2012.K z dnia 28 września 2012 r. i nr 29.2012.K z dnia 26 października 2012 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Daszuta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Daszuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-07 14:24:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-07 14:30:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-12-07 14:30:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18434 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na dożywianie dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w 2012r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół
z dnia 30 listopada 2012r.
 
z posiedzenia Zespołu Opiniującego złożone oferty na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej w grudniu 2012 r.
 
Na podstawie Zarządzenia Nr 11/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 05 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z pomocy społecznej w zakresie: dożywianie dzieci uczęszczających do  placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w 2012r. ustalono następujący skład komisji:
 
1)   Barbara Daszuta   –    przewodnicząca komisji;
2)   Tomasz Saczuk – zastępca przewodniczącej komisji;
3)   Katarzyna Zborowska – członek komisji;
4)   Henryk Boratyński - członek komisji;
5)   Mariusz Marchewka - członek komisji.
 
Nieobecny Tomasz Saczuk, Katarzyna Zborowska.
 
W dniu 06 listopada 2011r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację w 2012r. zadań
z zakresu pomocy społecznej w zakresie dożywianie dzieci uczęszczających do  placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w 2012 r.
Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie do realizacji powyższego zadania wynosi 20.000 zł.
W wyznaczonym w ogłoszeniu konkursu terminie wpłynęło 8 ofert.
 
1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego
dożywianie w dwóch placówkach:
1) świetlicy - klubu dla młodzieży Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego „Alternatywa Młodych os. Kaszubskie 7 - dla 11 dzieci
2) świetlicy Placówce Wsparcia Dziennego „Świetliki” os. Kaszubskie 7 - dla 16 dzieci
 
wnioskowana kwota dotacji
4.200,00zł
środki finansowe własne
200,00zł
środki finansowe z innych źródeł                       
0,00zł
wkład osobowy                                           
1.920,00zł
całkowity koszt zadania                           
6.320,00zł
propozycja dotacji
3530,00zł
 
2. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.  Najświętszego Zbawiciela
dożywianie w świetlicy Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlica Marzeń” ul. Chrobrego 8 - dla 15 dzieci
 
wnioskowana kwota dotacji
1.380,00zł
środki finansowe własne
420,00zł
środki finansowe z innych źródeł                       
0,00zł
wkład osobowy                                           
0,00zł
całkowity koszt zadania                           
1.800,00zł
propozycja dotacji
1.380,00zł
 
3. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. świętej Jadwigi Śląskiej
dożywianie w dwóch placówkach:
1) świetlicy Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego „Niezapominajki” ul. Kościelna 9 - dla 15 dzieci 
2) Świetlicowego Oddziału Przedszkolnego „Smerfiki” dla 9 dzieci.
 
wnioskowana kwota dotacji
3.750,00zł
środki finansowe własne
0,00zł
środki finansowe z innych źródeł                       
3.677,50zł
wkład osobowy                                           
400,00zł
całkowity koszt zadania                           
7.827,00zł
propozycja dotacji
3105,00zł
 
4. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
dożywianie w świetlicy opiekuńczo- wychowawczej Pl. Matejki 2a - dla 25 dzieci
 
wnioskowana kwota dotacji
2.500,00zł
środki finansowe własne
300,00zł
środki finansowe z innych źródeł                        
0,00zł
wkład osobowy                                           
0,00zł
całkowity koszt zadania                           
2.800,00zł
propozycja dotacji
2.500,00zł
 
5. Polski Komitet Pomocy Społecznej
dożywianie w świetlicy socjoterapeutycznej „Złote Serca” ul. Moniuszki 35 - dla 25 dzieci.
 
wnioskowana kwota dotacji
2.100,00zł
środki finansowe własne
0,00zł
środki finansowe z innych źródeł                       
 0,00zł
wkład osobowy                                           
640,00zł
całkowity koszt zadania                           
2.740,00zł
propozycja dotacji
2.100,00zł
 
6. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Zielonej Górze
dożywianie w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Przygoda” ul Sikorskiego 26 - dla 25 dzieci
 
wnioskowana kwota dotacji
1.885,00zł
środki finansowe własne
970,00zł
środki finansowe z innych źródeł                       
 43.665,00zł
wkład osobowy                                           
3.800,00zł
całkowity koszt zadania                            
50.320,00zł
propozycja dotacji
1.885,00zł
 
 
 
 
 
7. Stowarzyszenie „Brat Albert Chmielowski”
dożywianie w świetlicy socjoterapeutycznej „Pod Słoneczkiem” ul. Spawaczy 3d dla 16- 18 dzieci
 
wnioskowana kwota dotacji
2.500,00zł
środki finansowe własne
0,00zł
środki finansowe z innych źródeł                       
 3.685,00zł
wkład osobowy                                           
240,00zł
całkowity koszt zadania                           
6 425,00zł
propozycja dotacji
2.500,00zł
 
8. Stowarzyszenie Pracownia „ Damy Radę ”
dożywianie w Ośrodku Socjoterapeutycznym Gniazdo ul. Sikorskiego 24 - dla 20 dzieci
 
wnioskowana kwota dotacji
4.560,00zł
środki finansowe własne
0,00zł
środki finansowe z innych źródeł                        
 0,00zł
wkład osobowy                                           
900,00zł
całkowity koszt zadania                           
3.000zł
propozycja dotacji
3.000,00zł
 
 
           Komisja stwierdza, że o przyznanie dotacji wystąpiło 8 podmiotów, składając zapotrzebowanie na łączną kwotę 22.875zł.
Wszyscy oferenci spełniają kryteria określone w Zarządzeniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 05.11.2012r.
Komisja stwierdza brak wystarczających środków na zaspokojenie potrzeb oferentów
w pełnym zakresie, ponieważ środki przeznaczone na realizację zadania „dożywianie dzieci uczęszczających do  placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego wynoszą 20.000zł. Oznacza to, że w stosunku do potrzeb występują braki na kwotę 2.875zł.
1) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela
2) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
3) Polski Komitet Pomocy Społecznej
4) Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Zielonej Górze
5) Stowarzyszenie „Brat Albert Chmielowski”
otrzymały wnioskowane kwoty na realizację zadania.
1) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego
2) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. świętej Jadwigi Śląskiej
3) Stowarzyszenie Pracownia „ Damy Radę ”
wnioskowały o wyższe środki. Dzieląc pozostałą kwotę uwzględniono liczbę dzieci
w placówkach, do których jest adresowane wsparcie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
Barbara Daszuta       ………………………………………………………………
 
Henryk Boratyński …………………………………………………………………
 
Mariusz Marchewka …………………………………………………………………

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Daszuta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Daszuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-05 08:22:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-05 08:22:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-12-05 08:22:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14626 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprostowanie omyłki

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z Zarządzeniem z dnia 5 listopada 2012r. Nr NR 11/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2012 roku w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do  placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w 2012 r. informujemy, że w punkcie VI ogłoszenia mylnie wskazano datę 5 listopada 2012r. jako termin składania ofert. Wskazana data jest oczywistą omyłką, ponieważ zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 – tekst jednolity z późn. zm.) termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3.

Poprawiany tekst brzmi:

 VI. Składanie ofert.

1. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Długa 13, pok. 304 (II piętro), tel. 323-69-00, do dnia 27 listopada 2012 r. do godz. 1530 na drukach wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie określenia wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2011 nr 6 poz. 25).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Daszuta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Daszuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-14 12:10:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-14 12:10:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-14 12:10:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O G Ł O S Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra
w 2012 roku w zakresie:
dożywianie dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w 2012 r.

I. Rodzaj i forma zadania:

Zabezpieczenie dożywiania dzieciom uczęszczającym do placówek wsparcia dziennego w okresie grudzień 2012 r.
Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie do realizacji powyższego zadania wynosi 20.000 zł.

II. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 1. Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
 2. Informację o terminie i miejscu realizacji zadania;
 3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
 4. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
 5. Informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
 6. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
 7. Imienną listę dzieci uczęszczających do placówki wsparcia dziennego;
 8. W przypadku składania więcej niż jednej oferty w danym wydziale - wymagany jest tylko jeden komplet załączników.
 9. Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą: „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.
 10. W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz funkcję pełnioną w reprezentacji organizacji pozarządowej.

III. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
 1. Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. II.
 2. Załączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;

IV. Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty:

Przy rozpatrywaniu ofert Komisja konkursowa:
 1. Dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
 2. Uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
 3. Dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
 4. Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
 5. Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 6. Uwzględnia wysokość środków, które są przeznaczone na realizację zadania.
 7. Komisja konkursowa przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych zadań.
 8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
 9. Od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze nie stosuje się trybu odwołania.

Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

V. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Zadanie winno być zrealizowane do 20 grudnia 2012r.
 2. Realizacja zadania winna odbywać się z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.
 3. Oferent może wydatkować przyznane mu środki po dacie podpisania umowy.

VI. Składanie ofert.

 1. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Długa 13, pok. 304 (II piętro), tel. 323-69-00, do dnia 5 listopada 2012 r. do godz. 1530 na drukach wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie określenia wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2011 nr 6 poz. 25).
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

VII. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący powołany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w terminie 3 dni od upływu terminu składania ofert.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych


VIII. Informacja o zadaniach realizowanych 2011 r. i w 2012 r.

W 2011 r. placówki wsparcia dziennego na realizację zadania: opieka pozaszkolna nad dziećmi prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego wydatkowano z budżetu miasta 398.130zł, część środków przeznaczając na dożywianie dzieci.
Kwota 434.970zł przyznana w 2012 r. na realizację zadania: opieka pozaszkolna nad dziećmi prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego przeznaczona częściowo na dożywianie dzieci nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie.

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej:
 2. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mieczysław Jerulank
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mieczysław Jerulank
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-06 13:58:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-06 14:01:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-06 14:01:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9101 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,jako lider projektu systemowego działając
w oparc
iu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(j.t. Dz. U. z 2009r., Nr 84 poz. 712 z źno zm.), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się
o dof
inansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 1.2 Wsparcie
systemowe instytucji
i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
w odnies
ieniu do wykonania pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie pracy z rodziną
z d
zieckiem i pomocy osobą starszym oraz przetestowania modelu realizacji usług o określonym
standardzie w gm
inie.
 
ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu:
"Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"
Zadanie 2 - "Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania
instytucji pomocy i integracji społecznej"
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do partnerów społecznych
i gospodarczych w rozumieniu art. 5 pkt. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
(j.t, Dz. U. z 2009r., Nr 84 poz. 712 z późno zm.).
 
I. Cel partnerstwa i zadania partnera:
1.     Celem partnerstwa jest wspólna realizacja zadań z zakresu pomocy rodzinie z dziećmi oraz osobom starszym, w tym ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej interwencji, pracy socjalnej, poradnictwa i usług na rzecz ww. grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu przewiduje się, że partner będzie odpowiedzialny za następujące działania:
·         uczestnictwo przy przygotowaniu i realizacji projektu systemowego promującego standardy usług na rzecz ww. grup tematycznych,
·         udział w przygotowaniu i wdrażaniu narzędzi, który będą zapobiegały występowania
zjawiska wykluczenia spo
łecznego wśród ww. grup:
2.     Wnioskodawca wyraża wolę współpracy z potencjalnym partnerem w ww. obszarze.
3.     Liderem projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
II. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
1.       Informację dotyczącą zgodności działalności Partnera z celami partnerstwa.
2.       Informację na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne,
techniczne).
3.       Prezentację koncepcji realizacji poszczególnych działań przewidzianych do realizacji dla
partnera projektu.
4.       Przedstawienie rodzaju i wysokości kosztów ponoszonych na realizację wymienionych
zadań w projekcie
.
5.       Przedstawienie sposobu osiągnięcia wskaźników i rezultatów projektu.
6.      Opis doświadczeń w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze, w tym projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (znajomość problematyk
i i działalności
związanej z monitor
ingiem i ewaluacją projektów) z uwzględnieniem zakładanych celów,
działań, rezultatów i budżetów pozostających w dyspozycji oferenta.
7.       Wskazanie innowacyjności zaproponowanych rozwiązań w obszarze działań projektowych.
8.       Proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego.
III. Wraz z wypełnioną ofertą zgłoszenia partnera do projektu stanowiącą załącznik nr 1 do
ogłoszenia należy przedłożyć:
1.      Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera i umocowanie osób go
reprezentu
jących.
2.      Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-
prawnych an
i wobec innych podmiotów, w tym ZUS i Urząd Skarbowy.
3.      Statut, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok obrotowy (bilans, rachunek
zysków i stra
t, informacja dodatkowa) - w przypadku prawnego obowiązku ich posiadania,
4.4. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
IV. Przy wyborze partnera oceniane będą w szczególności:
1.       Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
2.       Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu.
3.       Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, w szczególności
w obszarze bezdomności.
4.       Proponowany zakres współpracy z wnioskodawcą w trakcie przygotowania projektu.
5.       Innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w obszarze działań projektowych.
Znajomość zagadnień związanych z organizacjami pozarządowymi.
V. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Oferty należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
z dopiskiem: "Oferta dotycząca Projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy
i integracji społecznej" Zadanie 2 - "Działania w zakresie wdrażania standardów pracy
socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej"
w nieprzekraczalnym
terminie do 3
'012.2011 r. do godziny 12.00.
2. Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
złożenia po terminie,
wycofania przez oferenta,
braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w wyznaczonym terminie.
 
VII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1.Wyboru jednego partnera do wspólnej realizacji projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów
usług pomocy i integracji społecznej" Zadanie 2 - "Działania w zakresie wdrażania
standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej"
2.Negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania.
3.Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
 
Zielona Góra, dn. 16.12.2011 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mieczysław Jerulank
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mieczysław Jerulank
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-16 15:47:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-16 15:47:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-16 15:47:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie: „Zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej w zakresie:
 
„Zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”.
 
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 – tekst jednolity z późn. zm.)
 
i n f o r m u j ę
 
o możliwości składania ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”  
 
 1.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 
 2.
Konkurs dotyczy zapewnienia opieki i wychowania dzieciom do uzyskania pełnoletności a po uzyskaniu pełnoletności do czasu ukończenie szkoły w której rozpoczeło naukę, nie dłużej niż do 25 roku życia, w tym wymagającym rehabilitacji, w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego.
 
3.
1. Na realizację zadania przeznacza się dotację w wysokości 2.500 złotych miesięcznie, na zapewnienie opieki dla jednego dziecka.
 
4.
1.   Czas realizacji zadania: od 2012r. do dnia pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
2.   Precyzyjny termin realizacji oferty określony zostanie w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 
5.
1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy
społecznej zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

     
 
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają:
  
  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – Mieczysław Jerulank,
   z upoważnienia Kierownika Działu Opiekuńczo – Wychowawczego – Marzena
   Radaczyńska.
  
 
 6.
1. Oferty należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, lub za pośrednictwem poczty), a także elektronicznie (e-mail: ) oraz faxem (nr fax 068 323-69-01) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2011 roku do godziny 15.30 Oferty, które wpłyną po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
2. Oferty składane pisemnie należy opakować w kopertę, zaadresować na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2 65-534 Zielona Góra, z dopiskiem „Konkurs ofert - opieka”.
3. Wzór formularza oferty określony został w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).
 
 7.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1)  złożenie oferty na formularzu, o którym mowa w §8 ust. 3 w/w cytowanego rozporządzenia;
2)  dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do Rejestru Wojewody;
3)  przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok, lub za okres działalności w przypadku krótszego okresu działalności;
4)  załączenie, potwierdzonego za zgodność z oryginałem kopii statutu;
5)  złożenie oświadczenia o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku.
 
 8.
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1)  zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 - 6  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2)  dotychczasowe doświadczenie podmiotu oraz ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta;
3) wartość merytoryczna oferty – adekwatność założeń oferty do oczekiwanych efektów;
4)  posiadane zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje kadry;
5)  perspektywy kontynuacji zadania w latach następnych i potencjalne źródła jego finansowania.
 
 9.
1. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków w dniu 30 grudnia 2011 o godz. 1100 w pokoju 101 (Zielona Góra ul. Anieli Krzywoń 2, I piętro).
2. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
 
 
 
10.
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
1)  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
2)   ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
3)   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia10 stycznia 2011 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25);

 11.
1.   Realizacja zleconego zadania następuje po zawarciu umowy.
2.   Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja przez strony postanowień umowy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Daszuta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Daszuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-07 14:38:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-07 14:38:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-07 14:38:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2012 r. Pomoc żywnościowa - wydawanie gorących posiłków.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2012 r.
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 – tekst jednolity)
i n f o r m u j ę
o możliwości składania na rok 2012 ofert na realizację następujących zadań z zakresu pomocy społecznej.
 
I . Zadania:
 1. Pomoc żywnościowa - wydawanie gorących posiłków.
Warunki:
- wydawanie codziennie jednego gorącego posiłku - zupa z wkładką mięsną oraz min. 100 g. chleba dla 270 osób skierowanych (decyzją administracyjną) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Pomoc żywnościowa skierowana głównie dla osób bezdomnych i osób z problemem alkoholowym, a także dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
- wydawanie w dni robocze 105 posiłków dwudaniowych wraz z zapewnieniem możliwości dziennego pobytu dla osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia we własnym zakresie nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku, a w dni świąteczne przypadające w tygodniu wydawanie suchego prowiantu dla osób skierowanych na bezpłatne posiłki.
Dotacja pokrywa koszty przygotowania posiłku.
 
Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 581.465,50zł.
 1. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Warunki:
- zapewnienie miejsc hotelowych, wyżywienia, środków czystości. Zorganizowanie poradnictwa specjalistycznego (psycholog, pedagog, prawnik, pracownik socjalny). Systematyczna pomoc w usamodzielnianiu się osób przebywających w placówce poprzez organizowanie szkoleń zawodowych i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia oraz mieszkania. Pomoc pedagogiczna dla dzieci w tym organizowanie korepetycji dla dzieci z problemami
w nauce oraz bieżąca kontrola wyników nauczania.
Dotacja dofinansowuje koszty pobytu oraz częściowe koszty prowadzonego poradnictwa.
 
Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 203.500zł.
 1. Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy.
Warunki:
- zorganizowanie poradnictwa specjalistycznego dla w/w grupy osób.
 
Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 52.500 zł
(z budżetu Wojewody Lubuskiego).
 1. Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży, żywność).
Warunki:
- zorganizowanie i prowadzenie punktu wydawania odzieży i żywności.
 Nieodpłatne wydawanie jej osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Dotacja obejmuje koszty prowadzenia punktu.
 
Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 15.420zł.
 1. Centrum wolontariatu – zadanie wynikające ze strategii Integracji i Polityki Społecznej miasta Zielona Góra, przyjętej przez Radę Miasta Uchwałą Nr XXIII/208/04 z dnia 30 marca 2004 r.
Warunki:
-prowadzenie Centrum Wolontariatu, szkolenie wolontariuszy, współpraca
z placówkami pomocy społecznej i oświatowymi w zakresie pracy wolontariuszy.
 
Wysokość środków zaplanowanych na ten cel wynosi 47.300zł.
 
II. Dotacja na dofinansowanie realizacji zleconych zadań może być udzielona podmiotom wymienionym w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)
 
III. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 1.  Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania   zawierający opis planowanego działania;
 2. Informację o terminie i miejscu realizacji zadania;
 3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
 4. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
 5. Informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
 6. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
 7. W przypadku prowadzenia świetlicy w latach ubiegłych – imienną listę dzieci;
 8. Program działań wychowawczych w świetlicach uwzględniający współpracę
  z rodzicami lub opiekunami dziecka;
 9. Zaświadczenie o wpisie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego do Rejestru Wojewody Lubuskiego (zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej).
 
IV. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
 
 1. Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt III.
 2. Załączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
 
V. Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty:
 
Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:
 1. Dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
 2. Uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
 3. Dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
  w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
 4. Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
 5. Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu
  w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 6. Uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
 
Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
VI. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być zrealizowane w 2012r.
2. Realizacja zadania winna odbywać się z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.
3. Oferent może wydatkować przyznane mu środki po dacie podpisania umowy.
 
VII. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2, pok. 101 (I piętro), tel. : 323-69-00, do dnia  28 grudnia 2011 r. do godz. 1530 na drukach wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie określenia wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonanie tego zadania (Dz. U.
z 10 stycznia 2011 nr 6 poz. 25).
 
VII. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący powołany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w terminie 3 dni od daty upływu terminu składania ofert (Zielona Góra ul. Anieli Krzywoń 2, I piętro).
 
VIII. Postanowienia końcowe.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
 
IX. Informacja o zadaniach realizowanych 2011 r.:
 
1. Pomoc żywnościowa przyznana dotacja - 554.589zł.
2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie przyznana dotacja – 198.00zł.    3. Objęcie oddziaływaniem korekcyjno-edukacyjnym sprawców przemocy (budżet Wojewody Lubuskiego) - przyznana dotacja – 45.000 zł.
4. Pomoc rzeczowa bezpłatne wydawanie odzieży i żywności - przyznana dotacja – 15.000 zł.
6. Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Zielonej Górze - przyznana dotacja – 46.000zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Daszuta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Daszuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-07 14:36:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-07 14:36:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-07 14:36:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9072 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie: opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w okresie od stycznia do grudnia 2012 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 
w zakresie:
 opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w okresie od stycznia do grudnia 2012 r.
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 – tekst jednolity)
 
i n f o r m u j ę
o możliwości składania na rok 2012 ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w okresie od stycznia do grudnia 2012 r.
 
Warunki:
zorganizowanie opieki pozaszkolnej dla 480 dzieci poprzez prowadzenie popołudniowej świetlicy czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 18.00 w okresie od stycznia do grudnia 2012r. poprzez:
 • zapewnienie dzieciom, głównie ze środowisk zagrożonych patologią warunków do odrabiania lekcji,
 • pomoc w nauce,
 • wsparcie pedagogiczne,
 • organizacja wolnego czasu,
 • zapewnienie jednego posiłku w formie podwieczorku.
W działaniach wychowawczych organizowanych w świetlicach powinni czynnie uczestniczyć rodzice lub opiekunowie dziecka.
Dotacja pokrywa koszty rzeczowe, osobowe i doposażenie.
 
Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 434.970zł.
  
I. Dotacja na dofinansowanie realizacji zleconych zadań może być udzielona podmiotom wymienionym w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)
 
II. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 1.  Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania  zawierający opis planowanego działania;
 2. Informację o terminie i miejscu realizacji zadania;
 3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
 4. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
 5. Informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
 6. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
 7. W przypadku prowadzenia świetlicy w latach ubiegłych – imienną listę dzieci;
 8. Program działań wychowawczych w świetlicach uwzględniający współpracę
  z rodzicami lub opiekunami dziecka;
 9. Zaświadczenie o wpisie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego do Rejestru Wojewody Lubuskiego (zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej).
 
III. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
 
 1. Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. II.
 2. Załączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
 
IV. Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty:
 
Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:
 1. Dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
 2. Uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
 3. Dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
  w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
 4. Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
 5. Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu
  w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 6. Uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
 
Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
V. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być zrealizowane w 2012r.
2. Realizacja zadania winna odbywać się z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.
3. Oferent może wydatkować przyznane mu środki po dacie podpisania umowy.
 
VI. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
ul. Anieli Krzywoń 2, pok. 101 (I piętro), tel. : 323-69-00, do dnia 28 grudnia 2011 r. do godz. 1530 na drukach wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie określenia wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonanie tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2011 nr 6 poz. 25).
 
VII. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący powołany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w terminie 3 dni od upływu terminu składania ofert.
 
 
VIII. Postanowienia końcowe.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
 
IX. Informacja o zadaniach realizowanych 2011 r.:
  Na realizację zadania opieka pozaszkolna nad dziećmi (świetlice środowiskowe) w 2011r. wydatkowano 398.130zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Daszuta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Daszuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-07 14:33:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-07 14:33:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-07 14:33:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7710 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2011 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2011 r.
 
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 – tekst jednolity)
 
i n f o r m u j ę
 
o możliwości składania ofert na realizację pomocy żywnościowej poprzez przygotowanie paczek z żywnością świąteczną dla osób posiadających aktualną decyzję na obiady. 
 
Warunki:
Przygotowanie w grudniu 2011r. paczek z żywnością świąteczną dla osób, które posiadają aktualną decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na obiady w stołówce Caritas lub Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
 
Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 21.664zł.
 
II. Dotacja na dofinansowanie realizacji zleconych zadań może być udzielona:
1.     Organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
2.     Osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
w zakresie pomocy społecznej.
 
III. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 Spisać ze szkolenia
1.     Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania   zawierający opis planowanego działania;
2.     Informację o terminie i miejscu realizacji zadania;
3.     Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4.     Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
5.     Informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
 
IV. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
 
1.     Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt III.
2.     Załączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności.
 
V. Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty:
 
Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:
1.     Dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
2.     Uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania
i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
3.     Dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
4.     Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
5.     Uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
 
Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
VI. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2, pok. 101 (I piętro), tel. : 323-69-00, do dnia 19 grudnia 2011 r. do godz. 1530 na drukach wg wzoru określonego
w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2011r.
w sprawie określenia wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonanie tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2011 nr 6 poz. 25)
 
VII. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków w dniu 20 grudnia 2011 o godz. 1100 w pokoju 101 (Zielona Góra ul. Anieli Krzywoń 2, I piętro).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Daszuta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Daszuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-18 09:11:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-18 09:11:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-11-18 09:11:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7899 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT do Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie: „Opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w okresie od maja do grudnia 2011 r."

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

KOMUNIKAT 
 
do Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej w zakresie: 
 „Opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych
wsparcia dziennego w okresie od maja do grudnia 2011 r.”
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 po 25), informujemy, iż zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadania określają między innymi przepisy tego rozporządzenia, a nie jak wskazano błędnie w punkcie V ogłoszenia, przepisy uchylonego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Daszuta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Daszuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-13 11:48:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Saczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-13 11:48:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Saczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-04-13 13:32:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji