ˆ

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2008 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu


Na podstawie Zarządzenia Nr 15/07 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2008 r., w posiedzeniu udział wzięli:

1. Elżbieta Dębek - Zielewska - Zastępca dyrektora MOPS,
2. Eleonora Szymkowiak - Przewodnicząca Komisji Rodziny Rady Miasta,
3. Barbara Daszuta - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS,
4. Iwona Zwierzchowska - Kierownik Działu Opiekuńczo- Wychowawczego MOPS.

W dniu 19 listopada 2007 r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację w 2008 r następujących zadań z zakresu pomocy społecznej, na kwotę 1.100.537 zł:
1. Pomoc żywnościowa – wydawanie gorących posiłków, kwota dotacji: 500.637 zł.
2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie, kwota dotacji: 144.000 zł.
3. Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży, żywności), kwota dotacji: 19.000 zł.
4. Opieka pozaszkolna nad dziećmi, kwota dotacji: 372.800 zł.
6. Centrum Wolontariatu, kwota dotacji: 49.100 zł.
7. Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy: 15.000 zł.

W budżecie miasta na rok 2008 r. w dziale 852 rozdział 85295 zaplanowano kwotę 941.537 zł. w rozdziale 85220 kwotę 144.000 zł. i w rozdziale 85203 kwotę 15.000 zł. na realizację zadań pomocy społecznej przez inne podmioty.

Ad. 1
WYDAWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW
WPŁYNĘŁY 2 OFERTY:

1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Codzienny ciepły posiłek (zupa + wkładka mięsna + chleb):
1) wnioskowana kwota dotacji: 385.045 zł.
2) środki własne: 82.000 zł.
3). całkowity koszt realizacji zadania: 467.045 zł.
4) propozycja dotacji: 320.652 zł.

Stawka żywieniowa: 1,70 zł, koszty przygotowania 1 posiłku: 0,81 zł. Przyjęta kalkulacja: 350 osób x 2,51 zł x 365 dni = 320.652 zł.


2. Polski Komitet Pomocy Społecznej
Oferta na posiłki dwudaniowe wydawane przez 5 dni w tygodniu i 12 miesięcy w roku oraz pobyt osób żywionych w klubie „Wrzos”.
1) wnioskowana kwota dotacji: 179.784 zł
2) środki własne 188.946 zł
3) całkowity koszt realizacji zadania 368.820 zł
4) propozycja dotacji: 179.784 zł

Pełny koszt posiłku: 8,33 zł , wsad do kotła: 3,80 zł, koszty przygotowania: 4,53 zł. Przyjęta kalkulacja dla osób skierowanych na bezpłatny posiłek:
60 osób x 8,33zł x 22 dni x 12 mies. = 131.947,20 zł
Kalkulacja dla osób, które same płacą wsad do kotła:
40 osób x 4.53 zł x 22 dni x 12 mies.= 47.836,80 zł.
Łącznie posiłki dwudaniowe: 179.784 zł.

Ad. 2
OPIEKA STACJONARNA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Wpłynęła 1 oferta
Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka
na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Piaskowej 9e w Zielonej Górze.
1) wnioskowana kwota dotacji: 144.000 zł
2) całkowity koszt zadania 144.000 zł
3) propozycja dotacji: 144.000 zł.
Dotacja udzielona jest na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który świadczy pomoc psychologiczną, prawną i socjalną oraz zapewnia schronienie dla osób w stanie kryzysu, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ad. 3
POMOC RZECZOWA (WYDAWANIE ODZIEŻY, ŻYWNOŚCI)
Wpłynęły 2 oferty:
1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
na prowadzenie Magazynu Pomocy Żywnościowej w Zielonej Górze ul. Dworcowa 21 (wydawanie odzieży, żywności, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego).
1) wnioskowana kwota dotacji: 45.200 zł.
2) środki własne: 2.695.736 zł.
3) całkowity koszt zadania: 2.740.936 zł
4) propozycja dotacji 15.600 zł
Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów osobowych prowadzonego zadania.

2. Polski Komitet Pomocy Społecznej
na prowadzenie Punktu Charytatywnego przy ul. Dworcowa 2 (wydawanie odzieży)
1) wnioskowana kwota dotacji: 3.400 zł.
2) całkowity koszt realizacji zadania 10.600 zł
3) środki własne 7.200 zł
4) propozycja dotacji: 3 400 zł.
Dotację przeznacza się na sfinansowanie kosztów rzeczowych.

Ad. 4
OPIEKA POZASZKOLNA NAD DZIEĆMI – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE WSPARCIA DZIENNEGO.
Wpłynęło 7 ofert:
1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na prowadzenie 14 placówek dla 320 dzieci:
a) 1).ul. Prosta 47,
b) 2).ul. Chrobrego 8,
c) 3).os. Kaszubskie 7 ,
d) 4).ul. Obywatelska 1,
e) 5).ul. Piastowska 12,
f) 6).ul. Bema 34-32
g) 7).ul. Kościelna 9
h) 8).ul. Aliny 17
i) 9).ul. Bułgarska 30
j) 10). ul. Kąpielowa 7
k) 11).os. Kaszubskie 7 – świetlica dla młodzieży
l) 12).ul. Kościelna 6 – świetlica dla młodzieży
m) 13).ul. Bema 34-32 oddział dla dzieci w wieku 3-5 lat
n) 14).ul. Kościelna 7 – oddział dla dzieci w wieku 3-5 lat.

1) wnioskowana kwota dotacji: 379.800 zł.
2) środki własne: 319.276 zł.
3) całkowity koszt zadania 699.076 zł.
4) propozycja dotacji: 266.175 zł.
Dotację przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów osobowych i dożywianie dzieci.

2. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
na prowadzenie placówki przy Pl. Matejki 2a, dla dzieci 30
1) wnioskowana kwota dotacji: 29.600 zł.
2) środki własne: 9.900 zł.
3) całkowity koszt zadania 39.500 zł.
4) propozycja dotacji: 19.000 zł.
Dotację przeznacza się na dofinansowanie do kosztów utrzymania pomieszczenia, dożywiania dzieci oraz częściowe pokrycie kosztów osobowych

3. Polski Komitet Pomocy Społecznej
na prowadzenie placówki przy ul. Moniuszki 35 dla 20 dzieci.
1) wnioskowana kwota dotacji: 22.845 zł.
2) środki własne: 5.266 zł
3) całkowity koszt: 59.928 zł
4) propozycja dotacji 17.657 zł.
Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów osobowych, dożywiania dzieci oraz kosztów utrzymania pomieszczeń.

4. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Zielonej Górze
na prowadzenie placówki dla dzieci skazanych przy ul. Sikorskiego 26. Liczba dzieci – 25.
1) wnioskowana kwota dotacji: 31.900 zł.
2) środki własne: 43.650 zł.
3) całkowity koszt zadania: 75.550 zł.
4) propozycja dotacji: 17.000 zł.
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci, dofinansowanie kosztów osobowych, dożywianie dzieci oraz opłaty związane z eksploatacją lokalu.

5. Polski Czerwony Krzyż
na prowadzenie placówki przy ul. Francuska 25a; Liczba dzieci – 21.
1) wnioskowana kwota dotacji: 17.212 zł.
2) środki własne: 20.316 zł.
3) całkowity koszt zadania 37.528 zł.
4) propozycja dotacji: 17.200 zł.
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci i koszty osobowe.

6. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Chrystiana w Zielonej Górze
na prowadzenie placówki przy Szkole Podstawowej nr 11 ul. Spawaczy 3, dla 24 dzieci.
1) koszt całkowity zadania 57.426 zł.
2) wnioskowana kwota dotacji 21.069 zł.
3) udział własny 36.357 zł.
4) propozycja dotacji 18.969 zł.
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci oraz dofinansowanie do kosztów osobowych.

7. Stowarzyszenie Pracownia „Damy Radę” w Zielonej Górze
na prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze przy
ul. Sikorskiego 24 dla 20 dzieci.
1) koszt całkowity zadania 74.855 zł.
2) wnioskowana kwota dotacji 46.500 zł.
3) udział własny 28.355 zł.
4) propozycja dotacji 17.000 zł.

Ad. 5
CENTRUM WOLONTARIATU
Zadanie wynikające ze Strategii Integracji i Polityki Społecznej Miasta Zielona Góra, przyjętej przez Radę Miasta –uchwałą Nr XXIII/208/04 z dnia 30 marca 2004 r.
Wpłynęła 1 oferta
Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.
1) całkowity koszt zadania 56.316 zł.
2) środki własne 4.120 zł.
3) wnioskowana kwota dotacji 52.196 zł.
4) propozycja dotacji 49.100 zł.
Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów osobowych, dofinansowanie do kosztów eksploatacyjnych oraz prowadzenie grup wsparcia. Podstawowym zadaniem Centrum jest wspieranie przez wolontariuszy osób i rodzin objętych pomocą społeczną.

Ad. 6
DZIAŁANIA KOREKCYJNO –EDUKACYJNE WOBEC SPRAWCÓW PRZEMOCY
Wpłynęła 1 oferta złożona przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze przy
ul. Piaskowej 9 e.
1) całkowity koszt zadania 18.000 zł
2) środki własne 3.000 zł
3) wnioskowania kwota dotacji 15.000 zł
4) propozycja dotacji 15.000 zł.
Dotację przeznacza się na poradnictwo specjalistyczne i edukację pedagogiczną sprawców przemocy.

Po rozpatrzeniu złożonych ofert - kwotę w wysokości 1.100.537 zł. podzielono następująco:
1. Pomoc żywnościowa 500.436 zł.
2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie 144.000 zł.
3. Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży i żywności) 19.000 zł.
4. Opieka pozaszkolna – świetlice środowiskowe 373.001 zł.
5. Centrum Wolontariatu 49.100 zł.
6. Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy 15.000 zł.

Ogółem wpłynęło 14 ofert na kwotę 1.373.551 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kacprzak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-02 14:54:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-02 14:54:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-01-02 14:54:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6757 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2008 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu


 

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2008 r., w posiedzeniu udział wzięli:


1.  Elżbieta Dębek - Zielewska Zastępca dyrektora MOPS – przewodnicząca zespołu
2.  Barbara Daszuta Kierownik działu pomocy środowiskowej - członek zespołu
3.  Marlena Narewska Pracownik socjalny - członek zespołu


W dniu 23 lipca 2008 r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację w 2008 r następujących zadań z zakresu pomocy społecznej, na kwotę 152.500 zł.:
1. Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy – 52.500 zł
2. Rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałania przestępczości wśród dzieci i młodzieży poprzez umacnianie środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie – 100.000 zł,


Ad. 1 Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy


Wpłynęła 1 oferta Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze ul. Piaskowa 9e


1. Wnioskowana kwota dotacji 52.500 zł
2. Całkowity koszt zadania 52.500 zł
3. Propozycja dotacji 52.500 zł


Ad. 2 Rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałania przestępczości wśród dzieci i młodzieży poprzez umacnianie środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie

Wpłynęło 7 ofert :


1. Stowarzyszenie Pracownia „Damy Radę”
na prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze przy
ul. Sikorskiego 24
· Wnioskowana kwota dotacji 9.440 zł
· Całkowity koszt zadania 32.754 zł
· Propozycja dotacji 4.777 zł


2. Katolickie Stowarzyszenia „ Civitas Christiana ”
na prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze przy
ul. Spawaczy 3.
· Wnioskowana kwota dotacji 2.600 zł
· Całkowity koszt zadania 21.569 zł
· Propozycja dotacji 2.500zł


3. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
na prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze :
a) ul. Prosta 47
b) ul. Chrobrego 8
c) os. Kaszubskie 7
d) ul. Obywatelska 1
e) ul. Piastowska 12
f) ul. Bema 34-32
g) ul. Kościelna 9
h) ul. Aliny 17
i) ul. Bułgarska 30
j) ul. Kąpielowa 7
k) os. Kaszubskie 7 – świetlica dla młodzieży
l) ul. Kościelna 6 – świetlica dla młodzieży

· Wnioskowana kwota dotacji 81.895 zł
· Całkowity koszt zadania 186.767 zł
· Propozycja dotacji 73.412 zł4. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”
na prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze przy
ul. Sikorskiego 26
· Wnioskowana kwota dotacji 13.635 zł
· Całkowity koszt zadania 26.405 zł
· Propozycja dotacji 5.537 zł


5. Polski Komitet Pomocy Społecznej
na prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze przy
ul. Moniuszki 35
· Wnioskowana kwota dotacji 1.520 zł
· Całkowity koszt zadania 58.468,62 zł
· Propozycja dotacji 1.520 zł


6. Polski Czerwony Krzyż
na prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze przy
ul. Św. Cyryla i Metodego 9
· Wnioskowana kwota dotacji 6.700 zł
· Całkowity koszt zadania 7.500 zł
· Propozycja dotacji 5.737 zł


7. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
na prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze przy
ul. Plac Matejki 2a
· Wnioskowana kwota dotacji 8.600 zł
· Całkowity koszt zadania 10.600 zł
· Propozycja dotacji 6.517 zł


Po rozpatrzeniu złożonych ofert - kwotę w wysokości 152.500 zł. podzielono następująco:

1. Objęcie oddziaływaniem korekcyjno – edukacyjnym sprawców przemocy – 52.500 zł
2. Rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałania przestępczości wśród dzieci i młodzieży poprzez umacnianie środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie – 100.000 zł


Ogółem wpłynęło 8 ofert na kwotę 167.975 zł.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Rogalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Rogalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-29 11:57:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-29 11:58:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-08-29 11:58:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań wynikających z „Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008”.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie Zarządzenia Nr 5/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 18 września 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadań wynikających z „Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008”, w posiedzeniu udział wzięli:


1. Elżbieta Dębek - Zielewska - (przewodnicząca) - zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,
2. Barbara Daszuta - kierownik Działu Pomocy Środowiskowej,
3. Marlena Narewska - pracownik socjalny.

Dotacja z budżetu wojewody na powyższy cel wynosi 20.150,00 zł.

W dniu 18 wreśnia 2008 r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację w/w zadania.

I. Wpłynęła 1 oferta na wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości 20.150 zł.

II. Oferta, która podlegała rozpatrzeniu, została złożona przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą przy ul. Piaskowej 9e w Zielonej Górze.

III. Po rozpatrzeniu złożonych ofert, kwotę 20.150 zł przyznano powyższemu stowarzyszeniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Rogalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Rogalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-02 08:26:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-02 08:26:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-02 08:26:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6073 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2008 r. w przedmiocie przygotowania paczek żywnościowych dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w formie posiłków.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie Zarządzenia Nr 7/08  dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej w 2008 r.: PRZYGOTOWANIE PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE W FORMIE POSIŁKÓW, w dniu 02 grudnia br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2 odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego złożone oferty.

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Elżbieta Dębek- Zieloewska - przewodnicząca zespołu, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2. Barbara Daszuta - kierownik Działu Pomocy Środowiskowej,
3. Marlena Narewska - pracownik socjalny.

Dotacja na powyższy cel wynosi 36.000,00 zł.

W dniu 28 października 2008  r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację w/w zadania.

I. Wpłynęły 2 oferty:


a. Polski Komitet Pomocy Społecznej:
1) wnioskowana kwota dotacji: 9.000 zł
2) środki własne: 600 zł
3) całkowity koszt: 9.600 zł

b. Caritas diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej:
1) wnioskowana kwota dotacji: 27.000 zł
2) środki własne: 7.000 zł
3) całkowity koszt: 34.000 złII. Oferty, które podlegały rozpatrzeniu, zostały złożone przez:


a. Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Moniuszki 35;
b. CARITAS diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze przy
ul. Kościelnej 6.III. Po rozpatrzeniu złożonych ofert, kwotę dotacji podzielono następująco:
a. Polski Komitet Pomocy Społecznej: 9.000 zł (100 osób x 90 zł);
b. CARITAS diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej: 27.000 zł (300 osób x 90 zł).

Na złożone oferty proponuje się udzielenie dotacji w wysokości 36.000 zł dla 400 osób.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Rogalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Rogalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-08 11:37:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-08 11:37:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-12-08 11:37:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5773 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2009 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2009 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 8/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadań pomocy społecznej w 2009 r., w posiedzeniu udział wzięli:
1. Elżbieta Dębek - Zielewska Zastępca dyrektora MOPS
2. Eleonora Szymkowiak Przewodnicząca Komisji Rodziny Rady Miasta
3. Barbara Daszuta Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
4. Renata Teodorczyk-Glinka Pełnomocnik ds Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
5. Marlena Narewska Pracownik Socjalny

W dniu 24 listopada 2008 r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację w 2009 r następujących zadań pomocy społecznej, na kwotę 1.195.762 zł.:
1. Pomoc żywnościowa – wydawanie gorących posiłków, kwota dotacji – 490.000zł.
2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie, kwota dotacji – 180.000 zł.
3. Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży, żywności), kwota dotacji – 19.551 zł.
4. Opieka pozaszkolna nad dziećmi kwota dotacji – 388.186 zł.
5. Centrum Wolontariatu , kwota dotacji – 50.525 zł.
6. Objęcie oddziaływaniem korekcyjno-edukacyjnym sprawców przemocy, kwota dotacji 67.500zł

W budżecie miasta na rok 2009, w dziale 852 rozdział 85295 zaplanowano kwotę 948.262 zł,  w rozdziale 85220 zaplanowano kwotę 180.00 zł i w rozdziale 85295 (zadania zlecone) zaplanowano kwotę 67.500 zł na realizację zadań pomocy społecznej prze inne podmioty.
 
Ad. 1
WYDAWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW
WPŁYNĘŁY 2 OFERTY:
1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Codzienny ciepły posiłek (zupa + wkładka mięsna + chleb):
1) wnioskowana kwota dotacji: 353.950 zł.
2) środki własne: 53.000 zł
3). całkowity koszt realizacji zadania: 406.950 zł.
4) propozycja dotacji: 298.274 zł
Stawka żywieniowa: 1,90 zł, koszty przygotowania 1 posiłku: 1,33 zł. Przyjęta kalkulacja: 253 osób x 3,23 zł x 365 dni = 298.274 zł.


2.Polski Komitet Pomocy Społecznej
Oferta na posiłki dwudaniowe wydawane przez 5 dni w tygodniu i 12 miesięcy w roku oraz pobyt osób żywionych w klubie „Wrzos”.
1) wnioskowana kwota dotacji: 190.872 zł
2) środki własne 203.822 zł
3) całkowity koszt realizacji zadania 394.694 zł
4) propozycja dotacji: 190.872 zł
Pełny koszt posiłku: 8,75 zł , wsad do kotła: 3,80 zł, koszty przygotowania: 4,95 zł. Przyjęta kalkulacja dla osób skierowanych na bezpłatny posiłek:
60 osób x 8 ,75zł x 22 dni x 12 mies. = 138.600 zł
Kalkulacja dla osób, które same płacą wsad do kotła: 40 osób x 4,95 zł x 22 dni x 12 mies. = 52.275zł. Łącznie posiłki dwudaniowe: 190.872 zł.


Ad. 2
OPIEKA STACJONARNA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Wpłynęła 1 oferta
Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka
na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Piaskowej 9e w Zielonej Górze.
1) wnioskowana kwota dotacji: 180.000 zł
2) środki własne: 15.000zł.
3) całkowity koszt zadania 195.000 zł
4) propozycja dotacji: 180.000 zł.
dotacja udzielona jest na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i obejmuje częściowe pokrycie wynagrodzen osobowych i kosztow eksploatacji.

Ad. 3
POMOC RZECZOWA (WYDAWANIE ODZIEŻY, ŻYWNOŚCI)
Wpłynęły 2 oferty:
1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
na prowadzenie Magazynu Pomocy Żywnościowej w Zielonej Górze ul. Dworcowa 21. (wydawanie odzieży, żywności, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego).
1) wnioskowana kwota dotacji: 19.515zł.
2) środki własne: 648.245 zł.
3) całkowity koszt zadania: 667.796zł
4) propozycja dotacji 15.751 zł
Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów osobowych prowadzonego zadania.

2. Polski Komitet Pomocy Społecznej
na prowadzenie Punktu Charytatywnego przy ul. Dworcowa 2 (wydawanie odzieży)
1) wnioskowana kwota dotacji: 3.800zł.
2) całkowity koszt realizacji zadania 11.000zł
3) Środki własne 7.200 zł
3) propozycja dotacji: 3.800zł.
Dotację przeznacza się na sfinansowanie kosztów rzeczowych.


Ad. 4
OPIEKA POZASZKOLNA NAD DZIEĆMI – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE WSPARCIA DZIENNEGO
Zadanie obejmuje: zapewnieni dzieciom głownie ze środowisk zagrożonych patologią warunków do odrabiania lekcji, pomoc w nauce, organizacje czasu wolnego, zapewnienie jednego posiłku.
Dotacja nie obejmuje wynagrodzeń specjalistów (socjoterapeutów, psychologów, pedagogów itp.)

Wpłynęło 9 ofert:
1. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na prowadzenie 13placówek dla 320 dzieci:
1).ul. Bługarska 30
2).ul. Chrobrego 8,
3).os. Kaszubskie 7 ,
4).ul. Obywatelska 1,
5).ul. Piastowska 12,
6).ul. Bema 34-32
7).ul. Kościelna 6 - świetlica dla młodzieży
8).ul. Aliny 17
9).ul. Kąpielowa 7
10).os. Kaszubskie 7 – świetlica dla młodzieży
11).ul. Bema 34-32 – oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3 – 5 lat.
12) ul. Kościelna 7 - odział przedszkolny dla dzieci w wieku 3-5 lat.
13) ul. Kościelna 9

1) wnioskowana kwota dotacji: 362.250zł.
2) środki własne: 425.785,50 zł.
3) całkowity koszt zadania 788.035,50zł.
4) propozycja dotacji: 240.845 zł.
Dotację przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów osobowych i dożywiania.

2. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
na prowadzenie placówki przy Pl. Matejki 2a, dla dzieci 30
1) wnioskowana kwota dotacji: 35.600 zł.
2) środki własne: 11.900zł.
3) całkowity koszt zadania 47.500zł.
4) propozycja dotacji: 18.525 zł.
Dotację przeznacza się na dofinansowanie do kosztów utrzymania pomieszczenia, dożywiania dzieci oraz częściowe pokrycie kosztów osobowych.

3. Polski Komitet Pomocy Społecznej
na prowadzenie placówki przy ul. Moniuszki 35 dla 20 dzieci.
1) wnioskowana kwota dotacji: 21.900zł.
2) środki własne: 29.867,12zł
3) całkowity koszt: 51.767,12zł
4) propozycja dotacji 18.525zł.
Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów osobowych, dożywiania dzieci oraz kosztów utrzymania pomieszczeń.


4. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Zielonej Górze
na prowadzenie placówki dla dzieci skazanych przy ul. Sikorskiego 26. Liczba dzieci – 25.
1) wnioskowana kwota dotacji: 38.000zł.
2) środki własne: 29.592,50zł.
3) całkowity koszt zadania: 67.952,50zł.
4) propozycja dotacji: 18.525 zł.
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci, dofinansowanie kosztów osobowych oraz opłaty związane z eksploatacją lokalu.

5. Polski Czerwony Krzyż
na prowadzenie placówki przy ul. Cyryla i Metodego. Liczba dzieci – 21.
1) wnioskowana kwota dotacji: 19.660zł.
2) środki własne: 21.480zł.
3) całkowity koszt zadania 41.140zł.
4) propozycja dotacji: 18.525 zł.
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci i koszty osobowe.

6. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Chrystiana w Zielonej Górze
na prowadzenie placówki przy Szkole Podstawowej nr 11 ul. Spawaczy 3, dla 24 dzieci.
1) koszt całkowity zadania 62.780zł.
2) wnioskowana kwota dotacji 25.280zł.
3) udział własny 37.500zł.
4) propozycja dotacji 18.525zł.
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci  oraz dofinansowanie do kosztów osobowych.
 
7. Stowarzyszenie pracownia "Damy radę"
na prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze przy ul. Sikorskiego 24. Liczba dzieci -20.
1) koszt całkowity zadania 68.316,40zł.
2) wnioskowana kwota dotacji 46.840zł.
3) udział własny 21.476,40zł.
4) propozycja dotacji 18.525zł.
Dotację przeznacza się na dozywanie dzieci oraz dofinansowanie do kosztów osobowych.
 
8. Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze
na prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży w Zielon4ej Górze przy ul. Prostej 47. Liczba dzieci -20.
1) koszt całkowity zadania 64.589,80zł.
2) wnioskowana kwota dotacji 59.189,80zł.
3) udział własny 5.400zł.
4) propozycja dotacji 18.525zł.
 
Dotację przeznacza się na dozywanie dzieci oraz dofinansowanie do kosztów osobowych.
 
9. Stowarzyszenie "Inicjatywa" w Zielonej Górze
na prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży w Zielon4ej Górze Al. Niepodległości 22. Liczba dzieci - 20.
1) koszt całkowity zadania 65.314,72zł.
2) wnioskowana kwota dotacji 44.870,72zł. 
3) udział własny 20.444zł.
4) propozycja dotacji 18.525zł.
Dotację przeznacza się na dożywianie dzieci oraz dofinansowanie do kosztów osobowych.

 
 Komisja stwierdza, że środki przeznaczone na reazlizację zadania "Opieka pozaszkolna nad dziećmi" są niewystarczające.
Wzrost w stosunku do 2008r. wynosi 16.136zł przy czym zwiększyła się liczba placówek z 20 do 21. Przyjęto ,że każda z placówek otrzyma kwotę 18.525 zł rocznie, co daje miesięcznie 1.543,75zł.
Środki powyższe nie zapewniają wynagrodzen kierownika-wychowawcy, dożywiania dzieci i opłat związanych z utrzymaniem infrastruktury. Środki jakie zostały przezanczone na rezalizacje zadania nie pozwalają na rozwój tej formy pomocy (wsparcie dzieci i ich rodzin). Sytuacja ta skutkuje odchodzeniem z placówek juz doświadczoenj kady (wyszkolonej m.in. ze środków miejskich) co jest zjawiskiem wyjątkowo niekorzystnym.Ad. 5
Centrum Wolontariatu
Zadanie wynikające ze Strategii Integracji i Polityki Społecznej Miasta Zielona Góra, przyjętej przez Radę Miasta –uchwałą Nr XXIII/208/04 z dnia 30 marca 2004 r.
Wpłynęły 2 oferty
1. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.
1) Całkowity koszt zadania 55.840zł.
2) Środki własne 5.320zł.
3) Wnioskowana kwota dotacji 50.520zł.
4) propozycja dotacji 50.520zł.
2. Stowarzyszenie Pracownia "Damy Radę" w Zielonej Górze
1) Całkowity koszt zadania 15.000zł.
2) Środki własne 4.700zł.
3) Wnioskowana kwota dotacji 10.300zł.
4) propozycja dotacji 0zł.
Stowarzysznie "Damy Radę" złozyło ofertę na prowadzenie Centrum Spotkań Wolontariuszy i Wychowawców. Oferta nie spełnia wymogów zadaniowych określonych w "Konkursie ofert". Złożona oferta skierowana jest wyłącznie do wolontariuszy i wychowawców pracującyh juz z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego.
Dotację przeznacza się na Centrum Wolontariatu prowadzone przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Obejmuje ona częściowe pokrycie kosztów osobowych oraz dofinansowanie do kosztów eksploatacyjnych. Podstawowym zadaniem Centrum jest pozyskiwanie wolontariuszy, ich szkolenie, wspieranie osób i rodzin objętych pomoca społeczna, wspólpraca z jednostakimi pomocy społecznej, organizowanie akcji zbiórki żywności, przyborów szkolnych itp.
 
Ad.6
DZIAŁANIA KOREKCYJNO - EDUKACYJNE WOBEC SPRAWCÓW PRZEMOCY
Wpłynęła 1 oferta złożona przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze przy ul. Piaskowej 9e
 
1) Całkowity koszt zadania 67.500 zł.
2) Środki własne 0zł.
3) Wnioskowana kwota dotacji 67.500zł.
4) propozycja dotacji 67.500zł.
Dotacje przeznacza się na poradnictwo specjalistyczne i edukację pedagoiczną sprawców przemocy.


Po rozpatrzeniu złożonych ofert - kwotę w wysokości 1.195.762 zł. zaplanowano następująco:
1. Pomoc żywnościowa 489.146 zł.
2. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie 180.000 zł.
3. Pomoc rzeczowa (wydawanie odzieży i żywności) 19.551 zł.
4. Opieka pozaszkolna – świetlice środowiskowe 389.045 zł.
5. Centrum Wolontariatu 50.520 zł.
6. Objęcie oddziaływaniem korekcyjno-edukacyjnym sprawców przemocy  67.500 zł.
Ogółem wpłynęło 17 ofert na kwotę 1.519.783,50 zł.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Rogalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Rogalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-30 10:00:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-30 10:16:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-01-30 10:16:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6067 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z dnia 2009.10.27 z posiedzenia Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej2009 r. powołanego zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 10/09 z dnia 16.09.2009 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Rogalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Rogalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-06 08:54:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agata Rogalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-06 08:54:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agata Rogalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-06 08:54:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji