ˆ

Konkursy ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2009 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, dnia 10 kwietnia 2009 r.
MOPS – 3425/ 1 /09Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2004 r., Nr 115, poz. 728 – tekst jednolity) i n f o r m u j ę o możliwości składania na rok 2009 ofert na realizację następujących zadań z zakresu pomocy społecznej.

I . Zadanie:
1. Pomoc żywnościowa - wydawanie gorących posiłków.
Warunki:
- codziennie wydawanie jednego gorącego posiłku - zupa z wkładką mięsną oraz min. 100 g. chleba dla 53 osób skierowanych (decyzją administracyjną) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Pomoc żywnościowa skierowana głównie dla osób bezdomnych i osób z problemem alkoholowym, a także dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi 41.748 zł.


II. Dotacja na dofinansowanie realizacji zleconego zadania może być udzielona:
1) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej


III. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
5) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

IV. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt III.
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;
4) dołączenie aktualnego zaświadczenia (z kwietnia 2009 r.) o niezaleganiu z obowiązkowymi składkami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
5) załączenie statutu.

V. Kryteria rozpatrywania ofert stosowane przy wyborze oferty:
Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:
1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
6) uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

Oferty sporządzone wadliwe albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

VI. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2, pok. 101 (I piętro), tel. : 323-69-00, do dnia 11 maja 2009 r. do godz. 1500 na drukach wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia
8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).

VII. Oferty będą rozpatrywane przez zespół opiniujący przy uwzględnieniu realizacji wszystkich podanych warunków w dniu 14 maja 2009 o godz. 1100 w pokoju 101 (gabinet dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2,
I piętro).

VIII. Informacja o zadaniach realizowanych w 2007 i 2008 r.:
1. Pomoc żywnościowa realizowana jest przez:
a. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 6:
- 2007r. - przygotowanie i wydanie 325 posiłków jednodaniowych miesięcznie;
przyznana dotacja – 291.818 zł
- 2008r. - przygotowanie i wydanie 350 posiłków jednodaniowych miesięcznie;
przyznana dotacja – 320.652 zł

b. Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Krasickiego 25:
- 2007r. - przygotowanie i wydanie 100 posiłków dwudaniowych miesięcznie;
przyznana dotacja – 80.300 zł
- 2008r. - przygotowanie i wydanie 100 posiłków dwudaniowych miesięcznie;
przyznana dotacja – 179.784 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Rogalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Rogalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-10 10:15:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-10 10:15:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-10 10:15:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5831 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Miasto Zielona Góra ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, dn. 25.09.2009r.
MOPS-3425/2/09
 
 
Miasto Zielona Góra ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
I. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
- organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
II. Konkurs dotyczy utworzenia i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 25 osób – dorosłych, mieszkańców Miasta Zielona Góra.
III. Środowiskowy Dom Samopomocy będzie finansowany z dotacji otrzymanej przez Miasto na jego utworzenie i funkcjonowanie. Dotacja na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy zostanie przekazana po dokonaniu wyboru przez zleceniodawcę. Na realizację zadania na 2009 r. przeznacza się dotację w wysokości 220 000 zł.
IV. Zadanie będzie realizowane natychmiast po zakończeniu procedury konkursowej (od XI 2009 r.). Warunkiem realizacji zadania jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego oraz kadry o odpowiednich kwalifikacjach umożliwiających prawidłowy poziom realizacji zadania, zakresu i standardu usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
V. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2 do dnia 26 października 2009 r.
Nie będą przyjmowane oferty wysłane faksem lub drogą elektroniczną.
VI. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1) Termin i miejsce realizacji zadania.
2) Wartość merytoryczna programu.
3) Posiadane zasoby rzeczowe oraz zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami.
4) Perspektywy kontynuacji projektu i potencjalne źródła jego finansowania.
5) Dotychczasowa współpraca oferenta z Urzędem Miasta i innymi instytucjami.

VII. Wymagane dokumenty:
1) Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania.
2) Termin i miejsce realizacji działania.
3) Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania.
4) Informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania.
5) Informacja o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
6) Dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu.
Do oferty należy załączyć:
1) Aktualny odpis potwierdzający wpis podmiotu do właściwego rejestru dotyczącego statusu prawnego i prowadzonej przez niego działalności (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego).
2) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu.
3) Oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku.
4) Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności.
VIII. Termin i tryb wyboru oferty:
Otwarcie nastąpi dnia 27 października 2009 r. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie oferty konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej w terminie 5 dni od dnia otwarcia ofert.
IX. Podstawy prawne przyznawania dotacji:
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873)
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego ( Dz. U. Nr 44 poz. 428)
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 545)
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 3 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 428).
X. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego:
1) Realizacja zleconego zadania następuje po zawarciu umowy.
2) Warunkiem zawarcia umowy jest:
- akceptacja przez strony postanowień umowy
- otwarcie odrębnego rachunku bankowego dla przyznanych środków finansowych
- wydzielenie pomieszczeń do prowadzenia środowiskowego Domu samopomocy.

Informacji udziela Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Formularz wniosku do pobrania w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (p. 101).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Rogalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Rogalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-20 14:19:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-20 14:20:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-20 14:20:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5956 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Powołany zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespół Opiniujący w dniu 24 września zapoznał się z ofertą Stowarzyszenia Ośrodka Integracji Społecznej złożoną na konkurs dotyczący utworzenia i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Po przeanalizowaniu jedynej oferty Zespół Opiniujący uznał, że złożone dokumenty nie dają możliwości dokonania pozytywnej oceny merytorycznej programu, a opis planowanego przedsięwzięcia budzi wątpliwości co do perspektywy kontynuacji projektu w kolejnych latach.

Po przeanalizowaniu oferty oraz po zapoznaniu się z uwagami Zespołu Opiniującego podjęta została przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej decyzja
o ogłoszeniu nowego konkursu na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Rogalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Rogalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-02 14:10:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-02 14:11:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-02 14:11:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5908 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji