ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje z realizacji zadań pomocy społecznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mieczysław Jerulank
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mieczysław Jerulank
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-09 07:41:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-09 07:45:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-09 07:45:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11313 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2013

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mieczysław Jerulank
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mieczysław Jerulank
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-27 08:33:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-27 08:34:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-27 08:34:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja z realizacji zadań pomocy społecznej za 2005 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja z realizacji zadań pomocy społecznej
w 2005 r.

W 2005 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze objął pomocą socjalną i finansową 4.112 rodzin zamieszkałych na terenie miasta Zielona Góra. Pomocy finansowej udzielono 3.591 rodzinom. Ogółem pomocy udzielono 10.096 osobom, co stanowiło około 8,6% mieszkańców miasta.W stosunku do 2004 r., liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej Ośrodka, zmniejszyła się o 310 rodzin. Jest to wynik aktywnej polityki miasta w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, do prac interwencyjnych w pierwszej kolejności były kierowane osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Również w 2005 r. rozpoczęło działalność Centrum Integracji Społecznej, 25 osób dotychczas korzystających ze wsparcia naszego Ośrodka, uczestniczyło w zajęciach organizowanych przez CIS i otrzymało świadczenia integracyjne. Również w ramach prowadzonej pracy socjalnej prowadzony był projekt socjalny „Szansa”, w ramach którego osoby długotrwale bezrobotne były szkolone w zakresie poznania aktywnych technik poszukiwania zatrudnienia.

Zaplanowano wydatki na pomoc społeczną w 2005 roku – realizacja zadań własnych i zleconych w wysokości 25.812.372 zł, w tym:
Plan Wykonanie Różnica
Zadania własne 23.631.972,00 23.622.267,89 9.704,11
Zadania zlecone 2.180.400,00 2.172.495,44 7.904,56
Przyczyną niewykorzystania planu w 2005 roku było:

Zadania własne:
· W Centrum Usług Opiekuńczych pozostało 9.370,44 zł. Powyższa kwota pochodzi
z wykonania mniejszej liczby godzin usług opiekuńczych w domu chorego. Związane to było z dużą ilością godzin nieefektywnych wynikających ze zwolnień lekarskich,
· W Noclegowni pozostała kwota 211,00 zł,
· W rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozostało 0,60 zł,
· W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozostało 0,33 zł,
· W rozdziale rodzin zastępczych nie wykorzystano kwoty 2,12 zł,
· W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze” pozostała kwota 3,68 zł,
· W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nie wykorzystano 55,69zł. Kwota pozostała na składkach na ubezpieczenia społeczne.
· W rozdziale „Pozostała działalność” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej niewykorzystana kwota 60,25 zł pochodzi z realizacji programu „Mój Przyjaciel”.

Zadania zlecone
· W rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia” Środowiskowy Dom Samopomocy nie wykorzystał kwoty 4,22 zł,
· W rozdziale 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” pozostała kwota 7.900,34 zł ze składek zdrowotnych dla wychowanków Pogotowia Opiekuńczego. Niewykorzystane środki finansowe przekazano do Urzędu Miasta. W Pogotowiu Opiekuńczym nie można precyzyjnie ustalić ilości ubezpieczonych wychowanków, ponieważ:
- w ciągu roku wychowankowie są usamodzielniani, wracają do rodzin naturalnych, są kierowani do innych placówek, w formie interwencyjnej występuje rotacja dzieci,
- wychowankowie podejmujący naukę w zasadniczych szkołach zawodowych i odbywający praktyki zawodowe są ubezpieczani przez pracodawcę,
- w niektórych przypadkach dzieci są ubezpieczane z racji pracy zarobkowej rodziców.
Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 7.900,34 zł nie można było przeznaczyć na inne zadania, w pażdzierniku 2005 r. zostały przekazane przez Pogotowie Opiekuńcze do budżetu Miasta.


Wykonanie budżetu
Zadania własne

I. Placówki opiekuńczo – wychowawcze

1. Na działalność Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze przeznaczono w 2005 roku kwotę 2.386.883,00zł. Pogotowie jest placówką zapewniającą całoroczną i całodobową opiekę dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej. Pełni wobec nich funkcję: interwencyjną, socjalizacyjną i edukacyjną. Placówka posiada bazę lokalową, zapewniając opiekę 60 wychowankom. Oprócz dzieci przebywających w placówce w trybie opiekuńczym, są osoby kierowane w myśl ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz obcokrajowcy kierowani do placówki na podstawie postanowień sądów, w oparciu o art. 569 § 2 kpc
w związku z art. 755 kpc i Konwencją o Prawach Dziecka.. W rzeczywistości z uwagi na działalność interwencyjną w Pogotowiu Opiekuńczym przebywa średnio 59 dzieci.
Realizując potrzeby całkowitej opieki nad dziećmi usamodzielniono 8 wychowanków. Zadania związane z usamodzielnieniem wychowanków wymagały odpowiednich procedur, które zostały opracowane i wdrożone w oparciu o kompetencje zawodowe i dotychczasowe doświadczenia w pracy z młodzieżą. Koncepcja pracy to indywidualne programy usamodzielnień, poprzedzone diagnozą i doborem realizatorów programu (wychowawca, pedagog, psycholog, pracownik socjalny). Wszystkie programy usamodzielnień były tworzone z udziałem zainteresowanych wychowanków. Plan podejmowanych w założeniach działań obejmował płaszczyznę zawodową, edukacyjną, socjalno – bytową. Wszelkie działania kierowane były na rozwijanie umiejętności umożliwiających pozytywne przystosowanie, radzenie sobie z zadaniami rozwojowymi i trudnościami dnia codziennego, naukę podejmowania decyzji, radzenia sobie z lękiem i stresem, umiejętności społecznych, stawiania sobie celów życiowych, samokontroli.
Statystyka usamodzielnionych wychowanków w 2005 roku przedstawia się następująco:
,Pełnoletni wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze usamodzielnieni w 2005r.
powrót do domurodzinnego własnemieszkanie zamieszkaniew internacie wynajęcie mieszkania lubstancji ogółem
4 - 3 1 8

Jednym z ważniejszych zadań placówki jest podejmowanie działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej. Z uwagi na fakt, że dzieci i młodzież kierowana do placówki, to osoby z rodzin dysfunkcyjnych, często z problemem alkoholowym, praca z rodzinami naturalnymi to wielkie wyzwanie dla pracowników. W wyniku podejmowanych działań w 2005 roku do rodziny biologicznej i placówek rodzinnych powróciło 16 wychowanków.
Ważnym kierunkiem pracy jest przyzwyczajenie dziecka do systematycznej realizacji obowiązku szkolnego. Praca odbywa się w małych zespołach, zwraca się uwagę na indywidualizację podejścia do każdego dziecka. W 2005 roku w placówce w ramach realizacji „Planu dochodzenia do standardów” zatrudniono drugiego pracownika socjalnego.
Prowadzone były prace remontowe w ramach termoizolacji budynku internatu. Wymieniono pokrycie dachu wraz z ociepleniem stropodachu, wymieniono okna w internacie. Zrealizowano zlecenia Sanepidu tj. wymalowano i położono nowe posadzki w ciągach komunikacyjnych oraz dokonano remontu łazienek i toalet. W grupie socjalizacyjnej stworzono aneks kuchenny, w którym śniadania i kolacje przygotowywane są przez dzieci wspólnie z wychowawcą.
Wszyscy wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego objęci są opieką medyczną. Udzielono 1779 porad pielęgniarskich, u lekarzy specjalistów skonsultowano ogółem 529 przypadków. Wykonano 28 analiz laboratoryjnych, 6 badań EKG, trzy badania USG oraz cztery badania USG serca. Z zabiegów w Zakładzie Fizykoterapii skorzystało 5 wychowanków. W zakładzie optycznym wykonano 5 par okularów korekcyjnych oraz wiele bieżących napraw uszkodzonych okularów. W szpitalu przebywało pięcioro wychowanków, w sanatorium przebywało troje dzieci. Wykonano 235 testów do wykrywania środków psychoaktywnych.
W ramach działalności opiekuńczo – wychowawczej w placówce prowadzone są między innymi następujące przedsięwzięcia:
· · na rzecz profilaktycznych uzależnień od środków psychoaktywnych,
· · w obszarze pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
· · w ramach spędzenia wolnego czasu – np. zajęcia sportowe Klub Sportowy „Lider”,
· · organizacja Przeglądu Muzycznego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Województwa Lubuskiego,
· · kiermasze okolicznościowe,
· · akcja „Pocztówki za złotówki” – trwa od sześciu lat pod patronem Stowarzyszenia „Nasze Dzieci” oraz Gazety Wyborczej.
Realizacja różnorodnych działań profilaktycznych podejmowanych w Pogotowiu Opiekuńczym ma na celu uchronienie wychowanków przed patologicznymi zachowaniami.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wydano 192.533,00 zł na usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym dla osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymał 1 wychowanek w kwocie 5.511,40 zł, natomiast 37 wychowanków pobierało miesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, na którą wydatkowano 145.764,95 zł, zaś 9 przyznano pomoc rzeczową na zagospodarowanie, na co przeznaczono 41.256,65 zł.
W ramach zawartych z innych powiatami porozumień i umów, w 2005 roku wydano 559.689,40 zł na finansowanie wydatków na utrzymanie 21 dzieci umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.


II. Domy Pomocy Społecznej

1. W 2005 roku kwotę 790.006,67 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Zielonej Góry. Skierowanych zostało 87 osób.

2. Budżet Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy al. Słowackiego 29 w 2005 roku wynosił 3.460.178 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 1.412.000 zł. Zgodnie z programem naprawczym wykonano remont stołówki, wyremontowano 12 pokoi dwuosobowych z łazienkami oraz 24 pokoje jednoosobowe z łazienkami, oraz zakończono budowę kotłowni gazowej i instalacji co.. Dotację otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 202.100 zł przeznaczono na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze”.
Koszt utrzymania jednego mieszkańca wyniósł 2.255 zł miesięcznie. W ciągu roku odeszło 15 osób, 10 osób zmarło a 5 osób przeszło do Domu Kombatanta w związku z remontem Domu, w ciągu roku nie przyjęto żadnej osoby. Stan na dzień 31.12.2004 roku wyniósł 87 osób a na dzień 31.12.2005 roku 72 osoby. Średnia wieku mieszkańców Domu wynosiła 78 lat. Poszczególne przedziały wiekowe przedstawiają się następująco:
od 41 – 60 lat 3 osoby
od 61 – 74 lat 18 osób
od 75 i więcej 51 osób
W ramach imprez kulturalno – oświatowych zorganizowano:
· · spotkania muzyczne, koncerty z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca
w wykonaniu dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz ze Szkoły Muzycznej
w Zielonej Górze,
· · odbyły się Jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 17 oraz młodzieży z Liceum Technicznego w Zielonej Górze,
· · odbył się koncert w wykonaniu zespołu Pohulanka /piosenki lwowskie/,
· · koncerty, spotkania integracyjne zorganizowane przez młodzież z Liceum Nr 3
i Liceum Technicznego oraz Akademia Okolicznościowa z okazji Niepodległości,
· · odbyło się spotkanie z poezją ze Stowarzyszenia Twórców Kultury w Zielonej Górze oraz pikniki na terenie ogrodu i wycieczki do Ochli, Drzonkowa, Nowej Soli
i Żagania,
· · odbyły się również wycieczki nad jezioro do Głębokiego, wycieczki do innych domów: do Lubska i Kombatanta oraz udział zespołu „Nie Ma Mocnych” w festiwalu w Sulęcinie,
· · wycieczki na grzyby i jagody do lasu oraz do miasta z okazji Winobrania, zwiedzane było Muzeum i Palmiarnia, raz w tygodniu organizowane były wyjazdy mieszkańców do supermarketów celem robienia zakupów przez mieszkańców,
· · zorganizowano bale i zabawy taneczne Karnawałowe i Andrzejkowe,
· · na terenie Domu zorganizowano turniej gry w tysiąca oraz małą spartakiadę sportową wraz z zaproszonymi mieszkańcami z innych domów tj. Lubska i Kombatanta
z Zielonej Góry.


3. Budżet Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze w 2005 roku wynosił 4.290.211,00 zł. Dom świadczył usługi dla 195 mieszkańców. W 2005 roku odeszły lub usamodzielniły się 54 osoby. Koszt utrzymania jednego mieszkańca wyniósł 1.641,00 zł miesięcznie, w ciągu roku zwiększył się do 1.833,42 zł na jednego mieszkańca. Średnia planowana miesięczna odpłatność mieszkańca wyniosła 661,36 zł, wykonana ogółem wyniosła 790,35 zł na 1 osobę, dzieląc ją na odpłatność osób ponoszących odpłatność według nowych zasad na 1 mieszkańca to 1.618,17 zł, a odpłatność mieszkańca uprawnionego do dotacji 646,36 zł na 1 osobę.
Rzeczywista stawka kosztu żywienia za rok 2005 wyniosła 8,29 zł na 1 osobodzień.
W ramach remontów wykonano instalację sygnalizacji pożarowej opartą na czynnikach optycznych dymu oraz ręcznych ostrzegaczach pożaru podłączonych do centrali sygnalizacji pożaru, a także systemu oddymiania klatek schodowych. Koszt zadania wyniósł 52.652 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu wynikających z programu naprawczego oraz rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej, w kwocie 30.000 zł.. Wykonano również remont holu głównego oraz korytarza w pawilinie B, wykonano wyprowadzenia wyłącznika p.poż na zewnątrz budynku, wyremontowano kominy w pawilonie C.
W 2005 roku w ramach imprez kulturalno – oświatowych organizowano:
· · występy dzieci z przedszkoli i szkół z okazji świąt okolicznościowych, tj. Dnia Babci, Dziadka, Matki, Ojca, Kobiet, Mężczyzn, Tygodnia Seniora, świąt państwowych: akademie, 1 Maja, 3 Maja, Uchwalenia Konstytucji, 8 Maja, Dnia Zwycięstwa, Dnia Wojska Polskiego, Dnia Weterana, Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Dnia Odzyskania Niepodległości Polski, Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
· · wycieczki krajoznawcze do Książa koło Wałbrzycha, do Świnoujścia i okolic, nad jezioro do Dąbia Lubuskiego, do Głębokiego koło Międzyrzecza, do Międzyzdrojów i do Żagania,
· · wycieczki do lasu na grzyby, jagody,
· · wycieczka na festiwal Piosenki Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej województwa lubuskiego w Sulęcinie,
· · koncerty muzyczne 1 raz w miesiącu,
· · ognisko, spartakiady,
· · zabawy taneczne i integracyjne z udziałem seniorów z miasta,
· · turnieje gier świetlicowych.

III. Ośrodki wsparcia

1. Budżet Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze w 2005 roku wynosił
2.016.430,56 zł. W 2005 roku w prowadzonej działalności opiekuńczej w domu chorego, opieką objęto 235 osoby. Wykonano 67.120 godzin w ciągu roku, co daje średnio 5.593 godziny w miesiącu. Zatrudniono w tym celu 40 etatowych opiekunek. Pracownice sprawują opiekę średnio nad 4-5 podopiecznymi dziennie. W roku 2005 cena godziny usług opiekuńczych wynosiła 11 zł.
W prowadzonej stołówce wydano w ciągu 12 miesięcy 42.641 obiadów i obsłużono 3.553 osoby. W ciągu miesiąca jest to średnio 169 osób, z czego 22 – to posiłki bezpłatne refundowane przez MOPS, 15 – to obiady pełnopłatne z decyzją, 5 – obiadów
w cenie wolnorynkowej bez skierowania, 6 – obiady pracownicze i 121 – to obiady w cenie wsadu do kotła.
Z okazji Świąt Wielkanocnych przygotowano 150 paczek żywnościowych dla podopiecznych o wartości 45 zł każda. Natomiast na Święta Bożego Narodzenia poza obiadem wigilijnym przygotowano paczki żywnościowe dla 157 podopiecznych o wartości około 45 zł każda. Tradycyjnie ufundowano wszystkim podopiecznym upominki z okazji „Zajączka”, „Tłustego Czwartku”, „Dnia Kobiet”.
Wpływy ze sprzedanych obiadów i kolacji wyniosły 155.575,00 zł, natomiast wydatki na żywienie wyniosły 129.122,00 zł.
W ramach „VII Lubuskiego Tygodnia Seniora” Centrum Usług Opiekuńczych zorganizowało 3 imprezy dostępne dla wszystkich chętnych Seniorów. W dniu 3 października 2005 roku zorganizowano dla wszystkich Seniorów pielgrzymkę do Grodowca, w której udział wzięło 50 Seniorów, w tym podopieczni dwóch Domów Dziennego Pobytu, konsumenci korzystający ze stołówki oraz inni starsi mieszkańcy naszego miasta. Była biesiada zorganizowana w dniu 07.10.2005 roku pod hasłem „W Unii z piosenką biesiadną”, która odbyła się w Domu Dziennego Pobytu na oś. Pomorskim. Na wspólnym śpiewaniu spotkali się seniorzy z całego miasta. Na zakończenie Tygodnia Seniora 09.10.2005 roku w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbył się bal, na którym bawiło się 200 Seniorów
z naszego miasta oraz lubuskich gmin. Cenę biletu ustalono na kwotę 30 zł od osoby.
Prowadzona przez Centrum świetlica socjoterapeutyczna obchodziła jubileusz 10 – lecia. Z tej okazji przygotowano uroczystość, w której udział wzięło 60 – cioro byłych
i obecnych wychowanków świetlicy. W 2005 roku do świetlicy uczęszczało 39 dzieci
w wieku 7-13 lat. Zorganizowano ferie zimowe dla 30 wychowanków i ich rodzeństwa. Otrzymano na to dofinansowanie z Urzędu Miasta w wysokości 1.500 zł, a całkowity koszt wyniósł 5.509 zł. W miesiącu sierpniu zorganizowano półkolonie dla 30 dzieci. Otrzymano na to dofinansowanie z Urzędu Miasta w wysokości 2.000 zł, natomiast całkowity koszt wyniósł 7.971 zł. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wyjazd na 3 dni do Kudowy Zdrój. Całkowity koszt wycieczki to 6.425 zł. Dzięki Pomocy finansowej MOPS dzieci wyjechały na dwutygodniowy, letni wypoczynek nad morze. Dzięki otrzymanych środków w wysokości 11.000 zł na realizację programu przeciwalkoholowego od Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zorganizowano ferie zimowe i półkolonie letnie.
Z usług pralniczych w ciągu roku korzysta około 22 osób.
W roku 2005 zainstalowano klimatyzację w sali stołówki. Wymieniono drzwi wejściowe i wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych do Domu Dziennego Pobytu na os. Pomorskim. Kupiono lampę antydepresyjną dla podopiecznych korzystających z placówek oraz zmywarkę do naczyń do DDP na os. Pomorskim. Dokonano bieżących napraw i konserwacji sprzętu gastronomicznego, ponadto wymieniono kilka metrów nawierzchni chodnikowych na terenie obiektu przy ul. Witebskiej. W Domu Dziennego Pobytu na ul. Reja wymieniono szafy w pokoju spełniającym funkcje szatni i w pokoju zajęć cichych. Uzupełniono wyposażenie w naczynia i garnki we wszystkich 3 stołówkach. Zakupiono materiały i sprzęty do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Domach Dziennego Pobytu.
W ramach usług zdrowotnych poza bieżącymi badaniami zaszczepiono wszystkich pracowników przeciwko grypie.


2. Budżet Noclegowni dla Bezdomnych Osób imienia Ojca Stefana Modesta Glorieux
w Zielonej Górze w 2005 roku wynosił 426.092,00 zł. Noclegownia posiada 104 miejsca noclegowe. Łącznie w 2005 roku udzielono 29.611 noclegów, średnio jednej nocy nocowało 81 osób. Noclegownia zapewnia jeden gorący posiłek w „Caritasie” oraz daje możliwość przygotowania śniadań i kolacji w pomieszczeniach kuchennych znajdujących się w budynku Noclegowni (chleb jest dostarczany codziennie). W okresie Świąt Bożego Narodzenia
i Wielkanocy organizowany jest poczęstunek składający się z tradycyjnych, świątecznych potraw i sponsorowany niemal w całości przez życzliwych, wspaniałomyślnych ludzi i firmy. Noclegownia czynna jest w godzinach od 18:00 wieczorem do 8:00 rano, z wyjątkiem okresu od 1 listopada do 31 marca, kiedy to otwarcie następuje o 16:00 a zamknięcie o 10:00 rano.
Z usług Noclegowni w 2005 roku korzystało:
· · 72 osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym (od 51 lat),
· · 62 osoby w wieku od 41 do 50 lat,
· · 29 osób w wieku od 31 do 40 lat,
· · 29 osób w wieku od 19 do 30 lat,
· · 11 osób (do 18 lat).
Przyczyną bezdomności w większości przypadków jest:
niedostosowanie społeczne, eksmisja z zajmowanego dotychczas lokalu, wymeldowanie przez rodzinę w czasie pobytu w zakładzie karnym, wyrzucenie przez rodzinę z powodu nadużywania alkoholu lub narkotyków, wyrzucenie przez rodzinę z powodu choroby psychicznej, opuszczenie domu rodzinnego z powodu narosłych konfliktów, wymeldowanie decyzją administracyjną, spalenie mieszkania, z powodu niskich (lub braku) dochodów pozbawienie możliwości korzystania z wynajmowanego pokoju, czy mieszkania, niewydolność placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych (brak mieszkań chronionych dla wychowanków), niektórzy (bardzo nieliczni) wybrali taki styl życia – wieczna wędrówka.
W 2005 roku 6 podopiecznych otrzymało mieszkanie z zasobów komunalnych, 2 osoby umieszczono w Domach Pomocy Społecznej, 15 osób wynajęło mieszkanie, do swoich rodzin powróciły 22 osoby, do zakładów karnych trafiły 2 osoby,
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Pogotowiu Opiekuńczym umieszczono 1 osobę,
4 osoby zmarły.


IV. Rodziny zastępcze

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych w 2005 roku wynosiła 2.169.463,31 zł. W skład niej wchodziła miesięczna pomoc pieniężna dla 144 rodzin zastępczych, w których przebywało 224 dzieci. Na terenie miasta w 2005 r. funkcjonowało 7 zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, które zapewniły opiekę 40 dzieciom, z czego 1 rodzina przekształciła się w zawodową wielodzietną rodzinę zastępczą, w której przebywa 5 dzieci do uzyskania pełnoletności.
Środki finansowe łącznie na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych w ramach umów zleceń wyniosły 190.690,31 zł.
W minionym roku przeszkolono 8 nowo powstałych, spokrewnionych rodzin zastępczych na terenie miasta Zielona Góra. Również, w ramach podpisanego porozumienia między Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim zostało przeszkolonych 13 funkcjonujących rodzin zastępczych z powiatu zielonogórskiego
W ramach realizacji programu powiatowego pomocy dziecku i rodzinie na terenie miasta Zielonej Góry w 2005 roku kontynuowany był program „Mój Przyjaciel”, który kierowany jest bezpośrednio do dzieci w wieku do 15 lat, umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zadaniem programu jest uzupełnianie i wspieranie działań rodziny zastępczej w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Pomocą rodzinie zastępczej służy pełnoletni wolontariusz, który opiekuje się dzieckiem, wspiera je w nauce czy spędza razem z nim wolny czas. Udział w programie wzięło 20 dzieci. Dla dzieci zorganizowano m.in. imprezy okolicznościowe takie jak: Dzień Dziecka, Mikołajki. Natomiast dla 5 wolontariuszy
w ramach gratyfikacji opłacono kurs wychowawcy kolonii.
Ponadto, w ramach współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim w 2005 roku ze stałej pomocy edukacyjnej studentów skorzystało 16 dzieci z rodzin zastępczych.
W ramach posiadanych środków finansowych udzielono pomocy pełnoletnim wychowankom z rodzin zastępczych. W ramach usamodzielnienia, na ogólną kwotę 313.177,20 zł, z czego:
· · 274.759,50 zł przeznaczono na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla
59 wychowanków,
· · 9.239,70 zł przeznaczono na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 wychowanków,
· · 29.178 zł przeznaczono na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla
6 wychowanków.
W ramach zawartych z innych powiatami porozumień i umów, w 2005 roku wydano 222.205,57 zł na finansowanie wydatków na 25 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza Zielona Górą.


V. Zasiłki i pomoc w naturze

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydano w 2005 roku 2.875.218,32 zł. Pomocą objęto 3.527 rodzin. Środki przeznaczono na:
· zasiłki na leki dla 363 środowisk na kwotę 45.946,95 zł,
· zasiłki na przybory szkolne dla 155 środowisk na kwotę 22.638,83 zł,
· zasiłki na opał dla 462 środowisk na kwotę 97.380,00 zł,
· dożywianie 1506 dzieci na kwotę 463.803,96 zł,
· zasiłki na dopłatę do obiadów dla 88 osób dorosłych na kwotę 77.641,03 zł,
· wydatki mieszkaniowe (czynsz, energia) dla 876 środowisk na kwotę 304.207,60 zł,
· zasiłki na cele bytowe dla 1580 rodzin na kwotę 442.367,96 zł,
· opłata za przedszkola i żłobki dla 29 dzieci na kwotę 41.391,54 zł,
· zasiłki samorządowe dla niepełnosprawnych 22 dzieci na kwotę 70.173,00 zł,
· zasiłki na cele specjalne dla 319 środowisk na kwotę 47.085,13 zł,
· zasiłki okresowe dla 1917 środowisk na kwotę 1.069.997,05 zł,
· kolonie letnie dla dzieci podopiecznych (285 dzieci) na kwotę 143.733,00 zł,
· sprawienie 12 pogrzebów na kwotę 46.352,27 zł.
W ramach zawartych umów na realizację zadania oraz w ramach budżetu Centrum Usług Opiekuńczych żywiono 891 osób dorosłych.
W 2005 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 15.249 decyzji administracyjnych dotyczących przyznania pomocy bądź jej odmowy, oraz 484 skierowania dla osób korzystających z wypożyczalni sprzętu ortopedycznego.


VI. Pomoc socjalna

Do niewymiernych działań, jakie są podejmowane w codziennej współpracy z kientami Ośrodka, jest szeroko rozumiana praca socjalna, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Pracownicy socjalni prowadzą systematycznie indywidualną pracę z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, uzależnionymi, długotrwale bezrobotnymi itp.. Opiera się ona o kontrakt socjalny oraz edukację. Ponadto w ośrodku prowadzona jest specjalistyczna grupa edukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu. Zatrudniony konsultant do spraw rodziny (pedagog na ½ etatu) prowadzi terapię indywidualną z rodzinami wieloproblemowymi. Natomiast radca prawny udziela porad prawnych dla klientów ośrodka w zakresie: spraw alimentacyjnych, rozwodowych, mieszkaniowych itp..
Stałym elementem w pracy pracowników socjalnych jest współpraca z: sądami, kuratorami sądowymi, Komisją d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień, policją, pedagogami szkolnymi, Caritas, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Wydziałem Świadczeń Rodzinnych – Urzędu Miasta itp..
W 2005 r., jako element pracy socjalnej, wdrożono projekt socjalny „Szansa” przy współpracy z Centrum Informacjii i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. W ramach tego projektu prowadzone są szkolenia na temat aktywnych technik poszukiwania zatrudnienia celem których jest przeciwdziałanie biernej postawie klientów w poszukiwaniu zatrudnienia, przełamanie bariery nieufności wobec instytucji wspierających w tym zakresie. W 2005 r. projektem objęto 34 osoby, w tym 17 osób usamodzielnoło się a u 6 osób zaobserwowano poprawę funkcjonowania, tj. wzmożenie aktywności w obszarze zawodowym.
Długotrwałe bezrobocie, trudna sytuacja ekonomiczna osób objętych pomocą społeczną rzutuje na zwiększenie osób wymagających szczególnego wsparcia. W ostatnim czasie obserwujemy rosnącą ilość zgłoszeń osób samotnych, których zachowanie stwarza zagrożenie dla własnego życia i zdrowia oraz nieprawidłowo funkcjonujących w środowisku. Procedura skierowania takich osób na leczenie lub do domów pomocy społecznej jest długotrwała i wymaga dużego zaangażowania pracowników socjalnych. W 2005 r. do Sądu Rejonowego skierowano 16 wniosków o wydanie postanowienia na umieszczenie w domach pomocy społecznej bez zgody osoby kierowanej oraz 11 wniosków o objęcie leczeniem psychiatrycznym. Obserwujemy też rosnącą liczbę rodzin, których niewydolność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych powoduje kierowanie wniosków do Sądu.W 2005 r. skierowano 23 wnioski o ustalenie sytuacji małoletnich dzieci.


VII. Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano w 2005 roku kwotę 2.532.939,31 zł. Kwota ta stanowiła wynagrodzenia osobowe pracowników (66,36 etatów) oraz pochodne od wynagrodzeń i bieżącą działalność Ośrodka.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wykonanie planu w roku 2005, w rozbiciu na poszczególne zadania, na które przeznaczono środki PERON:
Zarząd PFRON przekazał w roku 2005 dla miasta Zielona Góra środki finansowe
w wysokości 2.621.024 zł. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Z tej kwoty wyodrębniono środki na zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne – 6.009 zł. oraz zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.073.120 zł.
Wykonanie planu finansowego, w rozbiciu na zadania przedstawia się następująco:
Lp. Nazwa zadania Limit środków finansowych Wykonanie planu % wykonania
1. 2. Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne.Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych. 6.009 zł. 5.000 zł. 4.329 zł. 4.464 zł. 72,04 89,28
Razem: rehabilitacja zawodowa 11.009 zł. 8.793 zł. 79,87
3. 4. 5. 6. 7. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania wtz.Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 1.073.120 zł. 600.000 zł. 465.543 zł. 46.658 zł. 424.694 zł. 1.073.120 zł. 593.064 zł. 465.539 zł. 46.658 zł. 424.672 zł. 100,00 . 98,84 99,99 100,00 99,99
Razem: rehabilitacja społeczna 2.610.015 zł. 2.603.053 zł. 99,73
Razem: rehabilitacja zawodowa i społeczna 2.621.024 zł. 2.611.846 zł. 99,65

Z przyznanych przez Zarząd PFRON w roku 2005 środków w kwocie 2.621.024 zł. wykorzystano 2.611.846 zł., co stanowi 99,65% planu.
Lepsza realizacja planu wystąpiła w wykorzystaniu środków z zakresu rehabilitacji społecznej – 99,73% planu, gorsza realizacja w rehabilitacji zawodowej – 79,87%.
Niepełne wykorzystanie środków w pozycji – zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne wynika z faktu, że wysokość planowanych środków ustalana jest na podstawie inwentaryzacji umów zawartych z pracodawcami, wykonanie natomiast jest uzależnione od faktycznie poniesionych kosztów przez pracodawcę. Nie ma możliwości przesunięcia tych środków
na inne zadania.
Na finansowanie szkoleń i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych, organizowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano środki
w wysokości 5.000 zł. Urząd przeszkolił łącznie 6 osób niepełnosprawnych, koszty ukończonych szkoleń – 4.464 zł., tj. 89,28 % planu.
Na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (3 wtz dla 80 uczestników) PFRON zabezpieczył środki w wysokości
1.073.120 zł. Organizatorom warsztatu przekazano wszystkie środki, plan wykonano w 100%.
Na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych zaplanowano środki w wysokości 600.000 zł. Wpłynęły wnioski o dofinansowanie 1.150 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, przyznano dofinansowanie dla 1.090 osób i ich opiekunów, w związku z rezygnacjami zgłoszonymi
w miesiącu grudniu wypłacono dofinansowanie dla 1.024 osób wraz z opiekunami na kwotę 593.064 zł. Wykonano plan w 98,84%.
Na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych zaplanowano środki w wysokości 465.543 zł. Wpłynęły 52 wnioski
na kwotę 526.840 zł. Przyznano i wypłacono 40 dofinansowań na łączną kwotę 465.539 zł. (99,99%), z tego: 35 dofinansowań na kwotę 455.439 zł. na likwidację barier architektonicznych, 3 dofinansowania na kwotę 7.820 zł. na likwidację barier
w komunikowaniu się i 2 dofinansowania na kwotę 2.280 zł. do likwidacji barier technicznych.
Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w wysokości 46.658 zł. Wpłynęły 24 wnioski na kwotę 69.008 zł. przyznano 20 dofinansowań, wypłacono także 20 na kwotę 46.658 zł.(100,00%).
Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze wpłynęło 620 wniosków na kwotę 466.133 zł. od osób fizycznych
oraz 2 wnioski na kwotę 13.000 zł. od osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej. Przyznano łącznie 579 dofinansowań na kwotę
424.694 zł., wypłacono 579 dofinansowań na kwotę 424.672zł. (99,99%).
Reasumując – w 2005r. wykorzystano środki w 99,65%. Najniższe wykonanie planu nastąpiło w pozycjach, na realizację których Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma wpływu, tj. zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
i składek na ubezpieczenie społeczne oraz finansowanie kosztów szkolenia
i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.


VIII. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Przyznane dodatkowe środki od Wojewody w rozdziale 85220 w kwocie 56.250,00 zł zostały wykorzystane przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka na:
· poradnictwo specjalistyczne w kwocie 11.150,00 zł,
· wymianę i uzupełnienie wyposażenia, tj. zakup mebli, sprzętu AGD i wymianę wykładziny w kwocie 9.900,00 zł,
· zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27.600 zł,
· zakup usług remontowych w kwocie 7.600,00 zł.


IX. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy

Na funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego Zielonej Górze wydano
w 2005 roku kwotę 245.323,00 zł. Kwota ta stanowiła utrzymanie Ośrodka oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników. Do głównych kategorii działań należały:
· postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzono poprzez rozmowy informacyjne, rozmowy diagnostyczne, badania psychologiczne, wywiady środowiskowe, analizę wymaganej procedurą dokumentacji, badanie i opiniowanie psychologiczne na zapotrzebowanie sądów, szkolenie wg programu PRIDE i spotkania grupowe kandydatów,
· szkolenia – programem PRIDE przeszkolono 53 osoby (25 par + 3 osoby samotne), wydano 51 zaświadczeń kwalifikacyjnych, przeprowadzono 3 edycje szkolenia: zimowa – 16 osób, wiosenna – 19 osób, jesienna – 18 osób, zorganizowano Spotkania Grupowe przeznaczone dla kandydatów na rodziny adopcyjne (przeszkolono 70 osób), szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, dodatkowe spotkania indywidualne kandydatów z pracownikami Ośrodka Adopcyjno -Opiekuńczego (są to np. osoby wymagające wolniejszego tempa pracy ze względu na niskie wykształcenie),
· współpraca z instytucjami powiatowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi: udział w komisjach rekwalifikacyjnych w PPO i DDZ, kontakt
z pedagogami szkolnymi z inicjatywy Ośrodka, szkoły lub przedszkola gdzie uczęszczają dzieci z rodzin zastępczych bądź adopcyjnych, udział w naradach
i spotkaniach w placówkach, współpraca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
· wizyty z kandydatami na rodziców adopcyjnych i zastępczych – obserwacja kontaktu, spotkania z grupą wsparcia dla opiekunek pogotowia rodzinnego na terenie Ośrodka, trzy pogotowia rodzinne zostały przekształcone w zawodowe rodziny wielodzietne (Zielona Góra – 2, Żagań – 1), reprezentowanie dzieci przed sądem (opieka prawna),
· wdrożono program videotreningu ze środków przeznaczonych przez Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którym objęto kolejne 2 rodziny zastępcze niewydolne wychowawczo,
· zorganizowano pomoc studentów – wolontariuszy dla dzieci w wieku szkolnym
z pogotowi rodzinnych i rodzin zastępczych oczekujących takiej pomocy,
· udzielono porad wielu rodzinom biologicznym – ogółem 51 w tym 45 rodzin
z Zielonej Góry,
· rozmowy terapeutyczne – ogółem 78,
· obserwacja przebiegu kontaktu z dziećmi przebywającymi w pogotowiu rodzinnym – 65,
· rozmowy z kobietami w ciąży przed podjęciem ostatecznej decyzji pozostawienia dziecka w szpitalu – 3,
· praca z rodziną naturalną dzieci przebywających poza rodziną własną (konferencja grup rodzinnych, wprowadzenie wolontariuszy do rodzin zastępczych spokrewnionych),
· utworzono grupę szkoleniowo – wspierającą dla rodzin adopcyjnych i zastępczych mających dzieci w wieku dojrzewania,
· współpraca z sądami rodzinnymi – sporządzanie opinii psychologiczno – pedagogicznej dla potrzeb sądów, występowanie z wnioskiem o uregulowanie sytuacji prawnej dzieci zakwalifikowanych do różnych form opieki rodzinnej, pełnienie funkcji opiekunów prawnych w sprawach o przysposobienie, stawiennictwo w sądach w roli biegłych, opiekunów prawnych w sprawach opiekuńczych, współpraca
z Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno – Konsultacyjnym w zakresie rozpoznawania sytuacji dzieci i celowości umieszczania ich w zastępczych środowiskach rodzinnych,
· współpraca z resortem zdrowia: z oddziałami noworodkowymi zgłaszającymi dzieci zagrożone odrzuceniem, poradniami specjalistycznymi w zakresie sporządzania epikryzy lekarskiej dzieci przygotowywanych do zmiany środowiska rodzinnego
i zgłaszanych do Banku Informacji o Dzieciach, konsultacje dotyczące stanu zdrowia dzieci kierowanych do adopcji czy rodzin zastępczych, inicjowanie badań specjalistycznych w zależności od potrzeb zgłaszanych przez opiekunki
w pogotowiach rodzinnych,
· upowszechnianie informacji o działalności Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.
W ramach obchodów Dnia Edukacji zorganizowano wyjazdowe szkolenie pracowników.


X. Pozostała działalność

1. W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował kwotą 1.398.844,75 zł i zlecił, w drodze otwartego konkursu ofert, realizację następujących zadań:

· prowadzenie Klubu Seniora dla osób samotnych i starszych przez Caritas przy parafii św. Józefa Oblubieńca,
· prowadzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 16 roku życia, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, przez Spółdzielnię „Rehabilitacja”,
· prowadzenie Magazynu Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej przez Caritas przy
ul. Dworcowej 21,
· prowadzenie Klubu Seniora przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
· prowadzenie Klubu dla osób słabowidzących i niewidomych przez Polski Związek Niewidomych,
· prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przez Polski Czerwony Krzyż dla 30 dzieci,
· prowadzenie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży dla 30 dzieci, świetlica zapewnia: pomoc w nauce, kształtowanie prawidłowych wzorców, zagospodarowanie wolnego czasu, zapobieganie patologiom społecznym, profilaktyka w zakresie dysfunkcji społecznych (alkohol, narkotyki),
· przeciwdziałanie skutkom patologii społecznych występujących w rodzinie – praca profilaktyczna i terapeutyczna z dziećmi w świetlicy „Grota” prowadzonej przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, program „OTO JA” dla 20 dzieci,
· prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka, w którym prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo i schronienie dostępne całą dobę dla ofiar przemocy w rodzinie, średnio 16 osób miesięcznie,
· prowadzenie świetlicy profilaktyczno – terapeutycznej dla 23 dzieci z rodzin ubogich materialnie, dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami. Świetlicę prowadził Polski Komitet Pomocy Społecznej, który zapewniał: opiekę wychowawczą, dożywianie dzieci, pomoc w nauce, zajęcia socjoterapeutyczne, edukację z zakresu profilaktyki uzależnień, utrzymywanie kontaktów z rodziną i szkołą dziecka,
· prowadzenie 9 świetlic profilaktyczno – wychowawczych dla 260 dzieci i młodzieży
z rodzin ubogich materialnie, dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami. Świetlice prowadził Caritas i zapewniał: opiekę wychowawczą, dożywianie dzieci, pomoc w nauce, naukę umiejętności życia w grupie, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń osobowościowych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, przekazywanie informacji o szkodliwości środków uzależniających, oraz prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 2,5 lat do 5 lat. Maksymalna liczba dzieci w oddziale przedszkolnym to 20 osób. Podstawowe formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym to: zabawa, czynności samoobsługowe, dyżury, zajęcia tematyczne, spacery, wycieczki, uroczystości,
· zapewnienie przez Caritas codziennie, przez 7 dni w tygodniu ciepłego posiłku (gorąca zupa i chleb) dla 535 bezdomnych, ubogich oraz dotkniętych problemem alkoholowym z miasta Zielona Góra,
· zapewnienie prze Polski Komitet Pomocy Społecznej gorących posiłków (dwudaniowe obiady) dla 100 osób, które nie są w stanie lub nie mają warunków na przygotowanie sobie gorącego posiłku przez 5 dni w tygodniu, udzielenie pomocy
w formie niezbędnego ubrania, całodzienny pobyt w Klubie Seniora dla osób samotnych z terenu miasta Zielona Góra,
· w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” ze środków pochodzących
z budżetu Wojewody zapewnienie przez Polski Komitet Pomocy Społecznej codziennie przez 7 dni w tygodniu gorącego posiłku dla 62 osób, oraz zakup paczek żywnościowych dla 162 osób objętych pomocą w formie gorącego posiłku,
· świadczenie usług socjalnych dla osób samotnych, starszych, długotrwale chorych, niepełnosprawnych oraz rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i wielodzietnych, a także rodzin z problemem uzależnień poprzez prowadzenie przez Caritas Centrum Wolontariatu,
· prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin ubogich materialnie dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami przez Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej ”Trzeźwość”,
· prowadzenie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej dla 25 dzieci skazanych gdzie rodziny dotknięte są różnymi patologiami, a przede wszystkim ubóstwem i bezrobociem przez Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”,

Również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano program dożywiania dzieci w szkołach. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Wojewody i w 2005 roku wyniosły 288.955 zł w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”.


Zadania zlecone
I. Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Domu Samopomocy w Zielonej Górze przy ul.Witebskiej otrzymał z budżetu wojewody środki w wysokości 142.395,78 zł., które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na utrzymanie Domu. Do placówki uczęszczało średnio 33 osoby. Większość uczestników to chorzy psychicznie z rozpoznaniami schizofrenii lub zespołów pokrewnych. Wszyscy uczestnicy korzystają z różnych form terapii zajęciowej, w zależności od zainteresowań i zdolności. Raz w tygodniu odbywają się sesje grupowe terapii przy wykorzystaniu różnych technik terapeutycznych, prowadzony jest też relaks przy muzyce. W zależności od potrzeb prowadzone są też treningi umiejętności społecznych. Osoby te również aktywnie uczestniczą w imprezach integracyjnych. Placówka współpracuje ze szkołami i przedszkolami. Organizowane są imprezy okolicznościowe.Prowadzona jest też terapia dla rodzin uczestników.


II. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe
wydatkowano w 2005 roku kwotę 148.000 zł.


III. Zasiłki i pomoc w naturze
W 2005 r. wypłacono zasiłki stałe dla 631 osób na kwotę 1.860.000 zł.


IV. Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1. W Pogotowiu Opiekuńczym wydano w 2005 roku kwotę 22.099,66 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Pogotowia.


Potrzeby pomocy społecznej.


1. Przystąpienie w 2006 r. do opracowania programu profilaktyki i opieki nad dzickiem i rodziną.
2. Rozszerzenie zakresu prowadzonej pracy socjalnej z osobami i rodzinami objętymi wsparciem pomocy społecznej poprzez dodatkowe zatrudnienie dwóch pracowników socjalnych.
3. Stworzenie pełnego poradnictwa specjalistycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
4. Zwiększenie dofinansowania do placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego (świetlice) w celu wspierania funkcji opiekuńczych rodziny i uczestnictwa rodziców lub opiekunów dziecka w działaniach wychowawczych organizowanych w tych placówkach.
5. Modernizacja pawilonów mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.
6. Zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków z Centrum Usług Opiekińczych do dziennych domów pomocy.Zielona Góra, dnia 7 marca 2006 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-03-28 08:37:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-03-28 08:38:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-03-28 08:38:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja z realizacji zadań
w zakresie pomocy społecznej
w roku 2006

W 2006 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze objął pomocą socjalną i finansową 4.196 rodzin zamieszkałych na terenie miasta Zielona Góra. Pomocy finansowej udzielono 3.439 rodzinom. Ogółem pomocy udzielono 10.027 osobom, co stanowiło około 8,4% mieszkańców w rejonie działania Ośrodka.
W stosunku do 2005 roku liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej zmniejszyła się o 152 rodziny. Jest to wynik zwiększającej się aktywności zawodowej osób dotychczas korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Podejmowane są prace interwencyjne, osoby długotrwale bezrobotne uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Centrum Integracji Społecznej. W 2006 roku 67 osób uczestniczyło w szkoleniach CIS, cykl szkoleń ukończyło 40 osób, w tym stałą pracę uzyskały 34 osoby, 14 osób nadal kontynuuje zajęcia.

Zaplanowano wydatki na pomoc społeczną w 2006 roku w wysokości 30.077.196 zł,
w tym:

Plan Wykonanie Różnica
Zadania własne 27.542.464,00 27.500.698,89 41.765,11
Zadania zlecone 2.534.732,00 2.520.756,03 13.975,97

Przyczyną niewykorzystania planu w 2006 roku było:

Zadania własne:

· W Centrum Usług Opiekuńczych pozostało 3.552,97 zł. Powyższa kwota pochodzi
z wynagrodzeń bezosobowych, ponieważ nie zawarto nowych umów zleceń
z opiekunkami, których brakuje na rynku pracy,
· W Noclegowni pozostała kwota 1.877,55 zł,
· W Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów pozostała kwota 1.722,39 zł na składkach na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.
· W rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” pozostało 0,17 zł,
· W rozdziale rodzin zastępczych nie wykorzystano kwoty 41,87 zł na wynagrodzeniach od umów zleceń,
· W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze” pozostało 33.172,86 zł na zasiłkach okresowych, których wysokość jest ustawowo określona. Ponieważ przy planowaniu środków nie można precyzyjnie ustalić liczby osób kwalifikujących się do pomocy
w formie zasiłków okresowych z jednoczesnym określeniem wysokości świadczenia,
· W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nie wykorzystano 1.383,03zł. Kwota pozostała na składkach na ubezpieczenia społeczne.
· W rozdziale „Pozostała działalność” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej niewykorzystana kwota to 14,27 zł.

Zadania zlecone

· W rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia” Środowiskowy Dom Samopomocy nie wykorzystał kwoty 2,62 zł,
· W rozdziale 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” pozostała kwota 7.405,35 zł ze składek zdrowotnych dla wychowanków Pogotowia Opiekuńczego. Niewykorzystane środki finansowe przekazano do Urzędu Miasta. W Pogotowiu Opiekuńczym nie można precyzyjnie ustalić ilości ubezpieczonych wychowanków, ponieważ: 
- w ciągu roku wychowankowie są usamodzielniani, wracają do rodzin naturalnych, są kierowani do innych placówek, w formie interwencyjnej występuje rotacja dzieci,
-wychowankowie podejmujący naukę w zasadniczych szkołach zawodowych
i odbywający praktyki zawodowe są ubezpieczani przez pracodawcę,
- w niektórych przypadkach dzieci są ubezpieczane z racji pracy zarobkowej rodziców.
Niewykorzystane środki finansowe w rozdziale 85156 § 4130 nie można przeznaczyć na inne zadania. Należy je w całości oddać do budżetu Miasta, w określonym terminie, co w tym roku uczyniono.
· W rozdziale 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” nie wykorzystano 6.568 zł, ponieważ nie wszystkie wnioski zostały uwzględnione do wypłaty zasiłków celowych dla gospodarstw rolnych w związku z suszą 2006.Wykonanie budżetuI. Placówki opiekuńczo – wychowawcze


1. Na działalność Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze przeznaczono w 2006 roku kwotę 2.685.319,35 zł. Pogotowie jest placówką zapewniającą całoroczną i całodobową opiekę dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej. Pełni wobec nich funkcję: interwencyjną, socjalizacyjną i edukacyjną.
Placówka posiada bazę lokalową, zapewniając opiekę 60 wychowankom. Oprócz dzieci przebywających w placówce w trybie opiekuńczym, są osoby kierowane w myśl ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz obcokrajowcy kierowani do placówki na podstawie postanowień sądów, w oparciu o art. 569§2 kpc w związku z art. 755 kpc
i Konwencją o Prawach Dziecka. W rzeczywistości z uwagi na działalność interwencyjną
w Pogotowiu Opiekuńczym przebywało średnio 58 dzieci.
Realizując potrzeby całkowitej opieki nad dziećmi usamodzielniono 6 wychowanków. Zadania związane z usamodzielnieniem wychowanków wymagały odpowiednich procedur, które zostały opracowane i wdrożone w oparciu o kompetencje zawodowe i dotychczasowe doświadczenia w pracy z młodzieżą. Koncepcja pracy to indywidualne programy usamodzielnień, poprzedzone diagnozą i doborem realizatorów programu (wychowawca, pedagog, pracownik socjalny). Wszystkie programy usamodzielnień były tworzone
z udziałem zainteresowanych wychowanków. Plan podejmowanych w założeniach działań obejmował płaszczyznę zawodową, edukacyjną, socjalno – bytową. Wszelkie działania kierowane były na rozwijanie umiejętności umożliwiających pozytywne przystosowanie, radzenie sobie z zadaniami rozwojowymi i trudnościami dnia codziennego, naukę podejmowania decyzji, radzenia sobie z lękiem i stresem, umiejętności społecznych, stawiania sobie celów życiowych, samokontroli.


Statystyka przyjęć wychowanków przedstawia się następująco:

Wychowankowie PO przyjęci w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

W trybieinterwencyjnym W trybie opiekuńczym W trybie opiekuńczym obcokrajowcy ogółem
28 22 6 56


Pochodzenie wychowanków przyjętych do PO
w okresie 01.01.2006- 31.12.2006r.

Powiat grodzki Zielona Góra Powiat ziemski Zielona Góra Inne powiaty obcokrajowcy ogółem
22 3 25 6 56Wychowankowie PO usamodzielnieni w 2006r.

powrócili do rodziny naturalnej założyli własne gospodarstwo skreśleni wskutek długotrwałej ucieczkipo ukończeniu 18r.ż. ogółem
4 2 1 7


Jednym z ważniejszych zadań placówki jest podejmowanie działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej. Z uwagi na fakt, że dzieci i młodzież kierowana do placówki, to osoby z rodzin dysfunkcyjnych, często z problemem alkoholowym, praca z rodzinami naturalnymi to wielkie wyzwanie dla pracowników. Wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego w większości uczęszczają do szkoły podstawowej (15 osób) i do gimnazjum (20 osób), która znajduje się na terenie placówki. Młodzież również uczęszcza do szkół zlokalizowanych na terenie miasta (25 osób). Wychowankowie zaopatrzeni są w podręczniki
i pomoce dydaktyczne w stopniu dobrym. W większości posiadają osobiste komplety potrzebne do realizacji zajęć dydaktycznych.
W 2006 roku w placówce w ramach realizacji „Etapowego planu dochodzenia do standardów” dokonano remontów polegających na stworzeniu aneksów kuchennych w grupach wychowawczych, wyremontowano również łazienki i pokoje sypialne.
Przeprowadzono dalszą część prac w zakresie termoizolacji budynku. Ściany internatu zostały ocieplone i budynek otrzymał nową elewację.
Wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego objęci są opieką medyczną. W 2006 roku udzielono 1899 porad pielęgniarskich. W poradniach u lekarzy specjalistów skonsultowano ogółem 125 przypadków. Wykonano 29 analiz laboratoryjnych, 15 badań EKG, sześć badań USG raz pięć badań USG serca. Z zabiegów w Zakładzie Fizykoterapii skorzystał
1 wychowanek. W zakładzie optycznym wykonano 6 par okularów korekcyjnych oraz wiele bieżących napraw uszkodzonych okularów. W szpitalu przebywało czworo wychowanków,
w sanatorium przebywało troje dzieci. Wykonano 180 testów do wykrywania środków psychoaktywnych. Najczęściej występujące problemy zdrowotne wśród dzieci to:
- przewlekłe stany zapalne górnych dróg oddechowych,
- próchnica zębów,
- wady postawy.
W ramach działalności opiekuńczo – wychowawczej w placówce prowadzone są między innymi następujące przedsięwzięcia:
· na rzecz profilaktycznych uzależnień od środków psychoaktywnych,
· w obszarze pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
· w ramach spędzenia wolnego czasu – np. zajęcia sportowe Klub Sportowy „Lider”,
· organizacja X Przeglądu Muzycznego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Województwa Lubuskiego,
· kiermasze okolicznościowe,
· akcja „Pocztówki za złotówki” – trwa od siedmiu lat pod patronem Stowarzyszenia „Nasze Dzieci” oraz Gazety Wyborczej.
Realizacja różnorodnych działań profilaktycznych podejmowanych w Pogotowiu Opiekuńczym ma na celu uchronienie wychowanków przed patologicznymi zachowaniami.
Dotację w wysokości 78.000 zł otrzymaną z budżetu państwa Pogotowie Opiekuńcze przeznaczyło na zakup wyposażenia (umeblowanie czterech nowo powstałych pomieszczeń sypialnych, wyposażenie do aneksów kuchennych) oraz na remont łazienek i sanitariatów.

W Pogotowiu Opiekuńczym wydano w 2006 roku kwotę 22.594,65 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Pogotowia.2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wydano 199.993,61 zł na usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym dla osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 2 wychowanków w kwocie 11.425,00 zł, natomiast 42 wychowanków pobierało miesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, na którą wydatkowano 173.520,00 zł, zaś 4 przyznano pomoc rzeczową na zagospodarowanie, na co przeznaczono 15.048,61 zł.
W ramach zawartych z innymi powiatami porozumień i umów, w 2006 roku wydano 581.681,87 zł na finansowanie wydatków na utrzymanie 27 dzieci umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.II. Domy Pomocy Społecznej


1. W 2006 roku kwotę 1.326.475,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Zielonej Góry. Skierowanych zostało 65 osób.
2. Budżet Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Słowackiego w 2006 roku wynosił 4.377.631 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 2.400.000 zł. Zgodnie z programem naprawczym wykonano remont pomieszczeń Domu, oraz kuchni. Dotację otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 50.000 zł przeznaczono na zakup zestawu hydroforowego i niezbędnego wyposażenia kuchni (zlewozmywaki, obieraczki do jarzyn).
Koszt utrzymania jednego mieszkańca wyniósł 2.400 zł miesięcznie. W ciągu roku odeszło 8 osób, 7 osób zmarło a 1 osoba przeszła do Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich. W ciągu roku przyjęto 4 osoby, w tym 3 osoby na nowych zasadach, 1 osoba przeniosła się do DPS Koło (uprawniona do dotacji z budżetu państwa). Stan na dzień 31.12.2005 roku wyniósł 72 osoby a na dzień 31.12.2006 roku 68 osób. Średnia wieku mieszkańców Domu wyniosła 78 lat.
Poszczególne przedziały wiekowe przedstawiają się następująco:
od 41 – 60 lat 5 osób
od 61 – 74 lat 14 osób
od 75 i więcej 49 osób
W ramach imprez kulturalno – oświatowych zorganizowano:
· spotkania muzyczne w wykonaniu dzieci ze Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze,
· koncerty, występy okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca
w wykonaniu dzieci ze szkół i przedszkoli,
· odbyły się Jasełka w wykonaniu dzieci z Ochli, Kaźli, i Kiełpina,
· odbył się pokaz rękodzieła ze Stowarzyszenia Twórców Kultury w Zielonej Górze,
· odbyły się Akademie Okolicznościowe w wykonaniu dzieci ze szkół średnich,
· spotkanie z Francuską Piosenką, zorganizowana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze,
· na terenie Domu odbyły się imprezy w ogrodzie, majówka, pikniki, ogniska oraz Dzień Pieczonego Ziemniaka,
· zorganizowano bale i zabawy taneczne karnawałowe, walentynkowe, Bal Seniora
i Andrzejki oraz turnieje: szachowy, w tysiąca, turniej gier planszowych, spartakiada,
· zorganizowano wycieczki do Groty Solnej w Zielonej Górze, do Torzymia, Palmiarni, Ochla Skansen, Żar, Cigacic nad Odrą, wycieczki na grzyby i jagody do lasu oraz do miasta z okazji Winobrania,
· z okazji Lubuskiego Dnia Seniora wystąpił zespół Cygański.3. Budżet Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze w 2006 roku wynosił 5.112.551,61 zł. Dom świadczył usługi dla 192 mieszkańców. Koszt utrzymania jednego mieszkańca wyniósł 1.914,00 zł miesięcznie, w ciągu roku zwiększył się do 2.119,00 zł na jednego mieszkańca. Średnia planowana miesięczna odpłatność mieszkańca wyniosła 959,00 zł, Odpłatność mieszkańców (gmina + rodzina) wyniosła 1.872,42 zł, a odpłatność mieszkańców uprawnionych do dotacji 692,28 zł.
Rzeczywista stawka kosztu żywienia za rok 2006 wyniosła 8,55 zł na 1 osobodzień.
W 2006 roku w ramach imprez kulturalno – oświatowych organizowano:
· występy dzieci z przedszkoli i szkół z okazji świąt okolicznościowych, tj. Dnia Babci, Dziadka, Matki, Ojca, Kobiet, Mężczyzn, Tygodnia Seniora, świąt państwowych: 1 Maja, 3 Maja, Uchwalenia Konstytucji, Święta Pracy, Dnia Weterana, Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Wyzwolenia Zielonej Góry,
· wycieczkę krajoznawczą do Międzyzdrojów i okolic,
· wystawę rękodzieła artystycznego „Artyści z Zielonogórskiego Stowarzyszenia Rękodzieła”,
· wyjście do kina, wyjazdy nad jezioro, zbieranie jagód,
· koncerty muzyczne i udziały w Festiwalu Piosenki Mieszkańców DPS woj. Lubuskiego i Wystawa pod nazwą „Kobiety w czasie II Wojny Światowej, która opisała rolę kobiety – żołnierki w czasie wojny.
Dotację w wysokości 145.000 zł otrzymaną z budżetu państwa Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów przeznaczył na zakup wyposażenia do kuchenek podręcznych oraz na remonty (kuchenek podręcznych, korytarza, wykonanie poręczy na klatkach schodowych).
W 2006 roku w Domu w ramach usług remontowych wymieniono rury kanalizacyjne, wykonano remont kominów wentylacyjnych, wymieniono tablice elektryczne i zasilanie dźwigu, naprawa i montaż ogrodzenia, wykonano demontaż montaż 3 okien, zamontowano czujniki przeciwpożarowe w korytarzach w budynkach A, B, C, D, wykonano remont korytarza pawilonu B, wykonano instalację odgromową, usunięto awarię centralnego ogrzewania, zamontowano balustrady ze stali nierdzewnej w pawilonach A, B, C, wymieniono stolarkę drzwiową przeciwpożarową, zamontowano drzwi ewakuacyjne do sali telewizyjnej, wyremontowano pomieszczenia kuchenne. Wykonane zadania poprawiły estetykę Domu, bezpieczeństwo i pozwoliły wykonać część zadań wynikających
z programów naprawczych.
W ramach inwestycji, środki w wysokości 120.000 zł zostały przeznaczone na zadanie „Budowa windy w budynku DPS dla Kombatantów”. W ramach likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, Dom otrzymał dofinansowanie do zadania
w kwocie 52.000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programów naprawczych, na zakup wyposażenia w kwocie 110.500 zł zakupił wannę do kąpieli z wózkiem, krajalnicę, urządzenie wielofunkcyjne do prasowania, formierkę wyrobów kulinarnych, piekarnik elektryczny, wilk do mięsa, suszarkę elektryczną.III. Ośrodki wsparcia


1. Budżet Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze w 2006 roku wynosił
2.203.463,03 zł. W 2006 roku w prowadzonej działalności opiekuńczej w domu chorego, opieką objęto 284 osoby. Wykonano 67.151 efektywnych godzin (bez zwolnień lekarskich
i urlopów) w ciągu roku, co daje średnio 5.596 godziny w miesiącu. Zatrudniono w tym celu 38 etatowych opiekunek (w tym 0,5 etatu na urlopie wychowawczym). Pracownice sprawują opiekę średnio nad 4-5 podopiecznymi dziennie. W roku 2006 cena godziny usług opiekuńczych wynosiła 11 zł. W prowadzonej stołówce wydano w ciągu 12 miesięcy 43.720 obiadów i obsłużono 3.643 osoby. W ciągu miesiąca jest to średnio 174 osób, z czego 29 – to posiłki bezpłatne refundowane przez MOPS, 28 – to obiady pełnopłatne z decyzją, 9 – obiadów w cenie wolnorynkowej bez skierowania, 6 – obiady pracownicze i 102 – to obiady w cenie wsadu do kotła.
Z okazji Świąt Wielkanocnych przygotowano 127 paczek żywnościowych dla podopiecznych o wartości 40 zł każda. Natomiast na Święta Bożego Narodzenia w dniu 23 grudnia poza obiadem wigilijnym przygotowano paczki żywnościowe dla 130 podopiecznych o wartości około 45 zł każda. Tradycyjnie ufundowano wszystkim podopiecznym upominki
z okazji „Zajączka”, „Tłustego Czwartku”, „Dnia Kobiet”.
Wpływy ze sprzedanych obiadów i kolacji wyniosły 201.022,11 zł, natomiast wydatki na żywienie wyniosły 171.768,60 zł (w tym 10.930 zł przeznaczono na świąteczne paczki żywnościowe).
W ramach „VIII Lubuskiego Tygodnia Seniora” Centrum Usług Opiekuńczych zorganizowało 4 imprezy dostępne dla wszystkich chętnych Seniorów. 7 października zorganizowano w Filharmonii wystawę fotograficzną portretów Seniorów pt. „Spojrzenia”. Wystawa została zaprezentowana po raz drugi 14 października w Urzędzie Marszałkowskim. Poza tym w Filharmonii zorganizowano kiermasz prac wykonywanych przez podopiecznych Domów Dziennego Pobytu.
W dniu 10 października 2006 roku zorganizowano dostępną dla wszystkich Seniorów pielgrzymkę do Rokitna i Paradyża, w której udział wzięło 50 Seniorów, w tym podopieczni dwóch Domów Dziennego Pobytu, konsumenci korzystający ze stołówki oraz inni starsi mieszkańcy naszego miasta. Uczestnicy wycieczki płacili po 7 zł na koszt ubezpieczenia
i opłaty za autostrady, za autokar zapłaciła jednostka z zebranych darowizn. W dniu 11.10.2006 roku zorganizowano biesiadę. Na wspólnym śpiewaniu spotkali się seniorzy
i dzieci ze świetlicy „Wicherki” .Wystąpił Teatr z Krakowa z przedstawieniem „Złota rybka”. Dnia 12 października odbyło się uroczyste nadanie nazwy Domom Dziennego Pobytu. Dom na os. Pomorskim przyjął nazwę NESTORIA, Dom przy ul. Reja nazwę RETRO. Spotkanie zakończył pokaz tańców irlandzkich. Tradycyjnie na zakończenie Tygodnia Seniora 14.10.2006 roku w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbył się bal, na którym bawiło się 200 Seniorów z naszego miasta oraz lubuskich gmin. Odpłatność podopiecznych wynosiła 30 zł od osoby, natomiast wszystkie pozostałe koszty pokryli sponsorzy.
Od stycznia 2006 r. w Domu Dziennego Pobytu został uruchomiony oddział dzienny dla osób z chorobą Alzhaimera. Obecnie przebywa w placówce 26 podopiecznych, 10 osób
z tą chorobą. Od marca 2006 r. działa grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów chorych na chorobę Alzheimera. Poza tym placówka była inicjatorem powołania Lubuskiego Stowarzyszenia Wspierającego Opiekunów i Chorych na Chorobę Alzheimera, które oficjalnie zostało zarejestrowane 7.IX.2006 r. Stowarzyszenie działa przy DDP. We wrześniu zorganizowano wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim seminarium pt. ”Wyścig
z czasem”, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem społeczeństwa naszego miasta, pracowników naukowych UZ, lekarzy, pracowników pomocy społecznej i mediów. Ponadto Domy Dziennego Pobytu nawiązały ścisłą współpracę z Zespołem Szkół Medycznych
i Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego. Dzięki temu oferta pomocy jaką można zaproponować Seniorom jest coraz bogatsza.
W 2006 roku do świetlicy uczęszczało 35 dzieci w wieku 7-13 lat. Zorganizowano ferie zimowe dla 30 wychowanków i ich rodzeństwa. Otrzymano na to dofinansowanie
z Urzędu Miasta w wysokości 1.500 zł, a całkowity koszt wyniósł 7.293 zł. W czerwcu dla wychowanków świetlicy zorganizowano 3 dniową wycieczkę do Warszawy. Pełen koszt wycieczki wyniósł 9.347 zł. Otrzymano na ten cel 1.500 zł z Urzędu Miasta oraz 1.500 zł jako wyróżnienie dla świetlicy od Fundacji Uniwersytet Zielonogórski dzieciom. W miesiącu lipcu zorganizowano półkolonie dla 30 dzieci. Otrzymano na to dofinansowanie z Urzędu Miasta w wysokości 2.000 zł, natomiast całkowity koszt wyniósł 6.631,73 zł. Dzięki Pomocy finansowej MOPS dzieci wyjechały na dwutygodniowy, letni wypoczynek nad morze. Dzięki otrzymanych środków w wysokości 11.000 zł na realizację programu przeciwalkoholowego od Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, pokryto między innymi pozostałe koszty organizacji ferii zimowych i półkolonii letnich oraz całoroczną działalność świetlicy.
Jednostka ściśle współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim i studenci odbywają systematycznie praktyki w Domach Dziennego Pobytu i świetlicy socjoterapeutycznej.
W ramach środków inwestycyjnych w 2006 roku Centrum Usług Opiekuńczych zakupił nowy samochód osobowo – dostawczy Renault Trafic i maszynę wieloczynnościową do kuchni. Dokonano modernizacji sieci komputerowej w placówce przy ul. Witebskiej. Wymieniono główny serwer, 2 komputery i 5 monitorów. Zainstalowano 3 nowe programy komputerowe do obsługi działu opieki, kasy i księgowości.
W ramach remontów bieżących wykonano remont pomieszczeń magazynowych
i pralni w budynku przy ul. Witebskiej. W Domu Dziennego Pobytu przy ul. Reja przeprowadzono remont 3 pomieszczeń, wymieniono wyposażenie kuchni i przedpokoju.
W Domu Dziennego Pobytu na os. Pomorskim wyremontowano pokój telewizyjny, który pełni teraz również funkcję pokoju do ćwiczeń rehabilitacyjnych i terapii zajęciowej.
Centrum Usług Opiekuńczych w ramach swojej działalności prowadzi dla podopiecznych usługi pralnicze. W ciągu roku korzysta z niej niewiele, bo około 30 osób.
W ramach usług zdrowotnych poza bieżącymi badaniami zaszczepiono wszystkich pracowników przeciwko grypie.2. Budżet Noclegowni dla Bezdomnych Osób imienia Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze w 2006 roku wynosił 466.028,45 zł. Noclegownia posiada 104 miejsca noclegowe. Łącznie w 2006 roku udzielono 32.555 noclegów, średnio jednej nocy nocowało 89 osób. Noclegownia zapewnia jeden gorący posiłek w „Caritasie” oraz daje możliwość przygotowania śniadań i kolacji w pomieszczeniach kuchennych znajdujących się w budynku Noclegowni (chleb jest dostarczany codziennie). W okresie Świąt Bożego Narodzenia
i Wielkanocy organizowany jest poczęstunek składający się z tradycyjnych, świątecznych potraw i sponsorowany niemal w całości przez życzliwych, wspaniałomyślnych ludzi i firmy. Noclegownia czynna jest w godzinach od 18:00 wieczorem do 8:00 rano, z wyjątkiem okresu od 1 listopada do 31 marca, kiedy to otwarcie następuje o 16:00 a zamknięcie o 10:00 rano.
Z usług Noclegowni w 2006 roku korzystało:
· 87 osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym (od 51 lat),
· 57 osoby w wieku od 41 do 50 lat,
· 38 osób w wieku od 31 do 40 lat,
· 49 osób w wieku od 19 do 30 lat,
· 15 osób (do 18 lat).
Przyczyną bezdomności w większości przypadków jest: niedostosowanie społeczne, eksmisja z zajmowanego dotychczas lokalu, wymeldowanie przez rodzinę w czasie pobytu w zakładzie karnym, wyrzucenie przez rodzinę z powodu nadużywania alkoholu lub narkotyków, wyrzucenie przez rodzinę z powodu choroby psychicznej, opuszczenie domu rodzinnego z powodu narosłych konfliktów, wymeldowanie decyzją administracyjną, spalenie mieszkania, z powodu niskich (lub braku) dochodów pozbawienie możliwości korzystania z wynajmowanego pokoju, czy mieszkania, niektórzy (bardzo nieliczni) wybrali taki styl życia –wieczna wędrówka. W 2006 roku 5 podopiecznych otrzymało mieszkanie z zasobów komunalnych, 3 osoby umieszczonow Domach Pomocy Społecznej, 15 osób wynajęło mieszkanie, do zakładów karnych trafiła1 osoba, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Pogotowiu Opiekuńczym umieszczono 3 osoby, 3 osoby zmarły.


3. W rozdziale Ośrodki wsparcia finansowano działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zielonej Górze. Przeznaczona na ten cel kwota 158.877,38 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na częściowe utrzymanie Domu oraz na koszty organizacji obchodów Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię.
Do placówki uczęszcza średnio 28 osób. Większość uczestników to chorzy psychicznie z rozpoznaniami schizofrenii lub zespołów pokrewnych. Wszyscy uczestnicy korzystają z różnych form terapii zajęciowej, w zależności od zainteresowań i zdolności. Raz w tygodniu odbywają się sesje grupowe terapii przy wykorzystaniu różnych technik terapeutycznych, prowadzony jest też relaks przy muzyce. W zależności od potrzeb prowadzone są też treningi umiejętności społecznych. Osoby te również aktywnie uczestniczą w imprezach integracyjnych. Placówka współpracuje ze szkołami i przedszkolami,
z Uniwersytetem Zielonogórskim, a także z Caritasem w ramach przygotowania do poszukiwania pracy. Organizowane są imprezy okolicznościowe.


4. Przyznane dodatkowe środki od Wojewody w rozdziale 85203 w kwocie 15.000,00 zł na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zostały wykorzystane przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka na:
· wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla pedagogów, psychologów zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 11.000,00 zł,
· zakup materiałów i wyposażenia - zakup alkomatu w kwocie 4.000,00 zł.IV. Rodziny zastępcze


Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych w 2006 roku wynosiła 1.963.565,40 zł. W skład niej wchodziła miesięczna pomoc pieniężna dla 156 rodzin zastępczych, w których przebywało 247 dzieci.
Na terenie miasta w 2006 r. funkcjonowało 8 zawodowych rodzin zastępczych, z czego 2 to wielodzietne rodziny zastępcze, a 6 o charakterze pogotowia rodzinnego. Ogółem przebywało w nich 60 dzieci.
Środki finansowe łącznie na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych
w ramach umów zleceń wyniosły 225.532,40 zł.
W minionym roku przeszkolono 15 nowo powstałych, spokrewnionych rodzin zastępczych na terenie miasta Zielona Góra.
W ramach realizacji Programu opieki nad dzieckiem i rodziną w mieście Zielona Góra w 2006 roku kontynuowany był program „Mój Przyjaciel”, który kierowany jest bezpośrednio do dzieci w wieku do 15 lat, umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zadaniem programu jest uzupełnianie i wspieranie działań rodziny zastępczej w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Pomocą rodzinie zastępczej służy pełnoletni wolontariusz, który opiekuje się dzieckiem, wspiera je w nauce, spędza razem z nim wolny czas. Udział w programie wzięło 18 dzieci z rodzin zastępczych. Dla dzieci zorganizowano m.in. imprezy okolicznościowe takie jak: Dzień Dziecka, Mikołajki. Ponadto 10 dzieci wyjechało na wypoczynek letni
Ponadto, w ramach współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim w 2006 roku ze stałej pomocy edukacyjnej studentów skorzystało 16 dzieci z rodzin zastępczych.
W ramach posiadanych środków finansowych udzielono pomocy pełnoletnim wychowankom z rodzin zastępczych, w ramach usamodzielnienia, na ogólną kwotę 358.391,80 zł, z czego:
· 306.766,00 zł przeznaczono na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla
67 wychowanków,
· 12.643,80 zł przeznaczono na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 wychowanków,
· 38.982,00 zł przeznaczono na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla
8 wychowanków.
W ramach zawartych z innymi powiatami porozumień i umów, w 2006 roku wydano 362.820,93 zł na finansowanie wydatków na 34 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza Zielona Górą.V. Składki na ubezpieczenia zdrowotne


Na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia
z pomocy społecznej wydatkowano w 2006 roku kwotę 176.965,00 zł (zasiłki stałe).VI. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydano w 2006 roku 5.143.014,14 zł. Pomocą objęto 3.439 rodzin. Środki przeznaczono na:
· Zasiłki na leki dla 412 środowisk na kwotę 50.949,60 zł,
· Zasiłki na przybory szkolne dla 133 środowisk na kwotę 18.985,81 zł,
· Zasiłki na opał dla 621 środowisk na kwotę 123.172,30 zł,
· Dożywianie 1322 dzieci w szkołach na kwotę 391.542,21 zł,
· Opłata za wyżywienie w przedszkolach i żłobkach dla 61 dzieci na kwotę 34.299,10 zł
· „Szklanka mleka” dla 704 dzieci na kwotę 78.856,50 zł,
· Wydatki mieszkaniowe (czynsz, energia) dla 904 środowisk na kwotę 366.765,96 zł,
· Zasiłki na cele bytowe dla 1619 środowisk na kwotę 407.065,07 zł,
· Opłata stała za przedszkola i żłobki dla 26 dzieci na kwotę 31.480,66 zł,
· Zasiłki samorządowe dla niepełnosprawnych 30 dzieci na kwotę 66.887,00 zł,
· Zasiłki na cele specjalne dla 391 środowisk na kwotę 86.074,06 zł,
· Zasiłki okresowe dla 1901 środowisk na kwotę 1.142.827,14 zł,
· Zasiłki stałe dla 714 osób na kwotę 2.138.000,00 zł,
· Kolonie letnie dla dzieci podopiecznych (280 dzieci) na kwotę 148.620,00 zł,
· Sprawienie 24 pogrzebów dla podopiecznych na kwotę 57.488,73 zł.
·
W 2006 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 15.960 decyzji administracyjnych dotyczących przyznania pomocy bądź jej odmowy, oraz 474 skierowania dla osób korzystających z wypożyczalni sprzętu ortopedycznego.VII. Pomoc socjalna


Pracownicy socjalni poprzez podejmowane działania pomagają osobom i rodzinom , we wzmacnianiu oraz odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
Na podstawie podejmowanych kontaktów z osobami i rodzinami w drodze wywiadu środowiskowego dokonują diagnozy środowiska.
Poza pomocą finansową, rzeczową prowadzą systematyczną indywidualną pracę
z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, uzależnionymi, długotrwale bezrobotnymi, określając indywidualną zdolność poszczególnych osób i rodzin do oznaczenia tych działań , które w efekcie umożliwią poprawę ich sytuacji. Pozwala to wyznaczyć te instytucje
i organizacje, które będą pomocne w osiągnięciu wyznaczonego celu. Stałym elementem
w pracy pracowników socjalnych jest zatem podejmowanie współpracy z : kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka, policją, świetlicami, Powiatowym Urzędem Pracy, instytucjami organizującymi szkolenia osób niepełnosprawnych. Rola tej współpracy w ostatnim czasie z uwagi na pogłębiający się kryzys wartości rodzinnych wzrosła. Pracownicy socjalni kierują wnioski do sądu o wgląd
i ustalenie sytuacji małoletnich dzieci (39 wniosków), do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych (9 wniosków) , są pomocni w sporządzaniu wniosków o alimenty.
Zatrudnieni specjaliści: konsultant ds. rodziny psycholog, pedagog prowadzą indywidualną terapię z rodzinami wieloproblemowymi. Od października 2006 roku wdrażany jest program ,, szkoła dla rodziców” mający na celu poszerzenie świadomości rodziców i ich wiedzy na temat własnych dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych i emocjonalnych. Uczestnicy programu tworzą jednocześnie swoiste grupy wsparcia, wymieniając wzajemne doświadczenia z obszaru rodzicielstwa oraz partnerstwa w związkach. Ponadto członkowie grup mogą liczyć na rzetelne informacje dotyczące sposobów radzenia sobie z przemocą
w rodzinie jak również problemami uzależnień i współuzależnienia. Obecnie spotknia odbywają się równolegle w trzech grupach liczących po 10 osób. Zajęcia prowadzą: psycholog, pedegog terapeuta oraz 3 pracowników socjalnych.
Obserwuje się też rosnącą liczbę osób z zaburzeniami psychicznymi, odmawiających przyjęcia pomocy medycznej i usługowej.W tych sprawach pracownicy socjalni kierują wnioski do sądu o zgodę na skierowanie do domu pomocy, bądź na leczenie psychiatryczne. W 2006 roku do sądu skierowano 40 wniosków o skierowanie do domu pomocy społecznej
i o objęcie leczeniem psychiatrycznym.VIII. Ośrodki pomocy społecznej


Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano w 2006 roku kwotę 2.890.998,97 zł. Kwota ta stanowiła wynagrodzenia osobowe pracowników (64,25 etaty) oraz pochodne od wynagrodzeń i bieżącą działalność Ośrodka.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wykonanie planu w roku 2006, w rozbiciu na poszczególne zadania, na które przeznaczono środki PERON:

Zarząd PFRON przekazał w roku 2006 dla miasta Zielona Góra środki finansowe
w wysokości 3.053.185 zł. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Pismem z dnia 2 marca 2006 roku Zarząd PFRON przekazał dla miasta Zielona Góra limit środków finansowych w wysokości 2.666.093 zł. Faxem, w dniu 26 października 2006 roku Zarząd PFRON przekazał informację o zwiększeniu limitu środków do wysokości
3.053.185 zł, tj. o kwotę 387.092 zł.
Wysokość zobowiązań dotyczących dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej wyniosła 1.073.120 zł.
Wykonanie planu finansowego, w rozbiciu na zadania przedstawia się następująco:
Lp. Nazwa zadania Limit środków finansowych Wykonanie planu % wykonania
1. 2. Pozyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych. 100.000 zł. 10.000 zł. 11.000 zł. 7.482 zł. 11,00 74,82
Razem: rehabilitacja zawodowa 110.000 zł. 18.482 zł. 16,80
3. 4. 5. 6. 7. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania wtz.Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 1.073.120 zł. 526.393 zł. 300.000 zł. 56.580 zł. 987.092 zł. 1.073.120 zł. 487.529 zł. 256.782 zł. 40.097 zł. 635.002 zł. 100,00 92,62 85,59 70,88 64,33
Razem: rehabilitacja społeczna 2.943.185 zł. 2.492.530 zł. 84,69
Razem: rehabilitacja zawodowa i społeczna 3.053.185 zł. 2.511.012 zł. 82.24

Z przyznanych przez Zarząd PFRON w roku 2006 środków w kwocie 3.053.185 zł. wykorzystano 2.511.012 zł., co stanowi 82.24% planu. Jest to najniższe wykonanie planu od roku 1999 (od tego roku przekazywane są środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej powiatom), wynika to przede wszystkim z bardzo późnego (koniec miesiąca października) przekazania dodatkowych środków, których w sposób zasadny, celowy i zgodny z zasadą oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, nie udało się wykorzystać.
Lepsza realizacja planu wystąpiła w wykorzystaniu środków z zakresu rehabilitacji społecznej – 84,69% planu, zdecydowanie gorsza w rehabilitacji zawodowej – 16,80%.
Na finansowanie szkoleń organizowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł. Urząd skierował na szkolenia łącznie
9 osób niepełnosprawnych, koszty ukończonych szkoleń – 7.482 zł., tj. 74,82 % planu.
Na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 100.000 zł. Wpłynęły trzy wnioski od osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 73.221 zł. Pomimo dużego zainteresowania tą formą (wydano 7 wniosków), zrealizowano zaledwie jeden wniosek na kwotę 11.000 zł. Wnioskodawcy mają problemy
z zabezpieczeniem pożyczki, znalezieniem tanich lokali. Ze złożonych w Ośrodku trzech wniosków – dwa nie zostały uzupełnione, nie doszło do zawarcia umów z wnioskodawcami.
Na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (3 wtz dla 80 uczestników) PFRON zabezpieczył środki w wysokości
1.073.120 zł. Organizatorom warsztatu przekazano wszystkie planowane środki, plan wykonano w 100%.
Na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych zaplanowano środki w wysokości 526.393 zł. Wpłynęły wnioski o dofinansowanie od 947 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, przyznano dofinansowanie dla 868 spełniających wymagane kryteria, na kwotę 515.299 zł. W związku
z licznymi rezygnacjami osób, zgłoszonymi w miesiącu listopadzie/grudniu, wypłacono dofinansowania dla 804 osób, na kwotę 487.529 zł. Plan wykonano w 92,62%.
Na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł. Wpłynęły 64 wnioski
na kwotę 548.391 zł. Zawarto 48 umów na realizację zadań, na łączną kwotę 274.060 zł, wypłacono dofinansowania dla 48 wnioskodawców, na kwotę 256.782 zł (wykonanie planu – 85,59%), z tego: 25 dofinansowań na kwotę 201.843 zł. na likwidację barier architektonicznych, 19 dofinansowania na kwotę 50.167 zł. na likwidację barier
w komunikowaniu się i 4 dofinansowania na kwotę 4.772 zł. do likwidacji barier technicznych. 16 wniosków zostało załatwionych negatywnie: 5 wniosków – rezygnacja wnioskodawców, 7 – odmowy MOPS – brak korelacji pomiędzy przedmiotem wniosku
a posiadanym przez wnioskodawcę rodzajem niepełnosprawności, 4 – wnioskodawcy nie uzupełnili dokumentacji wymaganej we wniosku. Dużym problemem w realizacji zadania
w 2006 roku było przede wszystkim: trudności w znalezieniu firm wykonawczych, odmowy właścicieli budynków na wykonanie pochylni do budynków.
Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w wysokości 56.580 zł. Wpłynęły 23 wnioski na łączną kwotę 69.278 zł.,zawarto 16 umów na kwotę 46.123 zł., wypłacono dofinansowanie w wysokości 40.097 zł., tj. 70,88% planowanych środków. Powodem niepełnego wykorzystania środków było:
· rezygnacje wnioskodawców z przeprowadzenia imprezy,
· częściowe niewykonanie planowanego zakresu zadania przez organizatorów,
· mniejsza niż zakładano we wniosku liczba uczestników imprezy, a co za tym idzie – niższy koszt imprezy.
Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze zaplanowano pierwotnie 600.000 zł. W związku z późnym zwiększeniem przez Zarząd PFRON limitu środków na zadania (ostatni dzień kadencji poprzedniej Rady Miasta Zielona Góra) wszystkie dodatkowe środki przeznaczono na to zadanie (wykonanie planu za 10 miesięcy było tu największe), zwiększono plan do wysokości 987.092 zł. Wpłynęło 660 wniosków od osób fizycznych na kwotę 705.806 zł. oraz 2 wnioski od osób prawnych na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, na kwotę 18.378 zł. Przyznano
i wypłacono łącznie 651 dofinansowań na kwotę 628.038 zł. dla osób fizycznych
i 1 dofinansowanie na kwotę 6.964 zł dla osoby prawnej. Wykonanie planu wynosi 84,69%.
Reasumując – w 2006 roku wykorzystano środki w 82,24%. Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim ze zwiększenia limitu środków przy końcu roku, w praktyce na wydatkowanie nowych środków MOPS miał niespełna dwa miesiące. Koniec roku nie jest dobrym okresem na prawidłowe wykorzystanie środków – brak chętnych na turnusy, kończą się limity NFZ, których posiadanie jest warunkiem uzyskania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON, za krótki okres na realizację niektórych przedsięwzięć z zakresu likwidacji barier architektonicznych. Pomimo bardzo dużego zaangażowania pracowników MOPS, szeroko zakrojonej akcji informacyjnej – nie było możliwości wydatkowania wszystkich otrzymanych środków.IX. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej


Przyznane dodatkowe środki od Wojewody w rozdziale 85220 w kwocie 56.200,00 zł zostały wykorzystane przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka na:
· wymianę i uzupełnienie wyposażenia, tj. doposażenie gabinetów specjalistów
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, zakup pralek, sprzętu kuchennego, pościeli, zakup drobnego sprzętu i materiałów do bieżących remontów w kwocie 29.600,00 zł,
· poradnictwo oraz koszty uczestnictwa w „Krajowym Programie Zwalczania
i Zapobiegania Handlowi Ludźmi” w kwocie 26.600 zł.X. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy


Na funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego Zielonej Górze wydano
w 2006 roku kwotę 284.639,00 zł. Kwota ta stanowiła utrzymanie Ośrodka oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników. Do głównych kategorii działań należały:
· postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzono poprzez rozmowy informacyjne, rozmowy diagnostyczne, badania psychologiczne, wywiady środowiskowe, analizę wymaganej procedurą dokumentacji, badanie i opiniowanie psychologiczne na zapotrzebowanie sądów, szkolenie wg programu PRIDE i spotkania grupowe kandydatów,
· szkolenia – programem PRIDE przeszkolono 45 osób (22 pary + 1 osoba samotna), wydano 51 zaświadczeń kwalifikacyjnych, przeprowadzono 2 edycje szkolenia: zimowa – 25 osób, wiosenna – 20 osób, zorganizowano Spotkania Grupowe przeznaczone dla kandydatów na rodziny adopcyjne (przeszkolono 61 osób), szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, dodatkowe spotkania indywidualne kandydatów z pracownikami Ośrodka Adopcyjno -Opiekuńczego (są to np. osoby wymagające wolniejszego tempa pracy ze względu na niskie wykształcenie),
· współpraca z instytucjami powiatowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi: udział w komisjach rekwalifikacyjnych w PPO i DDZ, kontakt
z pedagogami szkolnymi z inicjatywy Ośrodka, szkoły lub przedszkola gdzie uczęszczają dzieci z rodzin zastępczych bądź adopcyjnych, udział w naradach
i spotkaniach w placówkach, współpraca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
· wizyty z kandydatami na rodziców adopcyjnych i zastępczych – obserwacja kontaktu, spotkania z grupą wsparcia dla opiekunek pogotowia rodzinnego na terenie Ośrodka,
· zorganizowano pomoc studentów – wolontariuszy dla dzieci w wieku szkolnym
z pogotowi rodzinnych i rodzin zastępczych oczekujących takiej pomocy,
· udzielono porad wielu rodzinom biologicznym – ogółem 45 w tym 36 rodzin
z Zielonej Góry,
· rozmowy terapeutyczne – ogółem 130,
· obserwacja przebiegu kontaktu z dziećmi przebywającymi w pogotowiu rodzinnym – 57,
· rozmowy z kobietami w ciąży przed podjęciem ostatecznej decyzji pozostawienia dziecka w szpitalu – 1,
· praca z rodziną naturalną dzieci przebywających poza rodziną własną (konferencja grup rodzinnych, wprowadzenie wolontariuszy do rodzin zastępczych spokrewnionych),
· utworzono grupę szkoleniowo – wspierającą dla rodzin adopcyjnych i zastępczych mających dzieci w wieku dojrzewania,
· współpraca z sądami rodzinnymi – sporządzanie opinii psychologiczno – pedagogicznej dla potrzeb sądów, występowanie z wnioskiem o uregulowanie sytuacji prawnej dzieci zakwalifikowanych do różnych form opieki rodzinnej, pełnienie funkcji opiekunów prawnych w sprawach o przysposobienie, stawiennictwo w sądach w roli biegłych, opiekunów prawnych w sprawach opiekuńczych, współpraca
z Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno – Konsultacyjnym w zakresie rozpoznawania sytuacji dzieci i celowości umieszczania ich w zastępczych środowiskach rodzinnych,
· współpraca z resortem zdrowia: z oddziałami noworodkowymi zgłaszającymi dzieci zagrożone odrzuceniem, poradniami specjalistycznymi w zakresie sporządzania epikryzy lekarskiej dzieci przygotowywanych do zmiany środowiska rodzinnego
i zgłaszanych do Banku Informacji o Dzieciach, konsultacje dotyczące stanu zdrowia dzieci kierowanych do adopcji czy rodzin zastępczych, inicjowanie badań specjalistycznych w zależności od potrzeb zgłaszanych przez opiekunki
w pogotowiach rodzinnych,
· upowszechnianie informacji o działalności Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.
W ramach obchodów Dnia Edukacji zorganizowano wyjazdowe szkolenie pracowników.


XI. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych


Środki w rozdziale 85278 w kwocie 8.284,00 zł zostały przeznaczone na pomoc pieniężną dla 10 osób, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.XII. Pozostała działalność


1. W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował kwotą 1.625.324,73 zł
i realizował następujące zadania:

· prowadzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 16 roku życia, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych,
· prowadzenie przez Caritas magazynu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla ubogich i bezdomnych mieszkańców miasta Zielona Góra,
· prowadzenie punktu charytatywnego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – udzielanie pomocy rzeczowej osobom najuboższym, bezdomnym, rodzinom wielodzietnym,
· prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Wiewiórka” przez Polski Czerwony Krzyż dla 24 dzieci,
· prowadzenie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej przez Klub „ARKA” Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży dla 30 dzieci, świetlica zapewnia: pomoc
w nauce i dożywianie dzieci, naukę umiejętności życia w grupie, opiekę wychowawczą, eliminowanie zaburzeń osobowościowych, przekazywanie informacji o szkodliwości środków uzależniających,
· prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” dla 20 dzieci z rodzin ubogich dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami,
· przeciwdziałanie skutkom patologii społecznych występujących w rodzinie – praca profilaktyczna i terapeutyczna z dziećmi w świetlicy „Grota” prowadzonej przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, program „Wrota mądrości” dla 20 dzieci,
· prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka, w którym udziela się pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego i prawnego oraz schronienia dostępnego całą dobę dla osób będących w stanie kryzysu, średnio 15 osób miesięcznie,
· prowadzenie świetlicy profilaktyczno – terapeutycznej „Złote Serca” dla 30 dzieci
z rodzin ubogich materialnie, dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami. Świetlicę prowadził Polski Komitet Pomocy Społecznej, który zapewniał: opiekę wychowawczą, dożywianie dzieci, pomoc w nauce, zajęcia socjoterapeutyczne, edukację z zakresu profilaktyki uzależnień, utrzymywanie kontaktów z rodziną i szkołą dziecka,
· prowadzenie 9 świetlic profilaktyczno – wychowawczych dla 260 dzieci i młodzieży
z rodzin ubogich materialnie, dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami. Świetlice prowadził Caritas i zapewniał: opiekę wychowawczą, dożywianie dzieci, pomoc w nauce, naukę umiejętności życia
w grupie, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń osobowościowych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, przekazywanie informacji o szkodliwości środków uzależniających, oraz prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 2,5 lat do 5 lat. Podstawowe formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym to: zabawa, czynności samoobsługowe, dyżury, zajęcia tematyczne, spacery, wycieczki, uroczystości,
· zapewnienie przez Caritas codziennie, przez 7 dni w tygodniu ciepłego posiłku (gorąca zupa, wkładka mięsna i chleb) dla 400 osób przez 7 dni w tygodniu,
· zapewnienie prze Polski Komitet Pomocy Społecznej gorących posiłków dla 101 osób (gorąca zupa i chleb) codziennie, przez 365 dni w roku,
· zapewnienie prze Polski Komitet Pomocy Społecznej gorących posiłków dwudaniowych dla 106 osób przez 5 dni w tygodniu i 11 miesięcy w roku,
· doposażenie nowo otwartej stołówki przy PKPS w Zielonej Górze ul. Moniuszki 35,
· wspieranie przez wolontariuszy osób i rodzin, które objęte są pomocą w formie usług opiekuńczych zarówno w domu chorego jak i w domach pomocy społecznej, wspieranie dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym i placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego, szkolenie wolontariuszy na potrzeby organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej poprzez prowadzenie przez Caritas Centrum Wolontariatu,
· prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin ubogich materialnie dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami przez Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej ”Trzeźwość”,
· prowadzenie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej „Przygoda” dla 25 dzieci skazanych gdzie rodziny dotknięte są różnymi patologiami, a przede wszystkim ubóstwem i bezrobociem przez Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”.

W ramach zawartych umów na realizację zadania z Caritas i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oraz w ramach budżetu Centrum Usług Opiekuńczych wydawano posiłki dla 824 osób dorosłych na kwotę 572.326,30 zł.
Również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano program dożywiania dzieci
w szkołach. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Wojewody i w 2006 roku wyniosły 250.000 zł w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Dodatkowe środki w kwocie 1.635,00 zł, dotyczące kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zostały wykorzystane przez Miejski Osrodek Pomocy Społecznej.Potrzeby pomocy społecznej.


1. Rozszerzenie zakresu prowadzonej pracy socjalnej z osobami i rodzinami objętymi wsparciem pomocy społecznej poprzez dodatkowe zatrudnienie trzech pracowników socjalnych.
2. Rozwój poradnictwa specjalistycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
3. Zwiększenie dofinansowania do placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego (świetlice) w celu wspierania funkcji opiekuńczych rodziny i uczestnictwa rodziców lub opiekunów dziecka w działaniach wychowawczych organizowanych w tych placówkach.
4. Modernizacja pawilonów mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.
5. Zakup samochodu dla Pogotowia Opiekuńczego
6. Utworzenie ośrodka wsparcia dziennego (świetlica) dla osób głęboko upośledzonych.

Zielona Góra, dnia 12 marca 2007 r.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-03-12 13:56:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-03-12 13:56:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-03-12 13:56:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2007

Akapit nr 1 - brak tytułuW 2007 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze objął pomocą socjalną i finansową 3.246 rodzin zamieszkałych na terenie miasta Zielona Góra. Pomocy finansowej udzielono 3.134 rodzinom. Ogółem pomocy udzielono 8.407 osobom, co stanowiło około 7,1% mieszkańców w rejonie działania Ośrodka.
W stosunku do 2006 roku liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej zmniejszyła się o 305 rodzin. Jest to wynik zwiększającej się aktywności zawodowej osób dotychczas korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Podejmowane są prace interwencyjne, osoby długotrwale bezrobotne uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Centrum Integracji Społecznej.

Zaplanowano wydatki na pomoc społeczną w 2007 roku w wysokości 31.204.180 zł,
w tym:

                               Plan            Wykonanie    Różnica
Zadania własne 28.345.003,00 27.620.399,84 724.603,16
Zadania zlecone 2.859.177,00 2.859.170,33 6,67

Przyczyną niewykorzystania planu w 2007 roku było:

Zadania własne:

· W Centrum Usług Opiekuńczych pozostało 2.079,49 zł. Powyższa kwota pochodzi
ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz z modernizacji kotłowni, ponieważ wynegocjowano niższą cenę,
· W Noclegowni pozostała kwota 1.963,30 zł,
· W Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym pozostała kwota 3.547,02 zł na zakupach materiałów i wyposażenia,
· W Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów pozostała kwota 562,05 zł,
· W Domu Pomocy Społecznej na Słowackiego nie wykorzystano kwoty 2,50 zł, ponieważ Uchwałą Nr XVI/194/07 Rady Miasta z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zielona Góra na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przeniesiono na 2008 rok kwotę 549.600 zł dotyczącą przebudowy balkonów w Domu.
· W rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” pozostało 4.971,84 zł na świadczeniu pomoc rzeczowa na usamodzielnienia z placówek opiekuńczo – wychowawczych, ponieważ 1 osoba nie nabyła uprawnień z powodu nieotrzymania mieszkania z zasobów komunalnych miasta Zielonej Góry i nadal oczekuje w kolejce na mieszkanie,
· W Pogotowiu Opiekuńczym pozostała kwota 39.966,54 zł, 19.389,44 zł na wydatkach inwestycyjnych, ponieważ wniosek o przeniesienie tych środków na inny paragraf został rozpatrzony negatywnie oraz 20.577,10 na wynagrodzeniach,
· W rozdziale rodzin zastępczych nie wykorzystano kwoty 5.388,95 zł na wynagrodzeniach od umów zleceń, ponieważ rozwiązano umowę z 1 niespokrewnioną z dzieckiem rodziną zastępczą o charakterze pogotowia opiekuńczego,
· W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze” pozostało 88.323,91 zł, w tym:
- 33.705,71 zł na zasiłkach okresowych (z uwagi na sposób wyliczania wysokości świadczenia nie jest możliwe precyzyjne wyliczenie osób i rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy),
- 54.618,20 zł na zasiłkach celowych (zmniejszeniu uległa liczba środowisk objętych pomocą, w 2007 roku o 305 rodzin w stosunku do 2006 roku, ponadto ograniczono lub pozbawiono prawa do świadczeń pieniężnych osoby, które odmówiły podjęcia zatrudnienia proponowanego przez Powiatowy Urząd Pracy bądź udziału w pracach społecznie użytecznych).
· W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nie wykorzystano 5.969,36 zł. Kwota pozostała na składkach na ubezpieczenia społeczne z absencji pracowników,
· W rozdziale „Pozostała działalność” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozostała niewykorzystana kwota 10.755,70 zł, na dożywianiu w stowarzyszeniach, ponieważ mniejsza ilość osób korzystała z posiłków niż planowano,
· W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” nie wykorzystano kwoty 11.472,50 zł. Zgodnie z art. 68 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) w 2007 roku zaplanowano kwotę 53.656 zł na 80 uczestników WTZ. Część zaplanowanych środków została zwrócona do miasta, ponieważ powiat ziemski zrefundował opłatę za 21 uczestników w kwocie 11.472,50 zł.

Zadania zlecone

· W rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia” Środowiskowy Dom Samopomocy nie wykorzystał kwoty 6,10 zł,
· W rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” nie wykorzystano 0,57 zł.WYKONANIE BUDŻETU


I. Placówki opiekuńczo – wychowawcze


1. Na działalność Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze przeznaczono w 2007 roku kwotę 2.830.581,46 zł. Pogotowie jest placówką zapewniającą całoroczną i całodobową opiekę dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej. Pełni wobec nich funkcję: interwencyjną, socjalizacyjną i edukacyjną.
Placówka posiada bazę lokalową, zapewniając opiekę 60 wychowankom. Oprócz dzieci przebywających w placówce w trybie opiekuńczym, są osoby kierowane w myśl ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz obcokrajowcy kierowani do placówki na podstawie postanowień sądów, w oparciu o art. 569§2 kpc w związku z art. 755 Kpc
i Konwencją o Prawach Dziecka. W rzeczywistości z uwagi na działalność interwencyjną
w Pogotowiu Opiekuńczym przebywało średnio 63 dzieci.

Realizując potrzeby całkowitej opieki nad dziećmi usamodzielniono 7 wychowanków. Zadania związane z usamodzielnieniem wychowanków wymagały odpowiednich procedur, które zostały opracowane i wdrożone w oparciu o kompetencje zawodowe i dotychczasowe doświadczenia w pracy z młodzieżą. Koncepcja pracy to indywidualne programy usamodzielnień, poprzedzone diagnozą i doborem realizatorów programu (wychowawca, pedagog, pracownik socjalny). Wszystkie programy usamodzielnień były tworzone
z udziałem zainteresowanych wychowanków. Plan podejmowanych w założeniach działań obejmował płaszczyznę zawodową, edukacyjną, socjalno – bytową. Wszelkie działania kierowane były na rozwijanie umiejętności umożliwiających pozytywne przystosowanie, radzenie sobie z zadaniami rozwojowymi i trudnościami dnia codziennego, naukę podejmowania decyzji, radzenia sobie z lękiem i stresem, umiejętności społecznych, stawiania sobie celów życiowych, samokontroli.

Statystyka przyjęć wychowanków przedstawia się następująco:

Wychowankowie PO przyjęci w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

W trybieinterwencyjnym W trybie opiekuńczym W trybie opiekuńczym obcokrajowcy ogółem
45 21 3 69


Pochodzenie wychowanków przyjętych do PO
w okresie 01.01.2007 - 31.12.2007r.

Powiat grodzki Zielona Góra Powiat ziemski Zielona Góra Inne powiaty obcokrajowcy ogółem
23 20 23 3 69


Wychowankowie PO usamodzielnieni w 2007r.

powrócili do rodziny naturalnej założyli własne gospodarstwo skreśleni wskutek długotrwałej ucieczkipo ukończeniu 18r.ż. ogółem
3 1 3 7

Jednym z ważniejszych zadań placówki jest podejmowanie działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia
w rodzinnych formach opieki zastępczej. Z uwagi na fakt, że dzieci i młodzież kierowana do placówki, to osoby z rodzin dysfunkcyjnych, często z problemem alkoholowym, praca
z rodzinami naturalnymi to wielkie wyzwanie dla pracowników. Wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego w większości uczęszczają do szkoły podstawowej (11 osób) i do gimnazjum (22 osoby), które znajdują się na terenie placówki. Młodzież również uczęszcza do szkół zlokalizowanych na terenie miasta (28 osób). Wychowankowie zaopatrzeni są w podręczniki
i pomoce dydaktyczne w stopniu dobrym. W większości posiadają osobiste komplety potrzebne do realizacji zajęć dydaktycznych.
W 2007 roku w placówce w ramach realizacji „Etapowego planu dochodzenia do standardów” dokonano remontów polegających na stworzeniu aneksu kuchennego
w III grupie wychowawczej, wyremontowano również łazienki i sanitariaty.
Przeprowadzono dalszą część prac w zakresie termoizolacji budynku. Ściany internatu zostały ocieplone i budynek otrzymał nową elewację.
Wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego objęci są opieką medyczną. W 2007 roku udzielono 2.685 porad pielęgniarskich. W poradniach u lekarzy specjalistów skonsultowano ogółem 178 przypadków. Wykonano 28 analiz laboratoryjnych, 9 badań EKG, sześć badań USG, odbyło się 179 wizyt u stomatologa oraz 336 porad u pediatry. W zakładzie optycznym wykonano 6 par okularów korekcyjnych oraz wiele bieżących napraw uszkodzonych okularów. W szpitalu przebywało czworo wychowanków,
w sanatorium przebywało troje dzieci. Wykonano 240 testów do wykrywania środków psychoaktywnych. Najczęściej występujące problemy zdrowotne wśród dzieci to:
- przewlekłe stany zapalne górnych dróg oddechowych,
- próchnica zębów,
- wady postawy.
W ramach działalności opiekuńczo – wychowawczej w placówce prowadzone są między innymi następujące przedsięwzięcia:
· na rzecz profilaktycznych uzależnień od środków psychoaktywnych,
· w obszarze pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
· w ramach spędzenia wolnego czasu – np. zajęcia sportowe Klub Sportowy „Lider”,
· kiermasze okolicznościowe,
· akcja „Pocztówki za złotówki” – trwa od ośmiu lat pod patronem Stowarzyszenia „Nasze Dzieci” oraz Gazety Wyborczej.
Realizacja różnorodnych działań profilaktycznych podejmowanych w Pogotowiu Opiekuńczym ma na celu uchronienie wychowanków przed patologicznymi zachowaniami.
Dotację w wysokości 41.400 zł otrzymaną z budżetu państwa Pogotowie Opiekuńcze przeznaczyło na zakup wyposażenia aneksu kuchennego i zakupu wyposażenia pokoi sypialnych dla wychowanków.

W Pogotowiu Opiekuńczym wydano w 2007 roku kwotę 27.783 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Pogotowia.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2007 roku wydano 603.090,16 zł,
w tym 193.195 zł na usamodzielnienie wychowanków z placówek
opiekuńczo – wychowawczych, w tym dla osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy.
Pomoc pieniężną na usamodzielnienie wydatkowano w kwocie 11.529 zł i otrzymało ją 2 wychowanków: 1 wychowanek z placówki opiekuńczo-wychowawczej
i 1 z młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
Miesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wydatkowano na kwotę 156.961 zł i pobierało ją 42 wychowanków, z czego 29 wychowanków było z placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2 wychowanków z ośrodków szkolno-wychowawczych
i 11 wychowanków z młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
Na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej przeznaczono 24.705 zł, z której skorzystało w sumie 5 wychowanków, tj. 4 z placówek opiekuńczo-wychowawczych i jeden
z ośrodka szkolno-wychowawczego.

W ramach zawartych z innymi powiatami porozumień i umów w 2007 roku wydano 409.895,16 zł na finansowanie wydatków na utrzymanie 22 dzieci umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.II. Domy Pomocy Społecznej


1. W 2007 roku kwotę 1.955.951,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu
w domach pomocy społecznej mieszkańców Zielonej Góry. Skierowanych zostało 70 osób.


2. Budżet Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Słowackiego w 2007 roku wynosił 3.396.943,50 zł, w tym inwestycje na kwotę 1.300.400 zł. Zgodnie z programem naprawczym wykonano termomodernizację budynku Domu. Ogółem planowana kwota na inwestycje wynosiła 1.850.000 zł, jednak Uchwałą Nr XVI/194/07 Rady Miasta z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zielona Góra na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przeniesiono na 2008 rok kwotę 549.600 zł dotyczącą przebudowy balkonów w Domu. Dotację otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 220.000 zł przeznaczono na dobudowę windy oraz zakup wyposażenia gabinetu do fizykoterapii, sali gimnastycznej, pokoju gościnnego, sali dziennego pobytu.
Koszt utrzymania jednego mieszkańca wyniósł 2.446 zł miesięcznie. W ciągu roku odeszło 16 osób, 15 osób zmarło a 1 osoba przeszła do Domu Pomocy Społecznej
w Gorzowie Wlkp. W ciągu roku przyjęto 16 osób, w tym 12 osób na nowych zasadach. Stan na dzień 31.12.2006 wyniósł 68 osób a na dzień 31.12.2007 roku 67 osób. Średnia wieku mieszkańców Domu wyniosła 78,4 lat.
Poszczególne przedziały wiekowe przedstawiają się następująco:
od 42 – 60 lat 3 osoby
od 61 – 74 lat 18 osób
od 75 i więcej 46 osób.

W ramach imprez kulturalno – oświatowych zorganizowano:
· spotkania muzyczne w wykonaniu dzieci ze Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze,
· koncerty, występy okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca
w wykonaniu dzieci ze szkół i przedszkoli,
· odbyły się Jasełka w wykonaniu dzieci z Ochli, Kaźli, i Kiełpina oraz Zielonej Góry,
· odbyły się Jasełka w wykonaniu dzieci z Ochli, Kaźli, i Kiełpina oraz Zielonej Góry,
· odbyły się pokazy tańca towarzyskiego i tańca nowoczesnego,
· odbyły się Akademie Okolicznościowe w wykonaniu dzieci ze szkół średnich,
· koncert orkiestry Zastal,
· na terenie Domu odbyły się imprezy w ogrodzie, majówka, pikniki, ogniska oraz Dzień Pieczonego Ziemniaka,
· zorganizowano bale i zabawy taneczne karnawałowe, walentynkowe, Bal Seniora
i Andrzejki oraz turnieje: szachowy, w tysiąca, turniej gier planszowych, spartakiadę,
· zorganizowano wycieczki do Groty Solnej w Zielonej Górze, do Torzymia, Ochli, Drzonkowa, Dąbia, wycieczki na grzyby i jagody do lasu oraz do miasta z okazji Winobrania,
· wyjścia do kina i teatru,
· projekcje filmów wideo i dvd,
· pokaz iluzjonisty.


3. Budżet Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze w 2007 roku wynosił 5 463 536,95 zł. Dom świadczył usługi dla 192 mieszkańców. Koszt utrzymania jednego mieszkańca wyniósł w roku 2007 - 2 106,00 zł miesięcznie.. Średnia planowana miesięczna odpłatność mieszkańca ogółem wyniosła 1 017,27 zł. Odpłatność mieszkańców (gmina + rodzina) wyniosła 1.848,01 zł, a odpłatność mieszkańców uprawnionych do dotacji 687,63 zł.
Rzeczywista stawka kosztu żywienia za rok 2007 wyniosła 8,45zł na 1 osobodzień.

W 2007 roku w ramach imprez kulturalno – oświatowych organizowano:
· występy dzieci z przedszkoli i szkół z okazji świąt okolicznościowych, tj. Dnia Babci, Dziadka, Matki, Ojca, Kobiet, Mężczyzn, Tygodnia Seniora, świąt państwowych:
1 Maja, 3 Maja, Uchwalenia Konstytucji, Święta Pracy, Dnia Weterana, Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Wyzwolenia Zielonej Góry,
· wycieczkę krajoznawczą do Świnoujścia i okolic,
· „ I Turniej Tańca Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego”,
· wyjście do kina, wyjazdy nad jezioro, zbieranie jagód,
· koncerty muzyczne i udziały w Festiwalu Piosenki Mieszkańców DPS woj. Lubuskiego i udział w Spartakiadach Sportowych.

Dotację celową w wysokości 327 400,00 zł otrzymaną z budżetu Państwa przeznaczono w kwocie 30 000,00 zł na zakup mebli i 297 400,00 zł na remont pawilonu C. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów przeznaczył na zakup wyposażenia do dwóch kuchenek podręcznych, szaf z przesuwnymi drzwiami, do pokoi mieszkańców, zakup krzeseł, stołów kuchennych, ław ,szaf metalowych pracowniczych oraz na remont pawilonu C: wymiana CO, instalacji elektrycznej, kapitalny remont pokoi mieszkalnych na parterze. Udział dotacji w koszcie całkowitym zadania wyniósł 50%.
W 2007 roku w Domu w ramach usług remontowych wykonano: remont pawilonu C ogółem 523 668,93 zł, remont systemu monitoringu - 44 993,94 zł, doposażenie parteru
w pawilonie C w system przeciwpożarowy -17 866.00 zł, wykonanie instalacji przyzywowej w pawilonie C parter - 6 083,55 zł, wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż opraw
z modułem awaryjnym na klatce schodowej pawilonu C – 2 500,00 zł, wykonano roboty adaptacyjne pomieszczeń po byłej kotłowni - 42 955,25 zł pozostałe wydatki w tym paragrafie stanowiły remonty maszyn i urządzeń , środków transportowych Domu. Wykonane zadania poprawiły estetykę Domu, bezpieczeństwo i pozwoliły wykonać część zadań wynikających z programów naprawczych.


III. Ośrodki wsparcia


1. Budżet Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze w 2007 roku wynosił
2.568.131,51 zł.

Jednostka składa się z 8 samodzielnych działów; dwa Domy Dziennego Pobytu
( Retro i Nestoria), Ośrodek Terapii Zajęciowe(Arkadia), dział usług opiekuńczych w domu chorego, stołówka dla Seniorów, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, świetlica popołudniowa dla dzieci, pralnia dla Seniorów oraz dział administracyjny obsługujący całą jednostkę.
Zatrudniono w całej jednostce średnio 68 osób miesięcznie w tym 4,5 etatu w ramach robót publicznych.
W opiece domowej założono w planie wypracowanie 5.600 godzin miesięcznie,
a więc rocznie 67.200 godzin. W rzeczywistości wykonano 69.832 efektywnych godzin
( bez zwolnień lekarskich i urlopów), co daje średnio 5.819 godziny w miesiącu tj. więcej o 219 godz. miesięcznie. Zatrudniono w tym celu 41 etatowych opiekunek, na zaplanowanych w budżecie 38 etatów. Korzystano z dodatkowego zatrudnienia opiekunek w ramach prac publicznych. W ciągu roku były to 2 etaty.
Usługami opiekuńczymi w domu chorego objęto 293 osób - o 9 osób więcej niż w 2006r.- kiedy to nastąpił gwałtowny wzrost podopiecznych a nie zwiększyła się liczba opiekunek.
Z powyższego widać, iż mając tyle samo opiekunek objęto opieką większą liczbę podopiecznych. W efekcie nastąpiło to poprzez zmniejszanie godzin opieki
u poszczególnych podopiecznych.
W planie ustalono, iż średnia odpłatność podopiecznych wyniesie 24,4 %, natomiast w rzeczywistości odpłatność wyniosła ok. 27 %, i dzięki temu uzyskano większe dochody o 40.793 zł.
Pracownice Ośrodka sprawują obecnie opiekę średnio nad 5 podopiecznymi dziennie.
W roku 2007 cena godziny usług opiekuńczych wynosiła 11,50 zł.

W prowadzonej stołówce wydano w ciągu 11 miesięcy ub. roku 38.418 obiadów
i obsłużono 3.612 osoby.
W ciągu miesiąca jest to średnio 177 osób, z czego 103 - to obiady w cenie wsadu do kotła; 31 - to posiłki bezpłatne refundowane przez OPS, 32 - to obiady pełnopłatne
z decyzją, 5 - obiadów w cenie wolnorynkowej bez skierowania, 6 - obiady pracownicze.
Ceny obiadów wynoszą: w cenie wsadu do kotła -3,70zł, obiady
pełnopłatne – 8,20 zł, obiady wolnorynkowe – 8,80 zł + VAT
Z okazji Świąt Wielkanocnych przygotowano dla podopiecznych 115 paczek żywnościowych o wartości 45 zł każda. Natomiast na Święta Bożego Narodzenia przygotowano 150 paczek żywnościowych dla podopiecznych korzystających ze stołówki oraz najuboższych objętych usługami opiekuńczymi w domu o wartości ok. 50 zł każda.
Tradycyjnie konsumenci dostali do z okazji „Zajączka – babkę piaskową ”, w „tłusty czwartek” - pączki, a stołujące się Panie z okazji „Dnia Kobiet” otrzymują czekoladę jako dodatek do obiadu.
Wpływy ze sprzedanych obiadów i kolacji w roku 2007 wyniosły 195.570,30 zł , natomiast wydatki na żywienie wyniosły 177.798,89 zł. ( w tym 14.552 zł przeznaczono na świąteczne paczki żywnościowe).

W dwóch prowadzonych Domach Dziennego Pobytu przebywa obecnie
46 podopiecznych.
DDP Nestoria na oś. Pomorskim sprawuje codziennie opiekę nad 29 Seniorami,
w tym jest 15 cierpiących na chorobę Alzhaimera. Niestety, ze względu na duży zakres koniecznych usług opiekuńczych, nie można przyjąć kolejnych chorych, którzy oczekują
w kolejce.
W Domu tym zatrudnione były 4 osoby na 3.75 etatu; w tym fizjoterapeuta, opiekun, terapeuta zajęciowy i kierownik Domu.
Bardzo prężnie działa przy naszym Domu Lubuskie Stowarzyszenie Opiekunów
i Chorych na Chorobę Alzhaimera. Dzięki środkom pozyskanym przez to Stowarzyszenie, Dom Nestoria wzbogacił się o profesjonalne łóżko do masażu, a Seniorzy z obu Domów oraz rodziny chorych wyjechali na całodniową majówkę do skansenu w Ochli, a we wrześniu na całodniowy piknik do gospodarstwa agroturystycznego w Janowcu.
Ponadto zorganizowano projekcję filmu pt. „IRIS” o postępującej chorobie Alzhaimera
u pewnego naukowca i trudnej opiece nad nim.
W DDP Retro przy ul. Reja 8 przebywa średnio 17 podopiecznych, a opiekę nad nimi sprawują 2 osoby zatrudnione w 1,75 etatu.
Dla Seniorów z placówek zorganizowano wyjazd na dwa turnusy rehabilitacyjne:
wiosną do Niechorza, a w październiku do Dziwnówka.
Poza tym w DDP Nestoria staż absolwencki odbywały 2 osoby. W ramach praktyk,
w obu Domach, pracowali studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, Studium Medycznego, Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej i Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego. Dzięki temu oferta pomocy Seniorom jest coraz bogatsza.
Domy Dziennego Pobytu czynne są również w Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, gdzie podopieczni mają możliwość spędzenia ich w swoim towarzystwie. Ponadto otrzymują do domu przygotowany świąteczny prowiant.
Od stycznia 2007 r. w strukturach Centrum działa Ośrodek Terapii Zajęciowej, który mieści się przy ul. Głowackiego 8b i opiekuje się młodzieżą niepełnosprawną, również
z upośledzeniem umysłowym. Do czerwca 2007 przebywało tam ok. 13 osób (w tym 2 osoby ze znacznym upośledzeniem i 11 z upośledzeniem lekkim lub umiarkowanym). Zatrudnionych było 7 osób w ramach 4,5 etatu.
W m-cu sierpniu przeprowadzono remont całego Ośrodka Terapii Zajęciowej, który obejmował cyklinowanie parkietu w trzech salach, położenie płytek na podłodze
w korytarzach, wymalowanie wszystkich pomieszczeń. Kosztowało to prawie 47 tys. zł.
Jednocześnie zmienione zostały funkcje poszczególnych pomieszczeń. Utworzono
i wyposażono salę gimnastyczną m.in. w drabinki, ławeczki gimnastyczne, materace, piłki rehabilitacyjne, stół do ping ponga, basen z piłeczkami.
Do świetlicy zakupiono nowe fotele, ławy, dywan. Ponadto wyposażono Ośrodek
w podstawowy sprzęt gospodarczo-kuchenny ( mikser, odkurzacz, aparat fotograficzny, telefon bezprzewodowy, czajnik, naczynia) oraz pomoce dydaktyczne (gry, układanki, chustę animacyjną, darta, strable, twister, choinkę i ozdoby choinkowe).
Od m-ca września utworzono w tymże Ośrodku oddział dzienny dla osób z głębokim upośledzeniem umysłowym. Obecnie obejmuje on opieką 14 osób ze znacznym upośledzeniem umysłowym i 11 osób z niepełnosprawnością ruchową i upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Średnia dzienna frekwencja od września do grudnia 2007 r. wyniosła 21 osób.
Zatrudnionych jest 8 osób w ramach 6,75 etatu.
Młodzież pracuje w czterech grupach z podziałem ze względu na stopień upośledzenia.
Szeroko rozbudowano współpracę ze studentami UZ, Medycznego Studium Zawodowego, rodzicami, pobliskim Ośrodkiem PROMYK gdzie młodzież korzysta z zajęć w Sali Doświadczania Świata, Teatrem, Biblioteką Wojewódzką gdzie podopieczni systematycznie korzystają z zajęć.
W marcu zorganizowano wyjazd 13 uczestników Ośrodka na turnus rehabilitacyjny nad morze. Natomiast na wigilię przygotowano przedstawienie Bożenarodzeniowe, w którym wziął udział każdy podopieczny Ośrodka oraz praktykanci Studium Medycznego. Odbyła się wspólna wigilia, a po świętach spotkanie opłatkowe z rodzicami.
Przed Świętami Bożego Narodzenia podopieczni Domów Dziennego Pobytu
i Ośrodka Terapii Zajęciowej wykonali w ramach terapii zajęciowej 30 upominków gwiazdkowych na potrzeby Urzędu Miasta.

W minionym roku do prowadzonej przez Centrum świetlicy popołudniowej uczęszczało 30 dzieci w wieku 7-13 lat. Poza posiłkami, które są sfinansowane ze środków Centrum, odrabianiem lekcji, jest czas na rozmowy, zabawy i różne zajęcia terapeutyczne
i plastyczne. Dzieci często wychodzą z opiekunami do kina, teatru, do parku na gry terenowe, biorą udział w organizowanych w mieści konkursach i wystawach.
Zorganizowano ferie zimowe dla 28 wychowanków i ich rodzeństwa. Otrzymano na to dofinansowanie z Urzędu Miasta w wysokości 2.500 zł, a całkowity koszt wyniósł 5.620,18 zł.
W miesiącu lipcu zorganizowano półkolonie dla 30 dzieci. Otrzymano na to dofinansowanie z Urzędu Miasta w wysokości 2 tys. zł. Natomiast ich całkowity koszt wyniósł 9.149,44 zł.
Ponadto dzięki pomocy finansowej MOPS dzieciaki wyjechały na dwutygodniowy, letni wypoczynek nad morzem.
W minionym roku kolejny raz otrzymano środki w wysokości 10.000 zł na realizację programu przeciwalkoholowego od Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Z tych środków pokryto niektóre koszty organizacji ferii zimowych i półkolonii letnich oraz całoroczną działalność świetlicy.

W m-cu czerwcu wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, która dotychczas zajmowała jedną z największych sal w OTZ przy ul. Głowackiego, została przeniesiona do specjalnie przygotowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 21 na oś. Pomorskim. Remont szkolnych pomieszczeń i zaadaptowanie ich na potrzeby wypożyczalni pochłonęło prawie 21 tys. zł.
Dzięki Klubowi Rotary wypożyczalnia wzbogaciła się o nowy sprzęt wartości 6.890 zł. W roku 2007 z wypożyczalni skorzystało 879 mieszkańców miasta i okolicy.

W ramach prac remontowych w roku 2007 wykonano nowe przyłącze wody do budynku OTZ przy ul. Głowackiego ( jego koszt to 16.300 zł), a ramach inwestycji wykonano nową kotłownię gazową w tym budynku. Koszt tej inwestycji wyniósł ok. 66 tys. zł,
(z wykonaniem odpowiedniej dokumentacji), z czego 32 tys. zł otrzymano z funduszu ochrony środowiska.
Ponadto założono samodzielny monitoring Ośrodka, który kosztował 4.200 zł.
Przeprowadzono również prace remontowo-malarskie w kuchni, zapleczu magazynowym i socjalnym w obiekcie przy ul. Witebskiej 2, które kosztowały 23.289 zł
Wymalowano i usunięto drobne usterki w dwóch salach (telewizyjnej i jadalni)
w Domu Dziennego Pobytu Nestoria na os. Pomorskim. Zapłacono za to niecałe 2 tys. zł.
Zakupiono również 2 stoły i 12 krzeseł do jadali, ponieważ znacząco zwiększyła się liczba podopiecznych.
W ramach zakupów inwestycyjnych w roku 2007 r. zakupiono maszynę wieloczynnościową do rozdrabniania warzyw do kuchni przy ul. Witebskiej. Przeznaczono na to 5 tys. zł ze środków inwestycyjnych i 2 tys. zł z dochodów własnych.
Na bieżąco uzupełniano wyposażenie w naczynia i garnki we wszystkich trzech stołówkach. Zakupiono dużo materiałów i sprzętów do prowadzenia zajęć terapeutycznych w dwóch Domach Dziennego Pobytu, Ośrodku Terapii Zajęciowej, oraz materiały na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Pozostałe koszty to zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby całej jednostki.
Centrum Usług Opiekuńczych w ramach swojej działalności prowadzi dla podopiecznych usługi pralnicze. Ta forma proponowanej pomocy ma niewielu zwolenników. W ciągu roku korzysta z niej ok. 25 osób.

Centrum Usług Opiekuńczych poza statutową działalnością jest organizatorem wielu działań na rzecz Seniorów i osób niepełnosprawnych
W ramach „IX Lubuskiego Tygodnia Seniora” jednostka zorganizowała 3 imprezy dostępne dla wszystkich chętnych Seniorów.
8 października zorganizowano w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego seminarium poświecone chorobie Alzhaimera. Prelegentami byli: lekarz specjalista psychiatrii, psycholog kliniczny, oraz pracownicy naukowi UZ. Przy okazji odbył się kiermasz prac wykonanych przez Seniorów- podopiecznych DDP.
W dniu 9 października zorganizowano dla wszystkich chętnych Seniorów wyjazd autokarem na grzybobranie zakończone piknikiem i pieczeniem kiełbasek.
10 października w DDP NESTORIA odbyło się wspólne biesiadowanie Seniorów
i dzieci ze świetlicy „Wicherki”. Dzieci przygotowały program artystyczny, kwiaty
i poczęstunek.
13 października tradycyjnie na zakończenie Tygodnia Seniora zorganizowano IX BAL SENIORA , który odbył się w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego. Bawiło się na nim 220 Seniorów z naszego miasta oraz lubuskich gmin. Odpłatność podopiecznych wynosiła 30 zł od osoby natomiast wszystkie pozostałe koszty pokryli sponsorzy,
a pracownicy obsługujący wszystkie te imprezy pracowali za darmo.
Ponadto przez cały Tydzień Seniora przygotowywano w stołówce „ potrawy z okresu młodości” konsumentów. Były bliny, szare kluski ziemniaczane, prażuchy ziemniaczane, gołąbki z kaszą gryczaną, zupa kartoflana.
Tradycją jest również uroczysty obiad wigilijny wszystkich podopiecznych wraz
z władzami miasta, który odbywa się w stołówce przy ul. Witebskiej 2.

W ramach usług zdrowotnych poza bieżącymi badaniami, zaszczepiono wszystkich pracowników przeciwko grypie.


2. Budżet Noclegowni dla Bezdomnych Osób imienia Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze w 2007 roku wynosił 464.604,70 zł.
Noclegownia posiada 104 miejsca noclegowe. Łącznie w 2007 roku udzielono 26 264 noclegów, średnio jednej nocy nocowały 72 osoby. Noclegownia zapewnia jeden gorący posiłek w „Caritasie” oraz daje możliwość przygotowania śniadań i kolacji
w pomieszczeniach kuchennych znajdujących się w budynku Noclegowni (chleb jest dostarczany codziennie). W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizowany jest poczęstunek składający się z tradycyjnych, świątecznych potraw i sponsorowany niemal w całości przez życzliwych, wspaniałomyślnych ludzi i firmy. Noclegownia czynna jest
w godzinach od 1800 wieczorem do 800 rano, z wyjątkiem okresu od 1 listopada do 31 marca, kiedy to otwarcie następuje o godzinie 1600, a zamknięcie o 1000 rano.

Z usług Noclegowni w 2007 roku korzystało:
· 81 osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym (od 51 lat),
· 46 osób w wieku od 41 do 50 lat,
· 24 osoby w wieku od 31 do 40 lat,
· 21 osób w wieku od 19 do 30 lat,
· 5 osób (do 18 lat).
Przyczyną bezdomności w większości przypadków jest: niedostosowanie społeczne, eksmisja z zajmowanego dotychczas lokalu, wymeldowanie przez rodzinę w czasie pobytu w zakładzie karnym, wyrzucenie przez rodzinę z powodu nadużywania alkoholu lub narkotyków, wyrzucenie przez rodzinę z powodu choroby psychicznej, opuszczenie domu rodzinnego z powodu narosłych konfliktów, wymeldowanie decyzją administracyjną, spalenie mieszkania, z powodu niskich (lub braku) dochodów pozbawienie możliwości korzystania z wynajmowanego pokoju, czy mieszkania, niektórzy (bardzo nieliczni) wybrali taki styl życia –wieczna wędrówka. W 2007 roku 8 podopiecznych otrzymało mieszkanie z zasobów komunalnych, 2 osoby umieszczono w Domach Pomocy Społecznej, 34 osoby wynajęły lokal, do zakładów karnych trafiły 3 osoby, 9 osób zmarło.


3. W rozdziale Ośrodki wsparcia finansowano działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zielonej Górze. Przeznaczona na ten cel kwota 201.993,90 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników, na zakup materiałów do terapii oraz na utrzymanie Domu.
Do placówki uczęszcza średnio 28 osób. Większość uczestników to chorzy psychicznie z rozpoznaniami schizofrenii lub zespołów pokrewnych. Wszyscy uczestnicy korzystają z różnych form terapii, w tym terapii zajęciowej, w zależności od zainteresowań, zdolności i wcześniej nabytych umiejętności. Raz w tygodniu odbywają się sesje terapii grupowej przy wykorzystaniu różnych technik terapeutycznych, prowadzony jest też relaks przy muzyce. W zależności od potrzeb prowadzone są treningi umiejętności społecznych. Zajęcia teatralne prowadzone w placówce służą aktywizowaniu uczestników, poprawie koncentracji uwagi i pamięci, uczą współpracy w grupie. Uczestnicy również aktywnie uczestniczą w imprezach integracyjnych organizowanych w placówce i poza jej terenem. Organizowane są cyklicznie imprezy okolicznościowe.
Co dwa tygodnie rodziny osób chorych mogą korzystać ze spotkań grupy wsparcia. Celem spotkań jest udzielanie sobie nawzajem emocjonalnego wsparcia oraz dostarczanie informacji na temat radzenia sobie z problemem choroby psychicznej w rodzinie. We wrześniu personel i uczestnicy ŚDS włączają się w ogólnopolską akcję Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię.
Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,
z Przychodniami Zdrowia Psychicznego, z Uniwersytetem Zielonogórskim, ze szkołami
i przedszkolami, ze stowarzyszeniami, głównie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Pewny Brzeg”, z Katolickim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” a także z Caritasem w ramach przygotowania do poszukiwania pracy. Kontynuowana jest współpraca z ośrodkami kultury tj. z Teatrem Lubuskim, z Galerią BWA, z Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz z Biblioteką Wojewódzką.


4. Przyznane dodatkowe środki od Wojewody w rozdziale 85203 w kwocie 61.500 zł na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie zostały wykorzystane przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka na:
· wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla pedagogów, psychologów zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 46.500 zł,
· zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 4.000 zł,
· zakup usług pozostałych – zabezpieczenie i uporządkowanie obiektu, druk materiałów edukacyjnych w kwocie 11.000 zł.IV. Rodziny zastępcze


Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych w 2007 roku wynosiła 1.868.758,50 zł.
W skład niej wchodziła:
· miesięczna pomoc pieniężna dla 168 rodzin zastępczych, w których przebywało 252 dzieci.;
· jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych
z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej dla 16 rodzin, do których przyjęto 22 dzieci;
· jednorazowa pomoc losowa na częściowe pokrycie skutków zdarzenia losowego dla
1 rodziny, w której umieszczonych było 4 dzieci.
Na terenie miasta w 2007 r. funkcjonowało 9 zawodowych rodzin zastępczych,
z czego 2 to wielodzietne rodziny zastępcze, a 6 o charakterze pogotowia rodzinnego. Ogółem przebywało w nich 50 dzieci.
Środki finansowe łącznie na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych
w ramach umów zleceń wyniosły 251.554,34 zł.
W 2007 roku Wojewoda Lubuski przyznał środki finansowe na zadania zlecone powiatowi na powyższe zadania, tj. na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka cudzoziemskiego (pochodzenia ukraińskiego) umieszczonego w zawodowej wielodzietnej niespokrewnionej
z dzieckiem rodzinie zastępczej w łącznej kwocie 15.714 zł, na co składała się:
· miesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, w kwocie 10.376 zł;
· wynagrodzenie wraz ze składkami dla zawodowej wielodzietnej niespokrewnionej,
w kwocie 4.556 zł.
W minionym roku przeszkolono 16 nowo powstałych, spokrewnionych rodzin zastępczych na terenie miasta Zielona Góra.

W ramach posiadanych środków finansowych udzielono pomocy pełnoletnim wychowankom z rodzin zastępczych, w ramach usamodzielnienia, na ogólną kwotę
328.501,59 zł, z czego:
· 274.853,78 zł przeznaczono na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla
65 wychowanków,
· 29.646,00 zł przeznaczono na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 7 wychowanków,
· 24.001,81 zł przeznaczono na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla
5 wychowanków.
W ramach zawartych z innymi powiatami porozumień w 2007 roku wydano 291.225,62 zł na finansowanie wydatków na 40 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza Zieloną Górą.
W ramach realizacji Programu opieki nad dzieckiem i rodziną w mieście Zielona Góra w 2007 roku kontynuowany był program „Mój Przyjaciel”. Program realizowany jest wspólnie z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka oraz z Uniwersytetem Zielonogórskim. Skierowany jest do dzieci z rodzin zastępczych. W okresie sprawozdawczym objętych programem było 30 dzieci z rodzin zastępczych. Bezpośrednimi realizatorami programu są wolontariusze (30 studentów). Do każdego dziecka przypisany jest
1 wolontariusz. Para spotyka się 2 razy w tygodniu, spędzają wspólnie czas wolny, otrzymują pomoc w nauce, wszyscy uczestniczyli w „Dniu Dziecka”, w spotkaniu „Mikołajkowym” oraz w Dniu Wolontariusza. Ubezpieczeniem objęci zostali wszyscy wolontariusze biorąc udział w programie. Natomiast 10 dzieci wyjechało na wypoczynek letni, którego koszty pokrył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz „Caritas” Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej”. Z grupy dzieci uczestniczących w programie na wniosek wolontariusza opieką pedagogiczno-psychologiczną w formie indywidualnej terapii objęto
3 dzieci. Z indywidualnych konsultacji specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze, tj. psychologa skorzystały 2 rodziny zastępcze, a 1 z konsultacji terapeuty. Wolontariusze są systematycznie szkoleni przez lidera grupy, który również utrzymuje stały kontakt (comiesięczny) z rodzinami-opiekunami.
W ramach Programu opieki nad dzieckiem i rodziną w mieście Zielona Góra realizowany był również program „Szkoła dla rodziców”. Uczestnicy warsztatów uzyskali wiedzę z zakresu rozwoju zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutecznych sposobów przezwyciężania przemocy w rodzinie, prawidłowych wzorów wychowawczych i poprawy relacji między członkami rodziny oraz kształtowania postaw aktywnych wobec problemów życiowych, choroby alkoholowej, uzależnień od środków psychotropowych ich szkodliwego wpływu na relacje w rodzinie. W zajęciach prowadzonych w ramach „Szkoły dla rodziców” udział wzięło 46 osób. Aktualnie prowadzona jest kolejna grupa edukacyjna, w której udział bierze 14 osób. Uczestnicy brali czynny udział w prowadzonych zajęciach poprzez wnoszenie własnych pomysłów tematycznych, form przeprowadzania zajęć. Pozwoliło to każdorazowo na modyfikację programu.V. Składki na ubezpieczenia zdrowotne


Na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia
z pomocy społecznej wydatkowano w 2007 roku kwotę 200.000,00 zł (zasiłki stałe).

VI. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydano w 2007 roku 4.563.251,09 zł. Pomocą objęto 3.134 rodzin. Środki przeznaczono na:
· Zasiłki na leki dla 284 środowisk na kwotę 42.943,38 zł,
· Zasiłki na przybory szkolne dla 108 środowisk na kwotę 20.576,00 zł,
· Zasiłki na opał dla 350 środowisk na kwotę 100.109,50 zł,
· Dożywianie 432 dzieci w szkołach na kwotę 121.301,82 zł,
· Opłata za wyżywienie w przedszkolach i żłobkach dla 86 dzieci na kwotę 45.856,47 zł
· „Szklanka mleka” dla 473 dzieci na kwotę 57.035,81 zł,
· Wydatki mieszkaniowe (czynsz, energia) dla 686 środowisk na kwotę 213.768,73 zł,
· Zasiłki na cele bytowe dla 389 środowisk na kwotę 305.958,47 zł,
· Opłata stała za przedszkola i żłobki dla 86 dzieci na kwotę 35.194,73 zł,
· Zasiłki samorządowe dla niepełnosprawnych 33 dzieci na kwotę 61.793,80 zł,
· Zasiłki na cele specjalne dla 219 środowisk na kwotę 102.598,36 zł,
· Zasiłek celowy na posiłek dla 107 rodzin na kwotę 57.731,11 zł,
· Zdarzenia losowe dla 3 rodzin na kwotę 31.300,00 zł,
· Zasiłki okresowe dla 1333 środowisk na kwotę 798.294,29 zł,
· Zasiłki stałe dla 715 osób na kwotę 2.350.000,00 zł,
· Zasiłki na kolonie dla dzieci podopiecznych (256 dzieci) na kwotę 151.460,00 zł,
· Sprawienie 23 pogrzebów dla podopiecznych na kwotę 67.328,62 zł.

W 2007 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 12.783 decyzji administracyjnych dotyczących przyznania pomocy bądź jej odmowy, oraz 550 skierowania dla osób korzystających z wypożyczalni sprzętu ortopedycznego.

VII. Pomoc socjalna

Pracownicy socjalni poprzez podejmowane działania pomagają osobom i rodzinom, we wzmacnianiu oraz odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
Na podstawie podejmowanych kontaktów z osobami i rodzinami w drodze wywiadu środowiskowego dokonują diagnozy środowiska.
Poza pomocą finansową, rzeczową prowadzą systematyczną pracę
z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, uzależnionymi, długotrwale bezrobotnymi, określając indywidualną zdolność poszczególnych osób i rodzin do podjęcia działań, które
w efekcie umożliwią poprawę ich sytuacji. Pozwala to określić te instytucje
i organizacje, które będą pomocne w osiągnięciu wyznaczonego celu. Stałym elementem
w pracy pracowników socjalnych jest zatem podejmowanie współpracy z : kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka, policją, świetlicami, Powiatowym Urzędem Pracy, instytucjami organizującymi szkolenia osób niepełnosprawnych. Rola tej współpracy w ostatnim czasie z uwagi na pogłębiający się kryzys wartości rodzinnych wzrosła. Pracownicy socjalni kierują wnioski do sądu o wgląd
i ustalenie sytuacji małoletnich dzieci ( wniosków), do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych ( wniosków) , są pomocni w sporządzaniu wniosków o alimenty. Rodziny te są systematycznie monitorowane i włączane w programy prowadzone przez zatrudnionych w Ośrodku specjalistów. Psycholog i pedagog prowadzą indywidualną terapię z rodzinami wieloproblemowymi. W 2007 roku 46 osób brało udział w programie ,, szkoła dla rodziców” mającym na celu poszerzenie świadomości rodziców i ich wiedzy na temat własnych dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych i emocjonalnych. Uczestnicy programu tworzą jednocześnie swoiste grupy wsparcia, wymieniając wzajemne doświadczenia z obszaru rodzicielstwa oraz partnerstwa w związkach. Ponadto członkowie grup mogą liczyć na rzetelne informacje dotyczące sposobów radzenia sobie z przemocą w rodzinie jak również problemami uzależnień i współuzależnienia. Zajęcia prowadzą: psycholog, pedagog terapeuta oraz 3 pracowników socjalnych.
Obserwuje się też rosnącą liczbę osób z zaburzeniami psychicznymi, odmawiających przyjęcia pomocy medycznej i usługowej. W tych sprawach pracownicy socjalni podejmują współpracę z rodziną, poradnią zdrowia psychicznego. Kierują też wnioski do sądu o zgodę na umieszczenie w domu pomocy, bądź na leczenie psychiatryczne.VIII. Ośrodki pomocy społecznejNa funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano w 2007 roku kwotę 2.864.350,64 zł. Kwota ta stanowiła wynagrodzenia osobowe pracowników (68 etatów) oraz pochodne od wynagrodzeń i bieżącą działalność Ośrodka.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Zarząd PFRON przekazał w roku 2007 dla miasta Zielona Góra środki finansowe
w wysokości 2.972.300 zł. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Wykonanie planu finansowego, w rozbiciu na zadania przedstawia się następująco:

Lp. Nazwa zadania Limit środków finansowych Wykonanie planu % wykonania
1. 2. Usługi i instrumenty rynku pracy. Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych. 3.350 zł. 15.000 zł. 3.247 zł. 12.642 zł. 96,92 84,28
Razem: rehabilitacja zawodowa 18.350 zł. 15.889 zł. 86,59
3. 4. 5. 6. 7. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania WTZDofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 1.073.120 zł. 859.980 zł. 310.000 zł. 34.800 zł. 676.050 zł. 1.073.120 zł. 853.381 zł. 308.738 zł. 34.303 zł. 676.049 zł. 100,00 99,23 99,93 98,58 99,99
Razem: rehabilitacja społeczna 2.953.950 zł. 2.945.591 zł. 99,72
RAZEM: REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA 2.972.300 zł. 2.961.480 zł. 99,34


Z przyznanych przez Zarząd PFRON w roku 2007 środków w kwocie 2.972.300 zł. wykorzystano 2.961.480 zł., co stanowi 99,34% planu.
Lepsza realizacja planu wystąpiła w wykorzystaniu środków z zakresu rehabilitacji społecznej – 99,72% planu, gorsza w rehabilitacji zawodowej – 86,59%.
Na finansowanie szkoleń organizowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł. Urząd skierował na szkolenia łącznie
13 osób niepełnosprawnych, koszty ukończonych szkoleń – 12.642 zł., tj. 84,28 % planu.
Na finansowanie instrumentów oraz usług rynku pracy Urząd Pracy zaplanował środki w wysokości 3.350 zł. Skierowano 1 osobę do prac interwencyjnych, wydatkując na ten cel kwotę 3.247 zł. Wykonanie planu – 96,92%.
Na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (3 wtz dla 80 uczestników) PFRON zabezpieczył środki w wysokości
1.073.120 zł. Miasto Zielona Góra i powiat ziemski środki w łącznej wysokości 67.070 zł (5% całkowitych kosztów funkcjonowania w 2007r.). Środki w łącznej kwocie 1.140.190 zł przekazano organizatorom WTZ, plan wykonano w 100%.
Na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych zaplanowano środki w wysokości 859.980 zł. Przyznano dofinansowanie dla 1444 spełniających wymagane kryteria. W związku z licznymi rezygnacjami osób, wypłacono dofinansowania dla 1336 osób, na kwotę 853.381 zł. Plan wykonano w 99,23%.
Na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych zaplanowano środki w wysokości 310.000 zł. Wypłacono 38 dofinansowań na kwotę 308.738 zł, z tego: 21 dofinansowań na likwidację barier architektonicznych, 13 dofinansowań do likwidacji barier w komunikowaniu się
i 4 dofinansowania do likwidacji barier technicznych. W roku 2007 wpłynęło 50 wniosków na likwidację barier, 29 wniosków nie zostało zrealizowanych (rezygnacje wnioskodawców, brak podstaw merytorycznych lub formalnych do przyjęcia wniosku do realizacji, niewystarczające środki finansowe). Plan wykonano w 99,93%.
Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w wysokości 34.800 zł. Zrealizowano 13 wniosków, wydatkując 34.303 zł. W różnego rodzaju imprezach wzięło udział 1078 osób niepełnosprawnych,
w tym – 275 – dzieci i młodzież niepełnosprawna. Wykonanie planu – 98,57 %.
Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze zaplanowano pierwotnie 676.050 zł. Wypłacono dofinansowania dla 555 osób na kwotę 676.049 zł. W roku 2007 wpłynęło 711 wniosków na kwotę 859.974 zł,
z powodu wyczerpania limitu środków na zadaniu nie zrealizowano 156 wniosków na kwotę 183.925 zł. Pomimo, że Ośrodek na bieżąco monitorował realizację zadań, wnioskował
o przesunięcia środków na zadaniach, środki okazały się niewystarczające, nie udało się załatwić pozytywnie wszystkich wniosków. Wykonanie planu - 99,99%.IX. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej


Przyznane dodatkowe środki od Wojewody w rozdziale 85220 w kwocie 50.000,00 zł zostały wykorzystane przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka na:
· poradnictwo specjalistyczne w kwocie 38.000,00 zł,
· wymianę i uzupełnienie wyposażenia w kwocie 5.500,00 zł,
· zakup usług pozostałych (transportowych, monitoring) w kwocie 6.500 zł.X. Ośrodek Adopcyjno – OpiekuńczyNa funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego Zielonej Górze wydano
w 2007 roku kwotę 344.690,98 zł. Kwota ta stanowiła utrzymanie Ośrodka oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników. Do głównych kategorii działań należały:
· postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzono poprzez rozmowy informacyjne, rozmowy diagnostyczne, badania psychologiczne, wywiady środowiskowe, analizę wymaganej procedurą dokumentacji, badanie i opiniowanie psychologiczne na zapotrzebowanie sądów, szkolenie wg programu PRIDE i spotkania grupowe kandydatów,
· szkolenia – programem PRIDE przeszkolono 30 osób (14 par + 2 osoby samotna), wydano 51 zaświadczeń kwalifikacyjnych, przeprowadzono 2 edycje szkolenia: zimowa – 14 osób, wiosenna – 16 osób, zorganizowano Spotkania Grupowe przeznaczone dla kandydatów na rodziny adopcyjne (przeszkolono 38 osób), szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, dodatkowe spotkania indywidualne kandydatów z pracownikami Ośrodka Adopcyjno -Opiekuńczego (są to np. osoby wymagające wolniejszego tempa pracy ze względu na niskie wykształcenie), szkolenia dla rodzin zastępczych funkcjonujących – 28 ( z Zielonej Góry – 16),
· współpraca z instytucjami powiatowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi: udział w komisjach rekwalifikacyjnych w PO i DDZ, kontakt
z pedagogami szkolnymi z inicjatywy Ośrodka, szkoły lub przedszkola gdzie uczęszczają dzieci z rodzin zastępczych bądź adopcyjnych, udział w naradach
i spotkaniach w placówkach, współpraca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
· wizyty z kandydatami na rodziców adopcyjnych i zastępczych – obserwacja kontaktu, spotkania z grupą wsparcia dla opiekunek pogotowia rodzinnego na terenie Ośrodka,
· zorganizowano pomoc studentów – wolontariuszy dla dzieci w wieku szkolnym
z pogotowi rodzinnych i rodzin zastępczych oczekujących takiej pomocy,
· udzielono porad wielu rodzinom biologicznym – ogółem 62 w tym 41 rodzin
z Zielonej Góry,
· rozmowy terapeutyczne – ogółem 172,
· obserwacja przebiegu kontaktu z dziećmi przebywającymi w pogotowiach rodzinnych – 48,
· rozmowy z kobietami w ciąży przed podjęciem ostatecznej decyzji pozostawienia dziecka w szpitalu – 2,
· praca z rodziną naturalną dzieci przebywających poza rodziną własną (konferencja grup rodzinnych, wprowadzenie wolontariuszy do rodzin zastępczych spokrewnionych),
· utworzono grupę szkoleniowo – wspierającą dla rodzin adopcyjnych i zastępczych mających dzieci w wieku dojrzewania,
· współpraca z sądami rodzinnymi – sporządzanie opinii psychologiczno – pedagogicznej dla potrzeb sądów, występowanie z wnioskiem o uregulowanie sytuacji prawnej dzieci zakwalifikowanych do różnych form opieki rodzinnej, pełnienie funkcji opiekunów prawnych w sprawach o przysposobienie, stawiennictwo w sądach w roli biegłych, opiekunów prawnych w sprawach opiekuńczych, współpraca
z Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno – Konsultacyjnym w zakresie rozpoznawania sytuacji dzieci i celowości umieszczania ich w zastępczych środowiskach rodzinnych,
· współpraca z resortem zdrowia: z oddziałami noworodkowymi zgłaszającymi dzieci zagrożone odrzuceniem, poradniami specjalistycznymi w zakresie sporządzania epikryzy lekarskiej dzieci przygotowywanych do zmiany środowiska rodzinnego
i zgłaszanych do Banku Informacji o Dzieciach, konsultacje dotyczące stanu zdrowia dzieci kierowanych do adopcji czy rodzin zastępczych, inicjowanie badań specjalistycznych w zależności od potrzeb zgłaszanych przez opiekunki
w pogotowiach rodzinnych,
· upowszechnianie informacji o działalności Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.


XI. Pozostała działalność


1. W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował kwotą 2.083.044,30 zł i realizował następujące zadania:

· prowadzenie przez Caritas magazynu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla ubogich
i bezdomnych mieszkańców miasta Zielona Góra,
· prowadzenie punktu charytatywnego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – udzielanie pomocy rzeczowej osobom najuboższym, bezdomnym, rodzinom wielodzietnym,
· prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Wiewiórka” przez Polski Czerwony Krzyż dla 24 dzieci,
· prowadzenie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży dla 30 dzieci, świetlica zapewnia: pomoc
w nauce i dożywianie dzieci, naukę umiejętności życia w grupie, opiekę wychowawczą, eliminowanie zaburzeń osobowościowych, przekazywanie informacji o szkodliwości środków uzależniających,
· prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” dla 27 dzieci z rodzin ubogich dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami,
· prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka, w którym udziela się pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego i prawnego oraz schronienia dostępnego całą dobę dla osób będących w stanie kryzysu, w ciągu roku przebywało 90 osób,
· prowadzenie świetlicy profilaktyczno – terapeutycznej „Złote Serca” dla 20 dzieci
z rodzin ubogich materialnie, dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami. Świetlicę prowadził Polski Komitet Pomocy Społecznej, który zapewniał: opiekę wychowawczą, dożywianie dzieci, pomoc w nauce, zajęcia socjoterapeutyczne, edukację z zakresu profilaktyki uzależnień, utrzymywanie kontaktów z rodziną i szkołą dziecka,
· prowadzenie 12 placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla 285 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich materialnie, dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami. Placówki prowadził Caritas i zapewniał: opiekę wychowawczą, dożywianie dzieci, pomoc w nauce, naukę umiejętności życia
w grupie, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń osobowościowych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, przekazywanie informacji o szkodliwości środków uzależniających,
· zapewnienie przez Caritas codziennie, przez 7 dni w tygodniu ciepłego posiłku (gorąca zupa, wkładka mięsna i chleb) dla 325 osób przez 7 dni w tygodniu,
· zapewnienie prze Polski Komitet Pomocy Społecznej gorących posiłków dla 100 osób (gorąca zupa i chleb) codziennie, przez 365 dni w roku,
· zapewnienie przez Polski Komitet Pomocy Społecznej gorących posiłków dwudaniowych dla 88 osób przez 5 dni w tygodniu i 11 miesięcy w roku,
· pomoc na wyżywienie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
· wspieranie przez wolontariuszy osób i rodzin, które objęte są pomocą w formie usług opiekuńczych zarówno w domu chorego jak i w domach pomocy społecznej, wspieranie dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym i placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego, szkolenie wolontariuszy na potrzeby organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej poprzez prowadzenie przez Caritas Centrum Wolontariatu,
· prowadzenie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej „Przygoda” dla 25 dzieci skazanych gdzie rodziny dotknięte są różnymi patologiami, a przede wszystkim ubóstwem i bezrobociem przez Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”,
· wydanie przez Caritas i Polski Komitet Pomocy Społecznej 468 paczek żywnościowych dla osób, które korzystają z pomocy w formie ciepłego posiłku,

W ramach budżetu Centrum Usług Opiekuńczych wydawano posiłki dla 30 osób dorosłych na kwotę 23.745 zł.
Również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano program dożywiania 866 dzieci w szkołach, na kwotę 380.000 zł, a także wypłacano zasiłki na żywność dla 1012 osób na kwotę 481.950 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Wojewody i w 2007 roku wyniosły 861.950 zł w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Pozostałe środki od Wojewody w kwocie 110.000 zł przeznaczono na wyposażenie stołówek w szkołach.

Dodatkowe środki w kwocie 2.179,43 zł, dotyczące kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osób nie posiadających uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu, które spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, zostały wykorzystane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.XII. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnychŚrodki w rozdziale 85311 w kwocie 42.183,50 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zgodnie z art. 10 b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społeczne oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej są finansowane ze środków PFRON oraz samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 68 c pkt 1 wyżej cytowanej ustawy w 2007 roku ze środków budżetu miasta zapewnione było 5% kosztów funkcjonowania WTZ a 95% ze środków PFRON.POTRZEBY POMOCY SPOŁECZNEJ1. Rozszerzenie zakresu prowadzonej pracy socjalnej z osobami i rodzinami objętymi wsparciem pomocy społecznej poprzez dodatkowe zatrudnienie pracowników socjalnych.
2. Rozwój poradnictwa specjalistycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
3. Zwiększenie dofinansowania do placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego (świetlice) w celu wspierania funkcji opiekuńczych rodziny i uczestnictwa rodziców lub opiekunów dziecka w działaniach wychowawczych organizowanych
w tych placówkach.
4. Modernizacja pawilonów mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.
5. Kontynuacja realizacji standaryzacji Pogotowia Opiekuńczego.


Zielona Góra, dn. 29 luty 2008 r.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-03-07 10:52:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-03-07 10:52:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-03-07 10:52:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21123 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Zielonej Górze za okres I-XII 2008 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Informacje ogólne
 
Aktualna
liczba mieszkańców gminy
Liczba
rejonów opiekuńczych

Liczba mieszkańców gminy na 1 pracownika socjalnego w rejonie opiekuńczym (bez aspirantów)
Liczba zatrudnionych aspirantów pracy socjalnejPlanowana liczba pracowników socjalnych do zatrudnienia w przyszłym roku
118 tyś.82.80900
 
II. Praca z indywidualnym przypadkiem – Pomoc środowiskowa
 

1. Świadczenia pieniężne
 
Zasiłek stałyZasiłek okresowy
średnia wysokość 1 świadczenia
średnia wartość
pomocy na rodzinę w roku
Średnia wysokość 1 świadczenia % -owy udział środków własnychŚrednia liczba zasiłków na rodzinę w roku
3623.40814706
 
 
Zasiłek celowy – z wyłączeniem programu „Pomoc państwa...”
Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenieLiczba świadczeńKwota świadczeńŚrednia wysokość 1 świadczeniaŚrednia liczba zasiłków na rodzinę w roku
107162811.063.0051626
 
 
Zasiłek celowy specjalny
Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenieLiczba świadczeń
Kwota świadczeńŚrednia wysokość 1 świadczenia
228934146.009156,32
 

2. Świadczenia niepieniężne
 
 
Pomoc przyznana na podstawie art.17, ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej – z wyłączeniem programu „Pomoc państwa...”
Formy pomocy rzeczowej (odzież, schronienie)Liczba osób korzystających z pomocy rzeczowejŚrednia wysokość przyznanej pomocyŚrednia wartość pomocy na rodzinę w roku
Posiłek 1044474493
Odzież 118141178
Schronienie2301942.331
 
 
 W jaki sposób organizowana jest powyższa pomoc ( z kim Ośrodek współpracuje w powyższym zakresie np. Bank Żywności, sponsorzy,.... )
Pomoc w formie posiłków: stołówki szkolne, przedszkola, żłobki, stołówki dla dorosłych (3)
Pomoc w formie żywności (magazyny żywności PKPS i Caritas - umowy)
Pomoc w formie schronienia (prowadzone przez miasto – Noclegownia)
Pomoc w formie odzieży (magazyny rzeczy używanych prowadzone przez PKPS i Caritas – umowy)
 
Realizacja Ustawy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
1.liczba dzieci korzystających z posiłków w szkole na terenie innej gminy 1419
2.szczegółowy wykaz placówek i punktów prowadzących dożywianie dzieci, uczniów szkół oraz osób dorosłych
3.osoby wymagające dożywiania, nie objęte dożywianiem (opis powodów) - brak
 

3. Praca socjalna
 
Kontrakty socjalne
Liczba zawartych kontraktów w roku sprawozdawczym
w 2008
Liczba kontraktów kontynuowanych z roku poprzedniego
z 2007
Liczba kontraktów o pozytywnych efektachLiczba kontraktów, z których osoby zrezygnowałyPodać narzędzia zastosowane do diagnozy:
39262912genogramy, ekomapy, inne
 
 
 
 
 Proszę podać efekty zawartych kontraktów socjalnych ( czego i kogo kontrakty dotyczyły). Czy osoby usamodzielniły się, czy dalej są podopiecznymi Ośrodka?

1.Kontrakty dotyczyły:
podjęcia leczenia odwykowego – osoby uzależnione od alkoholu
podjęcie prac społecznie użytecznych - bezrobotni
udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje – bezrobotni
udziału w grupach edukacyjnych „Szkoła dla Rodziców” – rodziny niewydolne wychowawczo
 
2.Efekty:
podjęcie zatrudnienia
kontynuacja leczenia odwykowego
powrót dzieci z rodzin zastępczych i placówek do rodziny biologicznej
 
Z grupy 28 osób, które zakończyły realizację kontraktu 11 usamodzielniło się i nie korzysta z pomocy
 
Inne narzędzia zastosowane do realizacji pracy socjalnej.
Wywiad
Rozmowa
Obserwacja
 
III. Organizowanie społeczności lokalnej
 
1. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi
Średni koszt usługiSposób zatrudniania opiekunek świadczących usługiLiczba osób posiadających kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem MPS z dnia 22 września 2005r.(Dz.U. Nr 189,poz. 1598)w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczychLiczba osób nie posiadająca kwalifikacji
00000
 
Środowiskowe Domy Samopomocy
Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminyLiczba osób korzystających z ŚDS z terenu gminyRegulacje formalne pomiędzy gminami – zawarte umowy, porozumieniaJeśli brak jest w gminie ŚDS, - jakie formy pomocy planuje Ośrodek w roku przyszłym?
7.000270Utworzenie jednej placówki
 
 
2. Pomoc osobom starszym, przewlekle chorym, niepełnosprawnym
 
Usługi opiekuńcze
Liczba osób objętych usługami opiekuńczymiŚredni koszt usługiSposób zatrudniania opiekunekZaplanowana na ten cel kwota w budżecie Ośrodka
Data i nr uchwały w sprawie usług opiekuńczych
27212,30Umowa o pracę
Umowa zlecenie
W CUO
1.020.000,-
XXVII/250/04
Z 29.06.2004
 
 
Domy Pomocy Społecznej
Liczba osób skierowanych do DPSPowody kierowania do DPS
Liczba osób, za które gmina ponosiła koszty pobytu w DPS w 2008r.Liczba umów zawartych z osobami dopłacającymi za pobyt mieszkańca gminy w DPS?Kwota zaplanowana w budżecie na kierowanie do DPS na 2009r.
1051) stan zdrowia 2) brak możliwości organizacji usług całodobowych 105331.743.500,-
 
 
Inne formy pomocy: kluby, domy dziennego pobytu?
I 2 Domy Dziennego Pobytu
II 1 Ośrodek Terapii Zajęciowej
III 10 Klubów Seniora – prowadzi Diecezjalna Caritas
 
3. Opieka nad dzieckiem i rodziną
- czy gmina posiada przyjęty Uchwałą gminny System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i Rodziną?
– Uchwała Nr LXXIII/654/06 z 26 września 2006
 
 
 
 
LP.Liczba rodzina, których dzieci zostały umieszczone w placówce opiek-wych.
Liczba rodzin, których dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych
Liczba rodzin, z którymi zawarto kontrakty socjalne na rzecz powrotu dziecka do rodzinyLiczba i rodzaj placówek wsparcia dziennego – świetlic, klubów, prowadzonych przez wszystkie instytucje na terenie gminy (szkoły, komisje p.alkohol.,organiz.pozarząd.itp.) Liczba dzieci, które powróciły do rodzin biologi-cznych
Opis działań podjętych na rzecz wspierania rodziny i dziecka w naturalnym środowiskuRodzaje programów realizowanych przez gminę na rzecz wspierania
7148Placówki wsparcia dziennego (rejestr wojewodyPozostałe placówki
6
1)poradnictwo psycho-logiczno-pedagogiczne
2)udział rodziców w zajęciach edukacyjnych
3)kierowanie do placówek leczenia odwykowego
4)kierowanie do CIS
5)podejmowanie prac społ-użytecznych
1) „Szkoła dla Rodziców”
2) „Mój przyjaciel
201
 
 
 4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- czy gmina posiada przyjęty Uchwałą gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie?
 – Uchwała Nr - Nie
 
 
 
Liczba rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
109
Liczba osób objętych działaniami punktu konsultacyjnego dla ofiar
przemocy w rodzinie
224
Liczba osób objętych poradnictwem dla ofiar przemocy w rodzinie
586
Liczba osób skierowanych do całodobowych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie46
Liczba „Niebieskich Kart” złożonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej29
Liczba „Niebieskich Kart” złożonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-
Przedsięwzięcia podejmowane na terenie gminy na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie

1)powołanie zespołów interdyscyplinarnych 2)przeprowadzenie szkolenia dla osób zajmujących się przemocą – członków zespołów interdyscyplinarnych 3)informacje w mediach
4)poradnictwo specjalistyczne
Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych: partnerzy, formy współpracy, rozwiązywane sprawy

1)partnerzy: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, pedagodzy szkolni, kuratorzy, policja
2)formy współpracy: systematyczne spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, wspólne wizyty w środowisku
Deficyty i potrzeby, realizacja których usprawniłaby niesienie pomocy osobom dotykanym i zagrożonym przemocą w rodzinie:

1)bezwzględny obowiązek opuszczenia mieszkania
2)przymus podjęcia terapii dla sprawców przemocy
3)zwiększenie środków finansowych na całodobowe dyżury psychologów
4)szybsze rozpatrywanie przed Sąd spraw przemocowych
5)przewlekłe postępowanie w sprawach przemocowych na poziomie prokuratury
1.
Udział pracowników OPS, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Jeśli tak*, w jakich oraz ile osób zostało przeszkolonych: 5 pracowników socjalnych, 8 członków Miejskiej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
tak*
 
 
 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 
LiczbaNazwa organizacji
Formy współpracyObszar współpracy
Organizacje pozarządowe współpracujące z ośrodkiem
pomocy społecznej
8
PKPS
Caritas PCK Damy Radę Stowarzyszenie Postpenitencjarne Civitas
 KSM T
KoPDz
Zlecanie zadań
1)opieka nad dziećmi
2)przemoc w rodzinie
3)dożywianie
4)pomoc sprawcom przemocy
5)handel ludźmi 6)pomoc rzeczowa
7)mediacje
8)wolontariat
 
LiczbaNazwa organizacjiFormy współpracyObszar współpracy
Porozumienia/
umowy zawierane z organizacjami pozarządowymi
251)Polski Komitet Pomocy Społecznej
1) opieka pozaszkolna
2) dożywianie
3) pomoc rzeczowa
I –
XII.08
2)Caritas
1) opieka pozaszkolna
2) dożywianie
3) pomoc rzeczowa
4)wolontariat
I –
XII.08
3)Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
1)opieka pozaszkolna
2)interwencja kryzysowa
3)mediacje
I –
XII.08
4) PCK1)opieka pozaszkolna
2)pomoc rzeczowa
I –
XII.08
5)Stowarzyszenie „Patronat”1)opieka pozaszkolnaI –
XII.08
6)Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży1)opieka pozaszkolnaI –
XII.08
7)Stowarzyszenie Damy Radę1)opieka pozaszkolnaI –
XII.08
8)Civitas Chrystiana
1)opieka pozaszkolnaI –
XII.08
 
 
 
 
Liczba
Osoby bezdomne przebywające na terenie gminyKobietyMężczyźniDzieci
621680
Liczba programów
Liczba osób usamodzielnionychEfekty usamodzielnień
(mieszkania chronione, zatrudnienie itd.)
Indywidualne programy wychodzenia z bezdomności43
1)przydział mieszkania komunalnego
2)wynajęcie mieszkania
3)podjęcie zatrudnienia
 
Liczba porad

Udzielanie porad, informacji osobom bezdomnym dot. instytucji udzielających pomocy tym osobom
Wszystkie osoby bezdomne otrzymują informację dot.:
- zasad przyznawania pomocy społecznej
- leczenia odwykowego
- zatrudnienia
- szkoleń zawodowych
- zasad przydziału mieszkań komunalnych
- ubezpieczenia zdrowotnego
 
 
 
 6. Pozostałe działania na rzecz mieszkańców gminy (wypoczynek dzieci i młodzieży, uroczystości dla osób starszych i samotnych, inne działania...)
1)kolonie letnie dla 230 dzieci
2)organizacja „Dni Seniora”
3)Dzień Wolontariatu
4)„Lato w mieście” półkolonie 5)Ferie 2008
 
7. Tworzenie i realizacja programów osłonowych – art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej – w tym z wykorzystaniem środków unijnych
1)dodatek samorządowy dla rodzin wychowujących co najmniej 2 dzieci niepełnosprawnych
2)wyprawka szkolna dla dzieci w rodzinach wielodzietnych
3)wyprawka szkolna dla wielodzietnych rodzin zastępczych
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Rogalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Rogalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-08 21:01:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-08 21:53:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-08 21:53:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »